POLITICKÝ  PROGRAM

INICIATIVY

PRO KONTROLU MOCI
ZDOLA A SHORA
CESTOU MOCENSKÉHO A GEOGRAFICKÉHO
POLYCENTRISMU

 

GLOBALISACE NAŠEHO SVĚTA  ZA PODMÍNEK MOCENSKÉHO A GEOGRAFICKÉHO POLYCENTRISMU, STOJÍCÍHO NA TĚCHTO NEJDŮLEŽITĚJÍCH ZÁSADÁCH:
1. Referendum na místní, regionální, státní a celoplanetární úrovni v takové podobě, aby žádná důležitá otázka, týkající se obyvatel daného regionu, nebyla rozhodnuta bez jeho pouzití. Vše, co je možné rozhodnout na místní úrovni, tedy co nejblíže k občanům, se rozhoduje tam a teprve to, co na místní úrovni  rozhodnout efektivně nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší samosprávnou jednotku. CÍL: Osobní účast občanů na správě svých věcí je nutí o všem mnohem důkladněji přemýšlet, trvat na poskytnutí veškerých informací a snažit se proniknout co nejhlouběji k podstatě problémů, protože si uvědomují, že důsledky svých rozhodnutí, těch dobrých i těch špatných, pocítí na sobě jako první oni sami.  To je ta nejlepší škola zodpovědnosti, vedoucí k občanské a lidské zralosti. Ti, kteří naopak dají přednost prožít svůj život voděni za ručičku všemocným státem jako malé děti, také jako malé děti nakonec zemřou, aniž cokoli pochopili.   (Osvědčilo se zatím ve Švýcarsku, USA, v Rusku, na Slovensku, v Itálii a v mnoha dalších státech).

2. Přímá volba hlav obcí, měst, států atd. všemi občany, kteří si je ze svých daní platí, aby jim sloužili. CÍL: Zbavme se čecháčkovsko - asiatského uctívání mocných. Když president, tak první mezi rovnými, když demokracie, tak pro všechny! (Osvědčilo se v USA, Rusku, na Slovensku, ve Francii, Itálii a v mnoha dalších státech).

3. Volitelnost soudců, policejních ředitelů a rozhodujících správních úředníků přímo občany, nad kterými by měli vykonávat své policejní, soudcovské a správní pravomoci a které si občan ze svých daní po celý život platí, aby mu sloužili. CÍL:   Spravedlnost pro všechny. Pro zločince i jejich oběti.  Tím se přiblížíme ke společnosti rovných příležitostí pro každého. Všichni budou moci na start a všichni za stejných podmínek! Je to nejúčinnější a nejdemokratičtější mechanismus, zajišťující debolševizaci společnosti, kontrolu, zprůhlednění a zcivilnění represivních i správních orgánů státní moci. (Osvědčilo se zejména v nejdemokratičtějších státech USA).

4. Miliční uspořádání armády na principu domobrany podle vzoru Švýcarska, Národní gardy USA atd. V praxi to znamená 15-ti týdenní základní vojenský výcvik, 300 dní další vojenské služby celkem (přičemž každé dva roky je nutno absolvovat třítýdenní cvičení) a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedení do zálohy. CÍL: Ozbrojen tedy není stát proti lidem, ale svobodní občané na obranu svých práv!

5. Neutralisace stávajícího informačního a dezinformačního monopolu současné moci nad lidskou společností. PODMÍNKA DOSAŽENÍ ZMĚN VE PROSPÉCH TOHO LEPŠÍHO V NÁS A KOLEM NÁS !!!

6. Faktory přispívající k oslabování kontroly nad společností ze strany duchovně a morálně degenerovaných mocenských center,  jednak ve prospěch na moci se emancipujících širokých vrstev občanské společnosti,  jednak ve prospěch rostoucího vlivu nositelů pozitivních duchovních sil na náš vývoj,   jejichž posici v politickém systému bude třeba institucionalisovat např. jako horní komoru parlamentu s tomu odpovídajícími pravomocemi, obsazovanou podle zvlaštních kriterií, což představuje velmi žádoucí prvek duchovní a morální kontroly moci shora. CÍL: Světlo před námi.

7. Rozšiřování podílu středních vrstev na moci, (na úkor stávající oligarchické demokratury, zdegenerované neexistencí účinné zpětné vazby zdola i shora), cestou posilování jejich ekonomických a tím politických možností a především jejich většinového podílu ve společnosti, který by neměl klesnout pod 50%. CÍL: Dosáhnout stabilního vývoje lidské společnosti a současně  zabránit úplnému odtržení duchovně nejvyspělejších bytostí této planety od těch ostatních v důsledku přerušení vzájemné komunikace jako nepotřebné  z důvodu jejich vzájemně příliš nevyváženého postavení ve společnosti.

Kontakt: Petr Cibulka, Nálepkova 38, 637 00 Brno, tel.: 00 420 (0)5   41 22 09 24, 26, 29; fax: 41 22 00 74;

 

E - mail: petr@cibulka.cz


Zpět na HLAVNÍ STRÁNKU