"JÁ jsem ňákej čuně"

KLUB CHARTY 77

Tuto sbírku sestavil

KLUB CHARTY 77, P.O. Box 222,

London WC 2 H9QS, England.

 

 

Případné objednávky (za režijní cenu 1 Libry včetně poštovného) zašlete prosím na shora uvedenou adresu.

 

Sbírka bude čas od času doplňována.

" J Á  J S E M  Ň Á K E J   Č U N Ě "

-----------------------------------------------------------------

(Takto se představil jeden z příslušníků StB doktoru Hejdánkvoi před jeho brutálním výslechem v lednu 1978)

 

Klub Charty 77

 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který byl založen v květnu 1978 vydává číslovaná sdělení, ve kterých se zabývá některými případy osob, které považuje za nespravedlivě stíhané. V těcho sděleních se vedle jmen stíhaných často objevují jména osob, které se přímo či nepřímo podíleli na tomto stíhání. To mě přivedlo na myšlenku sestavit jejich seznam a tak umožnit přehledné nahlédnutí do řad těch, jejichž horlivost a snaha chránit rozpadající se režim sebou přináší smutné výsledky. Typickým příkladem je sdělení č. 411, které VONS vydal na sklonku Orwellova roku. Zde je vidět neuvěřitelná snaha ministra spravedlnosti ČSR Antonína Kašpara dostat jednu mladou dívku za mříže. Lenka Marečková, která v prosinci 1982 přednesla své verše na literárním večírku v písecké knihovně asi před 40ti mladými lidmi, byla za to odsouzena na 1 rok s podmínkou na dvě léta. To se však zdálo málo ministru spravedlnosti a tak podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněné. Nejvyšší soud ČSR toto odsouhlasil a tak nakonec v dubnu 1985, tedy více než tři roky poté byla Lena odsouzena nepodmíněně na 7 měs. do I. NVS. Orwellův rok pominul, ale jak se zdá tím ještě nic neskončilo.

Technická poznámka:

a) k sestavení tohoto seznamu byly použity údaje čerpané se sdělení VONS od č, 1 do č. 411 - ty jsou vždy označeny zkratkou "ad. č...) dále pak z textů a dopisů otištěných v informacích o Chartě 77 - Infoch, vydaných od r. 1978 do prosince 1984 a označených zkr. "Inf."

b) pokud není za číslem paragrafu uvedeno s jakého zákona paragraf pochází, jedná se vždy o trestní zákon

c) toto první vydání bude dále doplňováno

 

A D A M E C dr.

zastupoval spolu s dr. Jandou prokuraturu v procesu s šesti členy VONS, který se konal ve dnech 22. a 23.10 1979 na Měst. soudu v Praze. Všichni byli obviněni z podvracení republiky §98

ad. č. 144

A D Á M E K Zdeněk dr. npor.

Vojenské obvodové prokuratury v Plzni, který dne 19.8.80 vystupoval jako žalobce v procesu s J.Jarošem, kde byl tento odsouzen ke 2.5 letům v I.NVS pro tr. č. pobuřování §100/1 a pro tr.č. vyhýbání se vojenské povinnosti §280/1

ad č. 272

A D A M O V Á Magda

vyšetřovatelka Okr. prokuratury v Trutnově, která od 1.10.78 kdy byl PhDr. Jaroslav Šabata uvězněn, jej vyšetřovala v tr. věci útoku na veřejného činitele §156/2 a §155/1a

byla údajně také svědkem toho, jak advokát dr. Šabaty Josef Danisz měl pomlouvat a urážet některé veřejné činitele. Její svědectví hrálo hlavní úlohu v obvinění Josefa Danisze vzneseném dne 2.5.79

ad.č.104

A D L E R

administrátor z kláštera na Svaté Hoře u Příbrami, který dne 14.8.79 ve večerních hodinách odmítl vpustit do kláštera poutníky, kteří byli na cestě z Prahy na Svatou Horu. Později byli tito perlustrováni přísl. SNB

inf. 11/79

A N T O Š František JUDr. prokurátor

po incidentu na "plese Charty 77" uvalil vazbu na Václava Havla, Pavla Landovského a Jaroslava Kukala, neboť pocítil obavu, že by tito obvinění mohli zmařit vyšetřování". Všichni tři byli oobviněni pro porušení §156/2 - útok na veřejného činitele a ve nazbě byli od 28.2.78 až do 3.3.78 kdy byli všichni tři propuštěni

Inf.4/78

u Obv. soudu v Praze 2, konaném dne 8.11.79 ve věci Jiřího Gruntoráda pro přečin držení střelné zbraně bez povolení §6b zák. 150/69 Sb. plnil svou funkci prokurátora a v závěrečné řeči argumentoval: "obviněný patří k lidem, kteří stojí na platformě nepřátel socialistických států".

ad. č. 155

18.6.79 zahájil tr. stíhání pro křivé obvinění §174/1 proti Jiřímu Wolfovi. To byla tdy reakce na stížnost, kterou J.Wolf pronesl u Měst. soudu v Praze, kde se projednával jeho vlastní tr. věc §98/1- podvracení rep.. tehdy si J. Wolf stěžoval na chování příslušníků StB

ad č. 196

A R N S T E I N dr.

žurnální lékař z psychiatrické léčebny v Horních Bořkovicích, kde dne 5.10.79 přijal Julia Tomina, který tam byl přivezen z OS VB v Litoměřicích. Musíme konstatovat, že druhý den, po příjezdu paní Tominové, jej bez ohledu na nátlak StB propustil

ad.č.139

A U D Y

předseda ZV ROH Chemických závodů Litvínov, který se smutně angažoval v případu Vlasatý

inf. 8/78

B A L Á Š Jan dr.

prokurátor generální prokuratury, před kterého byl dne 5.10.79 v poutech předveden dr. Rudolf Battěk. Baláš mu pak sdělil obsah obvinění a rozhodnutí, že další vyšetřování bude probíhat na svobodě

ad. č. 140

dne 25.10.79 zastupoval prokuraturu u Nejvyššího soudu ČSR, kde se projednávalo odvolání Jana Zmatlíka. Soud potvrdil rozhodnutí o vině, ale snížil trest z 3 a půl na 2 půl roku

ad. č. 148

byl přítomen, jako divák, při procesu s šesti členy VONS, který probíhal 22. a 23.10.79 u Měst. soudu v Praze

ad. č. 158

dne 20.12.79 pak plnil funkci prokurátora v odvolacím řízení s těmito šesti členy VONS. Senát odvolání zamítl a na základě odvolání prokurátora rozhodl o většině věcí, které byly zabaveny při domovních prohlídkách, že propadají státu

ad. č. 158

B A L Z E R A JUDr.

jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 30.5.82 soudil Zdenu Řehákovou pro přečin proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou §5/d zákona 150/69 Sb a odsoudil ji ke 3 měsícům s odkladem na 18 měsíců

ad. č. 298

B Á N O V S K Á Mária

jako soudkyně z lidu u soudu v Košicích s Antonínem Zlatohlavým, který sekonal 23.4.81 a odsoudil A. Zlatohlavého ke 2 letům v I.NVS pro tr. č. maření dozoru ... §178 a §101 - zneužití náboženské funkce

ad. č. 268

B A R T E C K Ý dr.

se účastnil na vypracování psychiatrické expertisy na Jaroslava Tomka. Na základě této bylo tr. stíhání Tomka zastaveno, ovšem soud nařídil ochranou psychiatrickou léčbu bez udání doby trvání. Expertizu vypracoval spolu s dr. Kalousem v Praze - Bohnicích

ad. č. 132

ad. č. 138

B A T A por. SNB

31.5.78 byl přítomen při domovní prohlídce u Jana Šimsy kde paní Šimsovou udeřil hrubým způsobem. Jan Šimsa přispěchal na pomoc své ženě a s Batou pak upadli do rozestlané poslete. Poté se Bata uchopil za tvář a údajně odešel vyhledat lékařskou pomoc. Na místě byl sepsán o tom protokol. Teprve však 5.6.78 byla paní Šimsová informována, že její můž byl obviněn a vzat do vazby pro tr. č. útoku na veřejného činitele §155 1b

ad. č. 17

30.8.80 se spolu s dalšími dvěma přísl. StB vrhl na devatenáctiletého Petra Kadlece, srazili ho na zem, kopali do něj, vláčeli jej za vlasy a otloukali mu hlavu o skříň. Zvláště surově si počínal Bata, který jej také nutil, aby mu @LH 6

salutoval

sd.č.201

B A X A

dozorce v NVÚ MS Plzeň-Bory, kde 16.6.78 došlo mezi ním a Pavlem Skálou ke konfliktu a to proto, že si Skála stěžoval na nehumánní zacházení s vězni. Dne 7.3.79 byl Pavel Skála odsouzen k 10 měs. do II. NVS a to také na základě toho, co se odehrálo mezi ním a Baxou den 16.6.78

sd. č. 85

sd. č. 131

B A Y E R JUDr.

prokurátor v procesu s Janem Brychtou a ing. Pavlem Novákem pro tr. č. pobuřování §100/ 1ac, který se konal 10.11.78 a oba byli odsouzeni k 8 měs. v I. NVS Bayer navrhoval trest 18 měsíců

sd. č. 56

Bayer i oba odsouzení se odvolali a u soudu v Brně, který se konal 20.12.78 byly tresty zvýšeny na 13 měsíců

sd. č. 65

B E D N Á Ř Štefan

předseda senátu Vojenského soudu v Plzni, který J. Jaroše odsoudil k trestu 2 a ůl roku v I.NVS

sd. č.272

B E D R N A JUDr.

předseda soudu v Praze, na kterého se obrátila Věra Novotná se žádostí o vstupenku na soud s jejím přítelem Jiřím Wolfem. Bedrna ji nechal několik hodin čekat na chodbě a teprve, když odcházel domů, tak ji sdělil, že to není jeho záležitost a že se má obrátit na předsedu senátu

Inf. 10/83

B E N D A kpt. VB Liberec

vyšetřovatel, který dne 24.9.78 zahájil tr. stíhání proti Ladislavu

Cermanovi pro tr. č. hanobení národa, rasy a přesvědčení §198

sd. č. 44

B E N E Š Petr JUDr.

předsedal Obvodnímu soudu pro Prahu 4, který rozhodl podle §325, že se Ottě Bědnářové přerušuje výkon trestu "na potřebnou dobu vzhledem ke zdravotnímu stavu". Po 486 dnech věznění ztratila jednu třetinu své váhy, vážila pouze 45 kg. @LH 6

Propuštěna byla dne 26.9.80

sd. č. 205

 

B E R A N npor. StB Praha

prováděl výslechy zadržených po nočním přepadení bytu dr. Zdeňka Pince a dne 2.4.90 a 9.4.80 se účastnil výslechů s dr. Juliem Tominem, který byl přivlečen ze svého bytu. Dr. Tomin byl v Bartolomějské zadržován 48 hod. Beran vyslýchal dr. Tomina již v lednu pod záminkou hledání kradených věcí

sd. č. 177

sd. č. 178

 

B E R A N Jiří

jako věžeň svědčil u Obvodního soudu v Praze 2 proti Jiřímu Gruntorádovi dne 8.11.79. Po podání jeho svědecké výpovědi byl z vazby propuštěn. Jeho výpověď prodělala během doby několik změn.

Inf. 15/79

B E R K A B. VB Karlovy Vary

jako vyšetřovatel se koncem roku 1983 dopustil výhružek a násilí na vyslýchaném Františku Hanzlíkovi a Jiříně Svobodové. Oba po oznámení této skutečnosti u soudu byli obviněni a poté odsouzení pro křivou výpověď a křivé obvinění. Hanzlík 10 měs. Svobodová 6. měs. oba do I. NVS

sd. č. 368

B E Š T A Václav por. StB Praha

prováděl domovní prohlídku u Jana a Jakuba Rumla dne 16.8.84

Inf. 9/84

B Ě L O H O U B E K dr.

krajský církevní tajemník v Plzni, který se velmi aktivně podílel na akci u dominikánek dne 28.10.1981

sd. č. 280

B I L A S Ján dr.

jako soudní znalec s katedry vědeckého ateismu Univerzity P.J.Šafaříka vystupoval dne 25.6.80 u soudu proti O. Formánkovi a M. Kožárové

sd. č. 197

B Í L E K por. NVÚ Plzeň - Bory

vychovatel na pracovišti Kovošrot

inf. 5/80

B L Á H A dr.

předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, který dne 23.10.81 odsoudil Jana Litomiského ke 3 letům a k následnému dvouletému ochrannému dohledu pro tr. č. podvracení republiky §98/2

sd. č. 277

B L A H O Josef kpt. StB praha

ještě v hodnosti npor. StB se účastnil rozsáhlé akce proti nezávislé katolické literatuře, zahájené dne 10.9.79

sd. č. 135

dne 16.8.84 už v hodnosti kpt. StB prováděl domovní prohlídky u Jana a Jakuba Rumla. K těmto prohlídkám neměl povolení prokurátora

Inf. 9/84

B L A Ž E K Rostislav nstržm. StB Praha

dne 12.3.79 spolu s kpt. Topičem vnikli bez povolení do bytu Kamily a Václava Bendových, kde odebrali 68 položek a Kamilu na místě vyslýchali

sd. č. 86

B O D I C K Ý kpt. NVÚ Plzeň - Bory

vychovatel v n.p. Preciosa, což je 3. úsek

Inf. 5/80

B O R K O V E C kpt. NVÚ Plzeň - Bory

vychovatel 3. úseku na pracovišti n.p. Presiosa

Inf. 5/80

B O R U S Í K kpt. MUDr. NVÚ Plzeň - Bory

jako doktor SNV v květnu 1982 ignoroval zdravotní stav Zdeňka Čeřovského a dovolil jej zařadit na pracoviště s podmínkami, které zapřičinily ještě zhoršení jeho zdr. stavu

Inf. 5/84

B R Á B L Í K Alois JUDr.

krajský prokurátor v Hradci Králové, který sepsal s ing. Tomášem Bískem vše okolo nálezu odposlouchávacího zařízení, které bylo odhaleno na evangelické faře v Telecím

Inf. 15/79

dne 4.3.83 vzal do vazby Drahomíru Fajtlovou pro tr. č. pobuřování §100/1a,c

sd. č. 320

B R Ů M A Miroslav

byl dne 3.6.81 jako soudce u soudu v Ústí nad Orlicí, kde byl Milan Vyhnálek odsouzen k úhrnnému trestu 25. měs. ve II. NVS pro ů 100/1y.c - pobuřování, §112 tr.z. a ů 6b zákona o přečinech 150/69 Sb

B R Y M JUDr.

prokurátor, který u Krajského soudu v Brně, v procesu s Albertem Černým obžalovaným z podvracení rep. ů 98/1, žádal trest v horní polovině trestní sazby

sd. č. 152

B Ř E Č K O V Á Jana zubní dr. v NVÚ Minkovice

spolu s ústavním lékařem Peniškou zjistila, že zranění, která má Jiří Gruntorád po těle, neodpovídají popisu v Gruntorádově stížnosti tak jej podporučík Procházka dne 17.3.83 zbil. Po vydání jejich zprávy bylo dne 7.4.83 zahájeno tr. stíhání proti J. Gruntorádovi pro křivé obvinění §174/1

sd. č. 323

B Ř E Z I N A Ivan napor. StB Praha

jako vyšetřovatel se účastnil domovní prohlídky dne 16.8.1984 u Rumlů. Do bytu vtrhli příslušníci StB a SNB tak, že v pět hodin ráno vylomili dveře jejich bytu. Navíc tato prohlídka nebyla povolena prokurátorem.

Inf. 9/84

B U D S K Ý

ve své svědecké výpovědi proti Ladislavu Lisovi uvedl, že ještě v roce 1971 navštěvoval dům Lisových Jiří Pelikán, ten je však od roku 1968 trvale v zahraničí

sd. č. 337

B U N D A Svatoslav

jako okr. prokurátor v Ústí nad Labem uvalil v polovině června 1980 vazbu na Jindřicha Tomeše, pro tr. č. výtržnictví §202/1, který měl spáchat tím, že na svatební oslavě svého přítele hrál na kytaru a zpíval písničky "protisocialistického obsahu"

sd. č. 192

a dne 1.7.80 uvalil také vazbu na Karla Soukupa pro tentýž tr. č.

sd. č. 193

B U R D A Jindřich NVÚ Minkovice

jako vychovatel, zaedl dělení vězňů do skupin. Skupina I., skupina IIA, IIB a skupinu III, kam zařadil mimo jiné Jiřího Xolfa, toho času v Minkovicích, do skupiny IIB pak zařadil Petra Cibulku a Ladislava Švece

sd. č. 196

B U R E Š JUDr.

předsedal Městskému soudu v Praze ve dnech 11 a 26.10.78, který odsoudil Františka Hrabala pro podvracení rep. §98/1 ke 3 letům do I. NVS a Jiřího Wolfa také §98/1 a také trest 3 roky, ale ve II. NVS. Jiří Wolf si při přelíčení ztěžoval na násilí, které na něm bylo pácháno při výsleších příslušníky StB Jánošem, Sakem a Jurčou (později byl J. Wolf odsouzen pro křivé obvinění.)

sd. č. 50

odmítl vydat vstupenky na soud s Jiřím Wolfem, který se konal 5.10.83

Inf. 9/83

B U R E Š JUDr.

zastupoval prokuraturu při přelíčení u Obvodního vojenského soudu pro Prahu 4, který se konal 14.6.81 a kde byl Ján Hrabina odsouzen k 30 měs. odnětí svobody pro nenastoupení vojenské základní služby §269

sd. č. 254

B U R E Š O V Á Zdeňka

vystupovala jako soudkyně u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, který se konal 19.10.79 a kde byl odsouzen Valkovič k trestu i roku ve II. NVS pro tr. č. pobuřování §100/1a

sd. č. 210

C I E N C I L A Josef

soudce u Okr. soudu v Ústí nad Orličí, kde byl dne 4.9.80 odsouzen Tomáš Patřivý k souhrnému trestu 2 let v I. NVS, pro porušení ő§155/ 1b, 156/2 - napadení veřejného činitele a §280/1 - vyhýbání se vojenské službě

sd. č. 209

C I N B E R O V Á Viola

vystupovala jako soudce z lidu dne 23.4.81 u Okr. soudu v Košicích, kde byl odsouzen Antonín Zlatohlavý na 2 roky v I. NVS podle ő§101 a 178

sd. č. 268

C T I B O R

dne 24.11.81 vystupoval jako soudce u Krajského soudu v Ostravě, kde se projednávalo odvolání vydavatelů křesťanského samizdatu

sd. č. 282

C V R K A L

civilní mistr n.p. Preciosa, kde pracují vězni II. NVS z Minkovic. Odmítl hrubým způsobem žádost Miroslava Tomáška o přeřazení na jiné pracoviště a tím nepřímo způsobil jeho napadění (dne 20.1.81) a později obvinění

sd. č. 262

Č A P E K nstržm. NVÚ - Minkovice

který zbil Jana Smolíka v jeho výkonu trestu. Jan Smolík byl pak obviněnz tr. č. křívé obvinění §174/1 poté, co na něj podal trestní oznámení

sd. č. 262

Č Á P major StB nam. Míru - Praha

vedl akci 20.2.79 v bytě Iva Jabloneckého. Jeho chování bylo velmi hrubé, zvláště k Jabloneckému, který je v plném invalidním důchodu: při výslechu Jarky Maňáskové ji spolu s příslušníkem VB Starým zbili

sd. č. 82

Č E B I Š O V Á JUDr.

vystupovala jako prokurátorka ve dvojici s Konečnou v procesu s 25ti mladými lidmi zadržených na festivalu rockové hudby v Žabčicích. Soud se konal 6.-8. září a 28 září 1983

sd. č. 341

Č E C H Odřich prom. právník

zastupoval prokuraturu 24.1.80 u Kraj. soudu v Hradci Králové proti Josefu Denissovi pro porušení §154/2 urážka státního orgánu a §156/2 urážka veřejného činitele. Soud vynesl rozsudek 10 měs. v I. NVS

sd. č. 165

Č E C H Robert

vystupoval jako soudce u Okr. soudu ve Žďáru nad Sázavou, který vynesl rozsudek 1 roku ve II. NVS nad Janem Valkovičem pro tr. č. pobuřování §100/1a

sd. č. 210

Č E J M A N Miroslav nadstrážmistr

svědek obžaloby proti Tomáši Petřivému, ze září 79, pro porušení ő§155/1b a 156/2 útoku na veřejného činitele. Tomáš jej měl hrubě urážet a v železniční stanici Mezilesí jej měl dokonce udeřit pěstí

sd. č. 84,209

Č E J K A ppor.

vyšetřovatel VB v Příbrami, který po ročním vyšetřování dne 18.8.78 vznesl obvinění podle §100/1a na MUDr. Emila Puchae a podle §100/2 na Václava Kimáka

sd. č. 25

Č E J K A Oldřich

bývalý zaměstnanec MNV v Liberci, který dne 18.11.80 s účastnil, jako nezůčastněná osoba na domovní prohlídce u pátera Josefa Bárty. Tato prohlídka trvala 15 hodin a byla prováděna na základě obvinění z porušení §178 maření dozoru nad církvemi...

sd. č. 221

Č E M B A L Í K Štefan plk. JUDr.

předsedal vojenskému kolégiu Nejvyššího soudu v roce 1976, kdy bylo zamítnuto odvolání čtyř mladých chlapců, kteří byli odsouzeni pro tr. č. vyzvědačství §105 a to celkem k 37 letům vězení ve III. a II. NVS

sd. č. 222

Č E P E K nadstrážmistr

v NVÚ - Minkovice, kde v roce 1981 surově zbil vězně Jana Smotka

sd. č. 262

Č E R M Á K V. JUDr.

okr. prokurátor v Karlových Varech, který žaloval a dne 31.1.84 se účastnil také soudu s Františkem Hanzlíčkem a Jiřínou Svobodovou. Oba si původně stěžovali na nátlak při výsleších, který na ně vykonávali, příslušníci VB. Soud je odsoudil pro křivé obvinění a křivou výpověď a to Hanzlíček 10 měs. v I. NVS a Svobodová 6 měs. v I. NVS

sd. č. 368

Č E R N Á Dagmar JUDr.

jako předsedkyně Kraj. soudu v Hradci Králové, zamítla odvolání Drahomíry Fajtlové a dne 18.7.84 potvrdila rozsudek 1 roku s odkladem na tři roky

sd. č. 390

Č E R N Á Eva JUDr.

21.12.78 předsedala Obv. soudu v Praze 9 ve věci Vladimíra Krupičky pro porušení §203 příživnictví a přečinu §8c a vynesla rozsudek 2 let ve II. NVS

sd. č. 89

Č E R N Ý

dne 24.11.81 vystupoval jako soudce u Kraj. soudu v Ostravě, kde se projednávalo odvolání vydavatelů křesťanského samizdatu

sd. č. 282

Č E R N Ý Ladislav

jako soudce u Okr. soudu v Ústí nad Orlicí, kde byl dne 4.9.80 odsouzen k souhrn. trestu Tomáš Petřivý. Trest 2 roky v I. NVS pro tr. č. napadení veřejného činitele ő§155/1b. 156/2 a vyhýbání se vojenské povinnosti §280/1

sd. č. 209

Č E R N Ý Stanislav

soudce Okr. soudu v Liberci, který rozhodl u soudu konaném 28.9.83 v NVÚ - Minkovice o přeřazení Jiřího gruntoráda z II. do III. NVS

sd. č. 342

Č E R V E N Ý František major

přísedící při soudu s J. Jarošem, který se konal dne 19.8.80 u Vojenského obvodového soudu a vynesl rozsudek 2 a půl roku v I. NVS

sd. č. 272

Č E S A L

4.6.84 předsedal Okr. soudu v Liberci, který odsoudil Jiřího Gruntoráda za údajné křivé obvinění ke 14ti měsícům ve III. NVS. Jiří Gruntorád si předtím stěžoval, že byl při výkonu trestu zbit podporučíkem Procházkou v NVÚ - Minkovice

sd. č. 377

Č I L Í K npor. StB - Rimavská Sobota

byl vyšetřovatelem ve věznici v Bánské Bystrici po uvěznění Josefa Labudy a Emilie Kesegové. Soud je pak v odročeném řízení 30.10. ze 16.10.80 uznal vinnými a odsoudil je oba k 6 měsícům nepodmíněně

sd. č. 219

Č O P Jan pprap. StB - Rosenbergerova ul.Praha

dne 5.10.84 obdržel Jan Placák předvolání na 8.10.84 na VB Rosenbergerova podepsané Čopem. tam se dostavil, ale Čop tam nebyl a tak byl podroben nesmyslnému osmihodinovému výslechu jinými přísl. VB

sd. č. 393

Č U N É nadstrážmist StB - Praha

v lednu 1978 se takto představil doktoru Hejdánkovi jeden z civilistů podílejících se na jeho brutálním výslechu. Podle popisu je pravděpodobné, že byl takoé přítomen při výslechu Bohumila Doležala dne 22.5. 1970 v Bartolomějské ul. Po tomto výslechu byl Doležal na ulici přepaden, spoután a v autě se zakrytou hlavou, jako před tím Ivan Medek, odvezen do blízkosti Příbami, kde byl v lese surově zbit a ponechán svému osudu

sd. č. 11

D A N Ě K Ladislav

dobrovolný pradovník, který se snažil pomáhat pořadatelům Plesu železničářů a kterému měl údajně Pavel Landovský vyhrožovat oběšením. Ples se konal 28.1.78

D A N I Š pplk. StB Praha

12.6.80 ve 20 hod. vedl akci na hradní zřícenině v Podbabě, na které se spolu s ním účastnilo asi 25 příslušníků SNB (kde se konal koncert Oty Veverky. Tan byl spolu s Janem Vünschem zatčen

Inf. 10/80

D A N I Š Felix kapitán StB - Praha

30.3.79 vedl policejní akci v bytě Pavla Brunhofera, kde se konala výstava obrazů. Mnoho lidí bylo zajištěno a věci zabaveno. Celá akce byla filmována

sd.č. 93

D A V I D O V Á JUDr.

14.8.83 předsedala Okr. soudu v ánské Bystrici, který projednával obvinění katolického kněze Štefana Podolínského z porušení §178 maření dozoru nad cirkvemi ....Předsedkyně líčení odložila na neurčito a poté byl Štefan Podolínksý propuštěn na svobodu, i okresní prokurátor stáhl žalobu. Podolínský byl ve vězbě od 27.5.83

sd. č. 341/a

D Ě T K A StB Praha

příslušník, který se podepsal pod protokol s Jiřím Gruntorádem, sepsaném 20.2.79. Dětka, přestože byl po celou dobu v jiné místnosti se podepsal pod protokol na místo vyšetřovatele

Inf. 3/79

D O B I Á Š Jan prof. MUDr.

přednosta II. Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Ke Karlovu 11, Praha 2, kde byl od 31.8.79 držen Tomáš Liška proti své vůli na základě doporučující perere, které vystavil MUDr. Miroslav Nosek, a to bez lékařského vyšetření; byl jen přítomen výslechu, který se konal 31.8.79 a prováděly jej orgány StB a kriminální policie - Praha

sd. č. 129

D O J Č Á R O V Á Marie JUDr.

předsedala Nej. soudu ČSR v roce 1978 a potvrdila rozsudek sedm let v I. NVS nad Elmarem Chmelem pro tr. č. podvracení rep. §98/1, 2b/ velký rozsah). V rozsudku se praví, že sepsal a rozšíříl 180letáků, které byy obecně kritické

sd. č. 410

předsedala Nej. soudu ČSR, kde se konalo odvolací řízení s Vladimírem Laštůvkou a Alešem Macháčkem dne 5.1. a 6.1.1978. trest byl ing. Laštůvkovi pro "...neskrývání skutečnosti a kritický postoj k vlastnímu jednání.." snížen o jeden rok, tedy 2 a půl roku a ing. Macháčkovi byl trest potvrzen ve výši 3 a půl roku

Inf. 1/78

předsedkyně Nejvyššího soudu ČSR, která dne 1.2.79 zamítla odvolání Františka Hrabala odsouzenému pro pdvracení rep. ke 3 letőm v I. NVS §98/1 a Jiřího Wolfa pro tentýž tr. č. odsouzeného na 3 roky ve II. NVS

sd. č. 71

Jan Pavlík odsouzený k 8 měs. podla před nastoupením trestu podnět pro porušení zákona a gen. prokurátor podnětu vyhověl a 21.6.78 Nejvyšší soud za předsednictví M. Dojčarové zrušil rozsudek Okr. soudu v Kroměříži

sd. č. 123

25.10.79 proběhlo před senátem Nejvyššího soudu ČSR odvolací řízení s Janem Zmatlíkem. Tento soud za předsednictví M. Dojčárové potvrdil rozsudek o vině, ale snížil trest z 3 a půl na 2 půl roku

sd. č. 148

dne 20.12.79 předsedala u Nejvyššího soudu ČSR při odvolání šesti členů VONS a po šestnácti hodinovém přelíčení senát zamítl jejich odvolání jako nedůvodné

sd. č. 158

Při odvolacím řízení s Rudolfem Battěkem dne 8.10.81, snížila trest ze 7 a 5 a půl roku, následný ochraný dohled na 3 roky ponechala nezměněn

sd. č. 275

dne 15.10.81 potvrdila v odvolacím soudu ruzsudek 4 roky ve II. NVS a následný ochranný dohled po dobu 3 let nad Jiřím Gruntorádem

sd. č. 276

7.1.82, kdy také předsedala Nejvyššímu soudu, zamítla odvolání Jana Litomiského a potvrdila rozsudek 3 roky odnětí svobody a dva roky ochranný dohled

sd. č. 285

D O L E Ž A L Josef JUDr.

okr. prokurátor, jako žalobce vystupoval u soudu 11.1.79 v Trutnově proti dr. Jaroslavu Šabatovi pro tr. č. útoku na veřejného činitele §156/2 Dr. Šabata byl odsouzen k 9ti měsícům do II. NVS

sd. č. 66,67

dne 10.5.84 byla okr. soudem v Trutnově odsouzena Drahomíra Fajtlová k 1 roku s odkladem na tři roky. Žalobu pro pobuřování §100/1a,c

sd. č. 373

D O L Í H A L Judr.

předsedal Kraj. soudu v Brně dne 37.11.79 a odsoudil Alberta Černého pro podvracení rep. §98/1 k 3 půl roku v I. NVS

sd. č. 152

D O M Í N E K poručík StB

dne 31.5.78 proběhla domovní prohlídka u Jana Šimsy, kterou Domínek nařídil. On sám byl vyšetřovatelem ve věci Petra Cibulky, L. Chloupka a Petra Pospíchala o jejichž případu Jan Šimsa v květnu napsal a zveřejnil zprávu

sd. č. 17

D O V E C Ján PhDr.

na základě jeho svědecké výpovědi bylo zamítnuto kraj. prokurátorem odvolání katolického kněze Michala Nemétha proti obvinění z pokusu o pobuřování /ze dne 3.10.84)

sd. č. 402

D R O Z D O V Á Vladimíra

soudkyně v procese s Janem Pavlíčkem, který se konal 27.10.78 a rozhodl o vině pro porušení §100/2 pobuřování a odsoudil J. Pavlíčka k 8 měs. v I. NVS, soudu předsedala Hana Pavlíčková

sd. č. 73

D U B E C poručík

který dne 16.9.81 byl přítomendomovní prohlídce u Karla Soukupa, ten byl v tu dobu surově bit při výslechu v Jaroměři

sd. č. 266

D U C H A Č Václav StB - Praha

dne 30.4.81 se účastnil výslechu Zbyňka Benýška, který byl toho dne v 6.00 hod. zatčen. Benýška při výslechu mučili a pak jej uvěznili do CPZ na takřka 50 hodin

Inf. č/81

D V O Ř Á K Judr.

obhájce Petra Cibulky u hlavního líčení ve dnech 3.10.78 a 18.10.78, kdy mu Cibulka vyslovil vážnou nedůvěru

sd. č. 48

D V O Ř Á K StB - Praha

dne 11.11.81 vyrazil dveře u bytu manželů Freundových a spolu s dalším přísl. StB proběhli bytem Když zjistili, že jimi hledaná Zina Freundová není přítomna zase odešli. Před tím stačili ještě sebrat občanský průkaz paní Johnové, která v bytě čekala se dvěmi dětmi. Odpoledně se do bytu vrátili a provedli výslech Z. Freundové přímo v bytě

Inf. 11/81

F E D O R Štefan por. StB - Košice

vedl vyšetřování proti Oskaru Formánkovi a Marii Kožánkové

sd. č. 197

F E J E Š Ján gen. prokurátor

kterému bylo zasláno sdělení VONS č. 59 a 27.11.78

sd. č. 59

11.10.80 mu byla zaslána stížnost Petra Pospíchala

sd. č. 208

na jaře 1983 prodloužil vazbu Ladislava Lise

Inf. 4/83

F E J F A R por. StB - Liberec

účastnil se ptnáctihodinové domovní prohídky u Josefa Bárty konané dne 18.11.80

sd. č. 221

F E L D I G E R Bohumil JUDr.

předsedal Obv. soudu pro Prahu 4 dne 29.8.80 a odsoudil ing. Václava Procházku k souhrnnému trstu 8 měs. nepodmíněně pro tr. č. nedodržení a ohrožení devizového hospodářství ő§166/1 a 146/1. Procházka nenabídl státní bance ke směně 3 dolary. Do zahraničí- poslal své dceří některé její doklady

sd. č. 202

F E L I X Ondřej JUDr.

náměstek Městské prokuratury, který podepsal dopis ze dne 7.8.78, kterým se sděluje Drahoslavě Proboštové, že rozsudek o jejím odvolání byl zamítnut a také byla potvrzena právoplatnost její okamžité výpovědi z Divadelní služby a to pro podpis pid Chartou 77

Inf.3/79

F I C H N E R Milan npor. StB - Č. Budějovice

který vyšetřoval případ Jaroslava Švestky, ten byl od 17.9.84 uvězněn a obviněn z poškozování zájmů rep. v zahraničí §112, což měl spáchat tím, že svůmu příteli do NSR zaslal několik dopisů, kde líčí situaci u nás a také mu zaslal několik stránek jeho vlastního pokusu o knihu, kterou nazval "Orwelův rok"

sd. č. 401

F I K A R VB - Praha

dne 19.11.84 prováděl domovní prohlídku u Gabriela Gössla, který byl obviněn, že ukradl maringotku a to v roce 1982. (rozkrádání maj. v soc. vlastnictví §132/1: při prohlídce však byly zabavovány tiskoviny, knihy a psací stroje

sd. č. 407

F I L I P Horymír JUDr. Náměstek předsedy

krajského soudu

předsedal Kraj. soudu v Hradci Králové, který projednával odvolání Josefa Danisze. Jediné Zdeně Tominové se podařilo, jako důěrníci, vstoupit do jednací síně, ale Filip ji vzápětí vykázal. Dá se říči, že celkově byla práva obžalovaného zkrácena na nulu. Soud potvrdil rozsudek 10. měs. v I. NVS

sd. č. 170

15.4.82 jako předseda odvolacího soudu, potvrdil rozsudek nad ing. Zdeňkem Čeřovským §100/1y,c, pobuřování. 2 roky v I.NVS

sd. č. 300

F I R L nprap VB

spolu s přísl. VB Krauserem alias Kreautnerem po půlnoci 13.5.80 vtrhli do bytu manželů Dolejšových v Mariánských Lázních a surově oba zbili. Dne 16.5.80 úpak bylo proti Blance a Antonínu Dolejšovi zahájeno tr. stíhání pro napadení veřejného činitele ő§155 a 156

sd. č. 190

znovu zmíněn ve sdělení, které pojednává o soudu, kde byl pak Antonín odsouzen k 10 měs. ve II. NVS a Blanka k 15 měs s odkladem na tři léta (srovnej s heslem Fril)

sd. č. 246

F I Š E R major StB - Praha

v sobotu dne 12.4.80 se spolu s dalšími StB a SNB účastnil akce na přerušení přednášky, která se konala v bytě J. Tomina. Prof. Kenny, který zde přednášel musel poté předčasně ukončit pobyt v ČSSR

Inf. 6/80

7.5.80 vtrhl do bytu Julia tomina spolu s dalšími a všechny účastníky přítomné na přednášce zadrželi a předvedli do Bartolomějské. Rudolf Battěk a Ladislav Lis byli zadrženi na 48 hod.

Inf. 2/81

F I Š E R

vystupoval jako soudce u Kraj. soudu v Ostravě, kde dne 24.11.81 bylo zamítnuto odvolání a potvrzeny rozsudky nad Janem Krumpholcem 3 roky, Rudolfem Smehalem 2 roky a Františkem Líznou a Josefem Vlčkem oba po 20 měs. a Josef Adámek 14 měsíců

sd. č. 283

F I S C H E R JUDr. nadporučík StB - Ostrava

prováděl dne 25.9.82 domovní prohlídku na chalupě paní Šavrdové

sd. č. 310

F I Š E R O V Á Eva JUDr.

byla přidělena jako obhájkyně Jiřímu Wolfovi a po jeho odsouzení dne 21.12.83 odmítla jeho přetesltví sdělit jakéholi informace, dokonce ani datum a výsledek soudu. Pan Wolf byl tehdy odsouzen k 6ti letům ve III. NVS

sd. č. 351

F I Š E R O V Á Jitka JUDr.

předsedala Okr. soudu v Plzni dne 17.9.79 v případu Pavla Skály obviněnému z tr. č. podpora propagace fašismu ő§261, 171/1b maření úředního rozhodnutí, jako předsedkyně odmítla uznat věrohodnost tří svědků, ktěří popírali, že by Pavel Skála kdy propagoval fašismus a uvedli, že výroky byly míněny v opačném smyslu. Rozsudek zněl: 10 měs. ve II. NVS

sd. č. 131

F L I E G E R člen CZV KSČ

chemické závody Litvínov, který se smutně angažoval v případu Vlasatý

Inf. 8/78

F O L K Jaroslav JUDr.

Okr. prokurátor v Plzni, který vypracoval žalobu na Pavla Skálu (22.1.79) podle ő§261 propagace fašismu a §171/1c maření úředního rozhodnutí

sd. č. 85

jako dozorčí prokurátor věznice Plzeň - Bory zcela ignoroval stížnosti vězňů, že v srpnu 1983 byli vystaveni zdraví škodlivému přípravku po čemž všichni onemocněli

Inf. 5/84

F R I L nadporučík VB

v květnu 1980, spolu s pprap Krauserem, zbil manžele Dolejšovi v jejich vlastním bytě (srovnej s FIRL)

sd. č.

F R I Š N A Milan JUDr.

dne 8.2.84 předsedal Ikr. soudu v Písku a odsoudil Lenku Marečkovou pro tr. č. hanobení republiky §102 a hanobení státu státu světové soc. soustavy §104 k úhrnnému trestu 1 rok s podmínkou na dva roky. Tato dvacetiletá dívka dne 21.12.83 přednesla své verše na literárním večírku v knihovně

sd. č. 411

F R O N K Karel JUDr.

náměstek Obv. prokuratury v Praze 1, který sestavil obžalobu proti dvaasedmdesátiletému profesoru Vladimíru Říhovi, na základě které byl pak dne 29.6.78 odsouzen k 10 měs. nepodmíněně §100 pobuřování

sd. č. 19

dne 22.3.82 vydal příkaz k propuštění J. Šiklové a spol.

sd. č. 296

usnesením měst. prokuratury, které podepsal, byli ve čtvrtek 27.5.82 propuštěni z vazby i J. Ruml, M. Šimečka a J. Mlynárik

sd. č. 303

F U C H S O V Á Judr.

zastupovala prokuraturu u Městského soudu v Praze ve dnech 15. - 17. 12. 1982 v procesu s J. Wünschem a spol. Všichni pro tr.č. podvracení rep., J. Wünsch 4 roky, V. Soukup 3 roky a oba ještě dvouletý ochranný dohled, Jitka Tůmová 15 měs. a Josef Wünsch na 1 rok

sd. č. 312

F U Č Í K MUDr.

primář na psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, kam byl na oddělení 13A převezen přímo z vyšetřovací vazby v Hradci Králové, Jaroslav Tomek. Zde byl internován od 19.2.1979 do konce srpna téhož roku, kdy byl z léčby propuštěn

sd. č. 132

F U L N E K O V Á Vlasta

jako soudce u Krajs. soudu v Bánské Bystrici, který dne 27.10.81 zrušil tresty nad Labudou a Kesegovou

sd. č. 290

F U X O V Á Judr.

u Městského soudu v Praze dne 9.2.84 vystupovala jako prokurátorka a žádala pro žalovaného ing. P. Haupmanna trest 17 let ve III. NVS. Soud nakonec rozhodl pro trest 10 let ve II. NVS pro §109/1 opuštění rep. a §105/2 vyzvědačství

sd. č. 391

G R E C A kpt. StB - Ostrava

dne 30.10.79 s kpt. JUDr. Nědělou a mjr. Matyschem odvezli z nemocnice v Opavě těžce nemocného Jiřího Legerského k výslechu a domovní prohlídce. Do nemocnice jej vrátili až po půlnoci a zcela vyčerpaného. Během výslechu jej trápili chladem a kouřem a jejich chování bylo celkově hrubé

sd. č. 151

G R U B E R Antonín vychovatel, třetí úsek Plzeň-Bory

který měl na starosti Petra Cibulku v NVÚ Plzeň - Bory (po vychovateli Strejcovi), dne 12.12.79 byl vyslechnut jako svědek u kraj. soudu v Plzni. Kladně hodnotil osobnost a chování Petra Cibulky a jeho pracovní výkon

sd. č. 154

G R U L I C H Jiří JUDr.

jako předseda senátu Okr. soudu v Trutnově, který zasedal 11.1.79 ve věci dr. Jaroslava Šabaty pro porušení §156/2 útok na veřejného činitele a odsoudil jej k 9ti měs. ve II. NVS

sd. č. 66,67

G R U L I C H poručík StB - vyšetřovatel

21.1.82 zahájil tr. stíhání podle §100 v souvislosti s letáky

sd. č. 293

G R Y G A T nstržm. VB

který se dne 30.5.78 účastnil akce v bytě Otky Bednářové. Byt si příslušníci otevřeli vlastním klíčem v šest hodin ráno a když Otky Bednářovou a jejího syna probudili, začali provádět domovní prohlídku. Poté byla O. Bednářová odvedena a propuštěna byla až ve 21 hod. 2.6.78, po celou tuto dobu jí nebyla podána odpovídajícíc strava k její dietě Inf. 8/78

G U D A S Otto SNV

přesto, že Jiří Wolf žádal, aby byl Gudas slyšen u soudu jako svědek, nikdy se k soudu nedostavil

sd. č. 196

H Á J E K kpt. StB - Olomouc

prováděl domovní prohlídky u mladých katolíků v Olomouci ve dnech 10. - 19.4.83

sd. č. 347

H Á J E K JUDr.

zastupoval obžalobu u Městského soudu v Praze, kde 5.10.83 začalo hlavní líčení s Jiřím Wofem. Líčení bylo odročeno na @LH 6

neurčito

sd. č. 343

 

H Á J E K Jan JUDr.

předseda Okr. soudu v Ústí nad Labem, který dne 22.7.80 odsoudil Petra Kantoru k trestu 1 roku v I. NVS pro tr. č. pobuřování §100/1,2. Krajský soud později tento trest zvýšil na 18 měsíců

sd. č. 233

H A L A S Jan

dne 28.1.78 dobrovolně pomáhal pořadatelům plesu železničářů, kde mu prý Pavel Landovský vyhrožoval oběšením

Inf. 6/78

H A R T L nstržm. VB - Praha Dejvice

dne 19.11.84 prováděl domovní prohlídku u Gabriela Gössla, který byl obviněn, že ukradl maringotku; rozkrádání majetku v soc. vlastnictví §132/1. Při prohlídce však byly zabavovány knihy, psací stroje a opisy knih

sd. č. 407

H A S A L

předseda Okr. soudu v Šumperku, který odsoudil dne 17.11.78 Ladislava Holáně k 7 měs. nepodmíněně a Patra Kaňu k 6 měs. také nepodmíněně, oba pro tr. č. hanobení světové soc. soustavy a jejich představitelů ő§102, 104. Skutková podstata byla naplněna tím, že oba zpívali písničky na horské chatě

sd.č. 62

ve dnech 22.1 a 26.3.1981 předsedal Ikr. soudu v Šumperku a odsoudil pro tr. č. přípravy k poškozování zájmů rep. v zahraničí ő§7 a 9 k §112 Waltera Kaňu ke 2 letům a Jaroslava dvořáka k 16 měs. oba do II. NVS

sd. č. 242

H A S Í K L. Předseda MNV v Místě

odeslal dne 22.4.78 dopis adresovaný Státnímu notářství v Chomutově, ve kterém žádal o zrušení kupní smlouvy. Jako důvod uvedl, že při vyplňování dotazníku nebyl uveden jako kupující I. Černega

Inf. 3/80

H A S O Ň Tomáš kpt. VB náčelník OS SNB-Blansko

dne 25.7.84 poskytl místnosti k výslechům pro npor. Randula a pplk. Odehlana, kteří zadrželi u chaty Macocha manžele Uhlovi a rozhodli se je také vyslýchat

sd. č. 382

H A V L A S npor. VB - Česká Lípa

jako vyšetřovatel zahájil dne 5.1.83 tr. stíhání proti Ladislavu Lisovi pro tr. č. pobuřování §100 a pro přečin §3/1y zákona 150/69 Sb., tentýž den byl a u Ladislava Lise provedena domovní prohlídka a to jak v pražském bytě tak i na chalupě

sd. č. 316

H A V L Í Č E K František pplk

ve dnech 5. a 6.7.1979 přečetl výstrahu některým členům VONS a několika dalším osobám. Výstrahu udělil Náčelník správy vyšetřování Federálního ministerstva Vnitra

Inf. 11/79

H A V L Í N Miroslav JUDr.

samosoudce u Okr. soudu v Benešově, který dne 14.5.79 odsoudil Miloslavu Parčovou pro tr. č. útoku na státní orgán §154/2 k trestu 3 měsíců podmíněně na 1 rok a uložil ambulantní psychiatrickou léčbu

sd. č. 105 a č. 109

H E Č K O J.

v článku "Nelze beztrestně porušovat zákony", který byl otištěn po soudu s šesti členy VONS dne 24.10.1979 v Rudém Právu. Zde však nepíše nic o prokázané konkrétní skutečnosti o žalované činnosti

Inf. 15/79

H E P L E R por. StB - Liberec

který se 18.11.80 zúčastnil na patnáctihodinové domovní prohlídce u Josefa Bárty

sd. č. 221

H E N D R Y C H Josef

kapitulární vikář litoměřické diecése, funkcionář mírového hnutí katolické diecése "Pacenn in terris", který svým liknavým vykonáváním povinností nepřímo způsobil stíhání Josef Kordíka, později dokonce odsouzeného na 1 rok s podmínkou na 3 léta

sd. č. 267

H E R D A

spolu s Petříkem a Petrem, všichni členové KSČ, dne 23.9.79 v domě č. 1404 na sídlišti ve Vratislavicích okr. Liberec, v nočních hodinách přepadli a surově zbili Ladislava Cermana. Později byl Cerman trestně síthán pro tr. čin hanobení národa, rasy a přesvědčení §198/b

sd. č. 44

H L A D kpt.NVÚ Plzeň - Bory

vychovatel na 2. oddělení

Inf. 5/80

H L O U S npor. NVÚ Plzeň - Bory

vychovatel na pracovišti Kovošrot

Inf. 5/80

H O Ď B O Ď Vladimír poručík StB

jako vyšetřovatel dne 29.8.80 vznesl proti Věře Vránové obvinění z tr. č. poškozování zájmů republiky v zahraničí §112, aniž by obvinění nějak zdůvodnil. Byla zadržena na 96 hodin v bohunické věznici a poté musela opustit Brno

sd. č. 201

H O L E Č E K Tibor dr.z katedry vědeckého steismu

jako soudní znalec u soudu dne 25.6.80, který byl veden proti O. Formánkovi a M. Kožárové

sd. č. 197

H O L E Č E K Zdeněk

soudce u Okr. soudu v Plzni, který dne 7.3.79 odsoudil k 10 měs. do II. NVS Pavla Skálu pro hanobení národa, rasy a přesvědčení §198 a maření výkonu úředního rozhodnutí §171/1c

sd. č. 85

H O M E R E.A.

mnichovský advokát, který obdržel dopis od Miroslava Nového spolu s šekem na 1.850 US dol. V dopise si Nový stěžoval na postup st. orgánů při vyřizování jeho žádosti o vystěhování do NSR. Honer tyto dopisy s vlastní iniciativy předal na čsl. konzulát v Kolíně a dne 27.2.84 byl pro pokus o poškození zájmů rep. v zahraničí §8/1 k §112 Miroslav Nový odsouzen k 15ti měs. odnětí svobody

sd. č. 365

H O R A Jan

soudce u Kr. soudu v Plzni, který dne 7.3.79 vynesl rozsudek 10 měs. ve II. NVS nad Pavlem Skálou pro porušení §198 hanobení národa, rasy a přesvědčení a §171/1c maření výkonu úředního rozhodnutí

sd. č. 85

H O R Á Č E K pplk. JUDr.

předsedal veřejnému zasedání senátu Vyššího vojenského soudu, který zamítl návrh Antonína Kunrta a Vladislava Procházky, aby bylo znovu projednáváno jejich odsouzení

sd. č. 222

H O R Á K pplk. StB - Praha

vyšetřovatel, který se účastnil velkého tažení proti nezávislé katolické literatuře zahájeného dne 10.9.79

sd. č. 135

20.6.80 byl vyslechnut jako svědek v procesu proti Jiřímu Wolfovi obviněném z §174/1 - křivé obvinění

sd. č. 196

H O R E Č K A npor. StB - Ostrava

prováděl domovní prohlídku u paní Šavrdové a její chalupě dne 25.9.82

sd. č. 310

H O R N A por. náčelník OO VB

po brutálních zákrocích policie na návštěvnících domku bratří Jiřího a Jaroslava Vaňkových ve Mšeně 147, okr. Jabonec nad Nisou, ve dnech 19. a 20.10.79, se dostavil na místo a majitelům sdělil, že "nerozpustí-li osazenstvé domku, příslušníci to vybílí"

sd. č. 160

H O R Ň Á K Michal dr.

podepsal usnesení Krajského sdružení advokátů v Bratislavě dne 14.4.81, kterým byl vyloučen dr. Ján Čarnogurský s advokacie, tento v munilosti hájil Jána Labudu, Drahomíru Šinoglovou

sd. č. 253

H O R N Í K Josef dr.

předsedal Ikr. soudu v Olomouci, který odsoudil ve dnech 28.-29.9.81 náboženskou skupinu

sd. č. 273

H O Ř E N Í Zdeněk

autor článku,který byl otištěn dva dny před procesem se šesti členy VONS. Článek se jmenoval "Karta falešná a marná" a vyšel v Rudém Právu

Inf. 15/79

H O S T A Š dr.

předsedal Měst. soudu v Plzni dne 8. a 18.12.81 a odsoudil pátera Jaroslava Duku pro tr.č. maření dozoru nad církvemi a ... §178 k 15ti měsícům odnětí svobody

sd. č. 288

H O U D A Adolf podplukovník

předsedal odvolacímu Vojenskému soudu v Príbrami a potvrdil rozsudek 2 a pől roku nad Jaroslavem Jarošem

sd. č. 272

H O U Š K O V Á M.

profesorka na Střední průmyslové škole chemické v Ústí nad Labem, která se zasloužila o to, že Naděžda Cachová byla ze školy vyloučena

Inf. 15/79

 

H R A B A L člen CZV KSČ

v CHemických závodech Litvínov, který se smutně angažoval na případu Vlasatý

Inf. 8/78

 

H R A N I Č K A ppor. StB - Plzeň

na jaře 1980 donutil Růženu Fialovou, tlakem na jejího otce, odvolat podpis pod Chartou 77

Inf. 12/80

 

H R B K O V Á JUDr.

5.5.78 předsedala Městs. odvoalcímu soudu v Praze v případu JUDr. Josefa Danisze. Prakurátor pro Prahu 6 žádal ve svém odvolání uložení nepodmíněného trestu a trest zákazu činnosti. Soud nakonec zvýšil trest na 3 měsíce a podmínkou na 1 rok a uložil trest zákazu činnosti na dobu tří let (srovnej s Hrbkovou výše)

sd. č. 116

H R D I N A Josef

soudce u soudu s Janem Zmatlíkem, který se konal 9. a 10.7.79 u Městs. soudu v Praze a odsoudil jej k 3 a půl rokům pro přípravu k tr. č. podvracení republiky ő§7/1 k 98/1

Inf. 14/79

H R U Š K O V Á Zdena JUDr.

zastupovala žalobu se Zdenou Řehákovou, která údajně měla porušit §5/d zákona o přečinech 150/69 Sb a soud jí odsoudil ke 3 měs. s podmínkou na 18 měs.

sd. č. 298

H U D E Č E K kpt. StB - Olomouc

vykonával prohlídky u mladých katolíků v Olomouci ve dnech 10. - 19.4.83

sd. č. 347

H U R Ý N Vladislav

jako přísedící u Okr. soudu v Liberci dne 24.7.77 odsoudil Miloslava Černého pro tr.č. pobuřování §100/1a, 3a ke 3 letům do I. NVS

Inf.

H U S Á K Jiří poslanec MNV - Hrůzová

otevřeně napadal Milana Vlahoviče, až si vykoledoval formální potrestávní komisí OVP MNV

sd. č. 198

H U Ť K A JUDr.

předsedal Vojenskému obvodnímu soudu v Litoměřicích, který se konal přímo v kasárnách a kde byl Petr Pospíchal dne 26.5.82 odsouzen k 18 měs. do I. NVS

sd. č. 305

H Y B E Š

zaměstnanec Ústřední pohřební služby v Praze - Staroměstské nám., který byl určen jako jediný, kdo může sjednávat věci ohledně pohřbu Františka Kriegla. Jeho podmínky byly nakonec tak nesmyslené, že se pohřeb raději nekonal

Inf. 16/79

H Y N E K Vladimír

předsedal Krajskému soudu v Brně, který dne 29.1.79 projednal odvolání Petra Cibulky, Chloupka a Pospíchala. Napadený rozsudek zrušil pro formální závady a vynesl nový rozsudek, ale ve stejné výši jako předchozí okresní soud

sd. č. 70

H Y N E K Vladimír

předseda Pražské odborové rady, který potvrdil správnost vyloučení JUDr. Zdeňka Jičínského z řad ROH neb podepsal Chartu 77. Z těch samých důvodů vyloučil Dr. Václava Bendu

Inf. 3/79

C H A B A D A Václav

měl vystupovat u Městs. soudu v Bratislavě ve dnech 18 a 25.9.81, kde se projednával případ Guntera Matěje Rompfa souzeného pro porušení §178 maření dozoru nad církvemi...Tam se však nedostavil a polal za sebe dámskou náhradu, která se omezila jen na strohé přečtení žaloby. Rosmpf byl nakonec uznán vinným a odsouzen ke 2 letům ztráty svobody

sd. č. 278

C H A D O R A Václav

zasedal v senátu Okr. soudu Plzeň-město dne 5.10.83, kdy byl @LH 6

ing. Antoní Dobned odsouzen na dva roky do II. NVS

sd. č. 344

 

C H A L U P A kpt. StB - Praha

dne 16.8.84 vedl domovní prohlídku v Bendů

Inf. 9/84

C H A L U P O V Á Květoslava

pracovnice ONV - Praha, která byla dne 30.5.78 přítomna při domovní prohlídce u Otty Bednářové a jejího syna Jana

Inf. 8/78

C H O T Ě B O R S K Ý ppor. StB - Praha

dne 19.11.84 obvinil Gabriela Gössla z rozkrádání majetku v soc. vlastnictví §132/1, neb prý ukradl v roce 82 maringotku. Při domovní prohlídce, které se také účastnil, byly však zabavovány tiskoviny, jako hlídce, které se také účastnil, byly však zabavovány tiskoviny, jako Listy a @LH 6

svědectví a různé strojopisně rozmnožované knihy

sd. č. 407

C H R O M Á JUDr.

zastupovala Okr. prokuraturu v Ústí nad Labem u soudu s Jindřichem Tomešem a Karlem Soukupem konaném ve dnech 4. a 5.11.1980. Oba vyli uznání vinnými a odsouzeni k 12 měs. nepodmíněně pro tr. č. výtržnictví §202. Zahráli a zazpívali několik svých písniček na svatbě společného přítele

sd. č. 216

C H U D O B A

plnil funkci prokurátora u Městs. soudu v Brně dne 14.11.78 a v závěrečné řeči navrhoval tresty v horní třetině sazby. Soud nakonec vynesl tresty: 2 roky pro Cibulku, 20 měs. pro Chloupka a 11 měs. pro Pospíchala. Všechny nepodmíněně a v I. NVS

sd. č. 55

I N D R A Ivo StB

přijel do Prahy, aby se zůčastnil dne 30.8.80 výslechů s organizátory II. neoficiální výstavy amatérských malířů v Dolních Kounicích

sd. č. 201

J A K L JUDr.

prokurátor pro Prahu 7, který znovu otevřel vyšetřování a dne 20.9.83 uvalil vazbu na dr. Josefa Danisze pro tr. č. pohlavního zneužití §242/1. Toto vyšetřování skončilo tři měsíce předtím, kdy bylo nezvratně prokázáno čtyřmi svědky, že Josef Danitz byl v době tr. činu 300 km od místa činu

sd. č. 338

J A K Š Í K Miloslav JUDr.

městský prokurátor v Bratislavě, který zahájil dne 10.11.82 tr. stíhání proti RNDr. Mikuláši Durayovi a dne 28.12.82 podal žalobu podle §98/1,2b podvracení republiky

sd.č . 327

 

 

J A N Č Á L E K Vladislav Judr.

vznesl žalobu proti Drahomíře Šinoglové a také plnil funkci prokurátora v procesu, který se konal 30.9.80 v Okr. soudu ve Znojmě. D. Šinoglová byla odsouzena k l roku nepodmíněně pro přípravu k tr. č. pobuřování §7/7 k §100/1a

ad. č. 206

J A N D A František

soudce v procesu s Pavelem Skálou, který se konal dne 6.4.78 a kde byl Pavel Skála odsouzen k 1 roku do I. NVS za přípravu k tr. č. opuštění republiky k §7/l k §109/1

ad č. 85

J A N D A František JUDr.

jako Městský prokurátor v Praze podal u Kraj. soudu v Plzni obžalobu na Jaroslava Dvořáka a jeho pět společníků, že se dopustil několika tr. č. proti republice (srovnej s následujícím) @LH 4

inf.11/78

J A N D A Dr.

zastupoval solu s dr. Admcem v procesu proti šesti členům VCHS, který se konal 22. a 23.10.79 u Městského soudu v Prze @LH 6

(srovnej s předchozím Jandou)

ad. č. 144

J A N Č Í K MUDr. P.L.- Bohunice

Dne 20.9.1980 podrobil Rudolfa Battěka vyšetření, které nařídil prokurátor. R. Battěk byl toho času ve vazbě podle §72 tr. ř.

Inf. č. 13/80

J Á N O Š por. SNB - Bánská Bystrica

byl vedoucí vyšetřovací skupiny /por. Sák a kpt. Jurča/ v případu Jiřího Wolfa, který si u soudu 11. a 26.10.78 na jejich chování při vyšetřování stěžoval. Během výslechů jej uráželi nadávkami, bili jej do obličeje a břicha, šlapali se na paty u nohou atd.

ad. č. 50

21.5.80 byl jako svědek u dalšího soudu s Jiřím Wolfem, kde byl Jiří Wolf souzen pro tr. č. křivého obvinění §174/1. Byla to reakce na jeho stížnost u předchozího soudu. n š b yl přítomen také 24.4.80 a 20.6.80m kdy soud zvýšil trest o 6 měsíců

ad. č. 196

J A N O U T pracovník ONV - Sušice

byl členem komise, která si ve dnech 22. a 23. dubna 80 předvoala Michala Černegu, neb byl uveden jako ručitel v podpisové akci za vrácení pomětní desky na 4. pancířovou divizi Americké armády a druhé světové války. Celkově petici podepsalo 150 občanů v Sušici. Protože, jak tvrdí komise, američtí vojáci Sušici neosvobodili, ale naopak obsadili a protože současná politika USA atd. (komise žádost zamítla)

Inf. 7/80

 

J Á N S K Ý major StB - Praha

V 7.00 hod. zahájil domovní prohlídku u Elzbiety Ledererové na chaloupce v Doubravičce a později i v pražském bytě

Inf. 9/79

J A R O Š kpt. StB - Ústí nad Orlicí

vyšetřovatel, který se podle tvrzení vyšetřovaných měl dopustit na ně nátlaku (při vyšetřování tr. věci Srny a Šváčka). U soudu 18.5.79 toto popřel a soud dospěl k názoru, že nepravdivé jistě musí být výpovědi civilních svědků

ad. č. 110

J A R O Š Zdeněk ndporušík StB - Hradec Králové

jako vyšetřovatel z Krajské správy SNB v Hradci Králové dne

16.8.78 zahájil stíhání proti Vojtěchu Srnovi pro porušení §178 měření, dozoru nad církevními a náboženskými skupinami a proti Milanovi Švačkovi za napomáhání k témuž tr. činu

ad. č. 31

J E Ř Á B E K prap. STB - Pelhřimov

 

 

dne 4.1.80 se účastnil jako vyhledavatel při domovní prohlídce u Jana Litomiského

ad. č. 162

a 24.9.80 nařídil domovní prohlídku u Jana Litomiského, aniž by byl Jan předtímobvinn. Policie předvídala a tké potom naška 4 kusy pornogrfických časopisů a fotografie, poté byl Litomiský teprve vyslýchán a nakonec obviněn pro ohrožování mravnosti §205

ad. č. 212

J E Ž D Í K StB - Liberec

dne 22.2.79 vyslýchal Ldislava Cermana, který před tím promluvil na schůzi n.p. Bytex, kde navrhoval, aby se zaujalo také stnovisko proti Vietnamskému zásau v Kambodži. Další zaměstnanci byli také vyslýcháni a bylo jim vhrožováno a žádno, aby se vyslovili proti L. Cermanovi.

Inf. 4/79

J E Ž E K ppl MVÚ - Plzeň Bory (náčelník)

který jakoby neviděl tragický stav vězně Miloslava Černého (48), ten po půl ročním věznění ztratil 26 kg své váhy, trpěl epileptickými záchvaty, měl neošetřenou zlomeninu prstu na ruce, ztratil několik zubů a zrak se uhoršil o l dioptrii, také silně krvácel z konečnku. Během svého věznění byl 27x trestán pro neplnění normy

Inf. 11/78

J E Ž E K Ludvík npor. StB - Liberec

který vedl skupinu při provádění domovní prohlídky u Josefa Bárty dne 18.11.80. Tato prohlídka trvala více naž 15 hodin a Bárta byl po jejím skončení vzat do vzby na základ §178, maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami

ad. č. 221

J E Ž E K Miroslav

civilní mistr n.p.Preciosa, kde pracují vězni s MVÚ - Minkovice, který v noční směně 20.1.81 odmítl přeřadit Miroslava Tomáška na jiné pracoviště a tím nepřímo způsobil jeho zbití a později obvinění

ad. č. 262

J I Č Á K Michal

na základě jeho svědecké výpovědi byo zamítnuto kraj. prokurátorem v Košicích odvolání katolického kněze Matěje proti obvinění z pokusu o pobuřování ze dne 3.10.1984

ad. č. 402

J O N Á K Robert

vstupoval jako předseda senátu v Havlíčkově Brodě při souzení Oldřicha Tomka dne 25.11.77 podle §100/la pobuřování, což měl způsobit zasláním tří dopisů na st. instituce

ad. č. 18

J O S K A npr. StB - Liberec

se dne 18.11.80 účastnil domovní prohlídky u Josefa Bárty, která trvala až do 1 hodiny ranní, více naž 15 hodin

ad. č. 221

J U N K JUDr.

dne 10.5.84 předsedal Okr. soudu v Trutnov, kde byl odsouzena Drahomíra Fajtlová pro tr. č. pobuřování §100/1ac k l roku a odkladem na tři roky

ad. č. 373

J U R Č A JUDr.

jako městský prokurátor v Ostravě zastupoval obžalobu u Okr. soudu v Ostravě dne 3.3.83, kdy byli odsouzeni podle §100/2 pobuřování Jromír Šavrda 25 měs. ve II. NVS a Vladimír Liberda 20 měs. v 1. NVS

ad. č. 322

J U R Č A Zdeněk kpt. StB

jede ze skupiny vyšetřovatelů v případě Jiřího Wolfa, druhý byl por. Sák a skupinu vedl por. Jánoš z Bánské Bystrice. Jurča je bytem Drobného 24, Bratislava. Jiří Wolf si na jejich chování ztěžoval u soudu ve dnech 11. a 26.10.78, kde uvedl, že při výsleších mu hrubě nadávali, bili ho pěstmi do obličeje a břicha, a také mu šlapali na prsty u nohou

ad. č.50

dne 20.6.80 byl vyslechnut u soudu, který byl veden proti Jiřími Wolfovi pro tr. č., křivé obvinění §174/1, kterého se měl dopustit při stížnosti u předchozího soudu. Trest mu byl zvýšen o šest měsíců

ad. č. 196

J U Z Í K npor. MVÚ - Plzeň Bory

výrobna dlaždiček

Inf. 5/80

K A Č E R Andrej

okresní církevní tajemník v Prešově, který odebral státní souhlas Otakaru Formánkovi

ad. č. 197

Jančálek Vladislav JUDr.

vznesl žalobu proti Drahomíře Šinoglové a také plnil funkci prokurátora v procesu, který se konal 30. 9. 80 u Okr. soudu ve Znojmě. D. Šinoglová byla odsouzena k 1 roku nepodmíněně pro přípravu k tr. č. pobuřování §7/7 k §100/1a

sd. č. 206

Janda František

soudce v procesu s Pavlem Skálou, který se konal dne 6. 4. 78 a kde byl Pavel Skála odsouzen k 1 roku do I. NVS za přípravu k tr. č. opuštění republiky §7/1 k §109/1

sd. č. 85

Janda František JUDr.

jako Městský prokurátor v Praze podal u Krajského soudu v Plzni obžalobu na Jaroslava Dvořáka a jeho pět společníků, že se dopustili několika tr. č. proti republice (srovnej s následujícím)

Inf. 11/78

Janda Dr.

zastupoval spolu s dr. Adamcem prokuraturu v procesu proti šesti členům VONS, který se konal 22. a 23. 10. 79 u Městského soudu v Praze (srovnej s předchozím Jandou)

sd. č. 144

Janík MUDr. P. L. - Bohnice

dne 20. 9. 1980 podrobil Rudolfa Battěka vyšetření, které nařídil prokurátor. R. Battěk byl toho času ve vazbě podle §72 tr. ř.

Inf. 13/80

Jánoš por. SNB - Banská Bystrica

byl veddoucí vyšetřovací skupiny (por. Sák a kpt. Jurča) v případu Jiřího Wolfa, který si u soudu 11. a 26. 10. 78 na jejich chování při vyšetřování stěžoval. Během výslechů jej uráželi nadávkami, bili jej do obličeje a břicha, šlapali mu na prsty u nohou atd.

sd. č. 50

21. 5. 80 byl jako svědek u dalšího soudu s Jiřím Wolfem, kde byl Jiří Wolf souzen pro tr. č. křivého obvinění §174/1. Byla to reakce na jeho stížnost u předchozího soudu. Jánoš byl přítomen také 24. 4. 80 a 20. 6. 80, kdy soud zvýšil trest o 6 měsíců

sd. č. 196

Janout pracovník ONV - Sušice

byl členem komise, která si ve dnech 22. a 23. dubna 80 předvolala Michala Černegu, neb byl uveden jako ručitel v podpisové akci za vrácení pamětní desky na 4. panceřovou divizi Americké Armády z druhé světové války. Celkově petici podepsalo 150 občanů v Sušici. Protože, jak tvrdí komise, američtí vojáci Sušici neosvobodili, ale naopak obsadili a protože současná politika USA atd. (komise žádost zamítla)

Inf. 7/80

Jánský major StB - Praha

v 7.00 dne 29. 5. 79 zahájil domovní prohlídku u Elzbiety Ledererové na chaloupce v Doubravičce a později i v pražském bytě

Inf. 9/79

Jaroš kpt. StB - Ústí nad Orlicí

vyšetřovatel, který se podle tvrzení vyšetřovaných měl dopustit na ně nátlaku (při vyšetřování tr. věci Srny a Šváčka). U soudu 18. 5. 79 toto popřel a soud dospěl k názoru, že nepravdivé jistě musí být výpovědi civilních svědků

ad. č. 110

Jaroš Zdeněk nadporučík StB - Hradec Králové

jako vyšetřovatel z Krajské správy SNB v Hradci Králové dne 16. 8. 78 zahájil stíhání proti Vojtěchu Srnovi pro porušení §178 nařízení dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami a proti Milanovi Švačkovi za napomáháí k témuž tr. činu

ad. č. 31

Jeřábek prap. StB - Pelhřimov

dne 4. 1. 80 se účastnil jako vyhledavatel při domovní prohlídce u Jana Litomiského

ad. č. 162

a 24. 9. 80 nařídil domovní prohlídku u Jana Litomiského, aniž by byl Jan předtím obviněn. Policie předvídala a také potom našla 4 kusy pornografických časopisů a fotografie, poté byl Litomiský teprve vyslýchán a nakonec obviněn pro ohrožování mravnosti §205

ad. č. 212

Ježdík StB - Liberec

dne 22. 2. 79 vyslýchal Ladislava Cermana, který před tím promluvil na schůzi n. p. Bytex, kde navrhoval, aby se zaujalo také stanovisko proti vietnamskému zásahu v Kambodži. Další zaměstanci byli také vyslýcháni a bylo jim vyhrožováno a žádáno, aby se vyslovili proti L. Cermanovi.

Inf. 4/79

Ježek pplk. MVÚ - Plzeň Bory (náčelník)

který jako by neviděl tragický stav vězně Miloslava Černého (48), ten po půl ročním vězení ztratil 26 kg své váhy, trpěl epileptickými záchvaty, měl neošetřenou zlomeninu prstu na ruce, ztratil několik zubů a zrak se zhoršil o 1 dioptrii, také silně krvácel z konečníku. Během svého věznění byl 27x trestán pro neplnění normy

Inf. 11/78

Ježek Ludvík npor. StB - Liberec

který vedl skupinu při provádění domovní prohlídky u Josefa Bárty dne 18. 11. 80. Tato prohlídka trvala více než 15 hodin a Bárta byl po jejím skončení vzat do vazby na základě §178 maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami

sd. č. 221

Ježek Miroslav

civilní mistr n. p. Preciosa, kde pracují vězni z MVÚ - Minkovice, který v noční směně 20. 1. 81 odmítl přeřadit Miroslava Tomáška na jiné pracoviště a tím nepřímo způsobil jeho zbití a později obvinění

sd. č. 262

Jičák Michal

na základě jeho svědecké výpovědi bylo zamítnuto kraj. prokurátorem v Košicích odvolání katolického kněze Matěje Nemétha proti obvinění z pokusu o pobuřování ze dne 3. 10. 1984

sd. č. 402

Jonák Robert

vystupoval jako předseda senátu v Havlíčkově Brodě při souzení Oldřicha Tomka dne 25. 11. 77 podle §100/1a pobuřování, což měl způsobit zasláním tří dopisů na st. instituce

sd. č. 18

Joska npor. StB - Liberec

se dne 18. 11. 80 účastnil domovní prohlídky u Josefa Bárty, která trvala až do 1 hod. ranní, více než 15 hodin

sd. č. 221

Junk JUDr.

dne 10. 5. 84 předsedal Okr. soudu v Trutnově, kde byla odsouzena Drahomíra Fajtlová pro tr. č. pobuřování §100/1ac k 1 roku s odkladem na 3 roky

sd. č. 373

Jurča JUDr.

jako městský prokurátor v Ostravě zastupoval obžalobu u Okr. soudu v Ostravě dne 3. 3. 83, kdy byli odsouzeni podle §100/2 pobuřování Jaromír Šavrda 25 měs. ve II. NVS a Vladimír Liberda 20 měs. v I. NVS

sd. č. 322

Jurča Zdeněk kpt. StB

jeden ze skupiny vyšetřovatelů v případě Jiřího Wolfa, druhý byl por. Sák a skupinu vedl por. Jánoš z Bánské Bystrice. Jurča je bytem Drobného 24, Bratislava. Jiří Wolf si na jejich chování ztěžoval u soudu ve dnech 11. a 26. 10. 78, kde uvedl, že při výsleších mu hrubě nadávali, bili ho pěstmi do obličeje a břicha, a také mu šlapali na prsty u nohou

sd. č. 50

dne 20. 6. 80 byl vyslechnut u soudu, který byl veden proti Jiřímu Wolfovi pro tr. č. křivé obvinění §174/1, kterého se měl dopustit při stížnosti u předchozího soudu. Trest mu byl zvýšen o šest měsíců

sd. č. 196

Juzík npor. MVÚ - Plzeň Bory

výrobna dlaždiček

Inf. 5/80

Kačer Andrej

okresní církevní tajemník v Prešově, který odebral státní souhlas Otakaru Formánkovi

sd. č. 197

Kadeřábek npor. StB - Praha

vykonával domovní prohlídku u Anny Schwarzové dne 31. 7. 81 na příkaz KS SNB Oboru vyšetřování StB u Ústí nad Labem

sd. č. 257

Kala doc. dr. CSc. z Palackého Univerzity Olomouc

dne 3. 3. 83 se účastnil soudu s Jaromírem Šavrdou a Vladimírem Liberdou, kde vystupoval jako soudní znalec a téměř všechny zabavené písemnosti označil jako protisocialistické. Nebral ohled ani na to, že některé knihy vyšly v oficiálním nakladatelství. Šavrdu soud odsoudil na 25 měsíců do II. NVS a Liberdu na 20 měs. do I. NVS

sd. č. 322

také vypracoval znalecký posudek na hru "Jak se vám nelíbí, aneb ačkoli nechcete". Tuto hru označuje jako rozvracečskou, protisocialistickou a mihilistickou

sd. č. 347

zmíněn ve sdělení (oznámení soudu s mladými herci)

sd. č. 379

Kalat Milan

ředitel Pozemních staveb v Hradci Králové, který se cítil pobouřen žádostí o vystěhování, kterou podal Zdeněk Čeřovský

sd. č. 300

Kalouš

vypracoval spolu s dr. Bašteckým (oba z léčebny Bohnice - Praha) psychiatrickou expertízu na Jaroslava Tomka a shledali jej soudně neodpovědným. Jeho tr. stíhání bylo zastaveno a dne 19. 2. 79 byl převezen z věznice v Hradci Králové, kde byl ve vazbě do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě

sd. č. 132

zmíněn též ve sdělení (Případ Jaroslava Tomka)

sd. č. 138

Kaplan Vlastimil JUDr.

starší prokurátor Vyšší vojenské prokuratury v Příbrami, který dne 5. 3. 82 uvalil vazbu na Petra Pospíchala ve smyslu §100/1a a 2 pobuřování. V okamžiku vzetí do vazby zahájil Petr hladovku, ve které setrval 34 dní

sd. č. 302

Karban npor. StB - Praha

dne 14. 12. 81 vedl akci u dr. Ladislava Hejdánka, kde dal zatknout účastníky semináře

sd. č. 284

Karban - pokračování

dne 9. 4. 83 spolu s npor. Marešem vyslýchal Václava Malého na okrsku VB v Praze 7. Otázky byly naprosto podivné, jako jak spí, či zda má rád násilí atd. Všechny odpovědi byly zapisovány do testovacího dotazníku

Inf. 4/83

Kasík Mojmír npor. StB - Praha

stál v pozadí incidentu ze dne 30. 9. 78, kdy byli manželé Uhlovi vyvlečeni z vlaku č. 623. Oba byli po deset minut na peroně biti a do Petra příslušníci dokonce kopali. Poté přispěchal Kasík a oba dopravil do Konviktské k výslechu. Petr byl uvězněn na 36 hod. a Anna byla po výslechu propuštěna domů

Inf. 11/78

Kašič Jan pprap. VB okr. Pardubice

dne 17. 9. 83 se dostavil v 19 hod. do pohostinství v Kuněticích, kde se konal koncert. Toto vystoupení zakázal z důvodů, že není řádně povoleno. Návštěvníkům však dovolil setrvat v pohostinství, avšak okolo 23 hod. se dostavili další příslušníci a s pomocí psů účastníky rozháněli. Přitom byli někteří zadrženi a později bylo šest z nich odsouzeno

sd. č. 366

Kašpar Antonín JUDr.

předsedal Městskému soudu v Praze ve dnech 22. a 23. 10. 79, kde bylo odsouzeno šest členů VONS - O. Bednářová 3 roky, V. Benda 4 roky, J. Dienstbier 3 roky, V. Havel 4 a půl roku všichni do I. NVS, D. Němcová 2 roky s podmínkou na 5 let a P. Uhl 5 roků ve II. NVS

sd. č. 143

dne 5. 10. 84 podal stížnost pro porušení zákona, neb se mu zdálo, že Okr. soud v Písku a Kraj. soud v Č. Budějovicích nepostupovali správně v posuzování případu Lenky Marečkové. Odsoudili ji jen na 1 rok s podmínkou na dva roky pro trestný čin hanobení republiky §102 a §104 hanobení státu světové soc. soustavy. Tato dvacetiletá dívka dne 21. 12. 83 před 40ti mladými lidmi v Písecké knihovně přednesla své verše na večírku poezie

sd. č. 411

Kavalová Veronika

předsedala Městskému soudu v Praze dne 4. 7. 84 při odvolání Ladislava Lise. Napadený rozsudek Obvodního soudu v Praze 8 zrušila, ale vynesla rozsudek o stejném trestu 3 měs. ve II. NVS, a to pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí §7/c zák. 150/69 Sb.

sd. č. 381

Kážová Hana zapisovatelka

dne 30. 10. 78 byla jako zapisovatelka přítomna ve věznici v Hradci Králové při seznamování s výsledky vyšetřování v tr. věci Jaroslava Šabaty, při kterém měl dr. Josef Danisz údajně pronášet urážky a pomluvy některých veřejných činitelů

sd. č. 104

Kelnhofer J. npor. VB - Karlovy Vary

jako vyšetřovatel se koncem roku 1983 dopustil při vyslýchání Františka Hanzlíka a Jiřiny Svobodové výhrůžek a násilí. Oba si na jeho chování stěžovali, ale výsledkem bylo jen jejich obvinění a odsouzení pro tr. č. křivé obvinění a křivou výpověď

sd. č. 368

Kesl VB - Sušice (u silniční kontroly)

dne 6. 5. 1981, krátce po tom, co zástupci Americké ambasády položili věnec na památku padlých vojáků, přijel ve svém voze ABT 43-15 a ještě spolu s dalším příslušníkem Štichem (oba v civilu) věnec ukradli a odjeli

Inf. 8/81

Kiesewetter Zbyněk JUDr.

hlavní vojenský prokurátor, ke kterému se během roku 1978 i později obrátilo mnoho signatářů Charty 77 se stížností na chování přísl. SNB. Není známa však žádná odpověď

sd. č. 3

sdělení VONS č. 93 a příloha byly zaslány začátkem dubna

sd. č. 93

také sdělení č. 95 bylo zasláno

sd. č. 95

Kirschner Břetislav

soudce z lidu u Okr. soudu v Olomouci ve dnech 28. a 29. 9. 81, kde byla souzena náboženská skupina z Čech

sd. č. 273

Klíma Václav

3. 8. 83 fungoval jako člen senátu u Okr. soudu v Liberci, kde byl René Matouška odsouzen k 18 měs. do I. NVS pro pobuřování §100/1a, c

sd. č. 357

Kmoch Ivan por. StB - Praha

jeden ze skupiny estébáků, která měla na starosti dr. Jiřího Hájka. Dne 31. 3. 81 ve 21 hod. násilím vtáhl dr. Hájka do připraveného vozu a odvezl jej na stanici VB do Vysočan, kde proběhl pak noční výslech

Inf. 4/81

16. 8. 84 už v hodnosti npor. StB prováděl domovní prohlídku u Jana a Jakuba Rumla - samozřejmě bez souhlasu prokurátora

Inf. 9/84

Knauer Hugo JUDr.

jako okr. prokurátor žaloval Františka Stárka, Michala Hýbka, Ivana Jirouse a Milana Friče pro tr. č. výtržnictví §202. Soud proběhl v Chomutově v červnu a červenci 1982

sd. č. 307

Kodím Stanislav

člen senátu Obvodního soudu pro Prahu 2, který projednával obvinění Jiřího Wolfa v tr. věci křivé obvinění §174/1 a zvýšil mu trest 3 let (§98) o dalších 6 měs. ve II. NVS. Stání se konalo ve dnech 24. 4., 21. 5. a 20. 6. 80

sd. č. 196

Kolbek MUDr.

jako ošetřující lékař ve věznici Plzeň-Bory měl na starosti vězněného Miroslava Černého (48), ten trpěl mnoha zdravotními potížemi a za půl roku věznění vážil jen 50 kg, tedy ztratil 26 kg tělesné váhy. Měl dlouho neošetřenou zlomeninu prstu na ruce, zrak se zhoršil o jednu dioptrii a také ztratil několik zubů. Přesto byl mnohokráte kázeňsky trestán pro neplnění pracovní normy

Inf. 11/78

Kolouch JUDr.

předsedal odvolacímu soudu dne 20. 12. 78 u Krajského soudu v Brně a vyhověl odvolání JUDr. Bayera - prokurátora od okr. soudu v Jihlavě a zvýšil trest Josefu Brychtovi a ing. Pavlu Novákovi z 8 na 13 měsíců, oba I. NVS

sd. č. 65

Komůrka Antonín nprap. VB

vyšetřovatel v Mostě, kde spolu s ppor. Vonclíkem vyšetřovali od 20. 7. 78 Jiřího Chmela obviněného z tr. č. pobuřování §100/1a

sd. č. 23

Konečná

vystupovala jako prokurátorka spolu s Čebišovou u Městského soudu v Brně ve dnech 6. - 8. září a 28. září 1983, kde bylo žalováno 25 mladých lidí, z toho 22 bylo odsouzen

sd. č. 341/b

Konečný

zaměstnanec Chemických závodů Litvínov, který se smutně angažoval v případu Vlasatý a později též v případu ing. Panenky

Inf. 8/78

Konrád Karel

dne 3. 8. 83 byl přítomen jako člen poroty u Okr. soudu v Liberci, kde byl odsouzen René Matouška pro tr. č. pobuřování §100/1a, c, k trestu 18ti měsíců v I. NVS

sd. č. 357

Korbař Martin dr.

samosoudce Obvodního soudu v Praze 2, který 8. 11. 79 odsoudil Jiřího Gruntoráda pro přečin podle §6b zákona 150/69 držení střelné zbraně bez povolení, k nepodmíněnému trestu 3 měs. v I. NVS (horní hranice sazby)

sd. č. 155

předsedal ve dnech 24. 4., 21. 5. a 20. 6. 80 u Obv. soudu v Praze 2 v tr. věci Jiřího Wolfa §174/1 křivé obvinění a zvýšil jeho trest 3 roky o dalších 6 měsíců (§98)

sd. č. 196

Kostka Ján StB - Bratislava

dne 10. 5. 84 po zatčení Miklose Duraye jej vyslýchal a obvinil z tr. č. poškozování zájmů rep. v zahraničí ő§112 a 199

sd. č. 375

Kotrbancová Věra dr.

předsedala Měst. soudu v Bratislavě ve dnech 18. a 25. 9. 1981 a odsoudila G. M. Rompfa na 2 roky podle §178 maření dozoru nad církvemi...

sd. č. 278

Koubek Oldřich

z oddělení Pasové a celní kontroly na hraničním přechodu v Liberci. Vystupoval jako svědek obžaloby proti Tomáši Petřivému v září 1978 ő§155/1b a 156/2 napadení veřejného činitele

sd. č. 84

Koubová Soňa JUDr.

předsedala odvolacímu soudu s Tomášem Petřivým u Krajského soudu v Hradci Králové dne 27. 10. 80. Soud potvrdil rozsudek souhrnného trestu 2 roky §280 vyhýbání se vojenské povinnosti a ő§155/1b a 156 napadení veřejného činitele

sd. č. 215

Kouřimský VB - Praha

dne 19. 11. 84 prováděl domovní prohlídku u Gabriela Gössla, obviněného, že ukradl v r. 1982 maringotku §132/1 rozkrádání majetku v soc. vlastnictví. Při prohlídce byly však zabavovány knihy a také psací stroje

sd. č. 407

Kovařík Jan dr.

okresní prokurátor pro Prahu - západ, který žaloval Karla Soukupa, těsně před jeho odjezdem do zahraničí, pro spolupachatelství v tr. č. výtržnictví §9/2 k §202

sd. č. 289

Kožuch Zdeněk por. StB - Brno, dnes npor.

vyšetřovatel, který se zúčastnil rozsáhlé akce proti nezávislé katolické literatuře, zahájené dne 10. 9. 79

sd. č. 392

už jako npor. se účastnil na domovní prohlídce u manželů Kotrlých dne 25. 9. 84, zde spolu s ostatními přílušníky StB někoklikráte porušili zákon. Mimo jiné vyslýchali též nezletilého chlapce, až utrpěl šok a jeho otci odmítli poskytnout patřičné ošetření po záchvatu

sd. č. 392

Král por. StB

prováděl vyšetřování katolíků v Liberci, kteří byli dne 20. 11. 84 obviněni pro tr. č. maření dozoru nad církvemi ... §178

sd. č. 406

Králík Vladislav

vězeň ve výkonu trestu z věznice Plzeň - Broy. Tam fungoval jako provokatérr a na základě jeho informací byl Karel Hrabánek dne 12. 4. 80 zadržen a později odsouzen na 30 měs. do II. NVS pro pokus opuštění republiky §7/1 k §109/1

sd. č. 359

Krátký Oldřich StB - Praha

účastnil se výslechu Jana Bednáře po jeho zadržení dne 1. 6. 78 v 7,30 hod. J. Bednář byl propuštěn až 2. 6. 78 ve 21,30

Inf. 8/78

Králík Vladislav

vězeň ve výkonu trestu věznice Plzeň-Bory, fungoval jako provokatér a na základě jeho informací byl Karel Hrabánek dne 12. 4. 80 zadržen a později odsouzen na 30 měs. do II. NVS pro pokus opuštění republiky §7/1 k §109/1

sd. č. 359

Kratochvíl Josef JUDr.

předseda senátu Městského soudu Praha, který projednával odvolání ve věci Jiřího Wolfa §174/1 křivé obvinění, odvolání bylo zamítnuto

sd. č. 196

Krauser podpraporčík VB

v květnu 1980 zbil manžele Dolejšovy v jejich vlastním bytě za pomoci nadporučíka Firla

sd. č. 270

Krejčí Vlastimil JUDr.

svědek u soudu s Z. Čeřovským, který se konal 9. 3. 82. Krejčí byl prý natolik pobouřen žádostí Z. Čeřovského o vystěhování, že požádal sám příslušné orgány, aby zakročily. Čeřovský byl pak odsouzen na 2 roky do I. NVS

sd. č. 300

Kremina Jaroslav

korunní svědek obžaloby u soudu s Petrem Pospíchalem konaném dne 20. 7. 82 u Vyššího vojenského soudu

sd. č. 308

Kreutmer

Kreutzer prap. VB

který spolu s nprap. Firlem vtrhli dne 13. 5. 80 po půlnoci do bytu manželů Dolejšových v Mariánských Lázních a oba surově zbili. 16. 5. 80 pak byli Dolejšovi stíháni pro útok na veřejného činitele §155 a §156 (srovnej s heslem Krausejr)

sd. č. 190

znovu zmíněn ve sdělení o okresním soudu, který odsoudil A. Dolejše k 10 měs. do II. NVS a Blanku k 15 měs. s odkladem na tři roky

sd. č. 246

Kročil major

nařídil domovní prohlídky bez povolení prokurátora u mnoha katolíků ve dnech 30. 9. a 1. 10. 81

sd. č. 274

Kroupa nadporučík - Rumburk

provedl domovní prohlídku u Ivana Kožíška dne 2. 9. 81

sd. č. 271

Kruka Jiří JUDr.

předsedal Měst. soudu v Praze, při odvolacím řízení v tr. věci ing. Václava Procházky odsouzeného pro nadržování a ohrožení bankovního hospodářství §166/1 a §146/1 k 8 měsícům nepodmíněně. Tento odvolací soud snížil trest na 6 měsíců, soud se konal 22. 10. 80

sd. č. 214

Krystýnek Vilém por. StB - Brno

vyšetřovatel, který se zúčastnil rozsáhlé akce proti nezávislé katolické literatuře zahájené 10. 9. 79

sd. č. 135

Křeček Jan

byl dne 8. 8. 82 jako soudce u Obvodního soudu pro Prahu 2, který projednával tr. věc. Milana Vyhnálka a odsoudil jej k 18 měsícům do II. NVS podle §174/1 křivé obvinění a §175/1 a,b křivá výpověď

sd. č. 319

Křipačová Blanka JUDr.

soudkyně u Měst. soudu v Praze, kde dne 9. a 10. 7. 79 odsoudila Jana Zmatlíka ke 3 a půl rokům pro přípravu k podvracení republiky §7/1 k §98

Inf. 14/79

ve dnech 27. a 28. 7. 81 u Měst. soudu v Praze odsoudila k 7 letům do II. NVS Rudolfa Battěka a ještě mu uložila tříletý ochranný dohled

sd. č. 260

ve dnech 6. a 17. 9. 82 měla předsedat soudu s Wünschem a spol. Náhle však onemocněla a soud, ke kterému bylo předvoláno okolo sta svědků, byl odročen

sd. č. 312

Kubalík Daniel

předseda trestní komise MNV, na kterého Milan Vlahovič podal trestní oznámení pro fyzické napadení v roce 1979

sd. č. 198

Kubát František JUDr.

jako městský prokurátor v Praze žaloval Jiřího Gruntoráda pro tr. č. podvracení republiky §98/1, ten byl již od 17. 12. 80 ve vazbě v Ruzyni

sd. č. 255

6. - 9. 7. 81 byl pak pro tento čin odsouzen na 4 roky do II. NVS a k následnému tříletému ochrannému dohledu

sd. č. 256

vypracoval žalobu proti Jiřímu Wolfovi, který pak byl u soudu dne 21. prosince 1983 odsouzen pro podvracení republiky §98/1, 2, a,b k šesti letům ve III. NVS.

sd. č. 356

Kubka Jiří

generální sekretář Československého svazu novinářů, na kterého se obrátila AI ve věci propuštění Jaromíra Šavrdy

Inf. 13/80

Kučera důstojník StB - Plzeň

který na jaře 1980 donutil Růženu Faitlovou odvolat podpis pod Chartou 77. Vyhrožoval jejímu otci, že bude propuštěn ze zaměstnání.

Inf. 12/80

Kugl Josef JUDr.

Kugel Josef JUDr.

soudce, který dne 28. 9. 77 odsoudil k vysokým trestům Aleše Macháčka 3 a půl roku a Vladimíra Laštůvku 2 a půl roku, oba pro podvracení republiky §98/1

6. 12. 78 zamítl odvolání Jiřího Chmela a potvrdil rozsudek 18 měs. v I. NVS pro tr. č. §100/1a pobuřování. Při zasedání prohledal bez oprávnění obsah tašek Václavu Havlovi a manželce Jiřího Chmela

sd. č. 60 a sd. č. 6

dne 18. 1. 79 předsedal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, kde se projednávalo odvolání Jiřího Slováka. Kugl rozsudek potvrdil ve výši 4 měs. v I. NVS

sd. č. 77

jako přísedící u Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde se projednávalo odvolání skupiny Stárek a spol. Zasedání se konalo 27. 9. 82

sd. č. 309

Kulíšek npor. NVÚ - Minkovice

24. 9. 80 se jako přísedící účastnil u Okr. soudu v Liberci, kde se projednával návrh náčelníka NVÚ - Minkovice o přeřazení Jiřího Wolfa z II. NVS do III. NVS. Soud návrh přijal

sd. č. 217

Kupeček Miloš JUDr.

předsedal Městskému soudu v Košicích dne 23. 4. 81 a odsoudil Antonína Zlatohlavého ke 2 letům do I. NVS pro tr. č. zneužití náboženské funkce §101 a maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami §178

sd. č. 268

Kvasnice nastržm. SNB

spolu s nstržm. Piskačem podal svědeckou výpověď o incidentu ze dne 12. 1. 78, který se udál před bytem manželů Uhlových v Praze 2. Na základě této výpovědi bylo vzneseno obvinění proti Michalu Kobalovi a Věře Vránové pro tr. č. pobuřování §100/1a

sd. č. 10

Kylian por. StB - Brno

vedl vyšetřování v přípravném řízení proti Janu Valkovičovi - odsouzenému později na 1 rok do II. NVS. Kylian vnucoval obviněnému obhájce podle vlastní volby a nerespektoval volbu obviněného. Také neumožňoval přítomnost obhájce u výslechů

sd. č. 210

Kyzlink Pavel por.

pracovní referent ve věznici Minkovice - pracoviště n.p. Preciosa. Na noční směně z 20. a 21. 1. 81 surově zbili vězně Miroslava Tomáška, pomáhal mu při tom por. Vladimír Myšák

sd. č. 262

Lebduška Jaroslav ing. RSDr.

jako vedoucí odboru územního plánování Severočeského KNV, v září 80 zamítl odvolání spoluvlastníků usedlosti č. 1 v obci Řepčice a tím potvrdil vyvlastnění a demolici domku Parkánových a Kubíčkových

sd. č. 207

Legner A. předseda MNV - Třebušín

v lednu 1978 odmítl přihlásit rodinu Karla Soukupa (ženu a tři děti) k trvalému pobytu v domě u J. Sedláčka. Později to nedovolil ani u Jiřího Kubíčka. Nakonec svolil k přechodnému pobytu, ale dne 18. 1. 78 zase odmítl vydat potvrzení pro uhelné sklady, že v domě bydlí malé děti a tak Soukupovi neměli nárok na uhlí

Inf. 9/79

Lesník Antonín farář

hlavní svědek obžaloby proti O. Formánkovi a Marii Kožárové u soudu konaném 8. 3. a 25. 6. 80. Oskar Formánek byl nakonec odsouzen k 18 měs. s podmínkou na 4 roky a M. Kožánková k 12 měs. na 3 roky §178 a §100

sd. č. 197

Libenský JUDr.

předsedal hlavnímu líčení 10. 11. 78 v Jihlavě Josefem Brychtou a Pavlem Novákem, oba pro §100/1a,c odsoudil k 8 měs. do I. NVS

sd. č. 56

Lieblová Alena

dne 8. 2. 84 byla jako přísedící u soudu s Lenkou Marečkovou, která byla odsouzena pro tr. č. hanobení rep. §102 a tr. č. hanobení státu světové soc. soustavy §104 k souhrnnému trestu 1 rok s podmínkou na dvě léta. Tato 20ti letá dívka jen přečetla své verše na literárním večírku v knihovně v Písku dne 21. 12. 82.

sd. č. 411

Linhart František JUDr.

jako předseda u Okr. soudu v Českém Krumlově odsoudil dne 13. 8. 80 k 30 měs. Karla Hrabánka do II. NVS pro tr. č. přípravy k opuštění republiky. Hrabánek se po prvém trestu 30 měsíců (z roku 1977) a po týdenním pobytu na svobodě opět vrátil do vězení a to tentokrát za pomoci provokatéra, bývalého spoluvězně Vladislava Králíka

sd. č. 359

Linhart Ivan RNDr.

ředitel n.p. Geofyzika Praha, který jak první reagoval na podpisovou akci proti rozmisťování raket na našm území, a to tak, že začal vyhrožovat, že věc udá na StB a také chtěl všechny podpisovatele propustit. To se odehrálo v listopadu 1983

Inf. 11/83

Liška ing.

vedoucí odboru výstvavby a územního plánování, který se dne 4. 7. 79 účastnil jednání o vykoupení nemovitosti čp. 1 v Řepčicích

Inf. 11/79

Liška kpt. StB - Praha

vyšetřovatel, který se účastnil rozsáhlé akce proti nezávislé katolické literatuře, zahájené 10. 9. 79

sd. č. 135

Liška Jiří major StB

dne 16. 8. 84 vydal usnesení o domovních prohlídkách, které byly prováděny na základě §100/1a,c u mnoha signatářů Charty 77

sd. č. 385

Liška Petr

dne 28. 1. 78 jako údajný dobrovolný pracovník pomáhal pořadatelům plesu železničářů a byl prý hercem Pavlem Landovským ohrožen. Landovský mu prý vyhrožoval oběšením

Inf. 6/78

Lišková Ludmila JUDr.

předsedala senátu Okr. soudu v Klatovech, který odsoudil Jiřího Černegu k šesti měs. odnětí svobody v I. NVS pro tr. čin hanobení republiky a jejího představitele §103 - neb se na svatební oslavě vyfotografoval s fotografií prezidenta Husáka

sd. č. 232

Lokvenc Josef JUDr.

podal dne 15. 1. 78 jako okr. prokurátor v Ústí nad Orlicí obžalobu na Vojtěcha Srnu a Miroslava Šváčka pro maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami §178

sd. č. 79

18. 5. 79 proběhla závěrečná část hl. líčení v tr. věci proti Srnovi a Šváčkovi u Okr. soudu v Ústí nad Orlicí. Zde Lokvanec upozornil na vysokou nebezpečnost jednání obžalovaných, neb "náboženskíá ideologie je v přímém rozporu s vládnoucí ideologicí marxismu a rozhodně jí nemůže být poskytnuta nějaká bezbřehá svoboda"

sd. č. 110

Loukotková

pacovnice MNV v Bně, která dne 31. 5. 78 byla přítomna jako nezávislý svědek při domovní prohlídce u Jana Šimsy, kde také došlo k údajnému napadení veřejného činitele, příslušníka VB Baty, pro které pak byl dne 30. 8. 78 Šimsa odsouzen k 8 měs. v I. NVS

sd. č. 28

Louženský Jaroslav JUDr.

dne 8. 2. 84 u soudu s Lenkou Marečkovou vystupoval v roli prookurátora, Lenka byla odsouzena k 1 roku s podmínkou na dvě léta a to na základě ő§102 hanobení republiky a 104 hanobení státu světové soc. soustavy. Tato dvacetiletá dívka dne 21. 12. 82 přednesla v knihovně v Písku své verše. Přítomno bylo asi 40 mladých přátel. Lužeckému se trest nezdál dost velký a tak se odvolal (nakonec byla Lenka odsouzena nepodmíněně)

sd. č. 411

Lukáč Antonín prom. právník v Prešově

předsedal senátu, který dne 25. 6. 80 vynesl rozsudek nad Oskarem Formánkem - 18 měs. s podmínkou na 4 roky a nad Marií Kožárovou - 12 měs. s podmínkou na 3 roky. Oba pro tr. čin maření dozoru nad církvemi ... §178 a také pro tr. č. pobuřování §100

sd. č. 197

Lukášek

Okr. soudce v České Lípě, který Ladislavu Lisovi - vězněnému ve vyšetřovací vazbě slíbil, že mu povolí návštěvu rodiny a tím jej přesvědčil, aby ukončil devítidenní hladovku. Přes tento slib rodina povolení nedostala, ale stalo se tak až po osobní návštěvě manželky Ladislava Lise, které byla návštěva slíbena na konec června

Inf. 6/83

21. 7. 83 předsedal senátu Okr. soudu v České Lípě, kde odsoudil Ladislava Lise pro tr. č. pobuřování §100 ke 14 měsícům odnětí svobody a k následnému ochrannému dohledu na dobu 3 let

sd. č. 332

Lukeš major StB - Praha

který dne 31. 7. 81 vykonával domovní prohlídku u Anny Schwarzové z Prahy 6

sd. č. 257

Luksche J. ONV - Litoměřice (ved. odboru dopravy)

Sdělil termín, kdy bude proveden odhad domku manželů Parkánových a Kubíčkových. Přesto, že se později dohodl náhradní termín, státní odhadce se dostavil podle prvního termínu

Inf. 9/79

dne 4. 7. 79 se účastnil jednání o vykoupení nemovitosti čp. 1 v Řepčicích

Inf. 11/79

Macková Marcela

předsedkyně Okr. soudu v Benešově, který na konci roku 1978 zamítl žádost Miloslavy Parčové o zrušení vazby. Důvodem bylo uvedeno, že by v případném rozhořčení mohla napsat podobné dopisy, jako z kterých je viněna

sd. č. 96

Mahorit Vasil

byl dne 28. 1. 78 jako dobrovolný parcovník, který pomáhal pořadatelům plesu železničářů a při této činnosti byl prý údajně ohrožen hercem Pavlem Landovskýmm, ten mu prý vyhrožoval oběšením

Inf. 6/78

Majer ppor. StB - Olomouc

prováděl domovní prohlídky u mladých katolíků v Olomouci ve dnech 10. - 19. 4. 83

sd. č. 347

Malinovský Jiří

předsedal Okr. soudu v Liberci dne 20. 3. 79 ve věci Jaroslava Cermana pro porušení §198/b hanobení národa, rasy a přesvědčení a uložil mu trest 4 měs. v I. NVS

tentýž soud odsoudil 21. 3. 79 bývalého přísl. SNB Jiřího Vajce, dříve trestaného za zneužití pravomocii veřejného činitele §158. Jiří Vajc byl tentokrát obviněn pro přečin §9 zákona 150/69 na socialistické soužití, tím že se zúčastnil na přepadení Jiřího Kasala, při kterém byla kasalovi zlom. žebra. Soud vynesl trest 5ti měs. podmíněně

sd. č. 91

Marčák M

vyšetřovatel Okr. prokuratury v Jablonci nad Nisou, který dne 27. 3. 79 pozval Ladislava Lise k výslechu a zároveň k seznámení s výsledky vyšetřování, které L. Lise viní z tr. č. křivé výpovědi §175/1a. L. Lis do té doby nebyl nikdy v této věci vyslýchán

sd. č. 90

Marek Jiří major

podepsal v zastoupení usnesení o domovní prohlídce u ivana Kožíška, tato se konala 2. 9. 81

sd. č. 271

Mareš npor. StB - Prha

který dne 9. 4. 83 prováděl spolu s kpt. dr. Karbanem podivný výslech Václava Malého, kdy se jejj vyptávali na otázky jaké jídlo rači jí, teplé či studené a zda má strach ze tmy apod.

Inf. 4/83

Maršálková Jana JUDr.

předsedala u Okr. soudu v Plzeni ve věci Petra Cibulky obžalovaném podle §171 maření výkonu úředního rozhodnutí. Proces se konal 12. 12. 79 a vyznačoval se pozoruhodně objektivní atmosférou a také v účasti na přelíčení nebylo tentokrát nikomu bráněno. Předsedkyně senátu nakonec přelíčení odročila na neurčito

sd. č. 154

30. 1. 80 odročené líčení pokračovalo a soud vynesl rozsudek, po překvalifikování na přečin §7 zákona 150/69, 6 měsíců ve II. NVS

sd. č. 166

Dne 27. 1. 81 předsedala Okr. soudu v Plzni a odsoudila Petra Cibulku pro tr. č. útoku na veřejného činitele §156/2 na 10 měs. do II. NVS a to přesto, že byl již předtím pro tento čin potrestán

sd. č. 230

Martínek port. StB - Praha

vyslýchal Dagmar Vaněčkovou v prosinci 1977 a také dne 14. 8. 78 po jejím zadržení ve 14 hod. na nám. VŘSR

Inf. 10/78

Martouzová Marie JUDr.

10. 5. 78 předsedala hl. líčení s Martinem Šimsou pro tr. č. neplnění odvodní povinnosti §267 a odsoudila jej k 5 měs. s podmínkou na dva roky

sd. č. 6

Mašek kpt. StB

večer 16. 10. 82 donutil paní Irenu Borůvkovou, aby nasedla do auta a spolu s dalšími jeho kolegy ji asi hodinu vozili po městě a okolí. Cestou jí de fakto vyslýchali, poté ji prostě vysadili poblíž města, kde ji předtím naložili

Inf. 11/82

Martouzová Marie JUDr.

10. 5. 78 předsedala hl. líčení s Martinem Šimsou pro tr. č. neplnění odvodní povinnosti §267 a odsoudila jej k 5 měs. s podmínkou na dva roky

sd. č. 6

Matěcha Drahoslav prom. právník

předsedal 20. 10. 78 Okr. soudu v Mostě v hl. líčení proti Jiřímu Chmelovi §100/1a pobuřování, kde hrubě zkresloval formulace do protokolu a nebral zřetel na základní práva obhajoby. V odročeném řízení dne 25. 10. 78 pak odsoudil Jiřího Chmela k 18 měs. v I. NVS. Tři svědci byli také oviněni z křivého svědectví.

sd. č. 49 a 61

dne 5. 1. 79 předsedal u Okr. soudu v Mostě se čtyřmi svědky z procesu s Jiřím Chmelem a odsoudil je pro křivé svědectví §175. Petr Ouda - 2 roky, Josef Klier - 2 roky, Josef Heger - 18 měsíců a Ivana Holotová - 14 měsíců, všichni nepodmíněně

sd. č. 72

8. 12. 78 předsedal senátu, který odsoudil Jiřího slováka ke 4 měsícům v I. NVS

sd. č. 77

Josef Danisz údajně urážel a pomlouval Matěchu (v jeho nepřítomnosti) a tím si vysloužil tr. stíhání

sd. č. 104

Matiasek Jiří por. NVÚ

dne 7. 4. 80 přišel na celu Petra Cibulky spolu s nstržm. Jiřím Václavovičem, ten pak chytil Petra Cibulku za ruku a smýakl s ním z cely ven. Později byl Cibulka odsouzen pro napadení veřejného činitele s trestem 10 měs. ve II. NVS

sd. č. 230

Matura Ladislav ing.

přísedící u soudu v Pardubicích, kde byl odsouzen dne 9. 3. 82 Z. Čeřovský pro tr. č. pobuřování §100 k trestu 2 roků v I. NVS

sd. č. 300

Matysch major StB - Osetrava

který dne 30. 10. 79 spolu s kpt. JUDr. Nedělou a kpt. Gracou odvezli z nemocnice v Opavě těžce nemocného JIřího Legerského k výslechu a k pozdější domovní prohlídce. Do nemocnice jej vrátili až po půlnoci zcela vyčerpaného. Během výslechu se k němu chovali hrubě, trápiili jej chladem a kouřem

sd. č. 151

Mazanec Jaroslav JUDr.

v obžalobě, kterou vypracoval, vinil Josefa Kajneka a Ludmilu Polákovo z tr. č. maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami §178 a oba byli ve dne ch 17. a 18. 7. 84 u soudu shledání vinnými a odsouzeni k 6 měs. resp. 8

měs. s podmínkou na jeden rok

sd. č. 383

Mazánek Josef JUDr.

předseda senátu u okr. soudu v Lounech, kde dne 28. 9. 81 byl odsouzen Josef Kordík na 1 rok s podmínkou na 3 roky §178 maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami

sd. č. 267

Mazůra Ján JUDr.

předsedal obv. soudu v Bratislavě 2, který se konal 6. 8. 80 a kde byl odsouzen Adrian Dobrovodský z tr. č. přípravy k poškození zájmů rep. v zahraničí §8/1 k §112, k trestu 18 měs. v I. NVS

sd. č. 239

Mazura Karel JUDr.

jako soudce u Obv. soudu pro Prahu 8, dne 23. 5. 84 shledal vinným Ladislava Lise z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí §7 zákona 150/69 a odsoudil jej ke 3 měs. do II. NVS

sd. č. 374

Melichar mjr. StB - Liberec

předvolal a vyslýchal Františka Čejku dne 26. 4. 84 a přitom na něj naléhal, aby odvolal podpis pod Chartou 77. V argumentaci používal větu: Myšlenky to jsou dobré, ale lidé, kteří je zastávají, jsou špatní.

Inf. 9/84

Menclík Milan prom. právník

Okr. prokurátor v Lounech, který vznesl obvinění proti Josefu Kordíkovi pro tr. č. mařeení dozoru nad církvemi ... §178, ten pak byl dne 28. 9. 81 za toto odsouzen na 1 rok s odkladem na tři léta

sd. č. 267

Měšťan Jiří MUDr.

jako Okr. hygienik v Chomutově vydal čtyři dny před Štědrým dnem 1978 zákaz jakýchkoliv návštěv v usedlosti Nová ? čp. 4 a přesto, že tam nikdy nebyl, tak tvrdil, že hygienické podmínky v objektu jsou nedostatečné. A tak spolu s policií znemožnil návštěvu příbuzných o svátcích i na Nový ok

Inf. 3/80

Michalec Josef

soudce z lidu u Okr. soudu v Olomouci ve dnech 28. a 29. 9. 81 procesu s náboženskou skupinou

sd. č. 273

Miko František dr.

dozorový prokurátor ruzyňské věznice, jemuž si Jiří Wolf v roce 1978 stěžoval a on to pak v únoru 1980 do protokolu zapřel

sd. č. 196

Miler Zdeněk JUDr.

přeseda senátu Okr. soudu v Kladně, který dne 6. 4. 78 odsoudil k 1 roku do I. NVS Pavla Skálu za přípravu k tr. č. opuštění republiky §7/1 k §109/1

sd. č. 85

zmíněn též ve sdělení (případ Pavla Skály)

sd. č. 179

Mládkovi pan a paní z Pardubic, Lidická 369

jako svědci potvrdili a citovali výroky, kterými počátkem roku 79 v jejich bytě Vlasta Vašková urážela prezidenta republiky a jiné přední představitele a to tím, že vyprávěla vtipy. Na základě tr. oznámení jejího manžela (bývalého) byla tr. stíhána §103 a to od 29. 6. 78

sd. č. 123

Mlejnek Vasil pplk StB

v roce 1975 vedl vyšetřování se čtyřmi mladíky pro tr. č. vyzvědačství §105/1,2,3d, tito byli nakonec odsouzeni a to celkem k 37 letům vězení ve III. a II. NVS při tomto vyšetřování se dopouštěl různých nesprávností

sd. č. 222

Mokrý Václav JUDr.

předsedal Okr. soudu v Ústí nad Orlicí ve dnech 17. - 18. 7. 84 s katolickým knězem Josefem Kajnekem a Ludmilou Poláškovou, pro tr. č. maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami §178 a odsoudil je k 6ti resp. 8 měsícům s odkladem na 1 rok

sd. č. 383

Molínová Zdeňka zapisovatelka StB - Praha

byla přítomna při výslechu Jiřího Wolfa v únoru 1978 a později svědčila u soudu s Wolfem dne 20. 6. 80

sd. č. 196

Moravec npor. StB - Ústí nad Orlicí

u Okr. soudu v Ústí nad Orlicí, který se konal 18. 5. 79 ve věci V. Srny a M. Šváčka tvrdil, že se při výslechu choval vždy naprosto korektně a ne jak tvrdí předvolaní svědci. Soud dospěl k závěru, že nepravdivé musejí být výpovědi civilních svědků

sd. č. 110

Moravec JIří JUDr.

4. 4. 79 předsedal Okr. soudu v Liberci, kde byl zrušen podmíněný trest pro Tomáše Procházku a nahrazen nepodmíněným. Formálním důvodem bylo narušování pracovní morálky v zaměstnání a to pozdními příchody a pěti absencemi. Procházka byl odsouzen k 1 roku pro pohlavní zneužití §242/1

sd. č. 98

Moravec Milan ppor. StB - Praha

dne 5. 10. 1979, když byl Rudolf Battěk vyslýchán v Bartolomějské, způsoboval mu fyzickou bolest tím, že mu sevřel vždy pouta tak silně a ještě za ně tahal. Během výslechu jej také všemožně urážel

Inf. 15/79

Morávek kpt. NVÚ - Mírov

v listopadu r. 1980, když byl Petr Uhl na Mírově již po třetí kázeňsky potrestán, Morávek se nechal slyšet: "... z té díry už nevyleze..."

Inf. 3/81

Morávek Jiří

dne 3. 6. 81 předsedal Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí a odsoudil Milana Vyhnálka pro tr. č. pobuřování §100/1a,c, a podle §112 poškozování zájmů rep. v zahraničí. Dále pak ještě přečin §6/b zákona 150/69 Sb. a to vše dohromady vyneslo 25 měsíců ve II. NVS

sd. č. 319

Mudrych JUDr. por. StB - Praha

vyšetřovatel, který se zúčastnil tažení proti nezávislé katolické literatuře, které bylo zahájeno dne 10. 9. 79

20. 6. 80 byl vyslechnut jako svědek v procesu vedeném proti Jiřímu Wolfovi, který byl souzen pro §174/1 křivé obvinění

sd. č. 196

Murdych Jaroslav ppl. StB - Praha

podepsal rozhodnutí o domovních prohlídkách konaných 29. 5. 79 u téměř všech členů VONS

Inf. 7/79

Musil kpt. StB - Praha

v červenci 1981 neustále předvolával a vyslýchal Václava Malého v okrsku na Míčankách, kde jej spolu s dalšími příslušníky urážel a také na něj vyvíjel nátlak, aby se vystěhoval

Inf. 8/81

Musil M ppor. StB

který se dne 20. 12. 80 zúčastnil domovní prohlídky u Jiřího Gruntoráda, ten byl 17. 12. uvězněn a 19. 12. 80 obviněn z podvracení republiky §98

sd. č. 225

Mygrin JUDr.

předseda senátu odvolacího soudu se skupinou Stárek a spol., který se konal dne 27. 9. 82. Mygrin nepoustil nikoho do soudní síně

sd. č. 308

Myšák Vladimír por., pracovní referent v Minkovicích

na pracovišti n.p. Precioza on a por. Kyzlink surově zbili vězně Miroslava Tomáška na noční směně zá 20. na 21. 1. 81

sd. č. 262

Navrátil Antonín dr.

zastupoval prokuraturu při procesu s Janem Zmatlíkem ve dnech 9. a 10. 7. 79 obviněného z tr. č. přípravy k podvracení republiky §7/1 k §98/1 a navrhoval trest v horní polovině výměry trestu (tj. 3-5 let). Zmatlík byl odsouzen na 3 a půl roku v I. NVS

sd. č. 122

Neděla JUDr. kpt. StB - Ostrava

dne 30. 10. 79 spolu s majorem Matyschem a kpt. Grecou odvezli z nemocnice v Opavě těžce nemocného Jiřího Lagerského k výslechu a později k domovním prohlídkám. Do nemocnice jej vrátili až po půlnoci zcela vyčerpaného. Během výslechu se k němu chovali hrubě a trápili jej chladem a kouřem. Na námitku, že podchlazení mu může způsobit smrt, Neděla odpověděl: "dřív nebo později, však tam každý musí" a otevřel dveře do chodby

sd. č. 151

Němcová Milena JUDr.

dne 29. 6. 78 předsedala Obv. soudu pro Prahu 1 a odsoudila podle §100 dvaasedmdesátiletého profesora filosofie Vladimíra Říhu k trestu 10ti měsíců odnětí svobody

sd. č. 19

Němec Jan ministr spravedlnosti

na kterého se obrátila v roce 1980 Amensty International ve věci Jaromíra Šavrdy

Inf. 13/80

Němec Jiří

jako vyšetřovatel podepsal usnesení Okr. prokuratury v Jablonci nad Nisou, kterým bylo zahájeno tr. stíhání proti Jiřímu Gruntorádovi pro tr. č. křivé obvinění §174/1. Jiří Gruntorád si stěžoval, že dne 17. 3. 83 byl zbit ve výkonu trestu v NVÚ - Minkovice poručíkem Procházkou

sd. č. 323

Němeček Zdeněk MUDr.

obvodní lékař, který vystupoval jako svědek dne 9. 3. 79 u okr. soudu v Brundále proti Milanu Vlahovičovi. Tento Němečka jako lékaře odmítal

sd č. 87

opět zmíněn ve sdělení (Z profesionání anamnézy M. Vlahoviče)

sd. č. 198

Němeček Petr por. StB - Ústí nad Orlicí

při hlavním líčení dne 3. 6. 81 souzený Milan Vyhnálek uvedl, že na něj Němeček při výslechu konaném 13. 3. 81 vyvíjel nátlak, a nutil jej k doznání, že činy, z kterých je obviněn, provedl z nenávisti k socialistickému zřízení

sd. č. 319

Moga pplk. StB

pod jeho vedením provedli příslušníci StB dne 10. 9. 79 domovní prohlídku u ing. Jiřího Kaplana, kde zabavili 377 knih - převážně náboženského charakteru. Kaplan byl téhož dne zadržen na 96 hodin a poté propuštěn s obviněním pro tr. č. maření dozoru nad církvemi a náboženskými skupinami §178. Domovní prohlídka měla odůvodnění v §188 nedovolené podnikání

sd. č. 147

Nosek Miroslav MUDr.

byl přítomen při výsleších Tomáše Lišky a dne 23. 8. 79 byl na jeho příkaz Tomáš Liška převezen do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde byl proti své vůli držen do 31. 8. 79, kdy byl dopět předveden k výslechu a M. Nosek na něj opět bez lékařského vyšetření vystavil doporučující parere, na jehož základě byl Tomáš Liška po výslechu dopraven na II. psychiatrickou kliniku Ke Karlovu

sd. č. 129

Nováček František ppor. StB

který se pod vedením V. Surýnka zúčastnil 20. 12. 80 domovní prohlídky u Jiřího Gruntoráda, který byl den předtím obviněn z podvracení republiky §98

sd. č. 225

Nová por. StB

zúčastnil se zákroku proti účastníkům filosofického kursu Ivana Dejmala dne 19. 3. 80

sd. č. 172

Novák Bohumil

soudce Kraj. soudu v Banské Bystrici, který vynesl osvobozující rozsudek nad Labudou a Kesegovou

sd. č. 290

Novák Jaroslav

byl dne 8. 2. 84 jako přísedící u Okr. soudu v Písku, kde byla odsouzena Lenka Marečková pro tr. č. hanobení republiky §102 a §104 hanobení státu světové soc. soustavy na 1 rok s podmínkou na dva roky. Tr. č. se měla dopustit tím, že ve svých 20ti letech přednesla své verše na večírku poezie v městské knihovně

sd. č. 411

Novotný Miloslav kpt. JUDr. StB - KS SNB - Ústí nad Labem

dne 19. 9. 84 zahájil tr. stíhání proti páteru Jaroslavu Novosadovi pro tr. č. maření dozoru nad církvemi ... §178. Při tomto vyšetřování byly vyslýchány také děti a to bez souhlasu jejich rodičů

sd. č. 403

Novotný Vladimír prom. právník mjr. StB - Praha

dne 30. 5. 78, poté co si spolu s dalšími přísl. StB a VB potichu otevřeli vlastním klíčem byt Otky Bednářové, která ještě spala, bylo časně ráno, provedli domovní prohlídku. V bytě spal také syn Jan. Oba byli po domovní prohlídce zatčeni a vyslýcháni. Při výslechu Novotný udeřil Jana pěstí do ramene. O. Bednářová byla propuštěna až 3. 6. 78 v nočních hodinách. Po celou dobu nedostávala stravu