ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník

STB A "PROTIZÁKONNÉ PÍSEMNOSTI" V OSMDESÁTÝCH LETECH

Petr Placák

Jednou z oblastí, kterou se Státní bezpečnost na úseku "boje s vnitřním nepřítelem" zabývala, byla tzv. problematika protizákonných písemností.

V osmdesátých letech tato problematika v celé ČSSR spadala výlučně do kompetence Správy kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem (krycím názvem X. správy SNB; po reorganizaci v roce 1988 příslušným útvarům Hlavní správy kontrarozvědky - II. správy SNB). Její činnost na tomto úseku vycházela z Nařízení ministra vnitra č. 9/1978 a č. 32/1977.1) Podle "Směrnic pro postup útvarů a příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojenské kontrarozvědky při zjišťování a rozpracování autorů a rozšiřovatelů protizákonných písemností" obsažených v NMV č. 9/1978 se za protizákonné písemnosti považují zejména:
letáky, anonymní dopisy, tiskoviny, nápisy a kresby,

  1. jejichž obsah naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přečinu a vyjadřuje nepřátelství vůči socialistickému společenskému a státnímu zřízení v Československé socialistické republice,
  2. jejichž obsah svědčí o nepřátelství autora nebo rozšiřovatele vůči socialistickému společenskému a státnímu zřízení v Československé socialistické republice.

Byla-li vůle a mentální potřeba, mohlo se toto "nepřátelství" jistě rozpoznat skoro v každé "písemnosti", samozřejmě s výjimkou Rudého práva a podobných tiskovin.

V roce 1987 StB konstatuje,2) že ke klasickým protizákonným písemnostem (letáky, nápisy, dopisy) přibyly v poslední době i další způsoby šíření "protisocialistických podvratných a protizákonných výzev a názorů". Šlo především o gramofonové desky, magnetofonové nahrávky, samolepky, razítka a videokazety.

X. správa SNB metodicky řídila, koordinovala a kontrolovala všechna opatření prováděná útvary StB při zajišťování a rozpracovávání autorů a rozšiřovatelů protizákonných písemností (v armádě opatření v součinnosti s X. správou prováděla vojenská kontrarozvědka - III. správa SNB).3)

V krajích tuto problematiku zpracovávali vyčlenění příslušníci krajských správ (KS) StB spolupracující s příslušníky StB zařazenými v rámci okresních správ SNB. Ti byli povinni hlásit výskyt písemností, prováděná opatření nebo vypátrání autora příslušné KS StB. O výskytu všech protizákonných písemností byli náčelníci útvarů StB i VB povinni neprodleně informovat služebním postupem X. správu (útvary vojenské kontrarozvědky hlásily výskyt III. S SNB, která je předkládala X. správě).

Každý příslušník SNB (nikoli tedy jen složky StB), který byl upozorněn na existenci nějaké protizákonné písemnosti, byl dle zmíněného NMV povinen provést úkony k zajištění nálezu a informovat příslušný útvar SNB.

Příslušníci X. správy vyčlenění pro problematiku protizákonných písemností (v roce 1987 zpracovávali tuto problematiku na 1. odboru X. správy čtyři příslušníci StB), měli poskytovat - v závažných případech i praktickou - pomoc pracovištím protizákonných písemností jednotlivých regionálních správ StB.

Základní činnost a návod pro postup orgánů StB i VB při výskytech protizákoných písemností podávaly tzv. typové projekty, ktaré byly vypracovány pro všechny stupně územního členění struktury SNB.

V roce 1986 provedli příslušníci X. správy zařazení v problematice protizákonných písemností 35 součinnostních jednání na krajích a 6 výjezdů ke konkrétním případům. V pravidelných dvouletých cyklech byly z důvodů zvyšování úrovně pracovníků problematiky v celé ČSSR svolávány celostátní porady (v letech 1986 a 1987 byla taková porada plánována na listopad 1987).4)

Na každý prošetřovaný případ zakládala StB svazek zpravodajského rozpracování. Při samotné práci a vyhledávání autorů protizákonných písemností využívala StB především své agenturní sítě, technických prostředků (odposlech, sledování) a běžných kriminalistických metod identifikace pachatele podle stop zanechaných na písemnosti a podle individuálních znaků písma.

Ze závažných výskytů rozpracovaných v akcích byla 1. odborem na X. správě SNB vybudována celostátní evidence obsahující ukázku sledovaných písemnosti, další srovnávací materiály, výsledky odborných expertíz a údaje o odhalených "pachatelích".

Se stoupajícím počtem samizdatové produkce byla od roku 1983 na X. správě budována centrální evidence samizdatů s jejich vyhodnocením.

Orgány StB byly při pátrání po autorech oprávněni využít technických prostředků používaných Veřejnou bezpečností a podle okolností i služebních psů.

Důležitou pomůckou při zjišťování autorství textů byla technická evidence písemností (TEP), která byla vedena na Technické správě FMV. Šlo vlastně o evidenci psacích strojů podle individuálních znaků písma (žádný psací stroj, i stejného typu, nemá dokonale shodné tvary liter).

Do evidence se zaznamenával každý zjištěný strojopisný exemplář písemnosti, letáku či dopisu a všechny orgány provádějící šetření ve věci protizákonného písemnictví byly povinny dát takovou písemnost zaevidovat.5)

Kopie jedné evidenční karty psacího stroje na TS FMV je uvedena v Příloze I. Díky této evidenci mohla StB zjistit, pokud bylo písmo zaevidováno, že písemnost, která se jim dostala do ruky, byla napsána na psacím stroji, který je v držení té a té osoby, rozpracované v té a té akci.

Jako ukázku uvedu akci POSLANEC, rozpracovanou StB v Praze koncem roku 1987.6) Skupina osob z prostředí Charty 77 rozeslala poslancům Federálního shromáždění ČSSR dopisy se zákonodárnými návrhy týkající se odstranění faktické nerovnosti občanů v zaměstnání, na školách, při cestách do zahraničí nebo při trestním stíhání z politických a náboženských důvodů.

Nejvyšší zákonodárný sbor si samozřejmě tuto zákonodárnou iniciativu občanů nenechal pro sebe a dopisy byly průběžně předávány oficiální cestou StB.

StB provedla agenturně - operativní opatření s cílem zajistit kontrolu nad podpisovou akcí. Především byla iniciována agenturní síť, kterou StB řídila v prostředí disentu.

Provedenými expertizami StB zjistila, že dopisová emise byla rozepisována na 10 různých psacích strojích, z nichž jeden byl již v evidenci TEP. Jednalo se o psací stroj, který byl v minulosti využíván k rozepisování samizdatového časopisu Střední Evropa a jehož majitelem byl objekt akce WANDA (k uvedené osobě samozřejmě provedla S-StB Praha další opatření).

Zajištěné dopisy byla vedle toho zasílány na daktyloskopickou, biologickou a písmoznaleckou expertizu.

Současně byla požádána Správa vyšetřování StB (dále SV StB) o stanovisko k celé akci. Správa StB Praha pak konstatovala, že ač z vyjádření SV StB nelze v jednání organizátorů dopisové akce spatřovat trestnou činnost a jejich trestní postih není odůvodněný (dle článku 29 Ústavy ČSSR využívají práva obracet se s podněty na zákon. orgán), je z "politického hlediska nutné celou akci směřující proti činnosti a poslání zastupitelského a nejvyššího zákonodárného orgánu v ČSSR hodnotit jako nátlakovou vůči socialistickému zřízení u nás".

U zjištěných organizatorů podpisové akce StB provedla tajné prohlídky bytu se záměrem zjistit podíl jednotlivých osob na akci (tzv. ANALÝZA).

Dne 10. listopadu 1987 pak byla na X. správě SNB uskutečněna součinnostní porada všech na akci zainteresovaných složek StB a byla přijata následující opatření:

1. Důslednou agenturně operativní kontrolu věnovat organizatorům akce s cílem dokumentovat jejich podíl na akci a signalizovat jejich další záměry s dopisovými emisemi.

2. Zbývající bázi signatářů dopisů rozdělit podle teritoriálních útvarů Stb (signatáři byli i mimopražští), zaměřit k nim stávající agenturní síť, vytypovat vhodné osoby pro zpravodajské využií, ke kompromitaci a diskreditaci celé akce před veřejností.

3. Provést jednání s vedoucími redakcí Čsl. rozhlasu, televize, ČTK s cílem zlegalizovat odeslání posledního dopisu odeslaného organizátory.

4. Vzhledem k oficiálnímu styku mezi X. S SNB a sekretariátem FS ČSSR bude tento orgán průběžně informován o nových snahách kolem podpisové akce s cílem včasného provádění preventivních opatření z jeho strany.

5. Na základě zjištěných poznatků o tom, že mezi signatáři dopisové emise jsou i osoby psychicky narušené a s alkoholovou závislostí, bude s vybranými natočen televizní šot k problematice jejich "veřejné angažovanosti", kterým bude po odvysílání dosažena jejich vlastní kompromitace a diskreditace před československou veřejností.

6. X. správa doporučuje, aby dosavadní operativní situace v akci POSLANEC byla projednána na úrovni ministra vnitra a předsedy FS ČSSR a vzhledem k politické závažnosti byla zvážena možnost vystoupení zástupce FS ČSSR ve sdělovacích prostředcích. Tento způsob preventivního řešení by nejúčinněji narušil další záměry jak hlavních organizátorů akce, tak prostředí CHARTY 77, která chce využít "nezájmu FS vůči voličům" a je připravena v další fázi vystoupit s vlastním prohlášením.

Na uvedeném materiálu je dobře vidět běžná práce StB na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli, odehrávající se ve sběru co největšího množství informací hlavně pomocí agenturní sítě, využití nejrůznějších okolností k možnosti diskreditace, lidské i morální zpochybnění opozice v očích veřejnosti a v neposlední řadě kalkulování s možností represe, trestního postihu vůči organizátorům akce. Zde nás nesmí splést stanovisko SV StB, ve kterém se praví, že jednání organizátorů nenaplňuje podstatu trestného činu ve smyslu tehdy platného řádu a že se vše odehrávalo podle předpisů a zákonů komunistického režimu - ty byly podle konkrétních potřeb účelově využívány.

Na ukázce je také dobře vidět, že StB měla volný přístup do sdělovacích prostředků i nejrůznějších institucí, a to jak oficiální cestou, tak cestou neoficiální - pomocí tajných spolupracovníků.

Jako druhou ukázku bych uvedl případ výskytu anonymního dopisu adresovaného tajemníkovi ÚV KSČ soudruhovi Biľakovi demonstrující skutečnost, jakými mnohdy neuvěřitelnými banalitami se StB, ať z vlastní iniciativy nebo na pokyn stranického aparátu, zabývala.

StB zjistila, že anonymní dopis V. Biľakovi je tzv. prvovýskyt, který neprochází v evidencích protizákonných písemností a který nelze s písemnosti obdobného charakteru srovnávat z hlediska zaměření, obsahu ani rozsahu. Proto bylo další šetření zaměřeno na získání poznatků za využití technicko - psychologických expertíz.7)

V evidencích TEP TS FMV písmo psacího stroje, na kterém byl dopis napsán, neprocházelo a bylo tedy zaevidováno pod příslušným číslem. K napsání dopisu byl použit psací stroj značky CONSUL, osazený písmeny Pica s roztečí 2,60 mm vyráběný v letech l983 - 85.

Provedená biologická expertiza zjistila, že lep obálky nebyl při zalepování navlhčen slinami, a proto nebylo možno určit krevní skupinu ani pohlaví pisatele.

Chemickou expertizou bylo zjištěno, že dopis byl napsán na kancelářský papír běžně dostupný v maloobchodní síti a používaný prakticky v každodenní agendě podniků a organizací v ČSSR. Stejně tak obálka je běžného komerčního charakteru.

S využitím odborných pracovišť byl sestaven model autora. Mělo jít o osobu pravděpodobně středního věku (asi 35 - 45 let), inteligentní, minimálně středoškolského vzdělání pravděpodobně humanitního směru a s dobrými znalostmi novodobé historie. Z nadměrné koncentrace vulgarismů v textu mohlo vyplývat, že se jedná o osobu ne zcela duševně normální anebo alespoň snadno podléhajícím afektům. Nešla určit geografická oblast, odkud pisatel pocházel, ale mělo jít s největší pravděpodobností o osobu z městského prostředí.

Byla navržena tato opatření :

Kolik asi času, práce a prostředků státní aparát vynakládal na takovéto zcela banální případy! Otázkou je, do jaké míry byla daná opatření StB plněna a do jaké míry zůstala jen na papíře.

Komunistický režim přisuzoval, jako ostatně každý totalitní režim, písemnostem, které nevycházely z jeho produkce a nebyly jím posvěceny, neobyčejnou závažnost a nebezpečnost.

V SITUAČNÍCH ZPRÁVÁCH o mimořádných událostech a některých trestných činech, které byly MV denně zpracovávány a shrnovaly nejzávažnější trestné činy, jež se udály předešlého dne, stojí na prvním místě zpráv vždy "teroristické činy a sabotáže". Jejich výčet nebyl nejkratší, protože bývalý režim viděl "sabotáž" či "teror" v každém shořelém stohu slámy nebo poškozeném stroji. Hned na druhém místě byly uváděny výskyty tzv. protizák. písemností (tedy před vraždami, loupežnými přepadeními atd.).

V r. l977 (!) je problematika protizák. písemností uváděna vedením MV ve směrnicích "pro činnost Sboru nár. bezpečnosti při likvidaci záškodnických teroristických a jiných nebezpečných ozbrojených skupin" (!).8)

V Zásadách "bezpečnostních opatření při výskytu protizákonných písemností a teroru" stojí dokonce "písemnosti" na prvním místě před terorem!9)

Dikce i obsah těchto ustanovení je téměř neuvěřitelná. Navíc se zde nejedná o padesátá léta, ale o upevněnou stabilizovanou dobu tzv. normalizace po sovětské okupaci. Podle těchto ZÁSAD má operativní skupina v oblasti protizák. písemností X. správy FMV organizovat "v případě nebezpečí rozšíření protizák. pís. v místě nebo na celém území ČSSR (poštovní přepravou, přepravou v balíkové poště nebo kurýry, popřípadě rozhozem z dopravních prostředků nebo občany provádějícími osobně jejich distribuci) provedení zejména následujících opatření:

l) blokaci nejbližší poštovní vlakové, automobilové a letecké přepravy k vyřazení protizákonných písemností ve spolupráci s vedoucími funkcionáři spojů, včetně přeshraničních spojů prostřednictvím HS PS OSH,

2) prohlídku a střežení nádražních prostorů Československých státních drah, Československé státní automobilové dopravy, úschoven zavazadel včetně úschoven automatických,

3) zpohotovení útvarů SNB k provedení
aa) uzávěrky místa výskytu protizákonných písemností,
bb) plánovitého průzkumu měst, obcí a dalších prostorů,
cc) provedení uzávěrky komunikací, majících vztah k místu výskytu protizákonných písemností."

V činnosti v oblasti protizák. písemností vyžadovala X. správa při "nebezpečí rozšiřování protizákonných pís. poštovní přepravou" opatření u VI. správy SNB nebo 6. odborů KS StB, tedy u správy výkonné zpravodajské techniky (a obdobných odborů na krajských správách StB), která zajišťovala kontrolu pošty a poštovní přepravy.

Ze všech shromážděných informací v příslušné oblasti vypracovávala X. správa měsíční přehledy vývoje situace v tzv. OPERATIVNÍCH SITUACÍCH "v problematice protizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestných činů politické motivace" (opět zde "písemnosti" před terorem). Tyto měsíční přehledy byly v jednom výtisku předávány náměstku MV ČSSR, náčelníkovi Správy vyšetřování StB a dále do "analytického toku" X. správy, resp. do jejích jednotlivých operativních odborů (l. odb. - antisíly, 2. odb. - kultura, věda, 3. odb.- školství, sport 4. odb. - ideocentra, emigranti, 5. odb. - církve).

Souhrnně pak byly výsledky StB v této oblasti zpracovávány do celoroční ANALÝZY "operativní situace v problematice protizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestných činů politické motivace".

Tyto zprávy mohou být zajímavé po stránce dokumentování opoziční činnosti a reakcí obyvatelstva na nejrůznější vnitropolitické i mezinárodní události. Nápisy na zdech byly jedním z mála způsobů, jak mohl člověk vyjádřit svobodně svůj názor - samozřejmě s určitým rizikem, které to s sebou neslo.

Operativní situace

Měsíční přehledy byly vyhotovovány v rozsahu cca 1O stran. V úvodu přehledu bylo vždy zhodnocení uvedeného období srovnáno s obdobím předcházejícím. Následovaly počty jednotlivých druhů "protizákonných písemností" zachycených v tom kterém měsíci. V závorce pak bylo srovnání s výskytem za uplynulý měsíc a za stejné období před rokem (z počtu zachycených pís., jejich nárůstu či poklesu, byly vyhodnocovány "nálady obyvatelstva").

Tak se např. v operativní situaci za měsíc prosinec 1983 (datována dne 12. ledna 1984) uvádí:10)

"Výskyt protizák. pís. v měsíci prosinci 1983 byl charakterizován i nadále zvýšeným počtem protizákonných letáků a anonymních dopisů. Stále jsou zjišťovány výskyty protizákonných pís., ve kterých pachatelé protestují proti rozmisťování raketových komplexů na území ČSSR. Výskyty z jednotlivých centrálních institucí přicházejí s menším zpožděním a kupříkladu mimo uvedených čísel bylo předáno v závěru měsíce z ÚV KSČ dalších 22 protizákonných anonymních dopisů.

Byla zjištěna i nová forma rozšiřování protizák. nápisů. V obvodu Prahy 2 byl zjištěn VTA (veřejný telefonní automat) výskyt dvou razítek s nápisem "NECHCEME SS 2O", na kterých je zboku uvedeno : 'Razítkuj v tel. budkách, jízdní řády, plakáty nebo piš jen NE'. Razítko je odborně vyhotoveno."

V měsíci prosinci 1983 byl na území ČSSR v 9 případech zaznamenán výskyt 295 kusů protizák. letáků (listopad 1983 - 9/118, prosinec 1982 - 1O/272), (první číslo znamená počet případů, druhé číslo počet jednotlivých písemností, nápisů atd.).

41 pisatelů rozeslalo 51 protizák. anonymních dopisů a 2 pisatelé dva výhružné anonymní dopisy [listopad 1983 - 26/46 a 3/4 VD (výhrůžný dopis - pozn. aut.), prosinec 1982 - 28/37 a 6/58].

V 11 případech byl zjištěn výskyt 2O protizák. nápisů (listopad 1983 - 46/83, prosinec 1982 - 12/5O).

V měsíci prosinci 1983 bylo zjištěno celkem 9 materiálů souvisejících s CH 77 a VONS (listopad 1983 - 1O, prosinec 1982 - 7). Zahraničních písemností bylo zajištěno celkem 289 + 2.813 AI (listopad 1983 - 74 + 3.974 AI, prosinec 1982 - 28 + O AI), (AI - AMNESTY INTERNATIONAL, zachycené materiály této organizace byly uváděny zvlášť - pozn. aut.).

Materiály CH-77, samizdatová literatura domácí provenience byly stejně jako zahraniční písemnosti (knihy vydané v exilových nakladatelstvích, exilové časopisy), uváděny v samostatných přehledech.

Dále přehledy obsahovaly tabulky s výskytem protizák. pís. podle jednotlivých krajů. Na ukázku uvádím (viz Příloha II.) tabulku výskytu za prosinec 1983. Na prvním místě jsou opět uváděny případy, na druhém počty písemností. (Že celkové počty v této tabulce mnohdy nesouhlasí, není naše chyba).

Další tabulka (Příloha III.) uváděla zaměření protizák. písemností. Tabulka je opět přehledem za prosinec 1983.

Dále měsíční zprávy obsahovaly "přehledy nejzajímavějších výskytů", ve kterých byly popisovány jednotlivé, z hlediska StB nejzávažnější případy (Příloha č. IV). U každého z nich bylo většinou uváděno, která součást StB se věcí zabývala (okres, kraj, nebo centrála), případně bylo uváděno, že "pachatel" byl vypátrán. Dále byly uváděny "případy teroristického charakteru", které zachycovaly případy různých expolozí, vyhrožování fyzickou likvidací stranickým představitelům pomocí telefonu či dopisu apod.

Další tabulka (Příloha V) ukazovala vypátrané osoby, založené či uložené operativní svazky ve sledovaném období a současný počet rozpracovaných svazků na jednotlivých správách StB v krajích. Tabulka je opět za prosinec 1983. Přehledy uváděly též objasněnost jednotlivých případů (za sledovaný měsíc prosinec 1983 činila 18, 8%) a kolik z počtu vypátraných osob bylo předáno vyšetřovateli StB, VB nebo s nimi bylo provedeno jiné opatření [za prosinec 1983 byly 4 osoby předány vyšetřovateli StB, 2 osoby vyšetřovateli VB, s 11 osobami bylo provedeno PVO (preventivně výchovné opatření - pozn. aut.) a u 2 osob bylo provedeno další opatření].

Dále přehledy obsahovaly sociální původ pachatelů (žák ZŠ, student stř. školy, učeň, student VŠ, bez prac. poměru, invalid. důchodce, technik, psych. narušené osoby, dělník, voják ZS, voják z povolání) a věkové složení "pachatelů" (do 15 let, 16-2O let, 21-25 let, 26-45 let, 46-6O let a 61 a více let).

Na závěr pak byly uváděny případy "nedovoleného ozbrojování" a "verbální trestné činnosti." Za sledovaný měsíc prosinec 1983 bylo pro spáchání "verbální trestné činnosti politické motivace" předáno vyšetřovateli VB 31 osob, 1 osoba byla předána vyšetřovateli StB a se 2 osobami bylo provedeno PVO.

"Pachatelé" měli svým jednáním naplnit skutkovou podstatu tr. č. podle §§ 198 (hanobení národa, rasy a přesvědčení) a 2O2 (výtržnictví), 26O (podpora a propagace fašismu a podobného hnutí), 261 (doplnění § 26O).

Operativní situace mohly obsahovat přílohy týkající se písemností vyjadřujících se ke konkrétní události. Tak operativní situace za měsíc květen l984 obsahuje "INFORMACE o výskytu protizák. písemností, ve kterých je reagováno na neúčast sportovců ČSSR a dalších socialistických zemí na LOH v Los Angeles", která podává zprávu o výskytu anonymních dopisů zaslaných Čs. rozhlasu.

Dopisy mají dle INFORMACE nejčastěji opakovat tyto názory :

Operativní situace za srpen 1984 obsahuje přílohu s názvem: "Informace o výskytu protizák. písemností zaměřených k l6. výročí internacionální pomoci vojsk VS pracujícímu lidu ČSSR." Informace podává zprávu o tom, že v době od 17. 8. do 28. 8. l984 bylo v ČSSR zaznamenáno celkem 14 případů výskytu "protizák. písemností a trestné činnosti politické motivace úzce související s uvedeným výročím." Následuje přehled jednotlivých případů. Obdobnou přílohu ke stejnému tématu obsahuje přehled za měsíc srpen l985 (Příloha č. VI).

V přehledu za měsíc říjen 1984 je příloha "Informace o výskytu protizákonných písemností v souvislosti s úpravou maloobchodních cen", nebyla to ale úprava ledajaká - šlo o zdražení piva. K této události se StB podařilo shromáždit větší množství reakcí, než na předcházející výročí okupace.

Tak v Českých Budějovicích zajištěno 11 kusů letáků s textem: "Patnáctého října je posvátný den, pivo bude dražší. Vláda musí ven." V obci Boršov nad Vltavou byl zjištěn nápis "KSČ" a kresba šibenice se smyčkou, ÚV KSČ je v anonymním dopise vyhrožováno, že jestli dojde ke zdražení piva, budou prováděny rozsáhlé sabotáže a do vzduchu vyletí sídla KSČ, v Mostě je zjištěn 5m dlouhý nápis - "Dražší šťávy dětem!"

K přehledu za měsíc říjen 1986 je příloha "Informace k současnému stavu vyšetřování mimořádné události výbuchu dne 28. října 1986 v Českých Budějovicích", k přehledu za měsíc duben 1987 - "Informace o výskytech protizák. písemností zaměřených k oficiální návštěvě generálního tajemníka ÚV KSSS s. GORBAČOVA v ČSSR."

V měsíci lednu zpracovávala X. správa SNB vždy ANALÝZU "operativní situace v problematice protizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestných činů politické motivace" za uplynulý kalendářní rok. V archivu MV se zachovaly 4 analýzy z let 1983, 1984, 1985 a 1986.

Přehled uvedené problematiky za rok byl rozvržen obdobně jako měsíční přehledy (operativní situace). Obsahoval podrobné zhodnocení situace v oblasti protizákonných písemností za předchozí rok a její srovnání s rokem předešlým, tabulky zjištěných případů, výskytu na jednotlivých správách, tematického zaměření písemností, vypátrání pachatelů, počtu objasněných případů v %, stavu rozpracování v operativních svazcích, věkového a sociálního složení vypátraných osob, provedených opatření s vypátranými osobami, dále zhodnocení nejdůležitějších případů a závěr, ve kterém byla posuzována úspěšnost jednotlivých správ v uvedené problematice.

Pro zajímavost uvedeme, jak StB hodnotila vývoj ve sledované oblasti v letech 1983 až 1986.11)

V roce 1983 ve srovnání s předchozím rokem StB zaznamenala snížený výskyt protizák. pís. Tento trend se měl projevovat již od roku 198l, byl však "v přímé závislosti s růstem výskytu jiných nelegálních protispolečenských a protisocialistických materiálů. Jedná se především o materiály Charty 77, VONS, literárně a nábožensky zaměřené samizdaty, nelegální časopisy, petice, bulletiny."

V roce 1983 byl zachycen dvojnásobný počet materiálů AMNESTY INTERNATIONAL než v roce předešlém. Nejvíce zachycených písemností se týkalo konání "Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce", dále 15. výročí okupace a podepsání dohody mezi vládami ČSSR a SSSR o rozmístění raketových komplexů na území ČSSR. Ojediněle byl zaznamenán výskyt písemností týkajících se např. Grenady. Část písemností "hanobí a znevažuje jednotlivé politické a vládní představitele. Pachatelé v roce 1983 v menší míře reagovali na osobu s. ANDROPOVA a představitelů SSSR a častěji se zaměřovali na útoky proti vedoucím funkcionářům ČSSR."

"Lze konstatovat, že protizákonné letáky a anonymní dopisy tvoří neorganizovaní jednotlivci a při výskytu se stále objevuje řada starších akcí (Praha - ŠIŘITEL, Brno - RAZÍTKO, Ostrava - ZNAK)." StB konstatuje, že se v průběhu roku 1983 začala pozvolna vytvářet "nová koncepce nepřátelských sil, kdy na úkor protizákonných písemností stoupá výskyt tzv. samizdatů".

Obsah samizdatů se měl tehdy měnit z intelektuálského zaměření k obsahu čtivějšímu, bližšímu širší čtenářské veřejnosti. Výrazněji bylo dbáno na dodržování konspirace, jednotlivé příspěvky byly podepisovány zkratkami a pseudonymy. "Stalo se již pravidlem, že několikrát do roka se objevuje v různých nelegálních písemnostech návod, jak zhotovovat domácí rozmnožovací stroje a jak organizovat skupinky osob podílejících se na tvorbě a distribuci protizák. pís."

Z těchto důvodů bylo v roce 1983 přistoupeno k budování "taktické operativní evidence" těchto písemností.12)

Nedílnou součástí písemností je tvorba samizdatově vydávaných časopisů, z nichž ANALÝZA 1983 upozorňuje především na PROSTOR, jehož výskyt byl zaznamenán v rámci celé ČSSR. Mělo se jednat o cyklostilovaný časopis o 80 - 100 stranách.

Koncem roku 1983 StB zaznamenalo výskyt "Časopisu Společnosti pro šíření informací v ČSSR" a bulletinu "INOCENT VICUM - DUM - DUM", který má být určen "Degenerované umělecké mládeži - Doufající v uplatnění mozku."

Již více než 5 let byl zjišťován výskyt Historických sborníků a již 3 roky byl vydáván Kritický sborník.

ANALÝZA za rok 1984 opět zaznamenává proti předešlému roku snížený výskyt protizák. pís., který má dle Analýzy několik příčin - mimo jiné i rozšiřovaný názor mezi "domácími představiteli tzv. opozice, kteří považují působnost protizákonných písemností za druhořadou a upozorňují na skutečnost, že by kvůli tvorbě protizákonných písemností nemělo docházet k ohrožení závažnější protisocalistické a opoziční činnosti."13)

V druhé řadě se mělo stále více snižovat procento předaných protizák. pís. od institucí a podniků součástem SNB. StB odhalovala, že v současné době je SNB předáváno pouze 10 - 20 % protizák. písemností a že se jedná zejména o anonymní dopisy.

Vývoj operativní situace v roce 1984 měl být poznamenán 40. výročím SNP, 16. výročím okupace, konáním LOH v USA a zdražením některých druhů zboží. Z roku 1983 se měla přenést reakce na rozmisťování raketových komplexů v ČSSR.

X. správa si ztěžuje, že se pouze nepatrně zvýšila účinnost operativních opatření při evidenci a organizaci součinností opatření při výskytu materiálů CH-77 a VONS a další samizdatové literatury. Podle X. správy se jedná v rámci problematiky o jedinou organizovanou nepřátelskou činnost a jsou s ní v uvedené době největší problémy - řada S-StB neplní základní nařízení nebo se omezuje na pasivní shromažďování těchto materiálů. Tento problém má nadále zůstat jedním z prvořadých cílů práce v dané problematice. Pokles výslednosti byl zaznamenán především u S-StB hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Rok 1985 byl podle ANALÝZY poznamenán konáním oslav 40. výročí osvobození, Čs. spartakiády 85, XII. Světového festivalu mládeže a studentstva v Moskvě, 17. výročím okupace a byly zajištěny ohlasy k připravovanému XVII. sjezdu KSČ. Dále mělo pokračovat snižování počtu výskytu "klasických" protizák. pís. Trend opačný byl zaznamenán u výskytu samizdatů a materiálů souvisejících s CH-77 a VONS: Od roku 1982 do roku 1985 zaznamenala StB pětinásobný nárůst výskytu těchto písemností. Opakuje se stížnost federální X. správy na S-StB za jejich pasivitu v uvedené problematice.

Pro rok 1986, který StB charakterizovala jako rok XVII. sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských orgánů, se StB zavazovala k přijetí účinných opatření.14)

ANALÝZA za rok l986 konstatuje ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšení výskytů všech druhů protizák. pís. kromě letáků. Toto zvýšení mělo být ovlivněno zahraniční dopisovou akcí, zaměřenou na havárii jaderné elektrárny v Černobylu a s tím spojenými protesty proti výstavbě JE Temelín. Dále explozí u KV KSČ v Českých Budějovicích, která motivovala další osoby k výhružným telefonátům na útvary SNB, stranické a státní orgány.

Stejně jako v posledních letech byl i v roce 1986 zaznamenán zvýšený počet výskytu samizdatů a materiálů CH-77 a VONS. Analýza konstatuje, že se zvyšuje profesionální úroveň písemností, a to jak po obsahové, tak i grafické stránce.

Obdobně jako v předcházejících letech si ANALÝZA stěžuje na nedůslednost přístupu jednotlivých správ k dané problematice.

"Pachatelé" měli při vyhotovování protizák. písemností používat tradičních způsobů zpracování - nový prvek, využití tiskárny počítače, byl zaznamenán u zpracování "Informací o CH-77".15)

C e l k e m bylo v letech 1982 - 1986 zjištěno
letáky 146/87 9O/137l 62/291 54/163l 5O/935
an.dopisy 495/795 379/1247 249/669 236/319 21O/419
výhr.dopisy 39/131 5O/84 28/56 17/44 34/52
nápisy 261/7O1 198/544 15O/563 15O/4O2 114/469
mater.CH-77 77 4O7 341 376 766
zahr.pís. 5.O17 1.26O 1.46O 383 4.469
pís.AI 22.797 42.2O6 25.544 23.O92 12.15716)

Uvedená čísla mohou docela dobře dokumentovat rozsah neoficiální publikační činnosti v ČSSR a písemné materiály, které se do ČSSR dostávaly z venčí. Přitom ovšem musíme vzít v úvahu, že se StB do rukou dostávala jen určitá část těchto materiálů. Podle odhadů samotné StB to mohlo být množství v rozmezí 20 - 60%. Z uvedeného přehledu je v období 1982 - 1986 patrný nárůst zachycených materiálů CH-77. Ostatní druhy protizák. písemnosti tak, jak si je StB rozčlenila, se přes některé značné výkyvy (např. nízký počet zahraničních pís. v roce 1985) pohybovaly na přibližné úrovni. Škoda, že se nezachovaly analýzy z problematiky protizák. pís. z let 1988 a 1989, kdy byly ve velkém vyráběny letáky k protikomunistickým demonstracím. Procento StB zachycených letáků můžeme usuzovat jen z některých vyšetřovacích spisů lidí obviněných z jejich výroby a distribuce (viz. níže). U nápisů musíme počítat s tím, že jde zřejmě skoro o stoprocentní zachycení jejich skutečného výskytu a je překvapující jejich poměrně nízký počet.

V letech 1983 - 86 analýzy uvádějí tyto vypátrané dlouhodobě rozpracovávané akce s "vysokou společenskou nebezpečností".

Rok l983: akce SIDO-VÝZVA (2.odb. S-StB Ostrava)
akce ELEKTROLÝZA (2.odb. S-StB Ústí n/Labem)
akce AKTIVISTA (2.odb. S-StB Praha
akce VYHROŽOVATEL (2.odb. S-StB Plzeň)

Rok l984: akce STRAŠÁK (2.odb. S-StB České Budějovice)
akce HAD (2.odb. S-StB Ústí n/Labem)
akce MARCIPÁN (2.odb. S-StB Brno)
akce SLOUP (2.odb. S-StB Ostrava)

Rok l985: akce PODOLÁK, MASNA (2.odb. S-StB Praha)
akce LUKÁŠ I (2.odb. S-StB Plzeň)
akce SVOD I (2.odb. S-StB Brno)
akce ZÁMRSK (2.odb. S-StB Hradec Králové)

Rok l986: akce ZNAK (2.odb. S-StB Ostrava)
akce DVŮR (2.odb. S-StB Hradec Králové)
akce POETA, TRASA (2.odb. S-StB Ústí n/Labem)

Kromě těchto případů byly ve sledovaném období rozpracovány i další se stejnou charakteristikou:

akce MODEL (XII. S-SNB) akce VULKÁN (2.odb. S-StB Bratislava) akce BUŇKA (2.odb. S-StB Plzeň) akce NOVÝ ÚNOR (2.odb. S-StB Brno) akce JEDENADVACÁTÝ (2.odb. S-StB Hradec Králové) akce ŠIŘITEL (2.odb. S-StB Praha) akce VÝBOR (2.odb. S-StB Banská Bystrica) akce DEMOKRAT II (l.odb. X. S-SNB)17)

Ze zajímavých ukazatelů obsažených v ročních přehledech mohou být i vykazované počty vypátraných "pachatelů - pisatelů a rozšiřovatelů protizákonných písemností" a procenta objasněnosti případů (pro srovnání jsou tato čísla v přehledech vykazována zpětně od r. 1981).

Rok Vypátrané osoby Objasněnost případů
1981 257 16, 6%
1982 228 24, 2%
1983 35O 24, 7%
1984 281 33, 9%
1985 239 37, 1%
1986 265 42, 5%

Tyto údaje se ovšem musí brát se značnou rezervou, zvláště údaje o objasněnosti případů, které během krátké doby 5 let vzrostly z 16, 6% až na neuvěřitelných 42, 5%, přičemž počty vypátraných osob zůstaly prakticky stejné. X. správa to sice vysvětluje poklesem výskytu protizákonných písemností, ale skutečnost bude spíše taková, že jednotlivé správy StB centrále kontrarozvědky nevykazovaly zdaleka všechny případy, na které narazily - přednost měly pak samozřejmě ty, kde byl znám autor zachycené písemnosti. Důvod byl prostý - jednak šlo v mnoha případech i ze státobezpečnostního hlediska o skutečné prkotiny a hlavně přidělávaly krajským správám práci - socialistický šlendrián se nevyhnul ani takové organizaci, jakou byla StB.

Důležitými údaji v ročních analýzách jsou přehledy "provedených opatření s vypátranými pachateli" dokumentující rozsah persekuce totalitního režimu v oblasti psaného slova. Kolik osob předaných vyšetřovateli bylo odsouzeno, podle jakých paragrafů a k jakým trestům, to by muselo být obsahem další studie. Muselo by se též rozlišovat mezi osobami předanými vyšetřovateli StB a VB, kde šlo mnohdy např. o různé výhružné dopisy, bez politické motivace - i když to samozřejmě neplatí úplně (z praxe je známo více případů, kdy byly politické věci kriminalizovány a vyšetřovány příslušníky VB). Zajímavý je údaj o předávání osob vypátraných v problematice nezák. pís. do PL (psychiatrické léčebny). Problém možného zneužívání psychiatrie totalitním režimem proti jeho odpůrcům (jak se dělo běžně v SSSR) je u nás dodnes tabu a zasloužil by si jistě větší pozornosti.18)

Jako další informace byly vypracovány přehledy o "verbálních trestných činech politické motivace", ke kterým se řadilo např. i ničení výzdob, transparentů, vývěsních skříněk či strhávání vlajek. Těchto trestných činů se měla dopouštět především mládež (nejvíce středoškolští studenti a učňovský dorost) a dále osoby v podnapilém stavu. V roce 1982 bylo z těchto důvodů vyšetřováno 306 osob, v roce 1983 2O6 osob, v roce 1984 239 osob, v roce 1985 217 osob a v roce 1986 245 osob.

Všechny případy v problematice protizákonných písemností předávala kontrarozvědka pro boj s vnitřním nepřítelem (X. správa SNB) správě vyšetřování StB (KS StB svým odborům vyšetřování StB) k posouzení ohledně možnosti trestního stíhání. Stanovisko Správy (v krajích odborů) vyšetřování StB o možnosti či nemožnosti trestního stíhání podle některého z paragrafů čs. trestního zákoníku bylo více či méně orientační, nevedlo automaticky k zahájení či nezahájení trestního stíhání, které v konečné fázi (především u větších případů) záviselo na politickém rozhodnutí, na tom, jaké formě represe dával totalitní režim vůči svým občanům v dané chvíli, s ohledem na vnitrostátní a mezinárodní situaci, přednost. Přitom platila určitá nepsaná pravidla, která přihlížela např. k osobě autora či vydavatele samizdatu - všeobecně známá osoba, která navíc měla za sebou několik let vězení (dá se říci, že odsezená leta do jisté míry "legalizovala" opoziční činnost určité osoby).

Záleželo též na součásti StB, která případ vyšetřovala. V zásadě platilo pravidlo, že to, co bylo možné v Praze, nebylo možné mimo Prahu, kde byli lidé zavíráni např. za pouhé sbírání podpisů pod petici - venkovská StB potřebovala při nedostatku opoziční činnosti v krajích či okresech vykazovat nějaké výsledky. Tak např. známý Petr Uhl, dvakrát dlouhodobě vězněný za jinou opoziční činnost, mohl v Praze vydávat základní periodikum domáci opozice tzv. INFOCH (Informace o CHARTĚ), jehož vydávání mimo Prahu by bylo dle mého názoru nemožné.

Také většina procesů proti samizdatu a jeho vydavatelům byla vedena v krajích mimo hlavní město. Tak František Stárek byl 2x odsouzen za vydávání časopisu VOKNO, jednou v Severočeském kraji a podruhé ve Východočeském kraji. Ivan Jirous byl odsouzen v Jihlavě a po odvolání v Brně za autorství petice adresované státním orgánům ohledně smrti Pavla Wonky, nebo taktéž v Brně několikrát za rozšiřování samizdatu a hudebních nahrávek odsouzený Petr Cibulka

.

V Praze byl v posledních letech výjimkou jen proces s vydavateli Lidových novin - Jiřím Rumlem a Rudolfem Zemanem. V tomto případě šlo ale o nový prvek ve vydávání samizdatu se snahou po legálním vydávání opozičních novin. Na to ovšem nebyla tehdejší moc připravena a ve své neschopnosti vypořádat se s novými podmínkami a novou situací reagovala tak, jak uměla - vězněním.19)

Za výrobu a rozšiřování letáků nezávislé iniciativy České děti vyzývajících občany k demonstraci 21. srpna 1988 za odchod okupačních vojsk a odstoupení vlády byla v Praze obžalována z tr. č. pobuřování dle § lOO (trest do 3 let, ve 2. odst. - kdo pobuřuje účinným způsobem, tiskem atd. - do 5 let) Lucie Váchová, přičemž vyšetřovatelé uvažovali o přísnější klasifikaci dle § 98 tr.zák. - podvracení republiky (trest do 5 let, ve 2. odst. do 10 let).

I když měli vyšetřovatelé v ruce zdánlivě všechny trumfy (L. Váchovou udal muž, který ji viděl zastrkávat do poštovní schránky uvedený leták, při následné domovní prohlídce u ní v bytě byly nalezeny použité rozmnožovací cyklostylové blány s textem letáku), dopadl celý případ pro státní orgány fiaskem a L. Váchová byla nakonec odsouzena za přečin proti veřejnému pořádku k peněžité pokutě. Přispělo k tomu zřejmě to, že StB se nepodařilo objevit psací stroje, na kterých byl text do blan vyražen (byly k tomu použity psací stroje, na kterých nebyl nikdy psán žádný samizdat - StB ho tudíž neměla v evidenci), a také výpovědí obžalované, která vše popřela, i ostatních vyšetřovaných osob. Jakou roli pak sehrála slušnost soudce snad tušícího blížící se změny (říjen 1989), je těžko říci. Soud konstatoval, přes veškerou snahu příslušníků SNB snažících se ve svých výpovědích obžalovanou co nejvíce poškodit, že nebylo prokázáno, že Lucie Váchová uvedené letáky vyráběla a rozšiřovala - jen umožnila ve svém bytě jejich výrobu.

Vyšetřovací spis L. Váchové obsahuje hlášení jednotlivých místních oddělení SNB ze všech pražských obvodů (s výjimkou Prahy 7 a 10) o nálezech letáků na území hl. m. Prahy. Vyšetřovatelé měli k dispozici celkem 146 kusů letáků zajištěných příslušníky SNB nebo vydaných občany. Je to poměrně malé číslo, když uvážíme, že uvedených letáků bylo vyrobeno a rozhozeno celkem 8.000.20)

I tak je těžko pochopitelná motivace několika desítek lidí, která je přinutila k tomu, aby po nálezu letáku ve své schránce vytočili linku tísňového volání SNB - většinou šlo o členy strany nebo důchodce, kteří navíc často obhospodařovali byty svých sousedů na dovolené a kteří iniciativně bezpečnosti předávali letáky i z poštovních schránek jim svěřených. Odměnou jim mnohdy bylo to, že se museli podrobit proceduře kontrolního sejmutí otisků prstů.

Jednotlivá oddělení VB pak zasílala úřední záznamy o zachycení letáků a výsledků šetření s tím spojených operačnímu středisku KS SNB v Bartolomějské ulici. Po oznámení nálezu letáku na linku 158 se na místo dostavila výjezdová skupina s technikem, která měla zajistit všechny stopy po "pachatelích", vyslechla obyvatele domu, často prohlédla poštovní schránky i ve vedlejších domech v ulici.

Tzv. problematika protizákonných písemností byla jen jednou z oblastí zájmu StB. Přes torzovitost materiálů (operativní situace z této problematiky se zachovaly jen z několika let, a i to je dost vzácné) můžeme nahlédnout do obludného a absurdního rozsahu činnosti a zájmu státního aparátu totalitního režimu. Vytvoření ucelenějšího obrazu o celé době bude však práce na mnoho let.


1) Nařízení ministra vnitra (NMV) ČSSR č. 9/1978 a č. 32/1977.

2) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace X. správy (1987).

3) NMV ČSSR č. 9/1978.

4) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace...

5) NMV ČSSR č. 9/1978.

6) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace...

7) Tamtéž.

8) NMV ČSSR č. 32/1977.

9) Tamtéž.

10) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, OPERATIVNÍ SITUACE v problematice protizákoných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestných činů v prosinci 1983.

11) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, ANALÝZY operativní situace v problematice protizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestných činů politické motivace z let 1983 - 1986.

12) AMV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace...

13) Tamtéž, Analýza... za rok 1984.

14) Tamtéž, Analýza... za rok 1985.

15) Tamtéž, Analýza... za rok 1986.

16) První číslo uvádí počet případů, druhé počet kusů; u materiálů CH-77, zahr. písem. a písem. AI jsou uváděny pouze kusy; přehled k roku 1982 se nachází u Analýzy na rok 1983.

17) V závorce uvedena vždy součást StB, která případ uvedený rozpracovávala.

18) Provedená opatření s vypátranými pachateli:

1983 1984 1985 1986
předáno vyšetřovateli StB 146 54 42 58
předáno vyšetřovateli VB 51 69 72 70
PVO 86 33 30 36
další rozpracování 61 101 87 86
vyhoštění 1 2 - -
umístění v PL apod. 5 14 2 9
výstraha dle NMV č. 22/78 - 8 5 3
nevpuštění na území ČSSR - - 1 -
předáno vyšetř. prokuratury - - - 1
soudní napomenutí - - - 2

PVO - preventivně výchovné opatření; kolonka 'umístění v PL apod.' je v jiných letech nadepsána - 'psychicky narušené osoby - nesvéprávné' nebo 'psychicky narušené osoby předané do lék. péče'; rubrika 'vyhoštění' a 'nevpuštění' na území ČSSR se týká cizích státních příslušníků.

19) Srovnej Informace o Chartě (INFOCH) z let 1978 - 1989.

20) Generál A. Lorenc ve svých pamětech (Lorenc Alojz, Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence, Bratislava 1992, str. 145) nemluví pravdu, když říká, že před 21. srpnem 1989 byla StB odhalena a zmařena letáková akce Českých dětí. "Odhalení" nebyla zásluha StB, ale jednoho náhodného udavače a když byla provedena prohlídka u Lucie Váchové, byly už letáky zčásti rozhozené. Srovn. vyšetřovací spis arch. č. V - 42 264 MV.


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |