ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník
Ediční poznámka

Při ediční práci se zde publikovanými texty jsme vycházeli z toho, že jsou nejen výsostnými historickými doklady o době minulé, ale v nemenší míře přinášejí informaci i o jazykové (a tedy nepřímo myšlenkové) úrovni tehdejších vládních činitelů (resp. jejich aparátu). Z těchto důvodů jsme se snažili do textu minimálně zasahovat. Naše zásahy se týkají pouze těchto oblastí:

1) opravovali jsme tam, kde šlo o zjevné překlepy, chybějící grafémy nebo chybné koncovky (např. tiskovit > tiskovin; ministerstve > ministerstvem; na protispolečenských vystoupení > na protispolečenských vystoupeních); v případě chybné kvantity jsme opravovali pouze tam, kde se objevila výjimečně (tj. zachovali jsme např. podobu "tématický"); do chybného psaní vlastních jmen osobních jsme nezasahovali, pokud známe jejich správnou podobu, uvádíme ji ve jmenném rejstříku;

2) vkládali a rušili jsme mezery všude tam, kde mají/nemají podle současného úzu být (např. jsme vkládali mezery za tečku, rušili je před dvojtečkou);

3) vkládali a rušili jsme prázdné řádky podle vlastní potřeby (vzhledem k úspoře místa a přehlednosti textu);

4) do hranatých závorek jsme vkládali čárky pouze tam, kde jsme jejich nepřítomnost cítili jako zjevné opomenutí (tj. především v případech vložených vět; naopak do rozhodnutí o volnosti či těsnosti daných přívlastkových vazeb jsme nezasahovali);

5) sjednotili jsme psaní číslic (tj. v případě číslic větších nebo rovných tisíci jsme po číslici označující počet tisíců vkládali mezeru);

6) používali jsme jeden typ podtrhávání, a to nepřerušované (proti přerušovanému a nepřerušovanému v originále);

7) některé rozkazy MV ČSSR byly psány na listech s předtištěným "ROZKAZ...": toto jsme přepisovali standardním písmem a v poznámkách o tom neinformovali; stejným způsobem jsme přepisovali také všechna silněji psaná slova;

8) u dokumentů č. 10, 12, 13, 14 a 15 byly naše zásahy větší, neboť šlo o kopie dálnopisů: originál byl psán bez velkých písmen a diakritických znamének, obojí jsme doplňovali podle pravidel pravopisu a podle smyslu (tj. např. jména psaná proloženě jsme ve shodě s jinými dokumenty psali majuskulí a neproloženě).

Také u textů citovaných v poznámkách pod čarou jsme se snažili řídit výše uvedenými body, naše snaha zachovávat jejich autentickou podobu byla však každopádně mírnější: tak např. oproti přístupu popsanému v bodě 4) jsme zjevně chybějící čárky doplňovali bez užití hranatých závorek a naopak čárky zjevně navíc jsme rušili /totéž jsme činili v případě teček/. Naše vynechání částí textů jsme naznačovali pouze třemi tečkami, tedy neuváděli jsme je v hranatých závorkách, neboť samotné tři tečky se v těchto textech vyskytují minimálně, tudíž by nemělo docházet k záměnám původního textu a našich úprav. Rukou psané přípisy, pokud je uvádíme, píšeme kurzívou. V případě špatných kopií původních textů, kdy nám na naší kopii např. chyběl levý okraj textu nebo byla část textu nečitelná, jsme se snažili doplňovat podle smyslu (pochybnosti o našem řešení naznačujeme otazníkem v kulaté závorce), tam, kde se nám to nepodařilo, užíváme otazník v hranaté závorce.

V poznámkách za textem (označených písmeny) se snažíme informovat o:

1) razítkách a předtištěných hlavičkách (vyjma rozkazů MV ČSSR - viz výše);

2) rukou psaných přípisech (vyjma číslic u "výtisk číslo:", "počet stran:" atd. a podpisů v prezenčních listinách a v rozdělovnících, které píšeme kurzívou); informujeme pouze o těch, které byly zjevně připojeny do konce roku 1989 a které jsou aspoň částečně čitelné: naši nejistotu v přečtení naznačujeme většinou otazníkem v kulaté závorce;

3) o prezenčních listinách a rozdělovnících, které neuvádíme přímo v rámci dokumentů a které jsme zároveň měli k dispozici.


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |