ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník
Bibliografie prací Zdeňka Jelínka

Historik PhDr. Zdeněk Jelínek, CSc. (1936 - 1994) je především znám svými pracemi z dějin protinacistického odboje, a to studiemi o západních i východních parašutistech, které svou erudovaností patří k tomu nejlepšímu, co bylo v této oblasti napsáno. Jeho odborný záběr a rozhled byl však podstatně širší. Upozornil na sebe již rozsáhlou diplomovou prací z dějin dolování stříbra v Kutné Hoře. K tématice kutnohorského stříbra se vracel i později. Výsledky své práce publikoval koncem 60. a na počátku 70. let a jsou významným příspěvkem ke studiu mincovny ve Vlašském dvoře.

Od prvé poloviny 60. let začíná jeho rozhodující badatelský zájem o činnost českých paraskupin vysílaných II. odborem londýnského ministerstva národní obrany. Z. Jelínek byl v této době jako mladý historik členem předsednictva Českého výboru pro dějiny protifašistického odboje, kde pracovala celá plejáda českých historiků. Při vzpomínkách na práci výboru oceňoval jeho prostředí názorových střetů a týmovou práci. Z. Jelínek začal zpracovávat problematiku činnosti paradesantů na území protektorátu a jejich spolupráci s domácím odbojem. Pečlivou pozornost věnoval nejen pramenům archivní povahy, ale zároveň i rozsáhlému sběru vzpomínek účastníků protinacistického odboje na Vysočině. Při osobním styku s pamětníky navázal mnohá přátelství. Na konci 60. let stačil publikovat ještě dvě studie k západním paravýsadkům, avšak připravovaná práce k odboji na Vysočině již nemohla být vydána. Z. Jelínek byl jako středoškolský profesor soustavně postihován a nakonec roku 1974 je propuštěn a pracuje jako skladník. Toto období je zřejmé i z uvedené bibliografie. Ustává jeho publikační činnost, je nucen psát "do šuplíku" a také vydává články pod jinými jmény.

Zlepšení přichází v roce 1978, kdy nastupuje do Kolínského regionálního muzea. Připravuje a vydává několik monografií o paraskupinách. Zároveň se věnuje i regionální problematice Kolínska a v rozhodující míře se podílel na vzniku a vydávání sborníků Práce muzea v Kolíně. Uplatňuje i své rozsáhlé kulturní zájmy, jejichž dokladem byla např. práce Konzervatoř Evropy o dějinách české hudby do poloviny 20. století.

V roce 1990 se stal ředitelem Vojenského muzea, kde vyvíjí rozsáhlou organizační práci. Vedle řady výstav připravil expozici západní paraskupiny a domácí odboj. Pokračuje ve vydávání speciálních monografií k jednotlivým západním výsadkům, z nichž především doplněným vydáním Operace Silver A vstoupil do povědomí širší veřejnosti. Těsně před svou smrtí dokončuje také monografii o partyzánské brigádě Mistr Jan Hus, která je nyní v tisku spolu s několika dalšími články a studiemi*/. Nestačil však dokončit vše, co si předsevzal, a to především syntetickou práci o historii domácí odbojové organizace Rady tří.

Monografie Z. Jelínka se vyznačují erudovaností a úsilím o objektivitu. Obvykle jsou vybaveny rozsáhlými přílohami, mapkami a rejstříky. Velkou pozornost věnoval ediční práci, kdy dobové dokumenty a vzpomínky vybavoval rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Ať již jako učitel, skladník nebo ředitel muzea měl vždy mnoho žáků, kterým vštěpoval základy historikova řemesla. Řadě z nich pomáhal při vypracování ročníkových a diplomových prací. Jeho pedagogická činnost vyvrcholila působením na Karlově univerzitě, kde od roku 1992 vedl seminář "Každodennost 16. - 18. století". Ladislav Jouza

Ondřej Schnabl - - -Následující bibliografie je rozdělená na studie a edice. Samostatné práce jsou vytištěny verzálkou tučně, ostatní články kurzívou. V jednotlivých letech jsou na první místo zařazeny práce samostatné, dále práce publikované v odborných časopisech a pak články z tisku. Na závěr jsou řazeny rozhovory, recenze a zprávy.

Použité zkratky:

č. - číslo
ČSPB - Český svaz protifašistických bojovníků
MO - místní organizace
OA - okresní archiv
(O)KRD - (okresní) komise regionálních dějin
OKS - okresní kulturní středisko
OV - okresní výbor
RM - regionální muzeum
s. - strana
SAK - Socialistická akademie
sv. - svazek
roč. - ročník
UK - Universita Karlova
ÚV - ústřední výbor
VOP - vojensko občanská příprava
ZOKSKo - Zpravodaj okresního kulturního střediska v Kolíně


_________

*/ Připravoval portréty západních parašutistů vězněných v terezínské Malé pevnosti, z nichž je v tisku Viliam Gerik. V roce 1995 vyjde biografie našeho předního houslisty Čeňka Pavlíka.STUDIE, ČLÁNKY


1962

1. Numismatické příspěvky k dějinám cen a mezd údobí 1469 - 1612. Spoluautoři Emanuela Nohejlová-Prátová, Alena Malá, Lubomír Nemeškal. Zápisky katedry čs. dějin a archivního studia VI, UK, Praha 1962, s. 45-102 (př. A, B, C 1-10 s.59 - 102).


1963

2. Komunisté bojující. Úder, roč. IV/1963, č. 14 - 24.

Vrah Rojko musí být potrestán. Úder, roč. IV/1963, č. 38.


1965

3. Bibliografie prací o dějinách dělnického hnutí a období okupace na Kutnohorsku. Spoluautor Bohumil Hanuš. Zprávy 1/1965, OKRD KSČ na Kutnohorsku a OA v Kutné Hoře 1965, 48 s.

4. Z dějin nacistické okupace a hnutí odporu na Kutnohorsku. Středočeské kapitoly z dějin okupace 1939 - 1942. Středočeský krajský národní výbor, Praha 1965, s. 54-99 (př. I. - V. s. 86-94).

5. Hrdinové odboje (Z dějin protinacistického boje na Uhlířskojanovicku). Úder, roč. VI/1965, č. 17, 18.


1966

6. Kutnohorské mincovní účty z druhé poloviny XV. a první poloviny XVI. století. Numismatický sborník, sv. IX/1965-66, s. 129-179 (př. I-IX s. 160-177).

7. Cestou k vítězství. Úder, roč. VII/1966 č. 20 - 51, roč. VIII/1967 č. 2 - 10.


1967

8. Partyzáni na Kutnohorsku. Zprávy 4/1967, OKRD KSČ na Kutnohorsku a OA v Kutné Hoře 1967, 47 s. (dokumenty s. 12-40, př. I - II s. 41-44).

9. Činnost stranického instruktora Leo Bureše na kutnohorském a kolínském okrese v letech 1941 - 1943. Odboj a revoluce - Zprávy 4/1967, s. 72-87.

10. Heydrichiáda na Kutnohorsku. Úder, roč. VIII/1967, č. 16, 17, 19 - 21.


1968

11. Kutnohorsko za okupace. Úder, roč. IX/1968, č. 41.


1969

12. Operace Percentage. Odboj a revoluce - Zprávy 2/1969, s. 64-107 (př.I - II s. 102-107).

13. Královská mincovna ve Vlašském dvoře. Krásné město, roč.1969, č.3, s. 3-4; č.4, s. 3-5.

14. Kutnohorská mincovna v době jagellonské. Střední průmyslová škola Kutná Hora 1968 - 69, Kutná Hora 1969, s. 3-5.


1970

15. Západní paraskupiny a jejich spolupráce s domácím odbojem. Odboj a revoluce - Zprávy 1/1970, s. 50-188.

16. Dolování ve středověké Kutné Hoře. 100 let průmyslového školství v Kutné Hoře 1870 - 1970, Kutná Hora 1970, s. 23-42.

17. Středověké hornictví v Kutné Hoře. Krásné město, roč. 1970, č.2 s. 7-8; č.3, s. 7-9; č.4, s. 12-14.

18. Na paměť leškovických hrdinů (poslední akce partyzánské skupiny z března 1945 - velitel kpt.Fomin). Svoboda, roč. LXXX/1970, č. 91.

19. Studenti a jejich volný čas. Spoluautor Miluše Malinovská. 100 let průmyslového školství v Kutné Hoře 1870 - 1970, Kutná Hora 1970, s. 73-75.


1971

20. Pagament kutnohorské mincovny. Krásné město, roč.1971, č. 3, s. 40-42.

21. Činnost stranického instruktora Leona Bureše na Kutnohorsku v letech 1941 - 43. Střední průmyslová škola Kutná Hora 1970 - 71, Kutná Hora 1971, s. 2-6.

22. Zahraniční výměnná praxe studentů naší školy. Spoluautor Václav Severa. Střední průmyslová škola 1970 - 71, Kutná Hora 1971, s. 8-11.


1972

23. Velezrádný proces s kutnohorskými studenty v roce 1915. Střední průmyslová škola Kutná Hora 1971 - 72, Kutná Hora 1972, s. 2-6.


1973

24. Studentské divadlo v Kutné Hoře. Střední průmyslová škola Kutná Hora 1972 - 73, Kutná Hora 1973, s. 2-9.


1974

25. Šota Rustaveli - gruzínský národní básník. Střední průmyslová škola Kutná Hora 1973 - 74, Kutná Hora 1974, s. 6-12.


1975

26. Dodávky stříbra a jeho zpracování v kutnohorské mincovně v poslední čtvrtině 15. a první třetině 16. století. Sborník archivních prací, roč. XXV/1975, č. 2, s. 477-537 (př. I - IX s. 512-534).


1976

27. Vickovické jaro. Hlas revoluce, roč. 1976, č. 21.


1979

28. Činnost stranického instruktora Leo Bureše na Kolínsku a Uhlířskojanovicku v letech 1941 - 1943. KRD OV KSČ, OV ČSPB, RM, OA Kolín 1979, 110 s. (př. I.- XI. s.85-110) + 18 s. foto.

29. 100 let speciální polygrafické výroby v Kolíně 1879 - 1979. Spoluautoři Miroslav Doskočil, Petr Venclovský, Bohuslav Urválek, Obchodní tiskárny Kolín 1979, 96 s.

30. Partyzáni na Kolínsku. Práce Muzea vesnice v Kouřimi sv. 5/1979, RM Kolín 1979, s. 21-43.

31. Expozice "Kolínsko 1939 - 1945" v Regionálním muzeu Kolín. Středočeské muzejnictví, 1979, č.3, s. 14-16.

32. Oddíl Vpřed a povstání na Svratce. Hlas revoluce, roč. 1979, č.9, pod značkou JK.

33. Zpráva: Kolínsko 1938 - 1945, Práce Muzea vesnice v Kouřimi sv. 5/1979, RM Kolín 1979, s. 45-46.


1980

34. Nálety na Kolín za druhé světové války. Středočeský sborník historický, sv. 15/1980, SOA Praha 1980, s. 45-60.

35. Partyzánský oddíl "zvláštního určení" Zarevo (1. část seriálu "Kolínské gestapo proti partyzánům"). Práce muzea v Kolíně sv. 1/1980, RM a OA Kolín 1980, s. 23-84 (I - III s. 67-79).

36. Stopami odboje (Než přišla slavná sovětská armáda). Josef Kobián. Zpracoval Zdeněk Jelínek. Kupředu, roč. XXVIII/1980, č. 6,7,9, 11-19.


1981

37. Lipany. Katalog ke stálé expozici v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. RM Kolín 1981, nečíslováno.

recenze: 38. Pasák Tomáš, Soupis legálních novin a časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 - 1945, UK, Praha 1980, 444 s., Muzejní a vlastivědná práce, roč. XIX/1981, č. 1, s. 55-56.


1982

39. Ještě k historii partyzánského oddílu "zvláštního určení" Zarevo ( 2.část seriálu "Kolínské gestapo proti partyzánům"). Práce muzea v Kolíně sv. 2/1982, RM a OA Kolín 1982, s. 123-172 (př. I - VI s. 156-172).

40. MUDr. František Dvořák - lékař, archeolog a odbojář. Spoluautor Zbyněk Sedláček. Práce muzea v Kolíně sv. 2/1982, RM a OA Kolín 1982, s. 3-19 (bibliografie prací F. Dvořáka s. 12-18).

41. Sovětská zpravodajská skupina Pavel v Poděbradech. Polabí roč. 22/1982, č. 1-2, Polabské muzeum v Poděbradech 1982, s. 1-18.

42. Železniční destrukce partyzánské brigády Mistra Jana Husa v jižních Čechách za II. světové války. Husitský Tábor sv. 5/1982, Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře 1982, s. 253-273 (př. 1 - 2 s. 269-272). + 2 s. foto.

43. František Jan Vavák a bitva u Kolína. Spoluautor Dalibor Hobl, Práce muzea v Kolíně, sv. 2/1982, RM a OA Kolín 1982, s. 193-208 (př. I - II s. 201-207).

44. Spolupráce s mládeží v období let 1981 až 1982. Práce muzea v Kolíně, sv. 2/1982, RM a OA Kolín 1982, s. 231-234.

45. Dokumentace současnosti a práce s mládeží v Regionálním muzeu v Kolíně. Středočeské muzejnictví, roč. 1982, č. 3, s. 14-16.

46. Z galerie statečných. Jan Novák. Hlas revoluce, roč. 1982, č. 44.

47. Z galerie statečných. MUDr. František Jirásek. Hlas revoluce, roč. 1982, č. 49.

48. Tragédie kolínských Židů. Věstník židovských náboženských obcí v Československu, červen 1982, s. 6-7.

49. Osmdesát let založení Hanušovy tiskárny v Kolíně. ZOKSKo, roč. 1982, č.1, s. 9-10.

50. Vzpomínáme výročí "heydrichiády". ZOKSKo, roč. 1982, č. 2, s. 10-11.

51. Vzpomínáme výročí "heydrichiády". Kultura v Kolíně, MKS Kolín roč. 1982, č. 5, s. 2.

52. Padesát let elektrárny v Kolíně - Zálabí. Kupředu, roč. XXX/1982, č. 51.


1983

53. Paraskupina Out distance. Spoluautor Petr Kopečný, OV ČSPB Blansko 1983, 46 s. + 3 s. foto.

54. Výsadek u Prostějoviček. Zpravodaj Muzea Prostějovska 2/1983, s. 11-15.

55. Leo Bureš. Z galerie statečných (Životopis funkcionáře KSČ). Historie a současnost, roč. 1983, č. 3, s. 323-325.

56. Dokumentace současnosti (Práce s mládeží v Regionálním muzeu). Středočeské muzejnictví, roč. 1983, č. 3, s. 21-26.

57. Z galerie statečných. Leo Bureš. Hlas revoluce, roč. 1983, č. 4.

58. Z galerie statečných. Ivan Kolařík. Hlas revouce, roč. 1983, č. 32.


1984

59. Operace Silver A. OV ČSPB a RM Kolín 1984, 195 s. (př. I.-XVIII. s.132-190) + 37 s. foto.

60. Partyzánské organizátorské desanty v českých zemích v letech 1944 - 1945. Středočeské muzeum Roztoky u Prahy 1984, 274 s. (př. I.-XI. 208-255) + 21 s. foto.

61. Konzervatoř Evropy I - III. Spoluautor Jiří Mucha, OKS a RM Kolín 1984, 165 s.

62. Operace Intransitive a Tin. Muzeum a současnost, sv. 7/1984, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy 1984, s. 5-71 (př. I - II s. 58-62).

63. Nacistická okupační správa na Kolínsku v letech 1939 až 1945 (3. část seriálu "Kolínské gestapo proti partyzánům"). Práce muzea v Kolíně, sv. 3/1984, RM a OA Kolín 1984, s. 199-229.

64. Rok české hudby v Regionálním muzeu v Kolíně. Práce muzea v Kolíně, sv 3/1984, RM a OA Kolín 1984, s. 257 - 269 (př. I - VIII s. 260-269).

65. Budova kolínského divadla. ZOKSKo, roč. 1984, č. 1, s. 7 - 9.

66. Zásmuky (Průřez historií). ZOKSKo, roč. 1984, č. 7-8, s. 1-2.

67. Zásmučtí rodáci (František Kmoch, Matěj Milota Polák, Jan Douša, Alois Houba, Antonín Vendl). ZOKSKo, roč. 1984, č. 7-8, s. 10-14.

68. Mudr.František Dvořák (Archeolog). ZOKSKo, roč. 1984, č. 9, s. 7-9.

69. František Flos a Červené Pečky. ZOKSKo, roč. 1984, č. 9, s. 10-11.

70. Výročí narození Josefa Cikána a jeho účast v boji proti fašismu. ZOKSKo, roč. 1984, č. 10, s. 5-6.

71. Rodáci z Ratboře (Luisa Landová-Štychová, František Jirásek). ZOKSKo, roč. 1984, č. 10, s. 8-10.

72. Stranický instruktor Leo Bureš a jeho činnost ve Velimi za II. světové války. ZOKSKo, roč. 1984, č. 11, s. 9-12.


1985

73. Komunista František Jirásek 1916 - 1942. OV ČSPB, KRD OVKSČ, RM Kolín 1985, 151 s. (edice 65 vzkazů, dopisů a motáků s. 53-137, př. I.-IV. s. 139-151) + 36 s. foto.

74. Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo na východní, jihovýchodní a střední Moravě na podzim roku 1944. Zprávy oblastního muzea v Gottwaldově, roč. 1985, s. 33-57 (př. I. - V. s. 51-57).

75. Vzpomínka na partyzána Josefa Majerčína. Kupředu, roč. XXXIII/1985, č. 13.

76. Dny před osvobozením (Nálety na Kolín). Kupředu, roč. XXXIII/1985, č. 15 až 16.

77. Nové objekty Regionálního muzea. Kupředu, roč. XXXIII/1985, č. 39.

78. Zpravodajská skupina Josefa Majerčína na Krakovansku. ZOKSKo, roč. 1985, č. 1, s. 1-3.

79. Týnecký rodák Vilém Heš (Bývalý sólista ND). ZOKSKo, roč. 1985, č. 2, s. 8-9.

80. Z dějin obce Ovčáry. ZOKSKo, roč. 1985, č. 3, s. 1-3.

81. Ovčárecká léta Jaroslava Vrchlického. ZOKSKo, roč. 1985, č. 3, s. 7-9.

82. Bečvárský zámek. ZOKSKo, roč. 1985, č. 4, s. 1-2.

83. Novinář a reportér František Kocourek a jeho vztah k Bečvárům. ZOKSKo, roč. 1985, č. 4, 9-12.

84. Z dějin obce a tvrze Lošany. ZOKSKo, roč. 1985, č. 5-6, s. 1-2.

85. Z dějin Stříbrné Skalice. ZOKSKo, roč. 1985, č. 7-8, s. 1 - 2.

86. Vzpomínky na činnost ve zdravotním praporu Vasiliny Mesárové-Ljachové. ZOKSKo, roč. 1985, č. 9, s. 3-7.


1986

87. Noční výsadek (Historie partyzánského oddílu Dr.Miroslav Tyrš). Spoluautor Václav Kameník, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1986, 252 s. (př. I - XIII s. 167-199) + 35 s. foto.

88. Brigádní generál Josef Braun a protifašistický odboj v Podbeskydí, Těšínsko. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek Místek 3/1986, s. 2-3.

89. Operace Embassy. Časopis Slezského muzea. Série B - vědy historické, sv 35/1986, Opava 1986, s. 228-246 (př. I - II s. 244-245).

90. Dějiny závodů na okrese Kolín. Bibliografie. Historie a současnost, roč. 1986, č. 6, s. 220-222.

91. Od Labe k Seině. Zbyněk Kožnar, Pierot a kolombína. RM Kolín 1986, s. 71-86.

92. Činnost kolínské a kutnohorské skupiny odbojové organizace PĚST. Sborník OV SAK v Kolíně 1986, s. 27-38.

93. Vzpomínky na okupaci. Ze vzpomínek Václava Křapky. Kupředu, roč. XXXIV/1986, č. 11, 12.

94. Malotická tvrz. ZOKSKo, roč. 1986, č. 1, s. 1-2.

95. Pašinka. ZOKSKo, roč. 1986, č. 2, s. 1.

96. Hradenínská tvrz. ZOKSKo, roč. 1986, č. 3, s. 1.

97. Z dějin obce Velký Osek. ZOKSKo, roč. 1986, č. 5, s. 1-3.

98. Z dějin obce Svojšice. ZOKSKo, roč. 1986, č. 9, s. 1-2.


1987

99. Neuskutečněné operace. Práce muzea v Kolíně, sv. 4/1987, RM a OA Kolín 1987, s. 286-290.

100. Paraskupina Glucinium a severomoravský odboj. Severní Morava, sv. 53/1987, OVM Šumperk 1987, s. 3-11.

101. Z práce kolínských muzejníků. Kupředu, roč.XXXV/1987, č. 42.


1988

102. Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. OV ČSPB, RM, KRD OVKSČ Kolín 1988, 248 s. (př. I.-XVIII. s. 155-209) + 38 s. foto, 10 s. map.

103. Operace Out distance. Spoluautor Petr Kopečný, Pražský sborník historický, sv. 21/1988, s. 16-48 (př. I-II s. 43-46) + 2 s. foto.

104. Odbojová skupina Jánošík na Kolínsku. Sborník OV SAK v Kolíně 1988, s. 1-11.

105. Únor na Kolínsku. Kupředu, roč. XXXVI/1988, č. 3-9.

106. Před sedmdesáti lety (Listy z historie vzniku samostatného československého státu na Kolínsku). Kupředu, roč. XXXVI/1988, č. 38-44.


1989

107. Výsadek u Křivoklátu. Práce muzea v Kolíně, sv. 5/1989, RM a OA Kolín 1989, s. 193-254 (př. I.-IV. s. 238-251).

108. Z dějin Černokostelecka. Sborník Černokostelecko, Kolín 1989, s. 13-22.

109. Nacistická okupace a osvobození Černokostelecka Rudou armádou. Spoluautor D. Fárníková, Sborník Černokostelecko, Kolín 1989, s. 23-26.

110. Kouřimští rodáci a kulturní pracovníci. Kouřim. Katalog ke stálé expozici v muzeu v Kouřimi, RM Kolín 1989, nečíslováno (5 stran).

111. Historie krajského královského města Kouřimě. Bedřich Svoboda. Upravil a doplnil Zděnek Jelínek. Kouřim. Katalog ke stálé expozici v muzeu v Kouřimi, RM Kolín 1989, nečíslováno (9 stran).

112. Revoluční tradice v dokumentech. Kupředu, roč. XXXVII/1989, č. 7-8.

113. Nový sborník regionálního muzea. Kupředu, roč. XXXVII/1989, č. 37.

114. Nový sborník regionálního muzea. Kolínský zpravodaj, MKS Kolín říjen 1989, s. 14-15.

115. Černokostelecké řemeslo. Černokostelecký zpravodaj 1989, č. 3, s. 2-3.


1990

116. Kolínsko. Spoluautoři Zdeněk Helfert, Ivo Rus, Zbyněk Sedláček, SNK, Praha 1990, 326 s.

117. Otazníky kolem Heydricha. Historie a vojenství, roč. XXXIX/1990, č. 4, s. 153-157.

118. Operace Glucinium. Historie a vojenství, roč. XXXIX/1990, č. 6, s. 52-81.

119. Počátky odboje na Nasavrcku. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 23.

120. Partyzánský desant Za Prahu (Stručná historie). Hlas revoluce, roč. 1990, č. 24.

121. Armádní generál Vojtěch Boris Luža. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 34.

122. Dodatek historika. [k článku Ladislava Krále o paraskupině Carbon v témže čísle]. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 36.

123. Vyvrcholení odbojové činnosti na Nasavrcku. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 38-39.

124. Jeden z hrdinů a mučedníků (Památce pplk. gšt. Josefa Robotky). Hlas revoluce, roč. 1990, č. 43, pod značkou -JK-.

125. Smrt generála Luži. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 43.

126. Paní Helena - 80 let. [manželka Jos. Robotky]. Hlas revoluce, roč. 1990, č. 51-52.

127. Action - station. Studentské listy, roč. I/1990, č. 4-9.

128. Co je vděčnost. Studentské listy, roč. I/1990, č. 17-19.

129. Cyril Musil. Novoměstský zpravodaj, roč. XIV/1990, červenec až prosinec 1990.

rozhovor: 130. Historie není služka režimu. Studentské listy, roč. I/1990, č. 4.


1991

131. Operace Glucinium (II). Historie a vojenství, roč. XL/1991, č. 1, s.77-105.

132. K problematice atentátu na Reinharda Heydricha. Historie a vojenství, roč. XL/1991, č. 2, s. 65-101.

133. Zpráva o přibyslavské exekuci. Národní osvobození, roč. 1991, č. 13.

134. Kanadská setkání. Studentské listy, roč. II/1991, č. 2 - 3 (Alois Vyhňák), 6 (Mike Janeček), 9 (Oldřich Maláč), 17 (Rudolf Hásek), 20 (John Gellner), 23 - 24 (U přátel na Vancouver Island - Robert Matula).

135. Zpravodajská brigáda. "A" Report, roč. II/1991, č. 20.

recenze: 136. Poslední pocta zemřelým exulantům. Historie a vojenství, roč. XL/1991, č. 5, s. 143-146.


1992

137. Cyril Musil (Kapitoly z historie odboje na Českomoravské vysočině). Město Nové Město na Moravě, MO Svazu bojovníků za svobodu, Nové Město na Moravě 1992, 76 s. (s. 31-76 vzpomínky spolupracovníků).

138. Operace Silver A. Naše vojsko, Praha 1992, 190 s. + 8 s. foto.

139. Západní paraskupiny a domácí odboj. HÚ ČSA, Praha 1992, 115 s. + 13 s. foto.

140. Clay - Eva volá Londýn ...Hlášení z let 1939-45. Antonín Bartoš - Radimír Kunc, Melantrich, Praha 1992, 304 s. + 41 s. foto. Odborná spolupráce, doslov a jmenný rejstřík Zdeněk Jelínek.

141. Historie zpravodajské brigády. Pražský sborník historický, sv. 25/1992, s. 78-131 + 9 s. foto.

142. Terezínský velezrádný proces s kutnohorskými studenty v roce 1915. Terezínské listy, sv. 20/1992, s. 34-40.

143. Richard Feder a terezínské ghetto. Terezín v konečném řešení židovské otázky, LOGOS, Praha 1992, s. 102-109.

144. Tragédie kolínských Židů. Sborník z historie Židů na Kolínsku. Okresní úřad Kolín 1992, s. 144-153 (př. I. - III. s. 148-153).

145. Rada tří. Sborník k dalšímu vzdělávání učitelů dějepisu, +++, Praha 1992, s. 39-56.

146. Jeden ze zapomenutých. [Josef Císař]. Národní osvobození, roč. 1992, č. 19.

147. Heydrichiáda. ATM, roč. XXIV/1992, č. 5, s. 7-8.

148. Tragédie kutnohorských Židů. Obzory Kutnohorska, roč. III/1992, č. 16, příloha Solitér č. 3/92.

149. Heydrichiáda na Kutnohorsku. Obzory Kutnohorska, roč. III/1992, č. 25-37.

150. Parašutisté na Kutnohorsku. Obzory Kutnohorska, roč. III/1992, č. 44-51; roč. IV/1993, č. 1-11 a 13-44.


1993

151. Čeští parašutisté ze Západu věznění v Terezíně. Terezínské listy sv. 21/1993, s. 25-49.

152. Rada tří. Národní osvobození, roč. 1993, č. 1, 2.

153. Pražské vojenské muzeum. Antique, roč. 1993, č. 2, s. 4-5.

rozhovor: 154. Vojenské muzejnictví včera a dnes. Magazín pro vojáky v základní službě k tématice VOP duben 1993, MAGNET-PRESS, Praha 1993, s. 2-3.

recenze: 155. Moskva - objetí a pouto, Toman Brod: Československo a Sovětský svaz v letech 1939-1945. Moskva-objetí a pouto, nakl. Listopad, Práce, ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, Praha 1992, 464 s. + fotopříloha, Historie a vojenství XLII/1993, č. 5, s. 175 - 181.

zprávy: 156. Rajlich, Jiří, Sehnal, Jiří: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942 - 1945, Praha, Naše vojsko 1993, 384 s., Historie a vojenství, roč. XLII/1993, č. 4, s. 187.

157. Slanina, Josef, Vališ, Zdeněk: Generál Karel Kutlvašer, Praha, Naše vojsko 1993, 160 s. + 24 s. př., Historie a vojenství, roč. XLII/1993, č. 4, s. 186.


1994

158. Sloužili republice. Kutnohorští skauti v boji proti hákovému kříži. Obzory Kutnohorska, roč. V/1994, č. 9-12.

159. Kutnohorská vlčata v letech 1945 - 49. Kniha vzpomínek, 75 let Junáka v Kutné Hoře. Středisková rada Junáka Kutná Hora 1994, s. 50-53.

zpráva: 160. Šolc, Jiří: Ďáblova past. Praha, Exact Service 1993, 200 s., Historie a vojenství, roč. XLIII/1994, č. 3, s. 187-188.


EDICE:

Paměti Josefa Macha z Libenic. Edd. Zdeněk Jelínek, Hana Pařezová, Marie Sodomová. RM Kolín (Muzeum vesnice v Kouřimi), OA Kutná Hora, KRD OV KSČ Kolín, Kolín 1983, 100 s.

(př. s. 99-100)

Komunista František Jirásek 1916 - 1942 viz č. 73. Edice vzkazů, dopisů a motáků s. 53-137. Kolín 1985.

Vzpomínky na okupaci I. díl. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za národní svobodu v letech 1939 - 1945. OV ČSPB, RM, KRD OV KSČ Kolín 1986, 320 s.

Vzpomínky na okupaci II. díl. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za národní svobodu v letech 1939 - 1945. OV ČSPB, RM, KRD OV KSČ Kolín 1987, 312 s.

Únor 1948 na kolínském okrese (Edice vzpomínek a dokumentů). KRD OV KSČ, RM, OA, Kolín 1988, 44 s.

Karel Veselý - Štainer, Nic jsme nedostali zadarmo. Ze vzpomínek na okupaci. Historie a vojenství, roč.XLI/1992, č. 2, s. 78-114. Úvod a poznámky Zdeněk Jelínek.

Kniha vzpomínek, 75 let Junáka v Kutné Hoře. Středisková rada Junáka Kutná Hora 1994, 109 s.

Václav Krupka, Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVER A, I., Historie a vojenství, roč. XLIII/1994, č. 4, s. 95-125. Úvod a poznámky Zdeněk Jelínek.

Václav Krupka, Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVER A, II. Historie a vojenství, roč. XLIII/1994, č. 5, s. Úvod a poznámky Zdeněk Jelínek.


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |