TRESTNÁ ČINNOST POLICISTŮ NA OKRESE BRUNTÁL

Ředitel INSPEKCE MINISTRA VNITRA  ČR
PhDr. Mikuláš TOMIN
poštovní schránka 21/IN MV ČR
170 34  PRAHA 7

Na vědomí:

MS ČR
OSZ Bruntál


Ve Vyškově 4.1.1999

Věc: Trestná činnost policistů na okrese Bruntál


Pane řediteli!

1) Ač mám více důvodů považovat Vás za neschopného chlapa a zmatkaře neobvyklého formátu (Možná to vůbec nebyla neschopnost, protože pak by  Mikuláše Tomina po ministru vnitra Janu Rumlovi (ODS) nepoctil svou důvěrou i ministr vnitra Václav Grulich /ČSSD, předtím Obroda socialismu, ještě předtím, od roku 1954, člen a nomenklaturní kádr KSČ!!!/ a nevybral si ho za ředitele své kanceláře ministra vnitra a později ředitele inspekce ministra vnitra - pozn. NN),

2) vzhledem k faktu, že jste byl opětovně postaven do čela Inspekce minitra vnitra, tentokrát ministrem za ČSSD Václavem Grulichem, mi nezbývá, než se na Vás obrátit s oznámením dlouhodobě páchané trestné činnosti policistů Bruntálska.

Ad 1)
Prvním Vašim dílem, kterým jste "vešel do dějin", byla analýza akce tzv. "ochránců přírody", kteří na dostihu v Pardubicích vběhli do závodní dráhy, čímž ohrozili životy jezdců a koní. Jeden z nejlepších koní si při pádu zlomil páteř a musel být zastřelen. Poslanci ve sněmovně nepovažovali Vaši analýzu o akci "ochránců" za objektivní a tak ji musel vypracovat Vladimír Kejík, vedoucí Odboru stížností a kontroly Policejního prezídia.
Dalším vašim "veledílem" (za rozhodující pomoci špičkového brněnského estébáka a vašeho náměstka Petra Krejčího) byl osmistránkový dopis o poměrech na Ministerstvu vnitra ČR (MV) a Policejním presidiu policie ČR, předaný sdělovacím prostředkům a svým pojetím namířený na likvidaci vašeho nadřízeného a tehdejšího ministra vnitra ČR Jana Rumla (ODS) s blábolem o mé osobě, cituji:
"Dále se zmíním o obrovských nedostatcích nové organizace kriminální služby, rozvracení řídící činnosti ředitele Správy policie jihomoravského kraje Sikory (člověka, kterého jste, pane ministře, před několika málo měsíci do této funkce sám dosazoval a který je Vám naprosto oddaný), jehož post byl nabízen již několika subjektům mj. i za to, že odmítal přijmout za vedoucího personalistu včelaře v důchodu z Vyškova."
Tak jak to tehdy s tím včelařem bylo:
Pracoval jsem v občanské komisi při OŘP ve Vyškově a své poznatky jsem v pololetí 1992 zaslal předsedovi ČNR. Pan Uhde to předal Inspekci MV ČR k prošetření.
Jan Ruml měl v úmyslu zrušit krajské personálky plné estébáků a na každý okres dosadit personalistu z místní občanské komise, který je do poměrů svého regionu zasvěcen. Tuto výzvu hlásal na kongresu OK dne 19.12.1992. Někdy před Silvestrem toho roku jsem se dopisem přihlásil na místo personalisty OŘP Vyškov. Tehdy jsem měl 52 let a do důchodu daleko.
Vaši podřízení poslali dotaz pana Uhdeho policejnímu řediteli ve Vyškově Antošovi, aby se k tomu vyjádřil, což on učinil. Výsledek "šetření" Jan Ruml poslal panu Uhdemu, který mi obratem ten blábol poslal a já v novinách vykřičel, že ministr je obelháván. Věc znovu šetřili Vaši podřízení. Tentokrát mjr.JUDr.Sládek a npor. Šimek byli ve Vyškově dva dny a vyslechli 16 svědků.
Krajský ředitel mjr.Petr Sikora ze Znojma, vytažený krátce předtím na základě neznámých zásluh do této špičkové policejní funkce svým předchůdcem Turkem, jednak rovněž ze Znojma a navíc z proslulého týmu Jaroslav Šabata - Jiří Müller - Petr Zeman - Petr Špaček, se vyškovských bolševiků zastával tak vehementně, že zneužil k mé diskreditaci i předsedu krajské občanské komise Jana Bébara, bývalého politického vězně.  Při návratu z jednání na OŘP v Kroměříži se stavili na obědě. Sikora uvedl náchylného Bébara do stavu opilosti a do hlavy mu nahustil lži. Na jednání občanské komise ve Vyškově pak opilec vykřikoval, že právě přijeli z Kroměříže, kde zjistili, že jsem psychopat a schizofrenik, že jsem se prý léčil v kroměřířském blázinci. Já jsem zrovna v té době dělal na krajském ředitelství PČR přijímací psychotesty... ! Víte, já jsem nebyl v PL v Kroměříži jednou, ale třikrát. Poprvé jsem tam přivezl nemocnou tchýni, podruhé jsem ji navštívil a potřetí jsem vyřizoval její pohřeb.
Proti vůli bolševika   pplk. Jiří Antoše, ředitele OŘP Vyškov a jeho ochránce Petra Sikory jsem byl přijat na Policejní prezidium, kde jsem měl být do personalistiky zasvěcen.
Pracovníkům Inspekce MV ČR trvalo celý měsíc, než udělali z dvou desítek zcela jasných svědeckých výpovědí nějaký závěr. Tehdejší policejní prezident plk. JUDr. Ivan Vyleta vydal 17.března 1993 pod č.j. PPR-292/K-St-93   Závazný pokyn k přijetí nápravných personálních opatření z něhož cituji:
"Obdržel jsem cestou kanceláře pana ministra závěry inspekčního šetření stížnosti vyškovského občana pana Karla Höfera, kterou podal v měsíci srpnu minulého roku prostřednictvím kanceláře předsedy ČNR pana Uhdeho. Stížnost je uzavřena jako oprávněná a podrobnosti jsou rozvedeny ve zprávě o jejím šetření, kterou Vám přiloženě přikládám.
Z provedených důkazních materiálů je mimo jakoukoliv pochybnost zjištěno, že v rámci prvotního šetření stížnosti z roku 1990, podané anonymně, nebylo ze strany zainteresovaných služebních funkcionářů, mjr. Pořízky a mjr. JUDr. Jurtíka - nyní OŘ PČR v Prostějově, postupováno objektivně, nýbrž se zjevnou snahou ve prospěch majora Vévody. Jde tedy o příkré porušení právních zásad pro šetření stížností. Navíc přímý nadřízený mjr. Vévody, tedy pplk. JUDr. Netrefa, vědomě nepravdivě a opakovaně podával informace nadřízeným služebním funkcionářům tak, aby nebylo možno objektivně zjistit pravý stav věci. Tak se stalo, že byl uveden v omyl a tím i de facto podveden policejní ředitel (Vyleta) a ministr vnitra (Ruml) a koneckonců i sám předseda ČNR pan Uhde, pomineme-li podvedení samotných vyškovských občanů.
Za takto zjištěného a prokázaného skutkového stavu věci nejsou jiné možnosti, než provést či přijmout na úrovni, jak ředitele OŘ PČR ve Vyškově, tak i na úrovni Vaší personální kompetence, adekvátní opatření spočívající ve zproštění výkonu vedoucích funkcí zainteresované služení funkcionářže. Nelze v této souvislosti přehlédnout přímou odpovědnost za celkový stav věci samotného ředitele OŘ PČR ve Vyškově pplk.Antoše. Všichni tito služební funkcionáři tak ztratili důvěru občanské veřejnosti a ta se již nedá nijak získat zpět. Lze hovořit o nezodpovědném postoji neslučitelném s demokraticky přijímaným principem policejního výkonu služby.
O provedených personálních opatřeních požaduji podat nejpozději do 15. dubna 1993 písemnou zprávu k mým rukám, která bude následně předána jako informace panu ministrovi Rumlovi a předsedovi ČNR panu Uhdemu
."
Tento pokyn byl Sikorovi předán 22.3.1993 - a tehdy jste už měl napsán svůj osmistránkový dopis. Jestliže i další Vaše "zprávy" měly podobnou vypovídací hodnotu jako odstaveček o včelaři z Vyškova, pak se nedivím, že Jan Ruml s Vámi a s Vašim náměstkem, elitním důstojníkem StB Petrem Krejčím, shodou okolností rovněž z Brna, stejně jako dnešní ministr vnitra Grulich, vyrazil dveře. Bohužel, díky Vašemu dopisu jsem z PPR vyletěl i já. Když se už vědělo, že část Vašeho dopisu otiskne deník Telegraf, náměstek ing. Almer mě v rámci zkušební doby propustil s tím, že bych při šetření dopisové aféry "zavazel".
Vašeho p o d r a z u vůči mé osobě podle očekávání využili zasloužilí bolševici. Rudé právo zveřejnilo 6.dubna 1993 článeček Další čistka v policii, v němž Sikora prohlásil:"Nebudu plnit pokyny, které nemají právní náležitosti". V tomto blábolu jsem byl již jmenován a veřejnosti představen jako pomlouvač. Ředitelé PČR okresu Prostějov (Jurtík) a Vyškov (Antoš) podali na mne trestní oznámení pro pomluvu, na jejímž základě měli být odvoláni z funkce.
Asi za měsíc JUDr. Ivan Vyleta, díky diskrediteční kampani, organisované z Brna ochránci Petra Sikory, odstoupil. Než se tak stalo, Vyškovské noviny otiskly článek Policejní prezident JUDr. Ivan Vyleta se brání. V závěru článku JUDr. Vyleta píše mimo jiné: "...vzhledem k tomu, že M. Tomin opakovaně prokázal svou absolutní neschopnost a elementární neznalost právního řádu i svých práv a povinností ve funkci ředitele IMV, se spíš kloním k názoru, že mu kdosi vedl ruku."
(V této souvislosti se veřejně mluvilo /Martin Fendrych a jiní/ o rukopisu Tominova estébáckého náměstka Petra Krejčího z Brna. Vzhledem k tomu, že v té době už nashromáždili odpůrci ministra vnitra Jana Rumla na něho tolik kompromitujícího materiálu, kolik měl on na ty druhé, očista policie od estébáků a kádrových komunistů se ještě více zpomalila, pokud to ještě bylo vůbec možné, až zcela uvázla na mrtvém bodě a došlo ke zpětné vlně nástupu důstojníků StB a nomenklaturních kádrů KSČ do bezpečnostních struktur tohoto státu a do důležitých funkcí  - pozn. NN)
Na uvolněný post policejního prezidenta po zlikvidovaném JUDr Ivanu Vyletovi se nějakou podivnou shodou náhod mezi prvními dral i rudými strukturami silně protěžovaný nedávný policejní fotograf ze Znojma a čerstvý ředitel policie jihomoravského kraje Péťa Sikora. Policejním prezidentem se však ještě pro tentokrát stal Mgr. Stanislav Novotný. Dnes je jim plk. JUDr. Jiří Kolář, jak jinak než z Brna...
Trestní oznámení, podaná na mě vysokými policejními důstojníky pro údajnou pomluvu, vyšetřovala Krajská prokuratura. Já z toho vyšel čistý, naopak bolševici splakali nad výsledkem
: 1.12.1993 šel do civilu jak hulvát mjr. Vévoda, tak jeho ochránce - ředitel OŘP Vyškov pplk. Jiří Antoš. Na vlastní žádost šli do civilu soudruzi Kostiha a Gottwald. Podplukovník Netrefa byl přeložen z Vyškova do Brna. Prostějovský ředitel Jurtík z toho vyšel kupodivu hladce, bolševik Mudra trestní oznámení stáhl. Policejním ředitelem ve Vyškově se stal ing. Jiří Dokoupil, nedávný civilista.
Když jsem o jihomoravském policejním řediteli Petru Sikorovi a jeho intrikách později psal v Cibulkových Necenzurovaných novinách, odešel šéfovat do pekárny zmrzlinových kornoutků ve Znojmě, kde mu rakouská firma zařídila pětipokojový byt. Že by odměna za jeho předchozí služby? Po otevření nového policejního ředitelství, o kterém ve svých pamětech tak zasvěceně píše Martin Fendrych, se Péťa Sikora stal šéfem OŘ Policie ČR ve Znojmě, jako by bylo  tandemem Ruml - Fendrych zřízeno přímo pro něj...
Také Vy jste se vrátil k Policii, znovu jste ředitelem IMV. To asi za zásluhy s kufříkem Miloše Zemana, jehož obsah se nakonec ukázal totožný s obsahem suchého WC, který ze své pracovny v budově PS PČR vynášel PhDr. Miroslav Sládek, žééé ?
No, minulost je pryč. Byl bych rád, aby se IMV polepšila.

Ad 2)

Ú V O D E M
Nadešel rok 1968. Zločinná a zavrženíhodná komunistická strana jakoby konečně dostala rozum, ale někteří soudruzi s ideály Pražského jara nesouhlasili. Po zvacím dopisu přijely tanky Rudé armády, nastalo střílení do bezbranných lidí. Jen v Prostějově byli zastřeleni čtyři lidé, v Bučovicích naposled vydechla paní Sušanková, sklánějící se u okna nad dětskou postýlkou. V Ochoze byl zastřelen desetiletý kluk. V Praze bylo mrtvých podstatně více, obzvláště u Českého rozhlasu. Aby toho nebylo málo, rudí "bratři" stříleli na Václavském náměstí těžkými velkorážnými kulomety do budovy Národního musea. Představité vlády byli odvlečeni mimo území republiky. Po týdnu došlo k podepsání potupného souhlasu s dočasným pobytem okupačních vojsk na věčné časy. Desetitisíce kvalitních lidí opustilo republiku. Z protestu se upálili studenti Jan Palach a Jan Zajíc a v Jihlavě jeden starší komunista. V Krnově se ze stejných příčin oběsil vedoucí čalounické provozovny Dřevoslohu Bruntál pan Chvašč, taktéž člen KSČ.
V den prvního výročí zákeřného přepadení vlasti se ve velkých městech konaly nesouhlasné demonstrace. Naše "lidová" armáda spolu s komunistickými SS "lidovými" milicemi, vše pod velením StB, zasáhla. Armádní tanky a obrněné transportéry z Vyškova přispěchaly na pomoc k rozdrcení "kontrarevoluce" v Brně. Na Orlí ulicii byl zastřelen osmadvacetiletý Stanislav Valehrach, na Moravském náměstí osmnáctiletá Dana Muzikářová. V Praze bylo mrtvých víc.
Celkově se v Československu podílelo na "potlačení kontrarevoluce" 20 000 vojáků, bylo nasazeno 310 tanků, 200 obrněných transportérů a 2309 vozidel. Srpnové události v roce 1969 nemají v našich dějinách obdoby, kdy armáda s takovou silou vystoupila proti vlastnímu lidu. Svou "zakalku" však akce splnila. Zcela zřetelně to vyjádřil tehdejší ministr vnitra J.Pelnář: " ... účastí vojsk v akcích proti pravicovým kontrarevolučním silám došlo k zásadnímu zvratu v myšlení příslušníků ČSLA. Jestliže mnozí dříve nevěřili, že u nás kontrevoluční síly existují, zkušenosti při zásazích proti nim je přesvědčily o jejich existenci."
V pozdější době ministr vnitra Obzina vydal rozkaz k přípravě akce "NORBERT". Šlo o obnovení osvědčených praktik báťušky Stalina, v okresech Žďár n.S. a Vyškov se začaly stavět koncentráky pro politicky nepohodlné. Devět tisíc jmen bylo nachystáno na seznamech k zatčení při vyhlášení akce.
Až 17. listopadu 1989 to prasklo. Studenti se shromáždili na Albertově, odtud se průvod vydal na pochod Prahou. V čele kráčel (spolu s důstojníkem StB por. Ludvíkem Zifčákem alias "Milanem Růžičkou") důchodce Bohumil Hubálek, jehož otec byl popraven 18.7.1949 spolu s vojáky mjr. Jebavým, kpt. Sabelou a pplk. Sokem. Důchodce nesl transparent "SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA" , ze zadní strany pak "JAN OPLETAL - JAN PALACH". Na Vyšehradské ulici estébáci průvod zastavili a transparent panu Hubálkovi vzali. Se státní vlajkou se do čela průvodu postavil "Milan Růžička" z VŠ báňské v Ostravě, který jinou trasou zavedl průvod studentů na Národní třídu. Tam nastal masakr - a vlajkonoš dělal mrtvého. Rozkřiklo se, že byl ubit student Martin Šmíd, (jehož matka dnes shodou zvláštních okolností pracuje v pražské redakci Radia Svobodná Evropa - pozn. NN) . Ve skutečnosti nešlo o Milana Růžičku ani Martina Šmída - šlo o poručíka StB Ludvíka Zifčáka.
21. srpna 1998 uplynulo třicet let od rudé okupace. A Ludvík Zifčák, spolu s dávným šéfem severomoravské StB Smolíkem a čtyřmi mladými pomatenci, uspořádal v Olomouci oslavu k výročí "internacionální pomoci". Tento zasloužilý terorista a provokatér, který by měl sedět za mřížemi až by zčernal, má v Bruntále zastavárnu SOS, z ní vedou dveře do redakce štvavého týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO. Aby Zifčák nemohl být za množství pomluv a útoků na státní orgán trestně stíhán, do role "odpovědného" šéfredaktora a vydavatele posadil Františka Zámečníka, zcela  neschopného, bývalého číšníka a alkoholika.
Už rok a půl Nové Bruntálsko mrzačí dějiny, záměrně dělá lidem v hlavách zmatek. Přece tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, že ano, proč tedy zločinný režim neoznačovat přívlastkem "legální"? Zločinec Zifčák, krytý Zámečníkem, už rok pomlouvá politické vězně, z nichž mnozí bojovali už v druhém odboji a nazývá je vrahy. Z kolaboranta Antonína Mikeše, agenta KGB a pracovníka zločinecké II. správy StB, (boj proti vnitřnímu nepříteli), dělá "pokojného občana", kterému prý "terorista" Hučín vyhodil do povětří dům. Ve skutečnosti mu Vladimír Hučín pouze peroxydovou náloží vyvrátil vrata, když zjistil, že ho tento "šmejd" sleduje. Protože prý nezávislá média nechtějí zločinci Zifčákovi dělat reklamu, Nové Bruntálsko v hlásání bludů bez zábran pokračuje. Propagace hnutí, cíleně směřujícího k potlačení práv a svobod neutichá, ale rozmáhá se.
Už před rokem informoval bruntálský týdeník PATRIOT, že Zifčáka v redakci NOVÉ BRUNTÁLSKO téměř denně navštěvuje bývalý policejní ředitel Ivan Hronec. "Dává tipy a náměty na články a často zasahuje do obsahu již napsaných textů", uvedl Ladislav DAVID, který dva měsíce s redakcí NB spolupracoval a pak zveřejnil, že "Ludvík Zifčák je osobou, která má rozhodující vliv na existenci a tvář Nového Bruntálska." O rok později, 10.11.1998, utekl z redakce NB David HARTL, který informoval: "Do redakce za Ludvíkem Zifčákem chodívá jeho bratr major Jan ZIFČÁK, pracovník Okresního ředitelství Policie ČR v Bruntále. Kromě bratra informuje Ludvíka Zifčáka i JUDr. Milan Misař z Obvodního odd. PČR v Bruntále." Jak vidno, mezi bývalými soudruhy ve zbrani - těmi vyhozenými i nadále sloužícími, panuje nadále soudružská spolupráce. To by snad mělo zajímat Mikuláše Tomina z Inspekce ministra vnitra !
Okresní státní zastupitelství v Bruntále bylo zavaleno desítkami podnětů k trestnímu stíhání za pomluvy kdekoho, od hlavy státu počínaje až po starou babičku. Tyto záležitosti vyšetřovalo Obvodní odd. PČR v Krnově pod vedením mjr. JUDr. Vlastimila Šimíčka. Policie vyšetřování zdržovala, vyložené trestné činy mnohdy degradovala na přestupky. Nakonec všechny trestní věci v důsledku amnestie ze 3. února spadly do koše. Od té doby se na OSZ nahromadily další desítky trestních oznámení.
Díky dobré práci Okresního úřadu vyšetřování (OÚV) v Opavě, OSZ předalo 3.8.1998 Okresnímu soudu v Bruntále obžalobu na Františka Zámečníka za opakované pomluvy Ládi DAVIDA. Obžalovaný si zlomil nohu, proto se soud 1. října nekonal. Druhý termín soudu byl stanoven na 12. listopad, ale i tentokrát k soudu pro údajnou nemoc Zámečníka nedošlo. Třetí termín byl stanoven na 29. prosinec. Ještě ráno bylo vše v pořádku, žádná neschopenka nebyla doručena. Když novináři z Olomouce na 13.hodninu na OS v Bruntále přijeli, dověděli se, že se ten "expert" telefonicky omluvil, prý má horečku. Mladému soudci se to zdá podezřelé, prý si zjistí, zda obžalovaný skutečně nemocen byl - a pokud ne, příště, t.j. 8.2.1999 v 8.30 hod., jej k soudu nechá předvést.
OÚV v Opavě témuž pachateli sdělil dne 2.9.1998 obvinění z opakovaných tr. činů pomluvy dle § 206/1,2 a útoků na státní orgán dle § 154/2 tr. zákona. Jedná se o opakované pomluvy kpt. Vladimíra Hučína z olomoucké expositury BIS.
* * *

K věci :
Policie ČR okresu Bruntál se mi jeví jako bolševická mafie, která trestnou činnost zločince Ludvíka Zifčáka cílevědomě zametá pod koberec. Už 26.5.1998 jsem poslal na Inspekci MV žádost na odvolání mjr. JUDr. Vlastimila ŠIMÍČKA z funkce vedoucího OOP ČR v Krnově, pro podezření z nadržování a zneužití pravomoci. Navrhoval jsem, aby byl nahrazen odpovědnějším policistou, když není schopen rozpoznat trestný čin. IMV se tradičně zachovala jako bratrstvo potomků Anny proletářky. Asi podle hesla, že vraždu nejlépe vyšetří sám vrah a krádež sám zloděj, zločiny bruntálských policajtů si měli vyšetřit sami bruntálští policajti. (!) Pplk. Antonín HRUBEC moje psaní pod č.j.: IN-643/01-98 dne 29.5.1998 zasílá na OSK krajské správy PČR v Ostravě. Tam se také nechce makat a tak mi mjr. Rudolf STANOVSKÝ dne 5.6.1998 pod č.j.: PSM-127/OSK-98 sdělil, že podklady jsou zaslány OŘP ČR v Bruntále. Bruntálský ředitel pplk. JUDr. Milan NAVRÁTIL mi 8.7.1998 pod č.j.: ORBR 38/SSK-ST-98 dal na vědomí, že moji stížnost považuje za neoprávněnou. Mnou kritizovaný mjr. Šimíček mi od té doby zasílal jakési důkazy o šetření trestních oznámení na vydavatele týdeníku NB. Na základě těchto informací jsem napsal článek, který týdeník PATRIOT otiskl 4.8.1998 pod titulkem "Počítá trestní oznámení na Nové Bruntálsko."

N á s l e d o v a l a  o d v e t a :

NOVÉ BRUNTÁLSKO 11. srpna 1998 otisklo články:
a) Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost
b) Byla Havlova rodina kolaborantskou, nebo se jedná pouze o výmysly Nového Bruntálska?
V prvním článku jsem byl hrubě pomluven já, v druhém článku pak rodina prezidenta ČR Václava Havla.
Podal jsem trestní oznámení na "odpovědného" šéfredaktora a vydavatele Františka Zámečníka, pod jehož jménem byly články napsány. Oznámení končilo slovy: Druhý článek pokládám za hrubou pomluvu rodiny prezidenta ČR Václava Havla a žádám, aby byla neodkladně řešena. Oznámení jsem adresoval ministru spravedlnosti JUDr. O. Motejlovi a ministru vnitra V. Grulichovi. Z MS jsem obdržel dopis č.j.: PP/4355/98 z 12. října 1998, že moje oznámení zaslali OSZ v Bruntále a do vyšetřování nebudou zasahovat.
Dne 8. září 1998 mi mjr.JUDr. Šimíček zaslal vyrozumění č.j.: ORBR-987/KR-Př-98. V něm mi sděluje, že v článku pod titulkem "Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost" nešlo o trestný čin pomluvy, ale o návrhový přestupek, který přestupková komise bude řešit, až o to zažádám. (Co už je tedy pomluvou, jestliže označení bezúhonného člověka za blázna a masového vraha pomluvou není? - Jde o záměrnou degradaci trestného činu na pouhý přestupek!) Dále mjr. Šimíček dává na vědomí, že ve věci článku "Byla Havlova rodina kolaborantskou, nebo se jedná o výmysly Nového Bruntálska?" je policisty PČR OO Krnov prováděno samostatné šetření pod č.j. ORBR-818/KR-Tč-98 pro podezření z trest. činu pomluvy. Věc byla zaslána k vyjádření do kanceláře prezidenta ČR.  (A odpověď ??? - pozn. NN)
Dne 19.10.1998 jsem byl na obvodním odd. Policie ČR ve Vyškově poskytnout v y s v ě t l e n í v souvislosti s tr. oznámením p. Živana Loukoty na L. Zifčáka a F. Zámečníka . Šlo o trestné činy dle § 260,261 tr. zákona při "oslavě" 30. výročí rudé okupace, trestné činy pomluvy bratrů Mašínů a jejich sestry Zdeny, včetně pomluvy kpt. Hučína z olomoucké expositury BIS. (Dvě různá prohlášení z 21.8.1998). Příštího dne mi v pozdních večerních hodinách policejní hlídka dovezla předvolání ČVS ORVY-2585/VY-98, abych se 22.10.1998 v 8.00 dostavil k  v y s v ě t l e n í  článků v bruntálském týdeníku PATRIOT. Podařený vedoucí OOP v Krnově mjr. Šimíček, který za celý rok nedokázal Zifčákovo NOVÉ BRUNTÁLSKO za desítky trestných činů zlikvidovat, nebo alespoň odpovědné darebéky nějakým způsobem vést k zodpovědnosti, na základě trestních oznámení těchto pachatelů (ZIFČÁKA a ZÁMEČNÍKA) požaduje vysvětlování zcela objektivních článků zveřejněných v bruntálském PATRIOTU.
Jak jsem psal již v úvodu této části, obžalovaný ZÁMEČNÍK si zlomil nohu. Za nemocného ZÁMEČNÍKA skutečný šéf Ludvík ZIFČÁK nastrčil do role svého štítu Davida HARTLA, jmenoval ho zástupcem ZÁMEČNÍKA. HARTL místo nemocného ZÁMEČNÍKA odepisoval na Krajský soud v Ostravě ve věci žaloby Karla Höfera o ochranu osobnosti a nemajetkovou újmu, HARTL jménem ZÁMEČNÍKA sepsal podnět k trestnímu stíhání Höfera za údajné tr. činy pomluvy, poškozování cizích práv a křivého obvinění. ZIFČÁK ten blábol opatřil razítky s falešnou adresou a zfalšoval Zámečníkův podpis. Tento podvrh, spolu s podobnými podněty Ludvíka ZIFČÁKA byl na OSZ v Bruntále podán 28.9.1998. Zřejmě HARTL za ZÁMEČNÍKA psal i plnou moc k jeho zastoupení u KS v Ostravě zmocněncem HARTLEM. HARTL pak na KS v Ostravě napsal, že plnou moc od ZÁMEČNÍKA přijímá. Jenže JUDr. Otakar Pochmon sepsal usnesení, v němž nepřipouští zastoupení žalovaného ZÁMEČNÍKA Davidem HARTLEM, jež zaslal i žalobci Höferovi. Ten reagoval článkem "Jeden lepší druhého", který zaslal některým sdělovadlům a zřejmě i Davidu Hartlovi. Tento tlak už Hartlova psychika neunesla. Dne 18.11.1998 HARTL napsal žalobci čtyřstránkový dopis, ve kterém mj. píše: "V právní věci žalobce Karla Höfera proti žalovanému Františku Zámečníkovi sděluji, že odstupuji od zastupování Františka Zámečníka. Zároveň s tím sděluji, že údaje Karla Höfera obsažené v žalobě jsou zcela pravdivé. V důsledku nepravdivých a záměrně konstruovaných zpráv o osobě pana Karla Höfera (v článku "Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost") byl tento značně poškozen na své vážnosti a cti a plně si zaslouží požadovanou satisfakci. Zprávy, které od první až do poslední psal Ludvík ZIFČÁK bez asistence kohokoliv dalšího, jsou vymyšlené a obsahují pouze nenávistnou fantazii. Dále píše: "ZIFČÁK si zcela zkonstruoval systém bludů o prezidentu Václavu Havlovi, že je židovského původu, přitom ještě zednář a absolvent tajných židovských rituálů kadoš u Zdi nářků v Jeruzalémě a v USA."

Konečně jsme u podstaty věci: Článek ad a) "Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost", psaný pod jménem Františka Zámečníka, psal Ludvík ZIFČÁK. Rovněž článek ad b) "Byla Havlova rodina kolaborantskou, nebo se jedná pouze o výmysly Nového Bruntálska?" psal náš nejznámější "zasloužilý terorista".
Na základě tohoto písemného svědectví jsem zaslal řediteli OŘ PČR v Bruntále pplk. Navrátilovi trestní oznámení na Ludvíka Zifčáka. On přípisem pod č.j.: ORBR-3194-98 ze dne 27.11.1998 sdělil, že věc přikázal k prošetření OO PČR Bruntál. Místo aby bruntálští policajti trestné činy Ludvíka Zifčáka řádně vyšetřili a pachatele potrestali, vybavili jmenovaného zločince vědomostmi o obsahu Hartlova dopisu, o čemž svědčí článek, které NOVÉ BRUNTÁLSKO otisklo dne 8.12.1998.

S datem 24.12.1998 pod č.j.:ORBR-818/OOP-Kr-Tč-98 jsem obdržel sdělení, že věc (podezření z trestného činu pomluvy v souvislosti s článkem "Byla Havlova rodina kolaborantskou, nebo se jedná pouze o výmysly Nového Bruntálska?") byla dle ust. § 159/1 trest.řádu pol.org. OOP ČR Krnov odložena. Nevěřím svým očím. Má to snad znamenat, že články teroristy Ludvíka Zifčáka, psané pod jménem Františka Zámečníka, jsou pravdivé? Že strýc a otec Václava Havla aktivně spolupracovali s gestapem? Že mají na svědomí desítky popravených?
Jsem přesvědčen, že se policisté dopustili trestných činů nadržování a zneužití pravomoci !!!
* * *

Mikuláši Tomine!

Teď jste za práci policistů odpovědný Vy ! Rád Vašim podřízeným poskytku důkazní materiály.

S pozdravem


Nabídka důkazních materiálů:

Ad 1)
Závazný pokyn prezidenta Policie ČR Ivana Vylety
Část osmistránkového dopisu Mikuláše Tomina (z Telegrafu)
Sikorův článek z Rudého práva
Článek JUDr. Vylety z Vyškovských novin

Ad 2)
Usvědčení mjr. Šimíčka ze zneužití pravomoci a nadržování
Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost
Byla Havlova rodina kolaborantskou, nebo se jedná pouze o výmysly Nového Bruntálska?
Vyrozumění mjr. Šimíčka ze dne 8.9.1998
Vyrozumění mjr. Šimíčka ze dne 24.12.1998

Usvědčení bruntálských policistů ze spolupráce s L. Zifčákem
Část žaloby Karla Höfera o ochranu osobnosti
Usnesení 23 C 108/98 - 12
Jeden lepší druhého
Soukromý dopis žalobci od Davida Hartla
Trestní oznámení ze dne 23.11.1998
Rozhodnutí o přikázání věci
Článek z Nového Bruntálska z 8.12.1998

Usvědčení Zifčáka z řízení redakce Nového Bruntálska
Zifčákův podnět k trestnímu stíhání žalobce Höfera
Podnět ÚV SČK k trestnímu stíhání žalobce Höfera
Podvrh napsaný Zámečníkovým zástupcem HARTLEM
Hartlův dopis ze dne 4.12.1998, část jeho žaloby
Hartlův dopis ze dne 18.12.1998Masmédiím k zveřejnění * Masmédiím k zveřejnění * Masmédiím

TOMIN ODMÍTÁ STÍHAT STRÁŽCE ZÁKONA

Inspekce ministra vnitra je od toho, aby šetřila a stíhala trestné činy policistů. Je to policie v policii, vybavená zcela mimořádnými pravomocemi. V čele tohoto orgánu je opět PhDr. Mikuláš Tomin, neschopný cokoli smysluplně řídit, ale schopný nadělat ze zcela jasných věcí džungli. Jak známo, Jan Ruml s ním a jeho estébáckým náměstkem koncem března 1993 vyrazil dveře v souvislosti s dopisovou aférou, destabilizující mocenské poměry ve vedení ministerstva vnitra, ovládaného v té době ODS. Tomin se znovu zviditelnil při Zemanově kufříkové aféře, mající za cíl opět destabilisovat mocenské poměry v této republice, směřující pod vedením ODS do NATO. Po vítězství sociální demokracie ministr vnitra Václav Grulich vytahuje Mikuláše Tomina za jeho zásluhy znovu do klíčové funkce ředitele kanceláře ministra vnitra a později do mocensky významného postu ředitele Inspekce ministra vnitra.
Tomuto řediteli neobvyklých kvalit jsem napsal obsáhlý dopis s informacemi o dlouhodobě páchané trestné činnosti policistů na okrese Bruntál. Jde o činnost ve vztahu k trestné činnosti zločince Ludvíka Zifčáka, spolutvůrce masakru na Národní třídě v Praze a iniciátora oslavy 3O. výročí rudé okupace v Olomouci. Severomoravský předseda Strany československých komunistů Miroslava Štěpána, Ludvík ZIFČÁK, už třetím rokem ovládá redakci týdeníku Nové Bruntálsko. Pod jménem Františka Zámečníka píše štvavé články, které jsou výplodem jeho nenávistné fantazie. Dá se hovořit o snaze oživit rozkládající se mrtvolu komunismu, která páchne tím intenzivněji, čím více se Zifčák snaží ovlivnit myšlení lidí pohádkami o humanitě minulého režimu a zločinnosti politických vězňů. Nové Bruntálsko tedy již třetím rokem vychází a Zifčák je krytý nejen fiktivním vydavatelem, šéfredaktorem a autorem Františkem Zámečníkem, ale taktéž policisty okresu Bruntál, kteří s ním úzce spolupracují. Zifčákův bratr, major Jan Zifčák, dokonce pracuje na Okresním ředitelství Policie ČR v Bruntále u počítačů, kde shromažďuje potřebné informace. Zřejmě nejenom pro Ludvíka Zifčáka, podezíraného mnohými ze spolupráce s KGB...
Je tedy pouze otázkou, zda se policisté dopustili trestného činu "zločinného spolčení", trestného činu "nadržování", či tr. činu "zneužití pravomoci veřejného činitele". Faktem je, že policisté Zifčákovi účinně napomáhají, čímž se vlastně z policie stala bolševická mafie, kterou ostatně od roku 1948 vždycky byla.
_________________________________Předseda vlády
Ing. Miloš Z E M A N
Ú Ř A D  V L Á D Y  Č R
nábřeží E. Beneše 4
PRAHA 1 - Malá Strana
PSČ 125 11


Ve Vyškově 20.ledna 1999

Vážený pane předsedo!

Jsem potěšen, že jste do nově zařízeného bytu v Kramářově vile pozval pana prezidenta Havla, což považuji za akt přátelství a úcty.

Předpokládám, že tak jako já, se nespokojíte s tím, aby pravda a láska zvítězila v podobě tvrzení zločince Ludvíka Zifčáka, že otec a strýc pana prezidenta pracovali pro gestapo a mají na svědomí životy desítek vlastenců.

Proto budu ještě více potěšen, když zajistíte nápravu poměrů u Policie ČR, která nechává volný průchod trestné činnosti, odvíjející se od aktivit zločince Ludvíka Zifčáka.

Policisté okresu Bruntál ve skutečnosti se zločincem Zifčákem spolupracují a umetají mu cestičku. Je otázkou, zda se jedná o trestné činy "zločinného spolčení" či "nadržování" - faktem je, že se s Novým Bruntálskem bezvýsledně párají od září 1997.

Staronovému řediteli Inspekce ministra vnitra Dr. Mikuláši Tominovi jsem 4. ledna 1999 zaslal obsáhlé trestní oznámení na policisty bruntálského okresu, ale jak se můžete sám přesvědčit z přílohy č.4, inspektorům se nechce stíhat záměrně prováděná trestná činnost policajtů na okrese Bruntál. Poslali mi "kec", který svědčí o úrovni IMV. JUDr. Ivan Vyleta byl prezidentem Policie ČR a ne personalista, jak napsal mjr. Ing. Jan Mišurec. Ta ostuda padá na hlavu PhDr. Mikuláše Tomina - aktéra "dobře ne-připraveného puče" a hlavního "hrdiny" v kufříkové aféře, že ano? Myslím, že byste mu měl promluvit do duše, aby nedělal další zmatky. Nadělal jich už dost.

Hodně úspěchů v roce 1999 přeje

____________________________Poslanec dolní komory Parlamentu ČR, JUDr. Ing. Jiří KARAS,
obdržel od ministra vnitra Václava Grulicha dopis tohoto znění:


V Praze dne 15. února 1999
Č.j.: PPR-119/OKS-99

Vážený pane poslanče,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 17.1.1999, kterým mi zasíláte podání pana Karla HÖFERA, trvale bytem Vyškov, Čapkova čp.111.

Úřadem vlády České republiky mu bylo zasláno další podání pana HÖFERA, které rovněž směřuje na práci policistů Okresního ředitelství Policie České republiky, zvláště při šetření četných oznámení na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko.

Obě podání jsem uložil prošetřit oddělení kontroly a stížností Policejního prezídia ČR, z jehož výsledků bylo zjištěno, že obvodní oddělení Police České republiky Krnov, od konce roku 1997 do současné doby zpracovalo cca 120 oznámení o protiprávní činnosti redakcí místních periodik. 66 oznámení směřovalo přímo na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko pana Františka ZÁMEČNÍKA. Jednalo se zejména o tr. činy pomluvy dle 206 odst. 1,2 tr. zákona, útoku na státní orgán dle § 154 odst. 2 tr. zákona a v neposlední řadě o přestupky proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 zákona o přestupcích. Oznámení byla podána nejen panem HÖFEREM, ale i dalšími osobami. Dozor nad zachováním zákonnosti v postupu policejních orgánů, zejména v průběhu prováděného šetření a následného uzavření podaných oznámení, provádí Okresní státní zastupitelství v Bruntále.
Provedeným šetřením se nepodařilo prokázat, že by při prošetřování oznámení docházelo k záměrným průtahům, či chybné právní kvalifikaci. Prověřením dalších údajů z podání pana HÖFERA, které se týkaly zejména vynášení informací z policejního prostředí, bylo zjištěno, že se nezakládají na pravdě a policejní orgány postupují v průběhu šetření v rámci obecně závazných právních norem a interních normativních instrukcí.

S pozdravem
podpis ministra V. Grulicha
_________________

4. března dostávám dopis č.j. 24571/99-OSV ze dne 2.3.1999
od Mgr. Jitky Vodrážkové, ředitelky Odboru styku s veřejností Úřadu vlády České republiky. Cituji:

Vážený pane Höfere,

dovolte nám tlumočit zprávu ředitele Kanceláře ministra vnitra pana JUDr. Jiřího Chudoby, že na obsahově podobné podání tomu, které jste zaslal panu premiérovi dne 20.1.1999 a z jeho pověření bylo naším odborem postoupeno k přímému vyřízení sekretariátu ministra vnitra, již odpověděl prostřednictvím pana JUDr. Ing. Jiřího Karase poslance Parlamentu ČR. Věříme, že Vás pan poslanec o obsahu odpovědi pana ředitele již informoval.

S ohledem na skutečnost, že nemůžeme do šetření Ministerstva vnitra ČR zasahovat, z jeho stanoviska citujeme:

"...Provedeným šetřením se nepodařilo prokázat, že by při prošetřování oznámení docházelo k zámerným průtahům, či chybné právní kvalifikaci. Prověřením dalších údajů z podání pana HÖFERA, které se týkaly zejména vynášení informcí z policejního prostředí, bylo zjištěno, že se nezakládají na pravdě a policejní orgány postupují v průběhu šetření v rámci obecně závazných právních norem a interních normativních instrukcí."
__________________

7. března 1999 zasílám prezidentu Policie ČR, plk. JUDr. Jiřímu Kolářovi, (předtím nástupci osvědčeného Petra Sikory ve funkci ředitele Správy policie jihomoravského kraje se sídlem v Brně!!! - pozn. NN) dopis tohoto znění:


V á ž e n ý p a n e !

Dne 22. ledna 1999 jsem podal u OSZ ve Vyškově trestní oznámení na státní zástupkyni Mgr. Zuzanu Ševčíkovou z OSZ Bruntál a ředitele Policie ČR v Bruntále pplk. Milana Navrátila.
OSZ Vyškov jedno vyhotovení zaslalo KSZ v Ostravě, druhé ministru spravedlnosti JUDr. Otakaru Motejlovi. Jedno vyhotovení, s podacím razítkem OSZ Vyškov, jsem zaslal Vám.
V zápětí jsem dostal od Odboru stížností a kontroly Policejního prezídia dopis, že se touto věcí bude zabývat skupina stížností a kontroly Správy severomoravského kraje Policie ČR v Ostravě. Tato již v červnu minulého roku ve věci trestné činnosti estébáka Zifčáka a jeho ochránce mjr. Šimíčka, vedoucího OOP Krnov, totálně zklamala. Byli obelháni všichni vyšší služební funkcionáři až po ministra vnitra Cyrila Svobodu. Jak se dalo předpokládat, taktéž nyní nedošlo k faktické hloubkové kontrole, nýbrž jenom k dopisování - a jako loňského roku byli obelháni všichni vyšší služební funkcionáři včetně ministra vnitra pana Grulicha a předsedy vlády ing. Miloše Zemana.

Ředitelka Odboru styku s veřejností Úřadu vlády ČR mi v dopisu č.j.: 24571/99-OSV z 2. března 1999 sděluje :
"S ohledem na skutečnost, že nemůžeme do šetření MV ČR zasahovat, z jeho stanoviska citujeme: ...Provedeným šetřením se nepodařilo prokázat ..." (kopie v příloze)

Nedivím se, že přestárlý a težce nemocný ministr Grulich se nechal svými podřízenými obelhat. Možná je to způsobeno i skutečností, že pan Grulich byl po dlouhá léta členem KSČ, že prokazatelně navštěvoval ruskou ambasádu v Brně-Hlinkách, za což byl podezírán z kontaktů s KGB, jak kdysi odvysílala televize.

Divím se však, že náš g e n i á l n í předseda vlády, jenž každou lumpárnu dovede tak trefně pojmenovat, tuto lumpárnu spolkl tak snadno, jako vůl spolkne malinu.

Předsedovi vlády jsem zaslal tyto důkazy:

a) Článek ze Zifčákova Nového Bruntálska, kterým je prezident ČR obviňován, že pochází z kolaboranstké rodiny. Že strýc a otec Václava Havla jsou obviňováni, že jako spolupracovníci gestapa zavinil smrt desítek vlastenců.
b) Vyrozumění č.j.: ORBR-987/KR-Př-98 z 8. září 1998, kde major Šimíček píše o "podezření" z trestného činu...!
c) Vyrozumění č.j.: ORBR-818/OOP Kr.Tč-98, že vedoucí OOP Krnov, mjr. Šimíček, tuto věc odkládá.
d) Dále jsem předsedovi vlády zaslal "kec" z IMV č.j.: IN-41/01-99, který dokladuje "úroveň" Inspekce MV ČR.
V přiloženém dopisu jsem pana premiéra žádal o nápravu v Policii ČR, nikoli o snůžku lží.D Ů K A Z Y

I.

Z dopisu č.j.: Zn 2280/98 z OSZ Bruntál:


"Pokud se jedná o článek "Byla Havlova rodina kolaborantskou..." nebyly policejním orgánem opatřeny všechny podklady nezbytné k rozhodnutí o věci ve smyslu § 158 odst. 3 tr. řádu. Z tohoto důvodu nebylo usnesení o odložení věci státní zástupkyní akceptováno a byl dán pokyn k dalšímu prověřování..." Z čehož logicky vyplývá, že věc byla majorem Šimíčkem odložena n e o p r á v n ě n ě !!!


II.

Z dopisu ministra Grulicha:

"Obvodní oddělení Policie ČR Krnov od konce roku 1997 do současné doby zpracovala cca 120 oznámení o protiprávní činnosti místních periodik. 66 oznámení směřovalo přímo na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko pana Františka Zámečníka."
Vedoucí OOP Krnov major Šimíček po celou tu dobu prokazatelně ví, že nikoliv opilec, František Zámečník, který je bez peněz, ale estébák Zifčák je majitelem, vydavatelem a šéfredaktorem Nového Bruntálska. Major Šimíček nejenže o tomto podvodu ví, ale také tomuto podvodu aktivně napomáhá! Viz články z přelomu roku 1997/98 a moje první trestní oznámení z března 1998.III.


Z dopisu ministra Grulicha:

"Prověřením dalších údajů z podání pana Höfera, které se týkaly vynášení informací z policejního prostředí, bylo zjištěno, že se nezakládají na pravdě..."
Tak si tedy, pane prezidente Policie ČR, vezměte dopis od Davida Hartla ze dne 18.11.1998, na jehož základě jsem podal trestní oznámení. Jedno podání skončilo na OOP Bruntál, jiné na OOP Krnov. A nyní si přečtěte články z Nového Bruntálska z 8.12. a 5.ledna. DOŠLO K VYNEŠENÍ INFORMACÍ NEBO NE ? !!!

Pane prezidente PČR!

Předpokládám, že nyní požádáte staronového ředitele Inspekce ministra vnitra, PhDr. Mikuláše Tomina, aby IMV vykonala svoji povinnost dělat policajta nad Policií ČR a tuto zcela zjevnou trestnou činnost policistů OŘ PČR Bruntál a hrubé pochybení příslušníků OSK Ostrava, v y š e t ř i l a.

Jestliže se stane ten   z á z r a k   a  Tominova IMV zapracuje tak dobře, jak zapracovala počátkem roku 1993, pak možná,  jako dne 17.3.1993 napsal plk. JUDr.Ivan Vyleta, napíšete i Vy:

Policie České republiky
Policejní prezidium
č.j.: PPR - ???/K - St-99

Ředitel
PČR Správy Severomoravského kraje


Věc: Závazný pokyn k přijetí nápravných personálních opatření

Obdržel jsem cestou kanceláře pana ministra závěry inspekčního šetření stížnosti vyškovského občana pana Karla Höfera, kterou zaslal 26.5.1998 ministru vnitra JUDr. Cyrilu Svobodovi, což formou trestního oznámení dne 22.1.1999 zopakoval.
Věc byla uzavřena jako stížnost oprávněná a podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě o jejím šetření, kterou Vám přiloženě zasílám.
Z provedených důkazních materiálů je mimo jakoukoli pochybnost zjištěno, že v rámci prvotního šetření této stížnosti z roku 1998, nebylo ze strany zainteresovaných služebních funkcionářů, pracovníka OSK Ostrava mjr. Rudolfa Stanovského, vedoucího stížnostního pracoviště OŘ PČR Bruntál a ředitele OŘ PČR Bruntál postupováno objektivně, nýbrž se zjevnou snahou ve prospěch mjr. JUDr. Vlastimila Šimíčka, vedoucího OOP Krnov. Jde tedy o příkré porušení právních zásad pro šetření stížností a trestních oznámení. Navíc přímý nadřízený mjr. Šimíčka, tedy pplk. Navrátil, vědomě nepravdivě a opakovaně podával informace nadřízeným služebním funcionářům tak, aby nebylo možno objektivně zjistit pravý stav věci. Tak se stalo, že byl uveden v omyl a de facto dvakrát podveden prezident policie plk. JUDr. Jiří Kolář, jedenkrát ministr vnitra JUDr. Cyril Svoboda, nyní ministr vnitra p. Václav Grulich a předseda vlády Ing. Miloš Zeman.

Za takto zjištěného a prokázaného skutkového stavu věci nejsou jiné možnosti, než provést či přijmout na úrovni, jak ředitele OŘ PČR v Bruntále, tak i na úrovni Vaší personální kompetence, adekvátní opatření spočívající ve zproštění výkonu vedoucích funkcí zainteresované služební funkcionáře. Nelze v této souvislosti přehlédnout neoddiskutovatelnou přímou odpovědnost za celkový stav věci samotného ředitele OŘ PČR Bruntál pplk. Navrátila. Všichni tito služební funkcionáři tak ztratili důvěru občanské veřejnosti a ta se již nedá nijak získat zpět. Lze hovořit o nezodpovědném postoji neslučitelném s demokraticky přijímaným principem policejního výkonu služby.

O provedených personálních opatřeních požaduji podat nejpozději do ?? dubna 1999 písemnou zprávu k mým rukám, která bude následně předána jako informace panu ministru Grulichovi a předsedovi vlády Ing. Miloši Zemanovi.

Policejní prezident
plk. JUDr. Jiří KOLÁŘ

Přílohy:
dle textu
Když se Zifčák zlobí, vybuchují bomby.