ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník
JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB

Jiří Málek

Po celou dobu existence Československé republiky mezi oběma světovými válkami usilovali komunisté o její rozvrat, o zničení demokratického zřízení a o uchvácení absolutní moci po vzoru bolševiků. Komunistický odboj za druhé světové války byl veden výlučně k tomuto cíli.

Komunistická strana již od svého vzniku nebyla skutečnou politickou stranou, ale organizací fakticky zločineckou, jakkoli státem povolenou. Tato organizace zastírala svůj skutečný charakter a umožňovala organizovat se těm, kteří se bez zábran projevili později, za nešťastné politické mezinárodní situace po druhé světové válce.

Systematické proniknutí komunistů do rozhodujících složek státního aparátu a všech ostatních politických stran, které umožnil závěr války, potvrdil výsledek voleb v roce 1946. Proti dobře a dlouho připravované komunistické ofenzívě se demokracie v Československu dostala do pozice bezvýchodné obrany. Toto je možno ovšem konstatovat až po dlouhém časovém odstupu.

Proto i odboj vzniklý bezprostředně po únoru 1948, který byl pokračováním předúnorové činnosti politických stran a dalších organizací, respektive činnosti některých odbojových skupin z doby války, mohl být postupně zčásti infiltrován agenty StB. StB byla formálně složkou SNB, fakticky však v tomto směru nejdůležitější složkou komunistické strany. Výchozí pozice StB proti třetímu odboji byla v únoru 1948 daleko výhodnější než výchozí pozice gestapa proti druhému odboji v březnu 1939.

Tajnou kontrolou Čs. strany národně socialistické byl na StB pověřen otrlý příslušník StB, bývalý partyzánský komisař M. Pich - Tůma. Ten vyslal 1. února 1947 po jednoměsíčním školení nového příslušníka StB Josefa Damiána, (nar. 4. 1. 1926) do ústředního sekretariátu Čs. strany národně socialistické, jakožto nepřátelského prostředí.

Damián podával spolu s dalším orgánem StB Věrou Máchovou zprávy o všem, co se na nár. soc. ústředním sekretariátě dělo. Kromě obou jmenovaných orgánů StB dostávala StB informace i od agentů StB nár. soc. poslance Růzhy a od Adlerové - Karpinové /krycí jméno Joe/, kterou řídil přímo zástupce velitele StB Milén a od agenta Nedvídka.

Tak mohl Pich-Tůma ihned po únorovém puči, již 3. března 1948 ve zprávě o situaci v nár. soc. straně referovat kromě jiného o tom, že jedním z vedoucích vznikající ilegální činnosti národních socialistů je dosavadní vedoucí oddělení pro vědeckou politiku v ústředním sekretariátě této strany dr. Chalupa, hodnocený StB již dříve jako jeden z nejschopnějších lidí na sekretariátě nár. socialistů.

Tradice druhého odboje a všeobecná důvěra v brzký pád po únorového komunistického režimu vedla k rychlému a rozsáhlému vzniku odbojových skupin. Interní zprávy StB hovoří zmateně o mnoha stovkách skupin.

StB zaútočila proti třetímu odboji neméně intenzívně než proti odboji druhému gestapo a její lepší nástupní pozice jí umožnila používat specifické metody, které je možno doložit na případu dr. Chalupy.

JUDr. Vlastislav Chalupa se narodil 4. 11. 1919 v Opavě v rodině soudce. Zatímco on sám uvádí o svém otci v životopise pro nár. soc. stranu, že jeho otec je členem nár. soc., vede ho StB jako člena KSČ.

Zajímavý moment ze života dr. Chalupy tvoří skutečnost, že byl zatčen gestapem a po osmi měsících propuštěn z koncentračního tábora Sachsenhausen, se stal velitelem civilní protiletecké obrany v Bance českých spořitelen v Brně.

V únoru 1948 působil jako vedoucí oddělení pro vědeckou politiku v ústředním sekretariátě nár. soc. strany. Předseda strany dr. Zenkl mu prý nabídl, aby se po volbách 1948 stal generálním tajemníkem strany.

Jak již bylo řečeno, okamžitě v únoru 1948 zahájil ilegální činnost, avšak už před tím kontrolovanou se strany StB. Zároveň se snažil zajistit si možnost uprchnout do zahraničí. O to se pokoušel prostřednictvím nizozemského velvyslanectví, o čemž odtud přinesla zprávu agentka Joe.

Dr. Chalupa byl Damiánem označen za osobu, jejímž prostřednictvím by bylo možno proniknout do sítě nár. soc. ilegálních skupin. Na základě Damiánova hodnocení a zprávy Joe se Pich-Tůma, tehdy velitel 2. oddělení sektoru BAa řízeného L. Zelenkou, pravděpodobně po dohodě přímo se zástupcem velitele StB I. Milénem a vedoucím útvaru dr. Š. Plačkem rozhodl, provést tzv. tajné zatčení dr. Chalupy.

Tzv. tajné zatčení byla jedna z metod StB zcela postrádající právní podklad i podle tehdy platných zákonů. O žádné zatčení nešlo. Neexistoval zatykač, osoba "tajně zatčená" nebyla předána do vyšetřovací vazby. Šlo o únos, kdy se skupina příslušníků StB dohodla, že se někoho zmocní. Ten byl někde přepaden a odvlečen na jemu neznámé místo do tzv. konspirační chaty nebo budovy a tam vyslýchán.

Dr. Chalupa byl stále sledován, a počátkem dubna 1948, kdy odjel do Brna, poslal za ním Pich-Tůma orgány Říhu a Kašinu a agentku Joe, aby toto "tajné zatčení" provedli. Agentka Joe jela do Brna na přímý rozkaz Miléna. Dr. Chalupa měl v Brně schůzku s pracovníkem nizozemského velvyslanectví Grandzem, který byl zpravodajsky "obsluhován" agentkou Joe.

Dne 7. 4. 1948 byl dr. Chalupa v Brně "tajně zatčen". Pich-Tůma si nenechal ujít příležitost osobně se této akce zúčastnit. Spolu s ním provedli "tajné zatčení" dr. Chalupy orgánové StB Kašina, Samec a Říha.

Nejprve byl dr. Chalupa převezen do konspirační chaty v Malé Úpě v Krkonoších, dnešní chaty Bukovka. Tam již druhého či třetího dne přistoupil na spolupráci s StB za okolností dosud ne zcela objasněných.

Zatímco proti lidem, kterých se zmocnila StB bylo při "výsleších" používáno nejsurovější násilí, končící nezřídka smrtí, jednala StB s dr. Chalupou jinak, bez k použití násilí. Tvrdili to vždy příslušníci StB, kteří s ním tehdy přišli do styku, tvrdil to a tvrdí i dr. Chalupa, který ovšem popírá dodnes spolupráci s StB a lpí na chatrné a průhledné legendě, že skupina Picha-Tůmy byla vlastně ilegální skupinou v StB, kterou on řídil. Zabývat se legendou dr. Chalupy postrádá smyslu, ač dodnes je několik prostoduchých jedinců z jeho okolí, kteří jí věří, anebo dělají, že jí věří.

Proč tedy začal dr. Chalupa s StB spolupracovat?

 1. Je možné, že dr. Chalupa po svém zatčení gestapem přistoupil na spolupráci s ním a StB to věděla.
 2. Je pravděpodobné, že dr. Chalupa patřil mezi jedince, které v tísni stačilo jen výhružkou zastrašit a přimět ke všemu, co bylo třeba. Svědčí o tom jeho negativní povahové vlastnosti, zaznamenané několika orgány StB za různých okolností.
 3. Je jisté, že dr. Chalupa byl přesvědčený, do národně socialistické strany v podstatě infiltrovaný levičák, což dosvědčuje celá jeho aktivita politika i agenta StB zároveň, jak bude uvedeno u charakteristiky tzv. Strany práce i Československého zahraničního ústavu.

Ukázalo se, že Damiánův typ byl správný, výsledek pro StB jednoznačně výborný:
Dr. Chalupa začal v konspirační chatě s StB spolupracovat, a to tak horlivě, jak dosud rozvíjel odboj. Orgánům StB se s ním podařilo navázat přímo přátelský poměr, s některými řídícími orgány si tykal.

Již 12. 4. 1948 je presentována na ministerstvu vnitra zpráva: "Ref. 48. Postupuji v příloze pracovní program mjr. Krále. Tužkou psané a připojené 2 schematické nákresy organisační struktury pečlivě uložte, protože jsou psány vlastní rukou dr. Ch. - mjr. Krále. 40".

Po dobu čtyř týdnů byl dr. Chalupa držen v Malé Úpě, kde jeho střežení prováděli příslušníci StB Žlábek a Kašina. Pak byl dr. Chalupa převezen do budovy StB zvané Statek v Praze Dejvicích, ulice Pod kaštany, kde zatím byla v podkroví zařízena zamřížovaná cela. Do té doby o případu dr. Chalupy nevěděl nikdo v celém sektoru ani v 2. oddělení, kromě Picha - Tůmy a těch, kteří dr. Chalupu unesli a střežili.

Jeho stravování na Statku obstarával Kašina, později V. Vacek. V cele ho navštěvovali Milén, zástupce velitele StB, dr. Plaček, do konce července 1948 jeden z velitelů StB, Zelenka, velitel sektoru politického zpravodajství, Pich-Tůma, velitel oddělení, a Kašina. O celém případu věděl zástupce Zelenky J. Čech a V. Šmolka, vedoucí sektoru kontrarozvědného.

V únoru 1949 byl Chalupa převezen do vilky bývalého ministra Šrámka v Líšnici. Tam byli jeho střežením pověřeni Vacek, Drahonínský, Červ a později Kozdera.

Řízen orgány StB, zvláště Otmarem Kašinou, Václavem Vackem a Ladislavem Zelenkou, pokračoval dr. Chalupa v organizování sítě nár. soc. skupin. Vydával časopis Plamen, který se tiskl přímo na StB a sepisoval s řídícími orgány StB různá memoranda, zvláště tzv. Strany Práce, k jejichž tisknutí dostal přidělen cyklostil. Podařilo se mu spolu s příslušníky StB proniknouti do asi 17 ilegálních skupin. Tuto rozsáhlou akci vedla StB pod názvem Skaut. Akce byla přímo řízena vedoucími pracovníky StB Závodským, Milénem,Plačkem, Zelenkou, Pichem-Tůmou. Jako spojky dr. Chalupy, tedy StB s ilegálními skupinami fungovali Josef Damián a Ladislav Drahonínský.

Se souhlasem StB založil dr. Chalupa ilegální Čs. stranu práce, která vyhovovala jeho levičáckému zaměření. Program strany práce sice vyzývá k boji proti bolševismu, avšak ve své aktivní části se tak málo liší od programu komunistického, že přivádí k myšlence, za co se má vlastně bojovat. Stejně i časopisy Plamen a Hlas svobodné republiky s podtitulem Orgán Čs. strany práce a různá memoranda, všechny tiskoviny, jejichž autorem byli dr. Chalupa a jeho řídící orgány, obsahují vesměs plané protikomunistické povídání, vyrovnání se s otázkou, kdo zavinil únor 1948, nepodstatné teoretické úvahy o komunismu a mezi tím úvahy o nemožnosti ozbrojeného boje proti komunistickému režimu. Cíl těchto tiskovin byl jediný: Tlumit skutečný odboj, odvracet od spolupráce se zahraničními agenturami, od ozbrojených akcí, ze kterých měla StB a komunisté vůbec největší strach. Protože tiskoviny musely mít přece jen jakési bojovnější pasáže, rozkazoval "mjr. Král" vše rozšiřovat jen po linii již zapojených odbojářů. StB byla opatrná a nechtěla rozšiřovat ani odboj, který kontrolovala. Jindy ovšem naopak přistupovala k provokacím a skupiny buď zakládala nebo aktivizovala, aby ukazovala svou nepostradatelnost pro komunistický režim. I zde byl dr. Chalupa jako agent - provokatér nesmírně aktivní.

Na schůzky s odbojáři chodil dr. Chalupa, krycím jménem mjr. Král, dr. Červený nebo dr. Sladký, v doprovodu dalších "ilegalistů", tedy jeho řídících orgánů Zelenky a Kašiny, později Vacka a Kašiny. Tuto činnost prováděl od dubna 1948, respektive září 1948 do září 1949, kdy byl vyslán jako ofenzívní agent do zahraničí.

O tom, které ilegální skupiny se podařilo StB prostřednictvím a aktivní pomocí dr. Chalupy zlikvidovat, vypovídá dokument StB, vypracovaný velitelem referátu 2025, nazvaný Zpráva o akci SKAUT, adresovaný veliteli státní bezpečnosti, datovaný dne 9. 1. 1952, tedy v době, kdy už dr. Chalupa pracoval pro StB v USA.

Tento dokument je důležitý kromě jiného tím, že tyto skupiny jmenovitě uvádí:
"...Za pomoci Chalupy bylo provedeno napojení na tyto ilegální skupiny: JARO, USPZ, VĚRNÍ-JARKA, VĚRNÍ-JOŽKA, PŘIJDEME, KÜHNEL, Ú., KOJETÍN, HOLEŠOV, BRNO-POP, skup. QQ, disp. SKÁLA, DŽ, JAVOR, kpt. HRDÝ, VAN-DAN a SNĚŽENKA...

Po dobu pobytu zde prováděl napojení na ilegální organizace, viz jejich vyjmenování... Z těchto byla provedena likvidace těchto skupin: skupina USPZ /ze které vyplynula skupina BACÍLEK a ŠEŘÍK/, UP, VAN DER LINDE, VAN - DAN, SNB na krim ústř. v Praze - MODRÁ CHRYZANTÉNA, VĚRNI-JOŽKA, ze které vyplynuly skupiny ŠAVRDA a ČERVENOBÍLÝ, SLAVÍK z Prahy XII., ČERNÉ KOMANDO, RYCHTECKÝ, kpt. HRDÝ, ze které vyplynula skupina SNB, BÁRTL a skupina lidovců vedené FARDEM...

Dnešní stav skupin je: SNĚŽENKA, kterou připravujeme k likvidaci v únoru, skupina PŘIJDEME, kterou rozpracováváme, skupina POP, která je pětičlenná...

Ze zahraničí pomocí dr. Chalupy bylo získáno napojení na skupinu Šebora SNĚŽENKU, kterou vede vyakčněný člen SNB Václav Hampl." Část uvedených jmen v citovaném dokumentu jsou původní, které si daly ilegální skupiny samy, dále "pracovní" označení Státní bezpečnosti a konečně názvy podle vedoucích jednotlivých skupin.

Kolik lidí přesně dostal dr. Chalupa do kriminálu nebylo spočítáno. Počet lze odhadnout na několik set.

Pro výsledky své činnosti proti domácímu odboji od dubna 1948 do září 1949 byl vedením StB dr. Chalupa pokládán za dobře vázaného agenta, čímž třeba rozumět toho, kdo nemůže couvnout.

StB se rozhodla využít dr. Chalupu dále jako ofenzívního agenta v zahraničí, kam rozšířila akci Skaut v širokých rozměrech, odpovídajícím záměrům StB s dr. Chalupou. Pro akci dr. Chalupy dopravovala StB řadu lidí z jeho okolí, z části ještě před tím, než tam byl dr. Chalupa vyslán, aby mu vybudovala vyhovující operační prostředí. Citovaný dokument Zpráva o akci SKAUT z 9. 1. 1952 o tom hovoří:
"Do zahraničí byly převedeny tyto osoby: Vojtek, Chudánek, Trutnovský, Dvořáková, Pechan, Voda, Pivečka, Krakešová, Netík, Netíková, Chalupova žena s dítětem, Tillová, jeden student na jehož jméno se nepamatuji, který šel s Trutnovským a Dvořákovou a Mojmír Povolný. Osoby byly převáděny na popud Chalupy, který slíbil vybudovat v zahraničí organizaci za pomoci které by byly získávány zpravodajské zprávy z různých zemí. Přechod Vojtka, Chudánka, Trutnovského, Dvořákové, Vody, Pechana, Netíka, Netíkové, Pivničky, Povolného a jednoho neznámého sjednával Kašina, Tůma a Zelenka a bylo to schváleno velitelem StB Závodským.

Přechod Krakešové, Tillové a Chalupové sjednával Vacek, Richtr a Čech a schvaloval Závodský. Toto bylo současně dohodnuto s odborem 2.

Do zahraničí byly zasílány některé zprávy, které dodaly domácí skupiny. Tyto zprávy byly schvalovány Milénem, hospodářské velitelem 3. sektoru Staňkem a vojenské pplk. Misíkem.

Dopisy a časopisy od Chalupy byly předávány ilegálním skupinám v ČSR a sloužily k tomu, aby mohly být skupiny rozpracovány k likvidaci, nebo kontrolovány. Ke stejnému účelu sloužil časopis ilegality HSR, nynější "Za svobodu a právo".

Tímto odstavcem citovaného dokumentu jsme se však již dostali do doby, kdy dr. Chalupa pracoval pro StB v zahraničí.

Zhodnotíme-li činnosti dr. Chalupy od února 1948 do září 1949, kdy byl vyslán do zahraničí, můžeme konstatovat:
Ihned, co byl dr. Chalupa ve dnech 8. - 10. 4. 1948 získán pro spolupráci s StB, nakreslil pro StB schema svých styků s jednotlivými ilegálními pracovníky a skupinami. Tím umožnil StB proniknout do asi sedmnácti skupin a kontrolovat je až do jejich postupné likvidace. Některé skupiny, které StB pokládala za nebezpečnější, likvidovala brzy, jiné ponechala na svobodě ještě poté, co dr. Chalupa už působil v zahraničí. Tím podporovala pozici dr. Chalupy v emigraci jako vedoucího činitele domácího odboje, k čemuž neváhala rovněž dopravit do zahraničí řadu osob z Chalupova okolí. Na likvidaci ilegálních skupin se dr. Chalupa aktivně podílel jako agent - provokatér.

Druhou částí Chalupovy činnosti pro StB bylo založení ilegální Čs. strany práce, která měla sdružovat nekomunistické socialistické strany v Československu. Tuto stranu založil dr. Chalupa ze svého levičáckého přesvědčení s vědomím a za spolupráce s StB. Úkolem této strany bylo odvracet odboj od spolupráce s československými pravicovými politiky v exilu a se západními zpravodajskými službami. Otevřeně se projevuje zachování "socialismu" v ČSR, včetně znárodnění a dalších "vymožeností" poválečného a poúnorového Československa.

Pro propagaci tohoto zaměření své strany práce používal dr. Chalupa ilegální časopisy a různá memoranda, která konsultoval a sepisoval s řídícími orgány StB.

StB mu k tisku a rozšiřování přidělila cyklostil, místnosti a potřebné technické prostředky. Cílem bylo brzdit skutečný odboj.

Dr. Chalupa takto rozvíjel vlivovou agenturu StB, což byla jeho neméně nebezpečná činnost, než jeho činnost agenta - provokatéra.

V obou druzích této činnosti pokračoval dr. Chalupa i po svém vyslání do zahraničí v září 1949.

O důvodech, které vedly StB k vyslání dr. Chalupy do zahraničí uvádí přehledná interní "Zpráva o akci Maison", šestnáctistránková, neadresovaná, nepodepsaná, datovaná 8. 12. 1950, s poznámkou "Vyhotoveno pouze v jednom exempláři".:

"Důvody, které rozhodly odchodu Maisona do zahraničí, byly podle sdělení skupiny BAa tyto:

 1. přání Ripky, aby Maison jako vedoucí domácí illegality šel ven a pomohl mu organisovat politickou práci emigrace
 2. četné dotazy ze zahraničí a podiv nad tím, jak je možné, že vedoucí illegálníoch skupin, z nichž některé jsou realizovány, se může "volně pohybovat"
 3. možnost využít skutečnosti, že Maison měl již tehdy v zahraničí několik svých nejbližších spolupracovníků

Kromě toho v den odchodu do zahraničí podepsal Maison zpravodajský slib, který však vlastně není slibem, neboť si v něm Maison klade 4 podmínky: Beztrestnost svých nejbližších spolupracovníků, povolení jejich návratu do ČSR bez diskriminace, vyslání jeho ženy a dítěte za ním do Francie a beztrestnost jeho rodinných příslušníků.

Maison odešel do zahraničí 3. 9. 1949. Odchod byl proveden cestou illegality pomocí ukradeného pasu. Maison letěl přímo do Paříže...".

Věrohodnost "uprchnutí" dr. Chalupy do zahraničí pro exil byla podepřena tím, že ho StB přemístila ze svého objektu ke skutečnému ilegálnímu pracovníkovi na Slovensko, který pochopitelně netušil, do jaké hry byl zapojen...

Dříve citovaná "Zpráva o akci SKAUT" pro velitele státní bezpečnosti z ledna 1952 uvádí: "Vázání Chalupy až do jeho odjezdu do zahraničí nebylo provedeno. Jeho vázání prováděl s. Kašina za přítomnosti s. Vacka v den odjezdu Chalupy do zahraničí. Chalupa odjel dne 3. 9. 1949".

Chalupův slib se stal později objektem ostrých kritik nadřízených orgánů StB vůči Kašinovi, že dovolil, aby si dr. Chalupa kladl z další spolupráci s StB v zahraničí podmínky.

Text slibu, jak byl zaslán jeho novému řídícímu orgánu Soukalovi do USA v létě 1956:

"Zavazuji se:

 1. že pomlčím před kýmkoliv o všech událostech, které proběhly od dubna 1948 do dnešního dne
 2. že stejně utajím své další spojení s vámi
 3. že budu plnit instrukce, které obdržím prostřednictvím osoby, známé mně pod jménem "dr. Havel", podle zásad, které byly ústně dohodnuty a že se nebudu snažit obcházet je pasivní resistencí
 4. že nebudu o těchto věcech vypovídat ani v případě svého zatčení
 5. že budu podávat i informace, které získám z vlastní iniciativy
 6. že nenaváži vlastní spojení s odbojem doma

Tento závazek přijímám proti Vašemu příslibu:

 1. že bude zaručena beztrestnost mým spolupracovníkům, zejména
  1. příslušníkům tzv. knihovny (nadkolegové)
  2. členům organisace "POP" (býv. OPVII)
   za všechny trestné činy, jichž se dopustí v souvislosti s akcí Československá strana práce /rozumí se ve Vašich intencích/
 2. že jim bude dovolen návrat do vlasti bez diskriminace, kdyby si toho přáli
 3. že v případě loyální spolupráce bude za mnou do půl roku dopravena má žena a dítě
 4. že z titulu mé činnosti nebude postupováno ani proti ostatním mým rodinným příslušníků.

Podpis."

Dr. Chalupa napsal hodinu před odletem vlastnoručně v bytě Vacka zpravodajský slib, který mu nadiktoval Kašina. Kašina si jej uložil do svého trezoru na velitelství StB a teprve po několika urgencích předal skupině BAb slib psaný strojem, vlastnoručně dr. Chalupou podepsaný, který byl uložen do Chalupových písemností. Toto i text, který neodpovídal směrnicím, které Kašina dostal od svých nadřízených byl později spolu s "neplněním zásadních rozkazů" dokonce podnětem k návrhu na zatčení Otmara Kašiny v lednu 1951.

Odlet dr. Chalupy 3. 9. 1949 do Paříže byl umožněn na ukradený pas na němž StB falšovala vizum. Odlet byl provázen pochopitelně nervozitou dr. Chalupy a nepochopitelnými chybami orgánů StB, neznalých základních předpisů pro vycestování osob do zahraničí.

Současně s vysazením do zahraničí byl dr. Chalupa předán jako agent zahraničnímu sektoru StB, tedy rozvědce. Dále pracoval pod krycím jménem Maison. K jeho řízení byl do Paříže 23. 9. 1949 vyslán jeho dobrý známý Kašina, krycí jméno Lentier, legalizovaný v Paříži jako druhý legační tajemník čs. velvyslanectví. Před svým odjezdem do Francie byl Kašina-Lentier instruován Podolským a Krajinou. Podolský pracoval v Paříži jako resident s krycím jménem Canard, než byl odvolán a propuštěn ze svazku SNB pro podezřelou minulost.

O úkolech dr. Chalupy píše citovaná "Zpráva o akci Maison" z 8. 12. 1950:

"Úkoly Maisonovy v zahraničí:

Vzhledem k těmto stykům v zahraničí a k osobním známostem a vedoucími politiky nar. soc., byly skupinou BAa Maisonovi vytyčeny rámcově tyto úkoly:

 1. vybudovat vlastní organizaci v emigraci, která by mohla pracovat v politických intencích domácí illegality na ideologickém podkladě, vypracovaném Maisonem a čelit tak nebezpečnějším politickým snahám jiných politických stran čs. emigrace
 2. pomoci této organizace vytvořit špionážní síť mezi emigrací, která by mohla podávat zprávy o nepřátelské činnosti emigrace

Spojení Maisona s ČSR

Vzhledem k těmto úkolům bylo budováno spojení Maisona do ČSR v zásadě na dvojím základě:

 1. cestou illegality kontrolovanou StB
 2. pomocí residenta čs. rozvědky na pařížském vyslanectví ...

Zprávy důvěrného rázu jsou šifrovány a psány tajným inkoustem po případě močí a kamuflovány běžným rodinným textem v německém jazyce.

Kromě toho má illegální organizace spojení s Maisonem pomocí vysílačky podle smluveného kodu. Vysílání je v ČSR kontrolováno Státní bezpečností a v Paříži francouzskou špionážní službou a špionážní skupinou čs. emigrace gen. Kudláčka.

Druhé spojení, používáné pro zpravodajské zprávy bylo přes našeho residenta na čs. vyslanectví v Paříži (Podolský později přímo Lentier.). Toto spojení mělo se díti osobním stykem Lentiera s agentem Maisonem, aby bylo zaručeno řízení Maisona. Lentier se stýkal s Maisonem osobně, pomocí spojky Luisy a kromě toho používal mrtvou schránku, pro předávání materiálu...

Dosavadní činnost Maisona v Paříži

a) legální činnost.

Maison přiletěl přímo do Paříže. Několik dnů bydlel bez dokladů a pak mu je na přímluvu Ripky (podle tvrzení Maisona) opatřilo přímo 2. oddělení francouzského gen. štábu...

Maison se opřel především o své spolupracovníky z ČSR, kteří emigrovali před ním. Hned od počátku počal rozšiřovat organizaci tzv. Zahraničního ústavu, který se měl stát nadstranickou organizací, zasahující svými odbočkami do všech zemí, kde byly větší skupiny čs. emigrace. Celá organizace měla být základem pro pozdější vybudování obdobné Strany práce jako v illegalitě v ČSR.

Brzy se mu podařilo vytvořit odbočky v Německu, Itálii, Francii, Belgii, Holandsku, Británii, USA, Kanadě a Australii, které byly organizačně podchyceny vydáváním časopisu Tribuna. Časopis vydává ústředí Zahraničního ústavu v Paříži. Kromě toho byly odbočky a ústředí v neustálém písemném styku a sdělovaly ústředí různé informace z čs. emigrace v jednotivých státech. V poslední době však organizace upadala...

Úkolem této organizace bylo propagovat politickou koncepci Maisonovu tak, aby se stala politickým programem emigrace.

Maison kromě této činnosti rozvinul současně poměrně dobrou propagační činnost...

b) Zpravodajská činnost.

Po příjezdu Maisona do Paříže se ukázala jeho snaha omezit svou spolupráci s námi na minimum. Často se nedostavoval na schůzky. Informace, které přinášel byly velmi málo konkrétní a naprosto neodpovídaly možnostem, které měl...

Celkem se dá říci, že zpravodajské úkoly, které mu byly ukládány, neplnil. Nestal se ani významnou osobností emigrace, naopak ztratil postupně na významu...

Maison byl financován jednak illegalitou a jednak dostával od nás finanční podpory..."

Kašina-Lentier pracoval v akci mjr. Král - Maison téměř od počátku. Proto byl vyslán do Paříže několik dní po dr. Chalupovi. Jinak pro práci řídícího pracovníka rozvědky neměl povahové předpoklady, bylo mu pouhých 25 let a měl těžkou tuberkulozu.

V Paříži zcela selhal. Na velvyslanectví, kam byl dosazen jako druhý legační tajemník, se dekonspiroval kromě nevhodného chování vůči ostatním pracovníkům také tím, že se při oslavě 28. 10. 1949 na velvyslanectví opil a ztropil výtržnost.

Jeho hodnocení říká, že svou řídící funkci rozvědčíka prováděl stejně nedbale jako svou legální práci. S Maisonem jednal na základě jakési oboustranné "gentlemanské dohody" t.j. ponechával mu volnou ruku. Schůzky a mrtvé schránky organizoval nepromyšleně a příkazy centrály z Prahy přezíral.

Během své dovolené v ČSR v létě dostal úkol, aby připravil schůzku nového řídícího orgána s Maisonem, pak se měl vrátit a nastoupit léčení.

Zatím došlo v Paříži k události, která mohla Maisona zlikvidovat.

Maison vložil do mrtvé schránky - reservoáru na záchodě - větší balík emigrantských novin a zpráv, prý proto, aby splnil úkol, uložený mu Lentierem. Zásilka ucpala odtok vody a byl zavolán instalatér, který zásilku objevil. Domníval se, že je to puma, a proto byla zavolána policie. Pyrotechnici odnesli balíček na ulici a čekali, zda-li bude explodovat. Když se nic nestalo, odvezli balíček na prefekturu, kde ho otevřeli a zjistili, že jde o česky psané písemnosti. Zavolali tedy svou spojku z čs. emigrace, aby předložila materiál Ripkovi a Kudláčkovi, aby ho bylo možno identifikovat. Ti zjistili, že jde o skupinu Maisona. Gen. Kudláček byl pověřen, aby celou věc vyšetřil.

Kudláček se ptal Maisona, komu byla zásilka určena. Ten prohlásil, že domácímu odboji. Kudláček vyslovil podivení nad formou spojení a obsahem zpráv a žádal o sdělení jména spojky. Maison prý odmítl jméno sdělit, neboť by prý ohrozil své nejlepší spojení do ČSR. Kudláček se s tím prý prozatím spokojil, jen znovu vyslovil údiv nad tím, spolu s Ripkou, že jsou illegalitě posílány tak podrobné zprávy úplně ve formě špionážních informací. Obsahem zpráv se cítil dotčen Ripka a jeho vztah k Maisonovi značně ochladl. Nakonec prý celá aféra prozatím usnula.

Tak událost a její výsledek líčil Maison Lentierovi. Dr. Chalupa však zakrátko oznámil ještě svým StB kontrolovaným ilegálním skupinám, že je pravděpodobné, že Francouzi Lentiera znají.

Na základě těchto událostí byl Lentier z Paříže odvolán a spojení ústředí StB s Maisonem dočasně přerušeno.

Zůstalo jen spojení cestou illegality, kterým ústředí StB v Praze denně získávalo kusé zprávy. Některé okolnosti jako např. značné zpožďování zásilek, rozmazání šifer, vzbudily podezření, že Francouzi dostali toto spojení pod kontrolu.

Dr. Chalupa byl pochopitelně v této věci vyslechnut podrobně francouzskou kontrarozvědkou, o čemž poslal do Prahy detailní zprávu. Výslech vylíčil tak, jako by se mu bylo podařilo Francouze dokonale upokojit, tedy oklamat.

Klade se otázka, zda-li naopak neoklamal obratně své řídící orgány StB a zda-li nepřistoupil na spolupráci s francouzskou kontrarozvědkou. Důkazy pro to nejsou - jsou okolnosti, podle nichž lze usuzovat tak, či naopak.

Již koncem roku 1950 byl vybrán jakožto nový řídící orgán Maisona, příslušník sektoru BAa Josef Damián. Ten nastoupil do ZOB II. 1. 1. 1947, od 1. 2. 1947 byl nasazen Pichem-Tůmou do ústředního sekretariátu strany nár. soc., odboru mládeže. Tam poznal dr. Chalupu a upozornil na jeho osobu StB. V polovině roku 1948 byl z ústředního sekretariátu "obrozené" čs. strany socialistické propuštěn pro podezření z ilegální činnosti. Krátce pracoval jako pomocný dělník, přešel úplně do "ilegality". Byl "hledán" Státní bezpečností a těsně před svým vysláním do zahraničí odsouzen v nepřítomnosti na dvacet let těžkého žaláře.

Tedy přímo vzorný životopis "odbojáře" - příslušníka StB.

V "ilegalitě" pracoval jako jedna z hlavních spojek vedení StB k jednotlivým ilegálním organizacím s krycím jménem RAVEN. Požíval naprosté důvěry jak na ústředním sekretariátě nár. soc., tak v ilegalitě, neboť převedl nebo organisoval přechod některých spolupracovníků Maisona do zahraničí.

Před vysláním do Paříže dostal Damián podrobnou instruktáž:

 1. jakmile bude kontaktován řídícím orgánem, podat podrobnou zprávu o situaci Maisona a jeho výpovědích ve věci mrtvé schránky
 2. kontrolovat činnost Maisona a nutit ho postupně k lepší zpravodajské spolupráci
 3. pracovat samostatně zpravodajsky a pronikat do emigrace tak, aby se stal později osobním tajemníkem Ripky nebo Dr. Kovárny,
 4. zapojit se případně o špionážního ústředí čs. emigrace v Paříži.

Koncem září 1950 byl Damián užívající nadále krycí jméno Gregor, vyslán coby uprchlík přes Rakousko a Švýcarsko do Paříže. Těsně před přechodem čs. hranic provedl provázející orgán StB Damiánovu osobní prohlídku a našel u něj těžce kompromitující materiál. Důvod jeho počínání se nikdy nevysvětlil.

Samotný přechod přes troje státní hranice a demarkační linii v Rakousku byl organizován přímo lajdácky, a tak se Damián dostal do Paříže ve schátralém stavu plně odpovídajícímu jeho legendě uprchlíka.

Kontakt na něj se podařilo StB po dalších chybách získat až koncem listopadu a iniciativou agenta - residenta, který měl Gregora řídit, Canarda, pracujícího jako konsulární úředník v Paříži, na čs. pařížském velvyslanectví.

Bylo rozhodnuto, že kromě toho bude Canard přes Gregora předávat písemné pokyny a zprávy Maisonovi a od Maisona jeho řídícímu orgánu. V tomto smyslu byl Canard instruován počátkem listopadu 1950 při všeobecné instruktáži v Praze. Byl seznámen s úkoly Gregora a povšechně s akcí Maison. Dostal příkaz, aby Gregora pevně řídil a snažil se prostřednictvím Gregora a Maisona proniknout co nejvíce do řad emigrace.

Hlášení centrály StB z 8. 12. 1950 v Praze shrnuje:

"Dnešní stav akce Maison je tedy tento:

 1. Maison je po odvolání Lentiera již tři měsíce bez řídícího orgána
 2. styk s Maisonem byl po tuto dobu udržován jen prostřednictvím ilegality
 3. s Gregorem byl nyní navázán styk, řídí ho Canard
 4. situace Maisona a částečně i Gregora v emigraci po vybrání mrtvé schránky policií je prozatím pro nás velmi nejasná, víme jen, že byla vznešena určitá podezření vůči Maisonovi, nevíme však, jak na ně odpověděl a případně je vysvětlil
 5. Maison ví, že Gregor pracoval pro StB, domnívá se však, že jde o podobnou situaci jako u něho, t.j., že Gregor je poctivý nár. socialista
 6. ilegalita získala nyní nové vlastní spojení, které dobře funguje a jiné přes západní Německo".

Dne 27. 12. 1951 podal Damián, v té době již odvolaný v Praze, veliteli StB zprávu o 33 stránkách o své činnosti v zahraničí. Tu na základě 41 doplňujících otázek upřesnil 8. 1. 1952 detailními informacemi na 35 stránkách.

Pokud jde o osobu dr. Chalupy, toho Damián charakterizuje jako vzdělaného inteligentního "člověka-vědce". "Na prvním místě je u něho práce, je nesmírně houževnatý a nic mimo práci pro zahraniční ústav a sebevzdělání pro něho neexistuje. Nějakých zvláštních zálib nemá, nepije nekouří." Je věřící, žije v souladu s manželkou. Naproti tomu, píše Damián, je hrabivý. Jinde : "... je neuvěřitelný skrblík: nejí, jeho žena rovněž málo, snad pouze dítě dobře jí. Proto jsou často nemocni."

K pozici dr. Chalupy v emigraci sděluje své poznatky Damián rovněž v dokumentu z 8. 1. 1952:

"Jeho styky pokud jde o emigranty nejsou příliš široké. Byly ještě menší před mým příchodem, a v době po zachycení zásilky se nestýká téměř s nikým. A zase tyto styky se většinou týkají jen mladých lidí, kteří mají vztah k Zahraničnímu ústavu nebo se oň zajímají. Vedoucí exilové osobnosti ze starší generace nemají Chalupu rády pro jeho vyhraněné názory (levicové) i pro jeho postoj vůči nim. Téměř se žádným z nich neudržuje korespondenci, nehledá k nim cestu. A mnozí z této starší generace nemají k němu důvěru, nepočítám v to jeho odpůrce, poněvadž se dověděli o zachycené zásilce, samozřejmě jen nepřesně, ale to je pochopitelně škodlivější. Je to zásluha Lužova, pravděpodobně inspirovaná někým ještě ze starší generace (Kovárna, Ripka, Ingr). Rovněž i mezi některými mladými emigranty o tom Luža hovořil, ti zaujali také podezřívavé stanovisko vůči Chalupovi.

Také Chalupovy styky s cizinci nejsou velké (byly částečně popsány v mých zprávách, většinou však v korespondenci s ilegalitou v ČSR). Také Chalupovi neprospělo to, že byl asi dvakrát udán (a s ním i ústav) jako komunistický agent. Naprostou důvěru má skoro všech svých spolupracovníků v ústavu, t.j. jeho členů, poněvadž řada jich ho zná ještě z domova. Veřejné funkce Chalupa nemá žádné. je pouze jednatelem místní organizace nár. soc. strany v Paříži a členem tzv. Oblastního předsednictva této strany ve Francii (Ripkova organizace) a hlavou Zahraničního ústavu, třebaže ústav navenek vedou tři osoby ...".

Dále Damián hlásí:

"Pokud jde o můj vlastní úsudek: Chalupa se dávno již vnitřně vyrovnal s tím, že je agentem. Snaží se však být agentem jen po určitou mez, asi potud, odkud začíná být taková činnost nebezpečná pro jeho osobu. Snad počítá i s tím, že se s toho nějak šikovně vyvlékne (emigrací do USA). Jak jsem mohl pozorovat, zvláště v poslední době svou práci v ústavu dělá tak, že kdyby se s ním něco stalo, Zahraniční ústav aby fungoval dál. Z tohoto důvodu také prosadil přeložení organizačního střediska ústavu z Evropy (Paříž) do USA (Chicago) k dr. Povolnému. Chalupova žena nemá ani nejmenší potuchy o této stránce života svého muže. Je před ní velmi opatrný ...".

Československý zahraniční ústav v exilu v němž byl dr. Chalupa fakticky hlavní osobou, byl do značné míry realizováním jeho představy o vytvoření jakéhosi "demokratického socialismu" podobně, jak k tomu měla ještě dříve doma sloužit Strana práce , vytvořená Chalupou se souhlasem a pomocí StB.

Chalupa sám v roce 1951 o tom píše svým přátelům, ilegálním pracovníkům kontrolovaným StB:

"Slovutní a moudří páni nadkolegové,...

Situace Ústavu v tomto pololetí zůstala stísněnou: Ústav zůstal dále terčem útoků a udání. Jdeme-li na kořen věci, zjistíme, že pravou příčinou těchto útoků byl jeho skutečný a zdánlivý vztah k Fischovi.

Fisch se stal nejisolovanějším a nejnenáviděnějším politikem v exilu...".

Jména Fish tu užívá dr. Chalupa sám pro sebe. Dále Chalupa rozvádí podrobně postoje a akce jednotlivých československých exilových politiků proti sobě a proti Zahraničnímu ústavu.

Dr. Chalupa byl vyloučen z čs. strany národně socialistické v exilu s odůvodněním, že založil další politickou stranu, Stranu práce. Byl zbaven členství v Oblastní Radě svobodného Československa ve Francii, obviněn, že jeho vinou byla řada lidí doma pozatýkána a uvězněna i popravena jen proto, aby si jako mluvčí československého odboje vytvořil piedestal pro svou politickou kariéru. Zahraniční ústav byl označen za organizační základnu Chalupovy strany práce, která tam měla vychovat své funkcionáře jako příští vládnoucí strana.

O ústavu dr. Chalupa píše:

"Mnohem větší škody způsobilo Ústavu udání, které bylo jak na jeho členy tak na Ústav jako celek podáno v nejrůznějších zemí, tyto škody se mohou projevit teprve později, v případě konfliktu, v plném rozsahu, internováním, vypovídáním, vyřazením do armády atd."

Sotva lze hodnotit Chalupovo postavení ve Francii vhodněji, než jeho vlastnimi slovy.

Můžeme stručně shrnout: Dr. Chalupa neuspěl. A to ani jako politik, ani jako agent StB. Jeho neúspěch ve Francii byl jeho neúspěchem osobním i neúspěchem StB a její široce založené akce SKAUT.

Dr. Chalupa pochopil, že může nastoupit cestu mnoha dobrodruhů před ním, do země pro individua jeho typu zaslíbené - do Ameriky.

Hlavní správa StB odbor 1, oddělení 3, referát 2 shrnuje vlastní poznatky k akci SKAUT 8. září 1952 na základě šestnácti plných fasciklů spisového materiálu, předaných 20. srpna 1952 odborem 2. Pochopitelně, že vše, co dělal dosud odbor 2, bylo nedostatečné, agent Chalupa byl špatně vázán, špatně řízen, jeho aktivita byla neplodná. Nebylo to však zcela pravda, šlo o vzájemný napjatý vztah mezi odborem 1 (kontrarozvědkou) a odborem 2 (rozvědkou).

V této době byly v Československu ještě některé nezatčené Chalupovy ilegální skupiny, které si StB pěstovala proto, aby v zahraničí přetrvávala pozice dr. Chalupy coby vedoucího činitele domácího protikomunistického odboje.

Dokument z 8. září 1952 konstatuje:

"Situace ilegálních skupin.

Skupina "disp. SKÁLY".

Skupina byla vytvořena Maisonem před jeho tajným zatčením v r. 1948. Maison po zavázání provedl sám napojení orgána StB na tuto skupinu a uvedl jej jako spojku. Tímto způsobem provádíme kontrolu této skupiny. Její činnost spočívá ve vypracovávání memorand a hospodářských přehledů pro ileg. časopis (námi kontrolovaný) a časopis "Tribuna", vydávaný Maisonem v zahraničí. Členy skupiny jsou:

JUDr. Novák Dušan, kr. jméno Zámečník..., člen KSČ od r. 1945, bytem Brno. Jmenovaný je vedoucím skupiny a politická memoranda vypracovává hlavně on.

Ing. Racek Aleš, kr. jméno Ptáčník nebo Chechtavý..., člen KSČ od r. 1945, bytem Brno.

JUDr. Bohanes Jaroslav, kr. jméno Sokol..., člen KSČ od r. 1945, býv. člen kádrové kraj. komise KSČ, bytem Brno

MUDr. Votava Ladislav, kr. jméno Jetelina..., člen KSČ od r. 1948, bytem Brno

Všichni jmenovaní jsou osobními přáteli Maisona a udržují s ním spojení přes spojku (orgán StB).

Skupina "DŽ-PAMEL"

Skupina vznikla z podnětu býv. zaměstnankyně ústř. sekretariátu nár. soc. Dvořákové Boženy, t.č. v emigraci v Kanadě.

Skupina je reprezentována těmito osobami:

Dvořáková Věra, roz. Ouředníková, 26-ti letá, kr. jméno Pamel, býv. členka nár. soc. mládeže

Architekt Janeček... Jmenovaný u sebe ukrýval po dobu 14-ti dnů Maisona před jeho odchodem do zahraničí...

Zprávy a dopisy odevzdávala Dvořáková spojce (orgán StB).

Skupina "VLAST" dříve "JARO"

Jedná se o tří člennou skupinu založenou Trutnovským Jiřím, t. č. v emigraci v USA. Členové skupiny:

Hlávka Jiří, kr. jménem Mach..., člen nár. soc...

Ing. Porket Josef, kr. jménem bratr Matouš...

Březina Jaroslav, kr. jménem Březí Jarka...

Skupina podávala zprávy rázu voj. a hospodářského a vydávala ileg. časopis "Plamen". Činnost skupiny je kontrolována org. StB, jako spojkou...

Skupina "JAVOR"

Na skupinu bylo provedeno napojení orgánem Damiánem přes Irenu Svobodovou přítelkyni býv. zaměstnankyně ústř. sekr. nár. soc. Dvořákové Boženy...

JUDr. Štykar Bedřich,..., kr. jménem Javor, býv. člen soc. dem. sloučením KSČ...

Dr. Šplíchal Josef, býv. člen soc. dem., sloučením KSČ.

Skupina se zabývala podáváním zpráv z oboru zásobování. Je kontrolována orgánem StB, jako spojkou.

Skupina "POPI"

Jde o skupinu založenou po únoru 48 Pechanem Miloslavem t. č. v emigraci v zahraničí. Členové skupiny jsou býv. nár. soc. vysokoškoláci:

JUDr. Kostrhun Lubomír, 23-ti letý, kr. jménem Petřík... Jmenovaný byl vedoucím skupiny POPI...

Pecháček - Grafo....

Kessler Zdeněk, kr. jménem Němec Jiří... Činnost jmenovaného, podávání špionážních zpráv a různé štvavé elaboráty.

Skupina vypracovává pro Maisona politické přehledy a elaboráty, representuje v ČSR ileg. čs. stranu práce.

Skupina "SNĚŽENKA"

Napojení na tuto skupinu provedl orgán Damián na základě hesla a adresy, kterou obdrželo tzv. ústředí (StB) přes ilegální vysílačku ze zahraničí. Dále napojení utvrdil osobní dopis Šebora Miloše (agenta franc. špionážní služby v Paříži) vedoucímu skupiny Hamplovi, jehož je Šebor osobním přítelem. Skupina se skládá ze tří částí z nichž jedna pod jménem Červenec, kterou rozpracovává KS StB Olomouc. Druhou část pod heslem Troníček zpracovává KS-StB Praha. Jádro skupiny námi zpracovávané se skládá z těchto lidí:

Hampl Václav, kr. jménem Hanuš. býv. škpt. SNB... Jmenovaný je vedoucím skupiny Sněženka a organizátorem ilegality v řadách býv. přísl. SNB.

Rožek Emil, býv. pplk. SNB... nár. soc., nyní bez polit. přísl., t. č. jako pomocný dělník...

Holvek Vilém, býv. prap. SNB...".

Pro řadu zajímavých skutečností zobrazujících složení ilegálních skupin řízených Chalupou a StB byla tato část dokumentu uvedena podrobněji.

Jakmile se pak ukázalo, že tyto skupiny už není třeba na podporu akce SKAUT udržovat, přistoupila StB v průběhu roku 1953 k jejich likvidaci.

Když byl Damián před vánocemi 1951 odvolán z Paříže do Prahy, aby podal zprávu o průběhu akce SKAUT a dostal další instrukce, ocitl se dr. Chalupa bez řídícího orgána.

Z Damiánovy jednadevadesátistránkové zprávy ze dne 27. 12. 1951 uvedeme jen závěrečnou dodatkovou poznámku.

"Při jedné příležitosti (na jaře 1951) mně Chalupa řekl, že by byl ochoten posílat domů i podrobnější zprávy, kdyby se mohl přesvědčit o naprosté bezpečnosti cesty, která by k tomu účelu sloužila, když jsem jej požádal, aby vyjádřil jasněji řekl, že kdyby s ním např. byl ve styku O. Kašina nebo V. Vacek, které zná a má k nim důvěru, že by jim je dával. Avšak v zápětí hned prohlásil, že oni by takové hlouposti nikdy nechtěli, poněvadž Zahraniční ústav není budován k tomu, aby sloužil jako špionážní agentura a že on na budování takovéto agentury nikdy spolupracovat nebude.

Od doby, co mě tak nešťastně kontaktoval můj řídící orgán, Chalupu neustále znepokojovalo vědomí, kolik lidí v ČSR vlastně o jeho činnosti ví, aniž by to také věděl on. Když prý jej obsluhoval Kašina mohl být naprosto klidný a nemusel se obávat nepříjemností. A i kdyby k něčemu došlo, byl tam sám, nemohl jej nikdo konfrontovat, poněvadž Kašina měl dipl. immunitu. Řekl mi tehdy také, že jakmile se do jejich práce, t. j. jeho a Kašinovy, začali plést lidé z domova, ihned se objevily nepříjemnosti: dokázal tato svá tvrzení tím, že jakmile oznámil (vlastně k tomu prý byl donucen) Kašina domů, kde mají své Mrtvé schránky, ihned z nich jedna vybouchla."

Damiána zdrželo ústředí StB v Praze neobratně příliš dlouho, takže už ho nebylo možno poslat zpět do Paříže, kde by jeho dlouhá absence nutně budila nebezpečné podezření především exilových kruhů, pak i francouzské kontrarozvědky.

Dr. Chalupa se nedočkal ani jiného řídícího orgána, a tak odcestoval do Spojených států.

Později na schůzce s řídícím orgánem 28. 12. 1956 v Chicagu, tvrdil, že jeho případ byl provalen přímo na ministerstvu vnitra v Praze. Zatčení francouzskou kontrarozvědkou v okamžiku odjezdu do USA prý unikl jen tím, že z domova jel již ranním vlakem místo večerním, jak měl původně v úmyslu. Této historce patrně nikdo nikdy nevěřil.

Dr. Chalupa do USA bez překážek vycestoval, usadil se a dostal velice brzy velmi dobré místo v bance přes své mizivé znalosti angličtiny.

Pokud se dr. Chalupa domníval, že se mu emigrací do USA podaří vyhnout se další spolupráci s StB, tedy se mýlil. StB založila akci SKAUT příliš široce, než aby nevyužila znovu starého agenta, který se osvědčil doma mimořádným způsobem, i když jeho působení ve Francii bylo (kromě zorganizování a využívání Zahraničního ústavu jako vlivové agentury) zpravodajsky hluboko pod očekávanou úrovní.

1. oddělení I. odboru hlavní správy StB vypracovalo pro svou potřebu s datem 15. července 1956 memorandum shrnující veškerá dosavadní data a poznatky k osobě dr. Chalupy a k akci SKAUT.

Za dr. Chalupou byl vyslán z Prahy do Chicaga příslušník StB Soukal s úkolem obnovit spojení.

Po mnoha potížích konečně Soukal dr. Chalupu 6. 9. 1956 kontaktoval, čímž ho k smrti vyděsil. Dr. Chalupa prohlašoval, že v USA se bojí spolupracovat a navrhoval spojení přes Holandsko, kde měl sídlo Zahraniční ústav.

První pracovní schůzka se konala v Chicagu 30. 10. 1956 a dr. Chalupa do té doby, jak hlásil Soukal, o několik kilo zhubnul a nervově se zhroutil.

Oba účastníci schůzky se netajili strachem z FBI, která jak hlásil Soukal do Prahy, ho otevřeně sledovala.

Dohodli se na instruktážních schůzkách, styku pomocí mrtvých schránek a případě spojení prostřednictvím spojek a spojení přes Evropu.

Pro začátek měl Soukal od dr. Chalupy žádat "pouze informace o situaci mezi emigranty a s nimi spojenými krajany v USA".

Jak uvádí "Dotazník (agenta, informátora, residenta)" byl dr. Chalupa znovu zavázán ke spolupráci s rozvědkou StB dne 28. 2. 1957 pracovníkem 1. odd. 1. odboru I. správy MV Soukalem, a to na podkladě dřívější spolupráce. Spolupráci, jak uvádí bod 20. dotazníku, přijal neochotně. Měl nadále používat krycí jméno Direktor, jeho svazek měl číslo 01538.

Průběh spolupráce dr.Chalupy s jeho řídícím orgánem dokládá nejlépe nedatovaný dokument z konce roku 1956, který je instrukcí pražského ústředí rozvědky Chalupovu řídícímu orgánovi:

"Direktor

Direktor je si vědom toho, že je kompromitován, proto také přes veškeré vytáčky bude spolupracovat. Nyní záleží od dobrého a pevného řízení. Nesmíme přistoupit na jeho požadavek, ponechati mu iniciativu v podávání zpráv, neboť tím by se spolupráce dostala do starých kolejí. Direktor by nám dával jen zprávy všeobecného charakteru a snažil by se co nejdříve ze spolupráce vysmeknout.

Tyto jeho úmysly byly již podpořeny některými chybami z naší strany. Již při prvém kontaktu soudruh Soukal dopustil, aby byl považován za ilegalistu, čímž svoji pozici oslabil a proto nemohl pevně trvat na tom, aby Direktor podal zprávy a spolupráci v plné míře obnovil. Druhou takovou chybou bylo, že při druhém kontaktu žádal o to, aby plnil dohodu, která s ním byla v Praze uzavřena, t. j. společný boj proti pravičákům. I v tomto je naše slabina. O plnění dohody nemělo být hovořeno a mělo se na něm žádat, aby pokračoval ve spolupráci s námi, která ovšem nebude zaměřena tak, jako dosud, na odhalování ilegality doma a na budování Ústavu v zahraničí, ale budeme od něho žádat konkretní a přesné informace o jeho činnosti a činnosti emigrace a aby nám pomáhal v boji proti emigraci ofensivě tím, že využije svého postavení v ČÚZ k rozkládáni emigrace.

I této chyby se bude snažit Direktor nějak pro sebe využít. Nasvědčuje tomu jeho plán obnovení spolupráce, který jak jsme mu správně řekl, je nekonkretní a je vlastně zaměřen k obnovení činnosti DOS úkolovat sám, avšak úkolů pro něho je v něm velmi málo.

Tento jeho plán zásadně odmítněte s tím, že takovýmto způsobem nehodláme dále spolupracovat. Nepomýšlíme na obnovení činnosti DOS, protože to byla organizace velmi těžkopádná a nás by příliš zaměstnávala, čehož by opět D. využíval. Řekněte mu, že je mu dobře známo, co to DOS bylo, že to byla vlastně StB, která s jeho vědomou pomocí využívala jeho osoby k pronikání a k odhalování ileg. činnosti.

Tímto Directorovi jen připomeneme jeho kompromitaci a povzbudíme ho k aktivní práci.

Chceme nyní s ním spolupracovat zcela jiným způsobem, než byl dosud zvyklý. Bude od nás dostávat úkoly, které bude plnit a my nebudeme pro něho plnit žádné úkoly. Toto si již musí uvědomit. Při té příležitosti mu také vysvětlíme, že se jedná o jeho vlastní bezpečnost, když od něho žádáme, aby nás sdělil své styky, prameny zpráv, vše o své osobě, rodině atd. Jen na předpokladě, že všechny naše požadavky bude plnit přesně a odpovědně, budeme moci přejít na neosobní styk a tak zajistit jeho bezpečnost, o kterou má tak velké obavy. Je tedy vše v jeho rukou. Provedeme s ním ještě dvě nebo tři schůzky, které jsou nutné k tomu, abychom si prověřili, jestli pracuje pro nás upřímně a odpovědně a připravili nepřímá spojení (přes krycí adresu). Později se s ním budeme scházet jen jedenkrát za čtvrt roku, podle potřeby a příležitosti. Čím lépe bude plnit uložené úkoly, tím menší bude osobní styk na vyšší bezpečnost jak pro něho tak i pro nás.

Pro další osobní styk vypracujte spolu s ní vhodnou legendu, která by ho v případě provalu kryla. V žádném případě mu ale nebudeme dávat zprávy o situaci. Budeme se musit s ním také dohodnout způsob vyvolání nutné schůzky čas a místo pevných schůzek a heslo".

StB zatlačila na dr. Chalupu a hodlala mu ukázat, jaké je postavení agenta, i takového, který si představoval svůj vztah k StB jako vzájemnou spolupráci.

Jak se píše: "Chceme nyní s ním spolupracovat zcela jiným způsobem, než byl zvyklý. Bude od nás dostávat úkoly, které bude plnit a my nebudeme pro něho plnit žádné úkol.".

Řídící orgán mu měl uložit úkoly předat informace a zodpovědět zásadní otázky:

 1. "jeho činnost od doby, kdy s námi přerušil spolupráci
 2. jeho styky, charakteristiky
 3. organizační struktura Ústavu
 4. plán Ústavu pro další činnost zejména plán skupinové demokracie a jakých výsledků již dosáhli
 5. členové Ústavu, počet a charakteristiky
 6. vztah Ústavu k emigraci a k Američanům
 7. spojení do ČSR, s kterými osobami z okolí Brna udržuje styk a jakým způsobem."

Otázky dokládají, že od odvolání Damiána z Paříže v prosinci 1951 neměla StB s dr. Chalupou styk. Věděla však o něm a trvale mu přikládala význam. Dochované dokumenty z let 1952 a 1953 dokládají, že StB posílala přes kontrolované ilegální skupiny doma do zahraničí různé tiskoviny, aby udržela v očích emigrace a cizích rozvědek zdání, že ilegální organizace v ČSR řízená dr. Chalupou pokračují v činnosti. Akce StB SKAUT byla utlumena, nikoli však přerušena.

Ačkoli poprvé kontaktoval řídící orgán Soukal dr. Chalupu v Chicagu 6. 9. 1956, již 19. 9. předložil ministr vnitra Barák politbyru ÚV KSČ "Plán práce I. správy MV proti čs. reakční emigraci", kde k situaci čs. rozvědky v USA hlásí kromě jiného: "V emigraci v USA máme pět agentů... Budeme pracovat na využití LEONA a MAISONA k otiskování rozkladných materiálů v tisku."

Pro StB byl dr. Chalupa, zatím ještě pod jménem MAISON, trvale perspektivním špičkovým agentem v rámci práce vlivové agentury.

K úkolům, které byly ústředím uloženy Soukalovi, respektive dr. Chalupovi, končí citovaný dokument prováděcím pokynem:

"Ke shora uvedeným úkolům Direktora nejdříve vytěžte a pak ho požádejte o napsání. Nebudeme mu dávat finanční odměny dříve, dokud nepodá hodnotné zprávy. Tuto zásadu přísně dodržujte.

Při vytěžování k úkolu č. 3 a 4 se snažte nenápadně zjistit, zda-li ústav neorganizuje nějakou vojenskou složku. Agenturní cestou jsme získali memorandum Ústavu o přípravě čsl. ozbrojeného sboru. Memorandum bylo rozesláno pouze v 10-ti výtiscích, takže zde hrozí, při přímém dotazu, nebezpečí provalení našeho spolupracovníka.

Úkol proniknouti do SE, který jste již Direktorovi dal, považujeme za dlouhodobý. Plán však bude muset Direktor pozměnit, protože my nebudeme vysílat žádného jeho bývalého spolupracovníka, který mu má usnadnit proniknutí. Vede nás k tomuto rozhodnutí to, že Direktor tím sleduje cíl dostat všechny své spolupracovníky z ČSR a na druhé straně odchod takové osoby do zahraničí by byl velmi nápadný a jen by připoutal pozornost na Direktora a ústav."

Poznámce o finančních odměnách nutno rozumět tak, že když na schůzce v Chicagu dne 28. 12. 1956 dal Soukal dr. Chalupovi 50 dolarů, "jako zálohu na jeho drobné výdaje pro naši společnou práci a Direktor začal jednat dále jako náš spojenec", bylo to Soukalovi vytknuto s rukopisnou poznámkou "Nevhodné" na okraji jeho hlášení, datovaného v New Yorku dne 2. 1. 1957.

Ze záznamu Soukala o čtyřhodinové schůzce s dr. Chalupou uskutečněné dne 27. června 1957 v restauraci Michelob v Chicagu je zřejmé, že si dr. Chalupa své peníze zasloužil.

"V závěru schůzky jsem zopakoval Direktorovi, že je nutno nechat vytáček a bude-li vytvořeno spojení, bude spolupracovat jako doma nebo v Paříži. Direktor souhlasil.

Direktorovi předáno 250,- dolarů

Direktor peníze zlegalizuje, že je dostal od mecenáše ústavu krajana Kaliny.

S Direktorem dohodnuto vyvolání nouzové schůzky. Postup je tento: Zavolat do banky, zahraniční odbor. Ozvat se jako Malina. Může jinak říci cokoliv. Direktor přijde v 11.30 hod. do haly Hotelu Midland, kde bude ř. o. sedět v klubovce na levé straně.

Zhodnocení

Direktor přijal snadněji než se dalo očekávat, instrukce z centrály. Určitou úlohu hrála možnost získání peněz. Z mých náznaků o Sněžence a spojení přes cizí velvyslanectví je zřejmé, že se Direktor cítí silně zavázán. Velmi rád přijal možnost i neosobního spojení i schůzky v Kanadě.

S Direktorem je však nutno zde uspořádat dvě schůzky. Na příští mi sdělí návrh na spojení a na další schůzce mu dát naše spojení s přihlédnutím k jeho návrhu a možnostem. Na neosobní spojení v Kanadě navrhuje 2 kryté schránky, případně proložit živou schránkou, atd.

Nevýhoda schůzek v Kanadě je však v tom, že Direktor bude předán jinému řídícímu orgánu, s kterým může hrát "divadlo" a vyklouzávat se jako mně, ačkoliv nyní slíbil plnit všechny úkoly, které jsou pro něho splnitelné. Soukal."

Na schůzku 27. června 1957 šel Soukal vybaven nejen penězi, ale i pokyny obsahujícími kromě jiného informace o rozsahu Chalupovy kompromitace spoluprací s StB ještě v ČSR, před jeho vysláním v zahraničí.

Ve výpisu telegramu do New Yorku dne 18. června 1957 se uvádí:

"Napojoval MV na illegální organisace, které po napojení řídil pod dozorem MV a usměrňoval činnost příliš aktivních. Spojky mezi ním a těmito organisacemi dělali orgáni a agenti MV....

Oklamal vedoucí prominenty v zahraničí (Ripka, Stránský, Krajina, Zenkl a Majer) tím, že se na ně napojil ještě z ČSR jako vedoucí strany práce, což byla pomyslná organisace, která kryla činnost jeho a orgány MV. Prominenti uvěřili existenci SP a posílali domů zprávy a pokyny, které ovšem šly do rukou StB....

Pomohl odhalit nepřátelskou činnost několika diplomatů, působících v ČSR. Získal je prostřednictvím illegálních organizací pro dopravu zásilek strany práce do zahraničí a naopak a tak odkryl jejich pravou činnost v ČSR a ohrozil jejich bezpečnost. Byl si opět plně vědom, že tyto diplomaty vydává do rukou bezpečnostních orgánů...

Direktor nám předal heslo na skupinu Sněženka, vedenou Václavem Hamplem, které získal prostřednictvím Povolného a Šebora (Kudláčkův špion) v Paříži. Tím nám umožnil napojit se na tuto illegální organisaci, která byla později likvidována. Na 17 dalších organizací, sjednal si schůzky s vedoucími, dohodl s nimi spolupráci se stranou práce a tak je vlastně předal bezpečnosti. Takovýmto způsobem pomohl StB odhalit činnost illegálních organisací, které byly později likvidovány. Celkem bylo pozatýkáno asi 700 lidí, z toho bylo asi 15 osob odsouzeno k trestu smrti. Dále nám zaslal za doby jeho pobytu v Paříži heslo na skupinu M. Horákové. Kontakt Horákové se nezdařil, protože heslo bylo zkomoleno. Přesto upozornil StB na existenci illegální organisace a tak umožnil její likvidaci. Za pobytu v Paříži získal také majora Riche, francouzského diplomata v Praze, jako spojku mezi ním a stranou práce.

Riche byl známý špion, který velmi dobře ukrýval svoji činnost a byl to opět Direktor, který ho pomohl odhalit...".

Soukal byl dále instruován, aby v případě neseriozního chování Chalupova poukázal na to, že Chalupa není kompromitován jen nějakým nic neříkajícím slibem, ale hlavně svou aktivní spoluprací s StB a jejími konkrétními výsledky.

Tohoto případného poukazování na kompromitaci však nebylo třeba, jak již bylo shora uvedeno.

V USA pracoval dr. Chalupa pro StB jako agent od 6. 9. 1956 do října 1958. Jeho řídícími orgány byli zprvu Soukal, pak Stehlík a Šumavský. Z hlediska StB však selhal, dokonce pracoval proti komunistickému režimu v ČSSR.

Proto podal dne 4. 8. 1961 kpt. Orb náčelníkovi 1. odboru I. správy MV Zelenkovi návrh na uložení svazku Direktor - tedy k definitivnímu zrušení zpravodajského styku StB s dr. Chalupou.

V odůvodnění návrhu se píše:

"Zprávy a materiály získané od Direktora byly pouze průměrné hodnoty, které nám již byly známy buď z jiných pramenů a nebo nebylo obtížné si je opatřit jinou cestou. V průběhu styku měl neustále výhrady ke způsobu udržování osobního spojení s ním a tvrdohlavě trval na zorganisování spojení s ním mimo území USA. Při tom zveličoval momenty ohrožení bezpečnosti jeho osoby. Na poslední schůzce v říjmu 1958 se dokonce uchyloval k vyhrožování policií. Na základě těchto skutečností bylo učiněno rozhodnutí přerušit další styk s Direktorem.

V této souvislosti byly učiněny za účasti KS MV Brno I. odbor kroky k postižení jeho rodičů v ČSSR. Jeho otec je bývalý živnostník, který udržoval styky s bývalými lidmi a záhadnou cestou se mu podařilo vstoupit do KSČ, při tom pobíral vysoký důchod (Kčs 1400,-). S Direktorem udržuje částečný písemný styk a bylo zjištěno, že mu do USA posílá cenné předměty, při čemž podvádí celní orgány. Provedeným opatřením za pomoci MV KSČ Brno mělo být dosaženo podstatného snížení důchodu otci Direktora a případně jeho vyloučení z KSČ.

Direktor v současné době pracuje velmi aktivně proti ČSSR.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem (že byl s Direktorem přerušen zpravodajský styk a KS MV Brno provádí opatření proti jeho rodičům) navrhuji, aby agenturní svazek Direktor, ev. číslo 01538 a podsvazek typu Maison spolu se svazkem vlastnoručních zpráv č. 01538 byl uložen do archivu I. zvl. oddělení I. správy MV. S těmito materiály je ukládáno 7 podsvazků akce SKAUT."

Návrh byl přijat. Akce SKAUT skončila. Rozvědka StB měla o jeden debakl více.

Je možno se tázat proč. K osobě dr. Chalupy hovoří dokumenty zcela jasně, není co dodávat. Na otázky zda-li se postupně stal dr. Chalupa agentem pracujícím i pro Francouze, Američany či Sovětský svaz nelze z dokumentů StB dát jednoznačnou odpověď. Závazek u Francouzů i Američanů je však z kontextu událostí téměř jistý. Nelze předpokládat, že by ho rozvědky nepoužily, když o něm mimo veškerou pochybnost věděly. Zároveň však lze předpokládat, že jeho činnost pro ně byla tak málo přínosná, jako jeho práce pro StB v zahraničí.

Dr. Chalupa, jak je z bohatého materiálu StB patrno, byl jako skutečný rozvědčík zcela nepoužitelný. Naproti tomu byl trvale snad vůbec nejlepším členem vlivové agentury StB.

Pokud byla kdy vyslovena domněnka o možnosti jeho verbování ze strany KGB, tedy byla založena na tom, že StB podle vlastního záznamu s dr. Chalupou ukončila činnost nejen pro nekvalitní práci, ale i pro odmítání práce a vyhrožování americkou policií. Vzhledem k tomu, že StB mohla dokonale dr. Chalupu k další práci přitlačit, vyvolává argument o vyhrožování pouze úsměv. Proto je možno domnívat se, že StB musela ustoupit v řízení a využívání dr. Chalupy někomu silnějšímu. To však lze vyslovit jen jako domněnku či možnost. V materiálech o dr. Chalupovi nám dostupných není nic, co by tomu nasvědčovalo.

Ovšem v materiálech analyzovaných ÚDV se nalézalo zpravidla velmi málo konkrétních informací týkajících se KGB.

Lze však mít za to, že dr. Chalupa, jak již bylo řečeno nebyl jako skutečný ofenzívní agent, kterékoli rozvědky použitelný. Jako pracovník vlivové agentury byl naproti tomu prvotřídní.

Zbývá zastavit se u případů desítek ba stovek lidí, které dostal dr. Chalupa s neuvěřitelnou chladnokrevností do vězení v několika případech i na popraviště, tak jak to bylo v souladu s jeho osobními zájmy.

O postavení dr. Chalupy v řadách agentů StB svědčí to, že když měli být v druhé polovině padesátých let podmíněně propuštěni někteří vězni, jednalo napřed vedení StB o tom, zdali nevědí nic bližšího o mjr. Královi - dr. Chalupovi.

V roce 1969 vydala Generální prokuratura ČSR publikaci "Dokumentace vzniku a příčin nezákonností v činnosti prokuratury v letech 1948 - 1952". Na str. 28 - 29 je popsáno vyprovokování trestní činnosti skupiny dr. Pavla Kotála a dalších skupin jednoznačně je popsána a zhodnocena činnost dr. Chalupy jakožto agenta StB. Je citována zpráva inspekce ministra vnitra z 4. 5. 1966, kde je výslovně uvedeno: "Jakákoliv trestná činnost osob ze skupiny dr.Kotála před napojením na Chalupu nebyla zjištěna...". Stejně s hovoří o dalších skupinách.

Dokumentace dále uvádí o odsouzení skupiny dr. Kotála, že nezákonný podklad tohoto trestního řízení byl znám již v roce 1957 ministru vnitra a v roce 1958 náměstkovi ministra spravedlnosti, přesto však nebyly podniknuty kroky k nápravě.

Dokumentace píše: "Odsouzení nezasloužené tresty odpykávali dále. V r. 1966, kdy citovaná zpráva IMV jasně vinu vylučovala, byly podněty odsouzených, domáhajících se přezkoumání svého odsouzení, generálním prokurátorem jako nedůvodné odloženy. K rehabilitaci došlo teprve dle zák. č. 82/1968 Sb.".

Kromě trestů smrti byli i lidé vězněni vinou dr. Chalupy déle než patnáct let. Ale přišly rehabilitace v r. 1968 a činnost dr.Chalupy jakožto agenta StB nezůstávala utajena. Smrt statečných lidí, sta a sta let ztrávených v kriminálech a koncentračních táborech, utrpení stovek rodin popravených a uvězněných - to vše dílem JUDr. Vlastislava Chalupy.

A dr. Chalupa byl v exilu ve Spojených státech, oslavován jako statečný a zasloužilý bojovník proti komunistickému režimu v Československu.

A závěr opravdu neočekávatelný: Dr. Chalupa se začal krátce po listopadu v Československu angažovat: Dal podnět k založení Mezinárodního politologického ústavu v Brně, kde vypracoval návrh ústavy, redigoval měsíčník Budování státu, vydal skripta Základy politologie, v nakladatelství Melantrich dezinformační publikaci "Tři roky 1945 - 1948" a když už jeho pravá tvář začal být odhalována v Brně i v Praze, dal podnět k vytvoření Centra pro výzkum exilové politiky na Palackého univerzitě v Olomouci, kde chtěl vydávat své paměti z činnosti v zahraničním odboji.

Čím nebo kým je k takové horečné aktivitě puzen?

Toto však není závěr případu agenta StB JUDr. Vlastislava Chalupy.

Ten se teprve připravuje.

V Praze dne 30. listopadu 1994PŘÍLOHA

Z mnoha set dokumentů, dokládajících činnost JUDr. Vlastislava Chalupy bylo vybráno sedmnáct nejpodstatnějších. Čtrnáct z nich dokumentuje jeho aktivnitu mezi červnem 1948 a červnem 1957, někdy v širších souvislostech. Dr. Chalupa je tu často jmenován nepřesně Vlastimil. Vysvětlivkami a poznámkami nebylo možno vlastní stať ani přílohy opatřit, neboť by neúměrně vzrostl rozsah práce, která je ostatně určena především těm, kteří jsou s problematikou StB respektive rozvědky dostatečně seznámeni.


DOKUMENT č. 1

1948, 23. června. Návrh referátu 40 na reorganizaci agentury StB ve třetím odboji na využití akce Skaut, ve které byl zapojen dr. Chalupa jako agent mjr. Král. Schválen zástupcem velitele StB Milénem.

Referát 40 Praha, 23.června 1948

Zpráva č. 6

Mimořádný D P V

Podle příkazu 01 byla a dosud je práce podzemí řízena tak, aby nebylo utvářeno žádné vedení, aby se omezovalo vydávání časopisů a činnost byla brzděna. Tato taktika pasivní resistence má však skrývat určité nebezpečí. V poslední době se stává, že někteří členové skupin, které jsou pod naší kontrolou, přecházejí k jiným skupinám a vymykají se z našeho vlivu. Příčiny jsou zřejmé, členové nedostávají konkretní úkoly, nevidí žádnou aktivitu a samozřejmě se budou podřizovati skupině, u které je vidět nějaká činnost. Přesto, že t. č. máme podzemí dobře agenturně obsazeno, mohlo by se stát, že by skuteční illegalisté pozvolna odpadávali od námi kontrolovaných skupin, přecházeli k jiným skupinám a z celého centra by jim zůstali jen naši agenti. V zájmu úspěšného čelení této situace navrhuji na rozdíl od dřívějších pokynů:

1. Přebudovat organizačně skupinu Skaut na centrální skupinu, která si přisvojí práva, která mívá ústř. vedení.

2. Tato skupina bude spojovacím orgánem s ostatními skupinami a bude řízena obvyklým způsobem.

3. Abychom se vyhnuli organizování podzemí a při tom mohli získat určitou autoritu, bude nutno vydávat časopis, dobré úrovně, který však nebude určen pro veřejnost, nýbrž jen pro členy III. odboje a někdy jen pro vedoucí skupin. To bude dobře působit.

4. Skupina se musí finančně osamostatnit, stát se mluvčím všech skupin (v případě potřeby).

5. Skupinu rozdělit na jednotlivé organizace, jejichž činnost bude specializována (přechody, finance, tisk, informace, spojení za hranice atd.), tedy jakési komise.

Tak bychom se mohli vyhnout organizování podzemí a tvoření ÚV a přitom získat autoritu a vedoucí posici, jakož i kontrolu.

Žádám a) buď schválení návrhu
b) nebo přesné pokyny
c) nebo ponechat k rozhodnutí 2. odd. s II. pododd. jak se máme zachovat k dané situaci a při jejich změnách.

Schvaluji: Milén

23. 6. 1948

MV ČR sekce OUS arch. a spis. služby a.č. 41538/013


DOKUMENT č. 2

1948, 16. listopadu. Návrh na převedení tří ilegálních pracovníků orgány StB do zahraničí k zajištění dalšího průběhu akce SKAUT.

Útvar 701-A

č.j.: III - Aa-7794/641-48

referent: Kašina V Praze 16.11.1948

Návrh panu přednostovi sektoru III-Aa

Dne 20. 11. 1948 má být přepravena přes hranice do Německab Božena Dvořáková, Jiří Trutnovský a Axman.

Božena Dvořáková je vedoucí členkou illegální organizace SKAUT. Dvořáková svou illegální činností upoutala na sebe pozornost bezpečnostních orgánů a je proto nutné, aby odešla do zahraničí, protože její zatčení by ohrozilo a nutně likvidovalo akci SKAUT. Dvořáková bude pracovati v zahraničí u své přítelkyně M. Foukalové ve Frankfurtu na CIC. Zprávy od Burešové ze zahraničí budou docházet pod naší kontrolou.

Jiří Trutnovský je vedoucí illegální organizace JARO, která spolupracuje s CIC. Trutnovského odchod je nutný v důsledku dalšího chodu akce SKAUT. Trutnovský předá svou organizaci i svou zpravodajskou síť organizaci SKAUT a tím je také zaručena kontrola nad dalším vývojem této organizace. Trutnovský bude pracovat v zahraničí ve Frankfurtu na CIC a pak hodlá odjeti do Anglie. Na všech těchto místech bude pracovat pro Stranu Práce, to znamená, že všehny jeho poznatky budou námi kontrolovány.

Axman je vedoucí illegální organizace Věrni, musí být převeden ze stejných důvodů jako shora uvedení. Jmenovaný bude pracovati v zahraničí přesně podle našich instrukcí, které budou ukryty za požadavky organizace SKAUT.

Illegální organizace SKAUT dopomáhá nám k úspěšné kontrole domácího podzemí a zahraniční emigrace. Přechod uvedených osob je prováděn pod zorným úhlem těchto úkolů.

Souhlasím ref. 64

18. 11. 1948

02

MV ČR sekce OUS arch. spis. služby a. č. 41538/013


DOKUMENT č. 3

1948 (listopad/prosinec). Přehled politické situace v ČSR koncem roku 1948 z hlediska StB s plánem, jak postupovat proti třetímu odboji za využití dr. Chalupy jakožto agenta mjr. Krále, vedoucího kromě jiného ilegální levicové Strany práce. Dochovaná část dokumentu není podepsána, adresována ani datována.

Všeobecný přehled

V ČSR po roce 1945 přešla buržoasie mlčením podrobnosti svého boje proti Němcům. Byly svěřeny některé podrobnosti (R-3, ZB, Černý lev, atd.), ale hlavní fáze boje nebyly zveřejněny nikdy. Dokonce byla zjevná tendence usměrňovat údaje, které byly postoupeny Svazu národní revoluce.

Tak zpravodajská práce buržoasie, její napojení na zpravodajské centrály západních států, zůstala utajena.

Do února 1948 pracovali někteří představitelé buržoasie buď jako politikové, nebo pouze jako agenti zpravodajských služeb proti nastupujícímu socialismu.

Po únoru zapojili do svého boje sítě vybudované za protektorátu. Pro tuto fázi boje jsou důležité zkušenosti, které buržoasie nabyla za protektorátu.

Nezávisle na této linii vstoupili po únoru do odboje vysokoškoláci pravicově zaměření, mládež ČSNS a všichni ostatní nespokojenci, kteří nyní nemohou své oposiční myšlenky hlásat ústy strany ČSNS a strany Lidové.

Tento odboj vyrostl takřka přes noc a nabyl velkých rozměrů. Kvalita tohoto odboje není valná. Svou práci zaměřili na vydávání illegálních tiskovin (Přijdeme), distribuci těchto prováděli tak neopatrně, že velká část organizací byla policií odhalena.

Zbývající část byla odhalena pomocí agentů. Agenturní proniknutí nebylo však cílevědomé, skupiny se napojily na agenty neopatrnou masovou prací.

Jen skupina vytvořená na našem území Ransdorfem pracovala dokonalejším způsobem. Vedoucí osoby této skupiny byly napojeni na agenty CIC a na Americké velvyslanectví v Praze. Stalo se tak proto, že někteří z členů pracovali asi již dříve pro CIC. (jinak cizí zpravodajské služby zasahovaly do vlastní illeg. práce mnohem později).

K nebezpečnější illegální práci přešli bývalí vojáci západní armády a Volyňští Čechové. Protože v rámci osídlování pohraničí zdržovali se vesměs u hranic, začali budovat illegální přechody. Mnohé přechody byly likvidovány, ale činnost trvá nadále.

Ve stejnou dobu kdy se zrodil masový odboj, začali zkušení buržoasijní politikové plánovat svůj vstup do illegality.

Po únoru sesešli poslanci ČSNS v klubu a zde dohodli společný postup. Rozdělili se na tři skupiny. Prvá skupiny měla odejít do zahraničí, druhá měla řídit domácí odboj a třetí provádět tzv. státotvornou politiku. Plán nebyl přesně dodržen, protože neexistovala patřičná autorita, která by sobecké zájmy profesionálních politiků usměrnila. Do zahraničí odcházeli politikové podle vlastního uvážení, druzí zase váhali odejít pro osobní nestatečnost.

Naše pronikání do odboje.

Ve své práci jsme byli z počátku překvapenými diváky když jsme neustále objevovali širokou základnu illegality.

Naše práce se omezovala pouze na vedení agenturní sítě zaměřené k odkrývání existujících skupin.

Poznatky z toho vyplývající byly pouze objevné směřující k poznání a k úspěšné likvidaci.

Závěr:

Nejdříve tedy vzniklo hromadné odbojové hnutí a za ním teprve následovala naše práce.

Další vývoj v odboji.

Buržoasie se neustále zaměřuje na ovlivňování masové nespokojenosti.

Buržoasie dává k dispozici své finanční prostředky a známosti s prominentními osobami západního světa.

Část buržoasie přechází do zahraničí a vytváří novou emigraci.

V nové fázi vývoje odboje postupně zaniká hromadná illegalita, která pro své nesolidní základy je postupně likvidována (skupina "Přijdeme", skupina kolem Lesáka, skupina Ransdorfova atd.). Do popředí se dostávají skupiny, které buržoasie tak úspěšně vedla do boje proti Němcům. Vedoucí těchto skupin, kteří se zabývali pouze samostatnou prací, obrací se na své spolupracovníky v druhém odboji a vstupují do třetího odboje. (tak ku př. je znovu obnovena činnost Úvodu, R-3 a ZB).

Jsou namontovány vysílačky a započato vysílání pro zahraničí.

V zahraničí je rozdělena emigrace na několik skupin, které již do budoucna naznačují, že tentokráte bude odboj rozdělen na politické strany, které ihned z počátku budou bojovat o své pozice "v osvobozené vlasti":

Jsou to národní socialisté reprezentováni Horou, Hřebíkem, Buškem, Čížkem, Kovárnou, lidovci Ducháčkem, Chudobou a Tigridem. Vilím se opírá hlavně o Labour Party. Agrárníci si budují centrálu ve Švýcarsku.

Situace v zahraniční emigraci je dosti neutěšená, je zde mnoho vzájemné averse. Nad každou politickou skupinou se ujímá ochrany ta část západního politického světa, která má k zmíněné skupině nejblíže. Za Vilímem stojí Labour Party, za Lidovci MRP a Vatikán, agrárníky podporují USA. Krajina stojí od prvních chvil v pozadí. Nezúčastňuje se žádné práce a podle vyjádření vlastních přátel pracuje pouze zpravodajsky pro IS.

Do ilegality vstupují také pravicoví SD a společně s brněnskou skupinou lidovců jsou ochotni spolupracovat v odboji s ČSNS a jako základní bod společné práce považují plán jednotné socialistické strany (bližší podrobnosti jsou k dispozici v našem spisovém materiálu pod názvem memorandum B).

Na území Čech a Moravy vzniká rozsáhlá illegální organizace nazvaná UP (ústředí - Praha), která se považuje za domácí vládu v odboji. Má styk se zahraniční emigrací, je napojena na Američany a jimi také řízena.

V té době již také přecházejí agenti západních zpravodajských služeb, aby prováděli teroristické akce a usměrňovali práci odboje.

Vyvrcholením práce odboje v této fázi jsou demonstrace na všesokolském sletu v Praze.

Nynější situace.

Masová nespokojenost neustále vzrůstá. Nedá se již dobře mluvit o neobjektivních příčinách. Hospodářská situace poskytuje dostatek příčin k nespokojenosti. Vzrůstá činnost mezi bývalými partyzánskými skupinami.

K nové činnosti se chystá skupina, kterou na Moravě vybudoval mladý Luža, skupina Vávry - Staříka a skupina Bartoše. Zde je nejvíce využita všeobecná nespokojenost, partyzáni jsou ochotni bojovat proti současnému režimu a v jejich řadách jsou mnozí příslušníci KSČ.

V zahraničí se projevují jednotící tendence. Prozatím mezi emigrací ČSNS. Ripka a starší Stránský uplatňují své bohaté zkušenosti a přejímají iniciativu v emigraci. Starší Stránský se vyjádřil, že bude podporovat teorii o jednotné socialistické straně doma i v zahraničí. Do práce zasahuje i Krajina. Vilím který se bojí, že v neúprosném stranickém boji by sociálně demokratická emigrace neobstála, navrhuje společný postup s ČSNS (shodně s teorií o jednotné socialistické straně).

V Paříži se začali organizovat pod vedením Černého republikání. Torn a Ševčík budují skupinu agrární. Brzy se k nim asi přidá Feirabend.

Pod vedením gen. Moravce a Ingra vyrůstá v zahraničí silná zpravodajská služba, která posílá k nám své agenty. Úkolem těchto agentů je napojení na vojenské odbojové skupiny, přinášení zpráv a práce na sjednocení illegality.

Třetí odboj je napojen na policii a má své buňky i na ministerstvu vnitra. Opatřují protokoly se zatčenými, získávají varovné informace a používají členů bezpečnostího aparátu pro svou práci.

Závěr:

Odboj se rozrůstá ne již tak do kvantity, jako do kvality. Některé skupiny jsou likvidovány, ale pomocí zahraničních spojek jsou budovány nové, nebo se přestavují staré.

Hlavní fáze odboje nám není známa, pohybuje se teprv na periferii zpravodajských poznatků.

Plán (Návrh na další postup v odboji).

Jak uvedeno v teoretické části, není možno všechny členy odboje zlikvidovat, poněvadž bychom museli zavřít polovinu národa. Prostředky které jsou běžně používány k likvidaci jsou nedostatečné a nejsou přizpůsobeny vnitřně politické situaci. Vězení jen zatvrdí členy ilegality v jejich nenávisti k novému režimu (V SSSR bylo použito i proti nejzatvrzelejším odpůrcům více vědecky usměrněných výchovných metod, než přímých policejních trestů.).

Naší snahou je tedy proniknutí do vlastní práce odboje za účelem dokonalého poznání jeho mentality. Hodláme vystoupit v odboji na takovém místě, které by nám zaručovalo nejen kontrolu, ale i možnost oddělit (jak uvedeno v teoretické části (členy od vedoucích a mít tak v rukou důležitý kloub bez kterého se nemůže zdroj odboje pohybovat.

Námi navrhovaný postup:

1. pomocí osoby mjr. Krále pronikat směrem k neznámým odbojovým složkám

2. kolem mjr. Krále vybudovat odbojovou skupinu

3. skupině dát program, který je nutno vsugerovat širšímu okruhu odboje

4. program musí sloužit zájmu socialismu a musí být zaměřen proti zájmům západních států.

5. pomocí skupiny a programu pronikat do emigrace

6. pomocí skupiny a programu vytvářet rozpory v odboji

7. přenášet tyto rozpory do emigrace

8. přenést tyto rozpory na ochránce emigrace tzn. na západní státy

9. likvidace prospěšná vnitřní situaci

Naše praxe:

1. odpovídáme k bodům jak jsou uvedeny v návrhu (na tomto úseku se již pracuje a jedině touto zásluhou byly objeveny mnohé illegální složky)

2. jsou námitky proti tomu vybudovat kolem mjr. Krále skupinu. K tomu odpovídáme z naší praxe. Odboj je budován nezávisle na nás. Nejdříve tu stál dobře vybudovaný odboj a pak teprve naše iniciativa směřující k poznání. Do odboje tak dobře vedeného, není možno pronikat normální agenturní prací, poněvadž bychom zůstali odkázáni na okrajové poznatky. Jádro odboje bychom málokdy postihli (viz útěk Hasala, Ferjenčíka, útěk Zenkla, UP atd.).

Avšak pomocí skupiny s ostatním odbojem stejnorodé je možno nejrychleji a nejúspěšněji pronikat k dalšímu poznání. Nepoužíváme k tomu našeho aparátu a pracují za nás houževnatě členové ilegality.

3. tímto programem je strana práce (teorie o jednotné socialistické straně, kterou vypracovalo oddělení OPVP (oddělení pro vědeckou politiku) pod vedením dr. Chalupy. Bližší je možno prostudovat přímo v memorandu E. Snaha vytvořit stranu práce vyšla sice z iniciativy dr. Chalupy, ale stejného mínění jsou bývalí spolupracovníci OPVP, kteří jsou v zahraničí i doma, stejného mínění je také Vilím, starší Stránský, Firt a mnozí členové odboje ČSNS. Ilegální organizace strany lidové na brněnsku až na určité výhrady, také souhlasí s tímto programem.

Závěr:

 1. iniciativa vyšla od dr. Chalupy.
 2. iniciativa je však i u jiných lidí.
 3. tuto iniciativu chceme použít pro svůj plán, který ve svém závěru má být prospěšný vývoji socialismu u nás.
 4. odboj sjednocují nezávisle na nás zahraniční vedoucí pomocí svých agentů.

4. v obsahu strany práce je udržení znárodnění a strana práce vůbec hlásá program, který je možno nazvat utopickým socialismem. Tento program není nebezpečný socialismu, ale je naprosto nepřijatelný pro Američany. O tom se přesvědčujeme v praxi. Američané podporují krajní pravici a chtějí z ČSR udělat závislou agrární zemi. Program strany práce je i pro ně překážkou, což prohlásil jeden odbojový činitel, který má dobré styky s vlivnými Američany. Program však nachází odezvu mezi členy odboje a byl s ním obeznámen v poslední době také starší Stránský.

5. z titulu strany práce bude možné posílat lidi do zahraničí a dosazovat je na vlivná místa.

6. část domácího odboje tvořena krajní pravicí je pod vlivem Američanů a jako taková nesouhlasí s podobným programem jako má strana práce. Soustředí-li mjr. Král kolem sebe dostatek lidí, bude moci vyhlásit boj této krajní pravici. Finanční a mocenské postavení strany práce pro tento boj by bylo zaručeno jejím vstupem do druhé internacionály.

7. vysíláním delegátů strany práce do zahraniční emigrace a závislostí emigrace na domácím odboji vůbec by byl tento boj přenesen do zahraničí.

8. Velká Británie se dívá starostlivě na rozpínavost Američanů v Evropě. Nelíbí se jim americká politika s Němci a mají obavy, že by přišli o své mocenské postavení v Evropě. Velká Británie je v důsledku toho ochotna podporovat domácí odboj, aby si tak zajistila svůj další vliv. Taktéž uvažuje Francie (tyto informace pocházejí z okruhů býv. vyslance Noska).

Přiřadíme-li stranu práce k druhé internacionále, získáme podporu Velké Británie a ostatních sociálních demokracií západních států. Po této linii se pokusíme vyvolat rozpory i když ne velké mezi zájmy USA a V. Británie jak na poli emigračním, tak na poli politickém vůbec.

9. illegalita bude myslet a pracovat tak, jak budem chtít my. Ta část ilegality, která je svou povahou krajně pravicová bude rozbita, teroristé a cizí agenti zneškodněni a emigrace kontrolována lidmi tam dosazenými. Postupem času bude skupina rozbíjena na jednotlivé drobné skupiny, vyložení nepřátelé státu budou zneškodněni a do jednotlivých skupinek bude vpašován rozkladný proces. Skupinky se nechají degenerovat, přeruší se jejich spojení na vedení a budou ponecháni kritickému oku veřejnosti, která bude oproštěna od nepokojeností v důsledku zvýšení blahobytu každého jedince.

Podaří-li se nám splnit shora uvedené body, budeme pak moci nadále řídit:

 1. likvidaci vyložených nepřátel státu, teroristů a agentů
 2. pozorování nových agentů a kontrolu emigrace
 3. pozvolnou degeneraci zbývající ilegality, protože vybijeme její iniciativu ne v boji proti státu, nýbrž v boji proti pravicovému odboji v zájmu strany práce.

Závěr

Poznatky k návrhům zde uvedeným jsme čerpali ze zkušeností posledních měsíců a v tvrzeních zde uvedených jsme se opírali o fakta uvedená v našich spisech.

Přesné podrobnosti nejdůležitějších devíti bodů máme promyšleny, částečně se na nich pracuje a mohly by být vylíčeny ve zvláštní zprávě.

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby, a.č. 41538/013


DOKUMENT č. 4

1949 (listopad). Programové zásady Čs. strany práce založené dr. Chalupou se souhlasem StB. Dochovaná část dokumentu pochází z konce roku 1949, není podepsána ani datována. Text napsán pravděpodobně dr. Chalupou v Paříži.

K vytvoření illegální "Socialistické strany" došlo z dvojího důvodu:

a) k odstranění nebezpečí, které by vzniklo pro český národ z případného vítězství Západu v eventuelním konfliktu s komunistickými státními útvary Východní Evropy.

b) z aktivity členů ČSNS, kteří způsob, jímž byla jejich strana vyřazena z politiky, pociťovali jako násilný a nespravedlivý a byli odhodláni proti němu protestovat i podzemní činností.

Ad a)

Podle našeho názoru hrozí českému národu v případě vítězné války USA s SSSR nebezpečí:

1. vnitropolitická:

I. Odstranění znárodnění.

Kdyby se činnost Čechů na Západě omezila na skupinu Prchala, Ďurčanský, Feierabend, Koželuhová, Procházka, znamenalo by to, že tato skupina v předpokládaném výsledku války převezme státní moc na území Republiky, což by mělo za následek odbourání znárodnění a návrat k soukromo-podnikatelské soustavě. Takovéto řešení by bylo nepřijatelné valné většině národa, vláda by nemohla být demokratická a musila by být držena násilím a policejními opatřeními, takže by se stát postupně přeměnil v nějakou formu fašismu s novými vnitřními konflikty a novou revoluční vlnou. Mravní vývoj národa a jeho schopnost samostatně se vládnout by tím byla znova radikálně podlomena a jeho demokratický charakter setřen.

II. Návrat Němců.

Kdyby se Češi na Západě za pomoci vhodných argumentů nestarali o paralyzování propagandy sudetských Němců, vrátili by se Němci zpět do Sudet se všemi škodlivými důsledky jejich přítomnosti pro český národ.

2. zahraničně politická:

I. Včlenění do jednoho útvaru s Němci. V předpokládaném případě by došlo k vytvoření nějaké formy federace. Kdyby byl český národ v této federaci spojen s Němci, příp. i současně s Rakušany, zatím co by Slováci byli přičleněni k Maďarsku, znamenalo by to patrně jeho postupnou národní likvidaci a zejména ztrátu možnosti uspořádat si vlastní věci svým způsobem.

II. Roztržení Čechů a Slováků
Lze předpokládat, že v rámci všeobecného oslabování Slovanstva by byl učiněn i pokus oddělit Slováky od Čechů, což by znamenalo pro Čechy posílení německé, pro Slováky posílení maďarské převahy.

III. diskriminace Slovanstva.
V předpokládaném případě by bylo nutno počítat se snahou vyřadit aspoň dočasně slovanské státy ze sboru plnoprávných států a učinit z nich nějakou formu protektorátů, poněvadž právě slovanské státy jsou nositeli komunistické ideologie.

Z těchto předpokladů vyplývají tyto úkoly:

ad a) 1) I.

Ve vládě, resp. jiném politickém útvaru, reprezentujícím na Západě český národ, útvaru, kterému by vítězné mocnosti předaly nebo spolupředaly vedení státních věcí, musí být i jako rovnocenný partner zastoupen směr socialistický, aby pak mohl vedle liberalistického programu výše uvedené skupiny být národu v demokratických volbách předložen i program socialistický, směřující k uchování znárodnění buď v míře, která byla určena Košickým programem, nebo dokonce v míře, ke které bude do té doby dovedeno KSČ, za předpokladu, že lid, zej. pak dělnictvo, si uchování tohoto stavu bude přáti. Aby pak socialistické síly se netříštily, nebudiž obnovována strana národně socialistická a sociálně demokratická, nýbrž utvořena jednotná socialistická strana, resp. Strana práce, složená případně federativně k obou výše uvedených stran, zástupců odborů, konsumních spolků atd. podle vzoru Labour Party. Poněvadž není myslitelné, že by po pro tento případ předpokládaném výsledku konfliktu mohla (legálně) existovat komunistická strana, byly by ve státě dvě strany, reprezentující dvojí možné řešení hospodářských problémů: liberální (s řízeným hospodářstvím) a socialistická s hospodářstvím socialistickým a plánovaným. Poněvadž by Socialistická strana obsáhla patrně nynější členstvo ČSNS, KSČ i soc. dem., prosadila by patrně řešení socialistické proti řešení opačnému.

ad a) 1) II.

Proti návratu Němců je nutno vést propagační tažení v tisku, přednáškami a pomocí tamnějších protiněmeckých sil s poukazem na to, že současné řešení je vyhovující, že etnická hranice odpovídá hranici geografické, že nová kombinace by byla zdrojem stálého nového neklidu a že by tak byl český národ už a priori k novému uspořádání poměrů negativně zaměřen.

Ad b) 2) I

Vzhledem k tomu, že suverenitu malých států bude v daném případě nutně omezena ve prospěch nějaké jejich konfigurace, nejpravděpodobněji federace, jest nutno bojovati proti začlenění do téhož útvaru, ve kterém by bylo Německo a jest se snažiti o vytvoření federace v oblasti dunajské kotliny, ve které by český národ jednak byl početně kulturně i hospodářsky nejsilnější, jednak byla převaha slovanských národů nad neslovanskými.

Ad a) 2) II.

Jest nutno pracovat pro to, aby do dané státní konfigurace nebyly Češi a Slováci včleněni jako dva různé celky, nýbrž jako celek jeden.

Ad a) 2) III.

Český národ hrál myšlenkově vůdčí úlohu mezi slovanskými národy až do r. 1941, kdy ji převzal SSSR. Poněvadž by v případě své porážky bylo Rusko aspoň dočasně této funkce zbaveno, je třeba, aby exponenti ČSR už nyní se připravovali na převzetí této úlohy za tím účelem, aby co nejdříve dosáhli opětovného včlenění ostatních slovanských národů do SN jako plnoprávných členů.

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby, a.č. 41538/012


DOKUMENT č. 5

1949, 3. září. Text zpravodajského slibu, podepsaného dr. Chalupou dne 3. září 1949. Text je posílán jeho novému řídícímu orgánovi Soukalovi do USA v září 1956.

s. Soukalovi:

Maison - pokyny pro další postup zatím nezasíláme, protože nemáme podrobný záznam z první schůzky. Po jeho obdržení a prostudování sdělíme Vám návrh na další postup letecky. Pro vaši informaci zasíláme slib, který podepsal těsně před svým vysazením.

Zavazuji se:

 1. že pomlčím před kýmkoliv o všech událostech, které proběhly od dubna 1948 do dnešního dne
 2. že stejně utajím své další spojení s vámi
 3. že budu plnit instrukce, které dodržím prostřednictvím osoby, známé mně pod jménem "dr. Havel", podle zásad, které byly ústně dohodnuty a že se nebudu snažit obcházet je pasivní resistencí
 4. že nebudu o těchto věcech vypovídat ani v případě svého zatčení
 5. že budu podávat i informace, které získám z vlastní iniciativy
 6. že nenaváži vlastní spojení s odbojem doma

Tento závazek přejímám proti Vašemu příslibu.

 1. že bude zaručena beztrestnost mým spolupracovníkům, zejména
  1. příslušníkům tzv. knihovny (nadkolegové)
  2. členům organizace "POP" (býv. OPVII) za všechny trestné činy, jichž se dopustí v souvislosti s akcí Československá strana práce (rozumí se ve Vašich intencích)
 2. že jim bude dovolen návrat do vlasti bez diskriminace, kdyby si toho přáli
 3. že v případě loyální spolupráce bude za mnou do půl roku dopravena má žena a dítě
 4. že z titulu mé činnosti nebude postupováno ani proti ostatním mým rodinným příslušníkům.

Podpis:

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby, a.č. 41538


DOKUMENT č. 6

1950, 11. března. Zpráva velitele sektoru BAa-II veliteli skupiny BAb o činnosti dr. Chalupy

Sektor BAa-II V Praze dne 11. 3. 1950
č.j. Sine /64a
Skupina BAa Tajné - pilné
k rukám s. velitele,
zde.

Věc: Zpráva o trestní činnosti Dr. Vlast. Chalupy.

Přílohy:

Podáváme, vám tímto zprávu o Dr. Vlastimilu Chalupovi, který byl vedoucí více illegálních skupin, se kterými udržoval spojení.

Mezi těmito skupinami byla skupina "US-PZ", kterou vedl Ladislav Stočes. Tato skupina se napojila na skupinu "Pravda Zvítězí" a na skupinu "Šeřík".

Dr. Chalupa věděl, že skupina "pravda Zvítězí" je prozrazena, čímž byla ohrožena skupina "US-PZ" a přesto skupinu nevaroval.

Došlo k zatýkání ve skupině "Pravda Zvítězí", kde bylo zatčeno 15 osob z toho byly vyneseny tři rozsudky smrti (Kovaříček, plk. Hruška a Bacílek ml.) a ostatní dostali velmi vysoké tresty. Ve skupině "US-PZ" bylo odsouzeno 36 osob, spolupracovník Dr. Chalupy, Stočes Lad. byl odsouzen na doživotí a ostatní osoby k vysokým trestům.

Ve skupině "Šeřík" bylo zatčeno a odsouzeno 65 osob. Výše trestů není nám známá.

Mezi ill. skupinami bylo pátráno kdo zavinil toto vyzrazení, počítalo se, že tak učinil plk. Čeněk Hruška, příslušník KSČ, na kterého měl býti spáchán atentát.

Chalupa byl také ve spojení se skupinou "UP", ve které bylo odsouzeno asi 15 osob, mezi nimi ředitel Kalkus, který nyní uprchl z trestaneckého tábora do zahraničí.

Za správnost vyhotovení Za velitele sektoru BAa-II

Doubravová ppor. Richtr v. r.

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby a.č. 41538


DOKUMENT č. 7

1951, 5. února. Z protokolu sepsaného s Miroslavem Pichem - Tůmou.

"...Těsně po únoru začali agenti mého ref. zachycovati náznaky o tvořící se NS ilegality. Nejdůležitější se mi jevila skupina, v jejíž čelo se postavil Dr. Chalupa, který vedl do února tak zvané studijní oddělení přímo na ústředí NS. Protože můj agent byl sekretářkou tohoto Chalupy, měl jsem dosti přesné informace a protože začal přípravy s odchodem do zahraničí, vymyslel jsem si, že bych jej měl tajně zatknout, rychle se od něho dozvědět všechny podrobnosti o jeho illegalitě a tak do ní proniknouti. Toto se mě podařilo a měl jsem jej zajištěného ve své kanceláři asi 1 rok. Protože se však jednalo o skupinu, která byla napojena na dr. Ripku v zahraničí a bylo používáno ke styku kanálu který obsluhovali agenti řízení Milénem, řídíli si všechny operativní úkoly s touto ilegální skupinkou Chalupy Milén a Zelenka. Když jsem byl ve škole v Kolodějích, tak jsem se dozvěděl, že Chalupa byl poslán do zahraničí vedením StB, jako člověk, který by pro ně pracoval v zahraničí. Jako obsluhující orgán byl za ním poslán Otmar Kašina, který pracoval na vyslanectví v Paříži. V roce 1948-49 jsem pracoval proti legalitě jako velitel II. oddělení II. sektoru. V této době jsme měli agenta Doležala, který byl do února 1948 red. Svobodného slova. Referent Kašina mě sdělil, že tento Doležal má styky s ilegální skupinou dr. Chalupy. Protože Doležal jako agent nám nehlásil o této věci nic, nechal jsem jej na schůzce s ním sledovati a zjistil jsem, že si zve na schůzky se mnou ještě jiné lidi. Po tomto zjištění tzn. že je duplagnetem jsme jej tajně zatkli a on mimo jiné se přiznal k tomu, že udržoval styky s Novotným orgánem ZOB II. III. oddělení, že mu Novotný předává nějaké inf. a že jej seznámil s atašé Amerického velvyslanectví Kolarkem, kterému měl Novotný předat nějaké zprávy a Kolarek mu slíbil, že mu vyšle sdělené heslo vysílačkou v českém vysílání z Ameriky. Na základě této zprávy jsme dle příkazu velitele sektoru Zelenky za Novotným jeli, jej zatkli (Tábor, kde byl na dovolené) a přivezli do úřadu. V úřadě vše doznal před úředníky mého odd. o spojení s Kolarkem a na vysvětlenou řekl, že chtěl mít pevné spojení s Američany a potom, že by to hlásil představeným v úřadě. Velitelé t. j. Zelenka, Plaček a Veselý hodnotil tuto skutečnost jako zradu a protože nebylo možné k vůli odhalení kontrolované organizace Chalupy předat Novotného k normálnímu soudu, bylo rozhodnuto, aby byl nějakým způsobem likvidován. Provedeno to bylo tak, že Plaček si zavolal tehdejšího velitele KV StB Šedivého a nařídil mu, aby byl Novotný eskortován jako na oko k soudu do Tábora a po cestě by byl zastřelen, jako by se pokusil o útěk. Šedivý vše provedl...

Další zajímavý případ uvádím:

Druhý den po zavraždění majora Šrama, dostali jsme rozkaz od vel. Plaček, Veselý a od strany s. Švába, abychom všechno agenturní snažení zaměřili na odhalení vraha majora Šrama. Člen ilegality Chalupy, jménem Konečný se pochlubil, že ví kdo jest vrahem. Provedli jsme jeho vylákání jménem Chalupy, že jej převedeme přes hranice (orgánové: Zdeněk Hruška a Ivan Achromenko). Konečný sdělil, že ví kdo je vrahem, ale to ne jménem a museli bychom zjistit ještě tři nebo čtyři osoby. V době, kdy jsme se rozmýšleli, co máme dělat, byl skutečný vrah dopaden. Po vytěžení Konečného a ověření údajů našich agentů, bylo rozhodováno mezi Plačkem, Milénem, Zelenkou a Kašinou a mnou, co má býti s Konečným učiněno, aby nenastalo prozrazení ilegální skupiny Chalupy. Po několika týdenním uvažování bylo rozhodnuto, že má být Konečný likvidován a likvidaci že mám provésti já, t.j. zajištěný. Dle rozkazu Plačka, Miléna a Zelenky jsme toto provedli na Slovensku (Bánská Bystrica a její okolí) a trup jsme zakopali. Likvidace byla zdůvodněná hlavně potřebou utajení naší kontrolu ilegální Chalupovy organizace a proto že na tehdejší dobu nebylo dle slov nadřízených jiných možností a já jsme si myslel, že se ve zpravodajské službě takové věci dělají. O této věci byl velmi dobře informován s. Jindř. Veselý, kterého o tomto informoval s. Plaček...".

MV ČR Sekce OUS, arch. a spis. služby, a. č. ZV 120


DOKUMENT č. 8

1952, 25. června. Interní hlášení StB. Podstava agenta za ilegálního pracovníka ze skupiny, na jejíž stopu uvedl StB dr. Chalupa.

Referát 2025 V Praze 25. června 1952

Veliteli státní bezpečnosti,
zde

Věc: Změna spojky na mjr. Richera

Illegalista Lubomír KOSTRHUN /Petřík/, který dělá spojku na mjr. Richera z franc. vyslanectví, končí svoje studia a vrací se do Brna. Z toho důvodu nebude moci dále plnit funkci spojky.

V důsledku toho navrhujeme na spojku Richeho agenta Nedvídka Jana, nar. 12. 3. 1912, bytem Praha X. Svojsíkova č. 7, úředníka v ČKD - Vysočany.

Nedvídek byl vázán s. Plechatým a s. Čechem a pracoval jako agent pro náš referát tak, že dělal spojku na Hasselmana voj. atache holandského vyslanectví. Ve funkci spojky si počínal dobře a pracoval svědomitě. Hasselman byl z ČSR vykázán a poněvadž jsme neměli pro Nedvídka práci, byl předán referátu 2052.

Referát 2052 podává o něm doporučující zprávu. Pracoval pro ně svědomitě a zodpovědně plní dané úkoly.

Nedvídek ovládá jazyk německý, částečně franc. a anglický.

Způsob napojen na Richeho:

Kostrhun představí na schůzce Nedvídka mjr. Richemu a předem Nedvídka o způsobu spojení a průběhu schůzek bude informovat. Mjr. Richer byl Kostrhunem o výměně spojky informován a i o důvodu proč k ní dochází.

Referát 2025 si převezme řízení Nedvídka a bude ho instruovat ještě dříve než dojde ke schůzce. (Bude instruován ve smyslu že je illegalista a člen skupiny Český lev. Tato skupina neexistuje, ale je v zahraničí hlášena jako existující skupina).

Charakterisku Nedvídka tak jak nám ji předal referát 2025 přikládáme.

Žádáme o urychlené schválení návrhu, aby mohlo být přikročeno k instruktáži.

velitel referátu.
vrch. stržm. Doubravová

MV ČR sekce OUS arch. a spis. služby, a.č. 41538/013


DOKUMENT č. 9

1952, 1. prosince. Interní návrh StB odeslat Maisonovi (dr. Chalupovi) do USA kontrolované ilegální tiskoviny.

Souhlasím: 1. 12. 1952
...............
náměstek ministra NB
..................
Náčelník hl. správy
StB:

Věc: Odeslání zpráv do zahraničí v akci "SKAUT"

Já ppor. Borský Jaroslav, referent referátu 1032 3. oddělení 1. odboru HS StB

navrhuji

Odeslat našemu spolupracovníku Maisonovi, t. č. v USA měsíční přehled o vývoji situace v ČSR v říjnu 1952. "Měsíční přehled" vypracovala námi kontrolovaná illegální skupina "POP". Přehled obsahuje politické a hospodářské zhodnocení situace v ČSR za měsíc říjen 1952, a je sestaven z denního tisku. "Měsíční přehled", který je připojen bude spolupracovníku Maisonovi odeslán prostřednictvím francouzského zástupce MPC Allaina v Praze.

odůvodňuji:

Akce "SKAUT" je námi kontrolována již po tři roky. Po tuto dobu byly pro udržení činnosti spolupracovníka Maisona v zahraničí zasílány podobné zprávy. Obdobná zpráva byla zaslána naposledy dne 24. 9. 1952 a od té doby nebyly do zahraničí odeslány žádné zprávy, které by mohly alespoň částečně přesvědčit francouzskou rozvědku o tom, že dosud existují v ČSR illegální skupiny, které v zahraničí zastupuje spolupracovník Maison. V zájmu udržení akce až do dalšího rozhodnutí je nutno prokázati před zahraničím činnost námi kontrolovaných skupin tím, že zpráva bude odeslána.

ppor. Borský Jar. 1. 12. 52
.................. ....................
Náčelník referátu 1032 Referent referátu 1032
................... ......................
Náčelník odělení 3. odboru 1. Náčelník odboru 1-HS StB

MV ČR sekce OUS arch. a spis. služba, a.č. 41538/013


DOKUMENT č. 10

1953, 2. června. Interní návrh StB odeslat dr. Chalupovi do USA kontrolované tiskoviny. Dr. Chalupa je tu jmenován krycím jménem Maison. Obě skupiny vyzradil StB dr. Chalupa.

Souhlasím: dne 2. června 1953
..........................
Náměstek ministra nár. bezpečnosti.

Věc: Akce SKAUT - odeslání zpráv do zahraničí.

Já podporučík Frank Stanislav, starší referent referátu 2., oddělení 3., odboru 1., hlavní správy státní bezpečnosti.

navrhuji

odeslat do USA našemu spolupracovníkovi Maisonovi přiložený materiál získaný od illegálních skupin námi kontrolovaných. Materiál obsahuje politicko hospodářské úvahy psané z trockistickým zaměřením a nejsou v něm zahrnuty žádná důležitá státněbezpečnostní data. Podkladem pro napsání úchylkářských úvah a teorií jsou větším dílem věci již neaktuální a použité údaje o našem hospodářství jsou čerpány z denního tisku (data) nebo vymyšleny na základě nepravdivých informací rozšířených mezi reakčně zaměřenými osobami. Dále je v materiálu k dodání do zahraničí zahrnut dopis od člena skupiny Disp. Skály, který žádá našeho spolupracovníka o vyřízení jisté soukromé záležitosi, odeslání dopisu na přiloženou adresu. Toto chceme uskutečniti z toho důvodu, že pisatel dopisu si dává heslo pro označení příjmu touto cestou odesílaného dopisu. V případě že by toto potvrzení nedostal, mohla by vzniknouti nedůvěra k tzv. Ústředí (to jest k orgánům kteří jej představují) a tím by byla znemožněna jakákoliv další kontrola ilegální skupiny. Přiložený materiál pochází od dvou brněnských skupin, jmenovitě takto:

Skupina POP: Měsíční přehled o politických událostech v ČSR za měsíc březen 1953

Situace v čsl. hospodářství (pozn.: v orig. přeškrtnuto, t.j. nechváleno)

Z činnosti odborů

katastrofa čs. budovatelství (pozn.: v orig. přeškrtnuto, tj. nechváleno)

4 drobnější zprávy (pozn.: v orig. přeškrtnuto, t.j.neschváleno)

Skupina disponenta Skály:

3 dopisy pro mjr. K. (Maison) od Zámečníka

1 dopis pro mjr. K. od Ptáčníka

Otázka sudetských Němců

Měnová reforma v ČSR

Záznam o poslechu SE

Veškerý výše uvedený materiál bude zaslán do zahraničí našemu spolupracovníku Maisonovi prostřednictvím francouzského zástupce MPO v Praze Allaina.

Odůvodňuji:

Akce SKAUT je námi kontrolována již téměř po čtyři roky. Po tuto dobu byly pro udržování důvěryhodnosti našeho spolupracovníka v zahraničí Maisona zasílány obdobné zprávy, představující činnost ilegality v ČSR. Během posledních třech měsíců nebyly od nás žádné zprávy do zahraničí poslány a pro udržení celé akce před vyzrazením v zahraničí je nutno nyní zásilku uskutečniti.

................. .........................
Náčelník referátu 2. odd. 3 Referent referátu 2. odd. 3
...................... .........................
Náčelník odboru 1. HS StB Náčelník odd. 3. odboru 1.

MV ČR sekce OUS arch. a spis. služby, a. č. 41538/013


DOKUMENT č. 11

1956, 15. června. Memorandum k osobě a činnosti dr. Chalupy. V originále nad každým jménem osoby, místa a organizace napsáno číslo k šifrování.

I. odbor. l. oddělení V Praze 15. června 1956

Memorandum

Maison, pravým jménem JUDr. Vlastimil Chalupa

nar. 4. 11. 1919 v Opavě, česká národnost, čsl. státní příslušnosti

ženatý, býv. tajemník Petra Zenkla

t. č. bankovní úředník v Chicagu.

Maison vystudoval v Brně gymnasium. Za okupace jako vysokoškolák byl při studentských demonstracích zatčen gestapem a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhaussen. Po návratu z koncentračního tábora, kde byl jeden rok, byl zaměstnán jako velitel protiletecké obrany v Bance českých spořitelen v Brně.

Po r. 1945 dokončil studium práv a nastoupil ve Slovenské bance v Bratislavě. V základní vojenské službě se účastnil bojů proti benderovcům.

Roku 1947 se stal sekretářem Petra Zenkla.

Jako spolupracovník státní bezpečnosti byl po únoru 1948 vyslán do zahraničí v akci "Skaut": T.č. žije v Chicagu a je zaměstnán jako bankovní úředník...

Spolupráce s MV

V dubnu 1948 byl Maison krátce před chystaným útěkem zadržen a získán ke spolupráci. Stal se hlavním spolupracovníkem v rozsáhlé akci "Skaut". Postupně byl napojen jako spolupracovník StB do 11 ilegálních sítí. Zásluhou Maisona byly 4 ilegální skupiny realisovány.

V rámci akce "Skaut" byl Maison 3. 9. 1949 vyslán do Paříže pomocí ukradeného pasu. V den svého odjezdu napsal Maison "slib", v němž si klade čtyři podmínky: beztrestnost svých nejbližších spolupracovníků, umožnění beztrestného návratu prchlých ilegálních spolupracovníků, vyslání ženy a děcka za ním do Paříže o beztrestnosti rodinných příslušníků. Řídící orgán Maisona špatně řídil, protože připustil, aby si Maison tyto požadavky kladl. Požadavek, aby nebyli trestáni nejbližší ilegální spolupracovníci Maisona nebyl splněn, neboť dva jeho přátelé byli zatčeni a odsouzeni. Žena a děcko byly za Maisonem vysláni.

Cílem vyslání Maisona do zahraničí bylo, aby rozbil vedení emigrace a aby se stal významnou osobou v emigraci.

Maison vybudoval Zahraniční ústav v Paříži, který se měl podle našich plánů stát nadstranickou institucí, zasahující svými odbočkami do všech zemí. Ústav měl ovlivňovat všechny emigrantské skupiny. Maisonovi se podařilo vybudovat odbočky v Německu, Italii, Francii, Belgii, Holandsku, Anglii, USA, Kanadě a Austrálii. Odbočky byly organizačně podchyceny pomocí časopisu Tribuna.

Maison odmítl Zenklův návrh, aby odjel do USA a stal se jeho tajemníkem. Rozhněval si tím Zenkla, navázal však úzký styk s Ripkou a Kovárnou.

Maison rozvinul v zahraničí bohatou propagační činnost a udržoval styk s ilegální sítí v ČSR. Zasílal jí do ČSR svým kanálem, námi kontrolovaným, Tribunu, memoranda a pokyny pro další činnost a od illegálních organizací dostával zprávy o situaci v ČSR, organizační přehledy a drobné špionážní zprávy, které předával gen. Kudláčkovi, který měl pro jistý čas k Maisonovi důvěru. Tuto Kudláčkovu důvěru však Maison ztratil, když byly na klosetě nalezeny materiály, určené pro ČSR. Maison při vyšetřování přiznal, že je tam dal on. Od té doby neměl již důvěru tak velkou jako před tím mezi emigrací. O dalších náznacích provalu uvedeno dále.

Maisonovi se nepodařilo strhnout na sebe pozornost emigrace a nestal se významnou osobou. Při tom omezil spolupráci s námi v zahraničí na minimum. Informace a zprávy, které nám dodával, byly málo konkretní a neodpovídaly jeho možnostem. Maisona nijak nekompromitovaly. Úkoly, které mu byly dávány, neplnil.

V květnu 1950 byl Maison vyšetřován pařížskou policií a agentem CIC Mayerem, zda není komunistickým agentem. Maison tvrdil svému řídícímu orgánu v Paříži, že toto podezření se mu podařilo vyvrátit.

Roku 1951 bylo s Maisonem ztraceno spojení.

Návrh na kontakt

Residentura ve Washingtonu byla úkolována, aby zjistila v Chicagu Maisonovu adresu. Rovněž bude úkolován OO-MV Krnov, aby pomocí spolupracovnice Kristiny (Novotný) zjistil u Maisonova otce adresu Maisona.

Po zjištění adresy vyhledá náš kádrový příslušník Maisona pod legální záminkou rozhovoru o amnestii. Zjistí, zda má opravdu o amnestii zájem takový, jaký projevil v dopise svým rodičům. Bude informovat Maisona o zásadách amnestie. Projeví-li Maison o návrat domů zájem, naznačí mu náš kádrový příslušník, že je mu známa Maisonova minulost a že proto bude dobře promluvit si o tom otevřeně. Při tom rozhovoru bude třeba mít na poměti, že Maison si potrpí na přímé a otevřené jednání. Vyjádřil se při jedné příležitosti, že by nestrpěl, aby mu někdo vyhrožoval kompromitací, protože prý může klidně prohlásit, že jeho popis na slibu je falešný a účast na likvidaci ilegálních skupin mu nemůže nikdo dokázat. Proto je nutno postupovat vůči němu velmi delikátně, taktně, nevyhrožovat mu, ale vysvětlit mu, že spolupráce s námi trvá, i když byla přerušena, že ho nechce nechat utopit v bahnu emigrace, že však na druhé straně od něho očekáváme, že splní to, pro co byl do zahraničí vyslán, že nám pomůže bojovat proti zrádné emigraci a že nezklame důvěru, kterou jsme mu projevili.

V dalším styku s Maisonem bude pak nutno zjistit, zda nebyl přebourán cizí rozvědkou nebo zda nebude dublovat.

Slíbí-li Maison navázat znovu spolupráci s námi, domluví s ním kádrový příslušník konspirativní schůzku, na níž vytěží důkladně Maisona k celé jeho činnosti v emigraci od roku 1949.

Další postup bude vypracován po navázání kontaktu.

Pokyn ke kontaktu byl již dán.

npor. Riedl

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby , a.č. 41538


DOKUMENT č. 12

1956, 19. září. Plán práce čs. rozvědky předložený politbyru ÚV KSČ uvádí výslovně dr. Chalupu jako Maisona (Direktora) a agenta Leona jako svou vlivovou agenturu v USA.

Plán práce I. správy MV proti čs. reakční emigraci

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Předkládá: s. Barák
19. 9. 1956

Nejdůležitější úkoly v boji proti emigraci, její propagandě a vlivu v ČSR i zahraničí.

-----------------------------------------------------------------

1. Získávání zpráv od dosavadní agentury, kterou má I. správa MV v řadách emigrace.

Dosavadní agenturu je třeba lépe využít než dosud a to hlavně v těchto bodech:

 1. aby podávala zprávy o špionážní činnosti proti ČSR
 2. aby podávala zprávy o plánech, činnosti a současné situaci emigrantských organizací a vedoucích funkcionářů
 3. aby podávala zprávy o spolupráci emigrace s oficielními představiteli západních států, s čs. krajany a sudetskými Němci, i o spolupráci s ostatní emigrací
 4. aby podávala zprávy o připravované i současné propagační činnosti emigrace

Mimo to je nutné, zvláště zdůraznit aktivní využití agentury k uveřejňování různých článků v tisku, k ovlivňování prominentů k návratu do ČSR a k navrhování nám rozkladných akcí

2. Verbování agentury a to hlavně v soc. dem. emigraci, agrární a lidovecké emigraci a mezi slovenskými separatisty. Stavíme se úkol verbovat výhradně kvalitní agenturu s většími možnostmi. Mimo to je třeba verbovat emigranty k pronikání do jiných objektů - hlavně vědce a techniky, i členy různých důležitějších hospodářských institucí.

3. Získávání oficielních - legálních materiálů - časopisů, brožur, seznamů, knih atd., které je nutně zapotřebí k propagační činnosti, desorientaci a kompromitaci emigrantů...

4. Organizovat akce s cílem vnesení, respektive prohloubení rozporů a kompromitace vedoucích funkcionářů emigrace...

Největší úsilí pracovníků, pracujících proti emigraci, bude věnováno agentuře, která musí být hlavním nástrojem ať již při získávání zpráv, rozkladných akcích, nebo při organizování návratů emigrantů do ČSR.

Plán práce proti čs. emigraci v následujících zemích:

(...)

U.S.A.

V USA je soustředěno nejvíce prominentů z řad čs. emigrace a to jednak v RSČ i SNRvZ, např. Zenkl, Peroutka, Stránský, Papánek, Slávik, Osuský, Tigrid, Heidrich, Černý, Hodža, Hrušovský aj.

V emigraci v USA máme pět agentů, ale ani jeden z nich není přímo v objektech našeho zájmu. U tří z nich je předpoklad, že se do objektu dostanou.

Pracujeme na deseti typech s perspektivou verbovky nebo vyslání do zahraničí. Jde vesměs o typy z objektů se značnými možnostmi. Do konce roku jsou předpoklady zaverbovat z těchto typů čtyři a využít dvou jako spolehlivých informátorů...

Budeme pracovat na využití Leona a Maisona k otiskování rozkladných materiálů v tisku.

Mimo to plánujeme provedení dvou desorientačních a kompromitačních akcí, jejichž hrubé rozpracování je již provedeno a ve kterých půjde o morální rozleptání emigrace - hlavně nár. soc. a diskreditace emigrace...

SÚA, A-ÚV KSČ, fond 02/2, sv. 117, a.j. 143


DOKUMENT č. 13

1956 (říjen). "Dotazník" uvádějící údaje o obnovení činnosti dr. Chalupy jako agenta StB v USA s novým krycím jménem Direktor. Nedatována, určena pro centrální evidenci StB.

Přísně tajné
ke svazku číslo 01530
krycí jméno Direktor

D o t a z n í k
(agenta, informátora, residenta)

 1. Příjmení Chalupa
 2. Jméno Vlastimil
 3. Datum narození 4. 11. 1919
 4. Místo narození Opava
 5. Národnost česká
 6. Pohlaví mužské
 7. Stav ženatý
 8. Původ a rod. stát. úředníka
 9. soc. stav
 10. Stranická příslušnost dříve nár. soc.
 11. St. přísl. čsl.
 12. Zaměstnán, kde-jako City National Bank 6 Trust Co of Chicago, bankovní úředník
 13. Bydliště 55 South Linden Street, Palati, USA
 14. Voják (v jaké hodnosti)
 15. Kdy a kým vydán obč. průkaz
 16. Členové rodiny manž. Marie, roz. Krčková, nar. 7. 8. 1936 v Sivicích, dítě Vlastimil nar. 1948 V ČSR, Rudolf , nar. 1956 v Chicagu, USA
 17. Datum vázání 28. 2. 1957
 18. Kým vázán I. spr., 1. odb, 1. odd. s. Soukal
 19. Na podkladě čeho byl vázán dřívější spolupráce
 20. Jak přijal spolupráci neochotně
 21. Jaký je kompromitující materiál a jak ho bylo při vázání použito

MV ČR, Sekce OUS arch. a spis. služby, a.č. 41538


DOKUMENT č. 14

1957, 18. června. Instrukce z ústředí StB z Prahy řídícímu orgánovi do USA.

Výpis telegramu do N. Y. ze dne 18. 6. 1957

"...Nedostatkem poslední schůzky byla přítomnost Vaší manželky, která mohla za sebou přivést sledovačku. Vaše časté dojíždění do Chicaga je jistě sledovačce divné a proto udělá vše, aby vašich chyb využila. Bude třeba, abyste se na příští schůzce velmi důkladně překontroloval. Problémem u Direktora zůstáva, jak ho přimět, aby zanechal všech vytáček a splnil uložené úkoly. Existuje několik momentů, které nám v tom mohou pomoci. 1. je kompromitován dřívější spoluprací s MV. 2. je to jeho finanční situace, je zadlužen. 3. je to jeho dobrý poměr k rodičům, žijícím v ČSR. Všech uvedených okolností je třeba, abyste využil a pohovořil s ním důkladně o naší další spolupráci. Pohovor by proběhl takto: chcete si s ním upřímně pohovořit v zájmu jeho i našem o další práci a najít společnou platformu, na jejimž základě by se náš vzájemný vztah upevnil. Je tomu již 8 let co odjel z republiky, aby pro nás pracoval. Bylo dosaženo dobrých výsledků a naše práce má stále vzestupnou tendenci.

Pro informaci s. Soukala uvádíme rozsah Direktorovy kompromitace. 1. napojoval MV na ilegální organizace, které po napojení řídil pod dozorem MV a usměrňoval činnost příliš aktivních. Spojky mezi ním a těmito organizacemi dělali orgáni agenti MV. Toto mu bylo zcela jistě známo a věděl, že zrazuje ilegalisty, neboť v té době byl tajně vězněn v budově MV a orgáni MV s ním chodili na schůzky s vedoucími ilegálních organizací. 2. Oklamal vedoucí prominenty v zahraničí (Ripka, Stránský, Krajina, Zenkl a Majer) tím, že se na ně napojil ještě z ČSR jako vedoucí strany práce, což byla pomyslná organizace, která kryla činnost jeho a orgány MV. Prominenti uvěřili existenci SP a posílali domů zprávy a pokyny, které ovšem šly do rukou StB. Byl to hlavně Ripka, který se v tomto nejvíce exponoval a pomohl tak v zahraničí rozšířit názor, že v ČSR existuje silná ilegální strana a dokonce tvrdil, že tato strana stojí za ním a využíval toho k posílení svých pozic v emigraci. 3. Pomohl odhalit nepřátelskou činnost několika diplomatů, působících v ČSR. Získal je prostřednictvím ilegálních organizací pro dopravu zásilek strany práce do zahraničí a naopak a tak odkryl jejich pravou činnost v ČSR a ohrozil jejich bezpečnost. Byl si opět plně vědom, že tyto diplomaty vydává do rukou bezpečnostních orgánů. Ovšem žádný z uvedených diplomatů nebyl pro svoji činnost vypovězen. Konkretní příklady činnosti Direktora: Direktor nám předal heslo na skupinu Sněženky, vedenou Václavem Hamplem, které získal prostřednictvím Povolného od Šebora (Kudláčkův špion) v Paříži. Tím nám umožnil napojit se na tuto ilegální organizaci, která byla později likvidována. Na 17 dalších organizací nás napojil Direktor osobně. Prostřednictvím spojek a ilegálních pracovníků odhalil existenci těchto organizací, sjednal si schůzky s vedoucími, dohodl s nimi spolupráci se stranou práce a tak je vlastně předal bezpečnosti. Takovýmto způsobem pomohl StB odhalit činnost ilegálních organizací, které byly později likvidovány. Celkem bylo pozatýkáno asi 700 lidí, z toho bylo asi 15 osob odsouzeno k trestu smrti. Dále nám zaslal za doby jeho pobytu v Paříži heslo na skupinu M. Horákové. Kontakt Horákové se nezdařil, protože heslo bylo zkomoleno. Přesto upozornil StB na existenci ilegální organizace a tak umožnil její likvidaci. Za pobytu v Paříži získal také majora Riche, francouzského diplomata v Praze, jako spojku mezi ním a stranou práce. Riche mu umožnil používat francouzské diplomatické pošty pro zásilky, které sám přejímal a předával spojce ilegality zde v Praze. Později Riche předal spojce i vysílačku, což zase zajistil Direktor. Riche byl známý špion, který velmi dobře skrýval svoji činnost a byl to opět Direktor, který ho pomohl odhalit...".

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby a. č. 41538


DOKUMENT č. 15

1961, 4. srpna. Kpt. Ort navrhuje ukončit spolupráci s dr. Chalupou a veškerou dokumentaci archivovat.

I. správa I. odbor V Praze dne 4. 8. 1961

Souhlasí
Zelenka
...............
náčelník I. odboru

Vyhodnocení
svazku Direktor - ev. číslo 01538
---------------------------------

Direktor

- pravým jménem JUDr. Chalupa Vlastimil, nar. 4. 11. 1919 v Opavě, české národnosti, čsl. státní příslušnosti, pracuje jako bankovní úřadník v mezinárodním oddělení National City Bana a Trust Co. of Chicago, bytem Chicago, 55 South Linden St, Balatine.

Direktor je uznávaným ideologickým představitelem Československého ústavu zahraničního exilu (ČÚZvE).

Po zjištění trestné činnosti Direktora (tehdy kr. jm. Maison) byl Direktor zaverbován a 3. 9. 1949 v rámci akce SKAUT vyslán do Paříže za použití ukradeného pasu (Viz memorandum str. 27 - 31).

V roce 1950 měl být údajně vyšetřován pařížskou policií jako náš agent. Toto podezření se mu prý podařilo vyvrátit. V roce 1951 došlo z naší strany ke ztrátě spojení s ním.

Po dalším rozpracování byl Direktor kontaktován naší residenturou New York dne 6. 9. 1956 v Chicagu. Pravidelný styk s ním byl udržován až do října 1958 částečně na základě prvního kontaktu s. Soukalem a později ss. Stehlíkem a Šumavským. Zprávy a materiály získané od Direktora byly pouze průměrné hodnoty, které nám již byly známy buď z jiných pramenů anebo nebylo obtížné si je opatřit jinou cestou. V průběhu styku měl neustále výhrady ke způsobu udržování osobního spojení s ním a tvrdohlavě trval na zorganisování spojení s ním mimo území USA. Při tom zveličoval momenty ohrožení bezpečnosti jeho osoby. Na poslední schůzce v říjnu 1958 se dokonce uchyloval k vyhrožování policií. Na základě těchto skutečností bylo učiněno rozhodnutí přerušit další styk s Direktorem.

V této souvislosti byly učiněny za účasti KS MV Brno I. odbor kroky k postižení jeho rodičů v ČSSR. Jeho otec je bývalý živnostník, ktrý udržoval styky s bývalými lidmi a záhadnou cestou se mu podařilo vstoupit do KSČ, při tom pobíral vysoký důchod (Kčs 1400). S Direktorem udržuje častý písemný styk a bylo zjištěno, že mu do USA posílá cenné předměty, při čemž podvádí celní prgány. Provedeným opatřením za pomoci MV KSČ Brno bělo být dosaženo podstatného snížení důchodu otci Direktora a případně jeho vyloučení z KSČ.

Direktor v součané době pracuje velmi aktivně proti ČSSR.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem (že byl s Direktorem přerušen zpravodajský styk a KS MV Brno provádí opatření proti jeho rodičům) navrhuji, aby agenturní svazek Direktor, ev. číslo 01538 a podsvazek typu Maison spolu se svazkem vlastnoručních zpráv č. 01538 byl uložen do archivu I. zvl. oddělení I. správy MV. S těmito materiály je ukládáno 7 podsvazků akce "SKAUT".

kpt. Ort

MV ČR sekce OUS arch. a spis. služby a. č. 41538


DOKUMENT č. 16

1969. Již r. 1957 věděl ministr vnitra a r. 1958 náměstek ministra spravedlnosti, že trestní činnost skupiny dr. Kotál a spol. ("Černé komando") byla vyprovokována dr. Chalupou jako agentem - provokatérem.


"...Z velkého počtu dokumentovaných příkladů vyprovokované tr. činnosti poukazuje ještě na dva zvláště typické, které rovněž dokreslují, na jakých základech stála tehdy politická informace o velkém rozsahu činnosti nepřátelských rozvědek, špionů a velezrádců na našem území, která nepochybně velmi ovlivnila i justiční praxi při stíhání protistátních deliktů.

Rozsudkem státního soudu v Praze čj. Or I/IV 81/50 ze dne 7. 9. 1950 bylo odsouzeno 17 obviněných v čele s dr. Pavlem Kotálem pro zločiny velezrady a vyzvědačství a byly jim uloženy velmi přísné tresty na svobodě. Dle odůvodnění rozsudku se tito obvinění, bývalí příslušníci soc. dem. či nár. soc. strany, spolčili a založili ilegální skupinu, která jako další obdobné ilegální skupiny byla napojena na tzv. ústředí ilegálních organizací ČSR, jež bylo vedeno neznámou osobou, kryjící se pod jménem mjr. Král, příp. dr. Červený. Úkolem všech těchto ilegálních skupin asi 50 osob bylo dle odůvodnění rozsudku vytvoření ilegální strany, nazývané "Strana práce". Ústředí údajně vydávalo ilegální časopis "Plamen", který skupina dostávala především od mjr. Krále. Tolik rozsudek.

Při revizi těchto skupinových věcí, označovaných orgány StB jako "Černé komando", předložila inspekce MV zprávu a její doplněk ze dne 4. 5. 1966 o výsledcích přešetření této věci a v této se uvádí:

"V dubnu 1948 došlo orgány StB k tzv. "tajnému zatčení" dr. Vlastimila Chalupy, býv. tajemníka dr. Petra Zenkla. Ten byl získán pro spolupráci, propuštěn a jeho pomocí pak byla organizována činnost asi 10 ilegálních skupin. Chalupa vystupoval pod krycím jménem mjr. Král nebo dr. Červený. Za osobní kontroly orgánů StB sjednával ilegální schůzky a vytyčil program nově vznikající ilegální "Strany práce". Ve skutečnosti ilegální skupiny uvedl v život. Pod kontrolou StB se napojil také do zahraničí na Ripku, Zenkla a Krajinu a jeho prostřednictvím bylo provedeno napojení vysílačkou na emigrantskou centrálu v Paříži. Chalupa, řízen orgány StB, naplánoval i zřízení zpravodajské organizace v západních zemích, kam byli odesláni někteří členové ilegální skupiny, kteří v domnění, že pracují proti zdejšímu zřízení, měli podávat zprávy Chalupovi do ČSR. Chalupa - mjr. Král - sám též zařídil vydávání a rozšiřování ilegálního časopisu Plamen, který byl ovšem tištěn pod kontrolou StB.".

Všechny skupiny byly postupně orgány StB zlikvidovány a jejich členové odsouzeni k velmi přísným trestům. Ve zprávě IMV je dále výslovně uvedeno:

"Jakákoliv tr. činnost osob ze skupiny dr. Kotála před napojením na Chalupu nebyla zjištěna. Pokud jde o další skupiny, pak před napojením na Chalupu a řídící orgány StB, se členové těchto skukpin scházeli, hovořili všeobecně o vývoji politické situace a dohodli se, že bude vhodné čelit tomuto vývoji, doporučovali vydávání ilegálních letáků a uvažovali i o přípravě sabotážních akcí. Nebylo však zjištěno, že by konkrétně k některým těmto aktům přistoupili. S výjimkou jediného odsouzeného M. V., který byl dodatečně odsouzen za neoznámení tr. činnosti převádění osob do zahraničí za úplatky, nedopustili se odsouzení z vlastní iniciativy žádné protistátní činnosti, a to žádný z členů uvedených ilegálních skupin. Veškerá tr. činnost byla vyvolána akcí s Chalupou. Z toho vyplývá, že tr. činnost všech odsouzených byla jednoznačně vyprovokovány orgány StB. Během vyšetřování protistátní skupiny došlo k nesprávným metodám vyšetřování všech směrech."

(Z prior GP T 69/63 bylo zjištěno, že zcela nezákonný podklad tohoto tr. řízení byl znám již v r. 1957 ministru vnitra, v r. 1958 náměstku min. spravedlnosti a přesto nebyly podniknuty kroky k nápravě. Odsouzení nezasloužené tresty odpykávali dále. V r. 1966, kdy citovaná zpráva IMV jasně vinu vylučovala, byly podněty odsouzených, domáhající se přezkoumání svého odsouzení, generálním prokurátorem jako nedůvodné odloženy. K rehabilitaci došlo teprve dle zák. č. 82/1968 Sb.)

Dokumentace vzniku a příčin nezákonností v činnosti prokuratury v letech 1948 - 1952. Zpracovali: JUDr. Karel Bayer, JUDr. Lubomír Štěpán a kolektiv pracovníků Dokumentační komise Generální prokuratury pro území ČSR v roce 1969.


DOKUMENT č. 17

Výpis ze Základního listu č. 58 evidujícího JUDr. Vlastislava CHALUPU

Základní list čís. 58

Příjmení: Chalupa JUDr.
Jméno: Vlastislav
Bydliště: Brno, Hybešova 31
Narozen dne: 4. 11. 1919
Místo: Opava - Jatkáře
Okres: Opava
Stát. přísl.: čsl.
Národnost: česká
Stav: ženatý
Náboženství: řím. katol.
Vyučen-pracoval: úředník Slovenské banky, Bratislava, tajemník Zenkla
Dosavadní zaměstnání: /
Plat: /
Školy: gym., universita
Pobyt v cizině: /
Znalost jazyků: německy, francouzsky
Voj. hodnost: vojín
Zvl. znalosti: zvláště dobrý politický přehled
Trestán: /
Majetkové poměry: nemajetný
Otec: V. Chalupa
Zaměstnání: bývalý prokurátor
Bydliště: Brno, Hybešova 31
(...)
Krycí jméno: Dr. MAISON (pro ilegalitu mjr. KRÁL KAREL)
Doporučen dne: BAa
Prověřen dne
Získán dne
Podepsal slib: 28. 9. 49
Školení: instruktáž prováděl Lentier
Zná z centrály a ostatního aparátu: Lentiera, Gregora, orgány BAa
Je znám z operativy komu? Podolský, Krajina, Nerad, Janoušek, Kaplan, Modrý
Zná krycí adresu?
Zná konspirativní byt?
Který objekt zná?
Nasazen kam: emigrace ve Francii
Legalisace: uprchlík
Adresa: ABRON u Paříže
Odjel dne: 3. 9. 1949
Na jméno: vlastní
Zaměstnání: uprchlík
Cest. pas:
Jiné dokumenty:
Manželka: vyslána dodatečně za ním počátkem jara 1950, je ve Francii
Děti: je ve Francii
Změna adresy:
Povolán do centrály:
Řídící orgán: Lentier, Rivet
Posudek řídícího orgána: schopný, diciplinovaný, vyžaduje důkladného řízení
Nasazen ve funkci: agent - ofenzivně zpravodajsky
Objekt: emigrace
Vybavení věcné: LEICA, tajný inkoust
(...)
Spojení s centrálou: přes residenta, vlastní cestou illegality
Pravidelné a) k nadř. org.: osobní schůzky a mrtvé schránky
b) k podříz. org.:
Heslo: "Jsem příbuzný Josefa Gisevia"
"To asi bude omyl, vždyť Gisevius byl Němec jako poleno."
(...)
Způsob vázání: svou spoluprací s BAa, podepsal slib, dosavadní spolupráce v zahraničí.

MV ČR Sekce OUS arch. a spis. služby, a. č. 41538/011.


DOKUMENT č. 18

1964, 31. ledna, Praha. Mimořádné služební hodnocení k povýšení staršího referenta 18. odboru I. správy MV Josefa Damiána do hodnosti kapitána.


Soudruh Damián plnil v letech 1947 až 1951 jako pracovník bezpečnosti zvláštní úkoly v nepřátelském prostředí, a to nejprve na území našeho státu a od podzimu 1950 do konce r. 1951 v zahraničí, kam byl vyslán nelegální cestou v rámci akce SKAUT. V zájmu krytí akce bylo proti němu v nepřítomnosti v roce 1950 provedeno soudní řízení (rozsudek vynesený v nepřítomnosti vyzněl na 20 roků TNP, ztrátu občanských práv a zabavení majetku). Vyslání s. Damiána do zahraničí a jeho odsouzení se projevilo nepříznivými důsledky na jeho nejbližší příbuzné. V letech 1950 - 1952 nemohl s. Damián v důsledku této činnosti žít se svou rodinou. Po určité době po návratu ze zahraničí byl s. Damián přeložen služebně do Bratislavy, kde na veřejnosti žil sice pod svým pravým jménem, ale se změněnými osobními daty (tedy dál nelegálně). V roce 1955 bylo provedeno anulování rozsudku. Až do zrušení jeho odsouzení nebyl s. Damián povýšen do důstojnické hodnosti, přestože tak podle příslibu mělo být učiněno. Práce s. Damiána v letech 1947 - 1952, zejména jeho práce v nepřátelském prostředí do února 1948, nebyla dostatečně oceněna.

Na I. S MV pracuje s. Damián od června 1961. Byl zařazen na 18. odbor, na úsek NSR, kde zpracovával postupně berlínský problém a zahraniční politiku NSR, později vnitropolitickou problematiku a od dubna 1963 pracuje na úseku politiky NSR vůči ZST, revanšistů, militarisace a neofašisace.

Archiv MV ČR, Personální spis Josefa Damiána.


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |