STB On-Line
WEB-verze
[ASCII]  [Win1250]  [Latin2]  [KOI 8]  [Mac] [ISO 8859-2] [Kamen╔k]

Tato verze projektu STB On-Line je do jistÎ m╔ry shod┴ s klientsk┘m programem.   Jej╔m c╔lem je vËak pouze poskytnut╔ mo┌nosti nahlÎdnout do dat, aby jste si mohli zhodnotit, zda se V┴m oplat╔ st┴hnut╔ cca 3.5MB rychlejË╔ho klientskÎho programu, kter┘ obsahuje krom┼ dalË╔ch datab┴z╔ i mnoho dalË╔ch  funkc╔ a mo┌nost╔. TakÎ ovl┴d┴n╔ klientskÎho programu je mnohem pĎ╔jemn┼jË╔... Zde m┴te mo┌nost "jen" zjistit, kdo je ve kter┘ch firm┴ch a zda m┼l nebo nem┼l vazby na STB. Tato verze pracuje se stejnou datab┴z╔, jako klientsk┘ program.

NECENZUROVN¸ NOVINY
On-Line

Jde o n┴Ë nov┘ projekt, d╔ky kterÎmu uvid╔te v┌dy vËe aktu┴ln╔. Zat╔m jde o zkuËebn╔ verzi, ve kterÎ jeËt┼ nem┴me pĎesn┼ uveden┴ data vyd┴n╔. Tvorba st┴vaj╔c╔ podoby statick┘ch str┴nek ji┌ pĎest┴v┴ b┘t dostate├n┼ pru┌n┴, proto jsme pro V┴s, ve spolupr┴ci s
GreenBottle Software, pĎipravili tento projekt, kter┘ n┴m umo┌n╔ rychlÎ vyd┴v┴n╔.


V tÎto webovskÎ verzi jsou k dispozici "jen" tĎi z┴kladn╔ seznamy - registr osob a jejich lustrace, registr firem prov┴zan┘ s registrem osob a obchodn╔m rejstĎ╔jem, a telefonn╔ seznam, kter┘ vËak s ni├╔m prov┴zan┘ nen╔ - chyb╔ v n┼m data narozen╔ vlastn╔k╩ Ň├astnick┘ch stanic. D┴le je k dispozici full-textovÎ vyhled┴v┴n╔.  Datab┴zi neplati├╩ a odcizen┘ch vozidel najdete na serveru InfoLineOproti ostatn╔m datab┴z╔m, v┼nuj╔c╔ch se v┘hradn┼ STB┴k╩m, je zde jeden z┴sadn╔ rozd╔l. Tato datab┴ze obsahuje registr osob, ve kterÎm je vazba na STB jen jednou z charakteristik osoby. Zda byl, nebo nebyl STB┴k zjist╔te podle toho, jestli ve v┘sledku bude nebo nebude m╔t vypln┼ny kolonky charakterizuj╔c╔ spolupr┴ci s STB. Registr osob obsahuje vËechny osoby, kterÎ jsou v obchodn╔m rejstr╔ku a maj╔ uvedenÎ datum narozen╔.


!!! Pouze asi tĎetina lid╔ z registru osob m┴ evidov┴nu vazbu na STB !!
!


Vyhled┴v┴n╔ v lidech
V k¤dov┴n╔ Win-1250 m╩┌ete zad┴vat i diakritiku. V jinÎm k¤dov┴n╔ piËte, pros╔m, bez diakritiky.
Pokud V┴s zaj╔maj╔ jen STB┴ci, vyu┌ijte omezen╔ polo┌kou "Prohledat". V┘sledek bude rychlejË╔.

PĎ╔jmen╔: 
JmÎno:.............
Narozen╔ - od:
Narozen╔ - do:
Prohledat:
Zobrazit: Jen osoby figuruj╔c╔ ve firm┴ch
Po├ty, v kolika firm┴ch kdo je
Typ spolupr┴ce:


Spr┴va STB:Kryc╔ jmÎno
Ń╔slo svazku


 

FulltextovÎ hled┴n╔ ve firm┴ch


 

Telefonn╔ seznam
Pokud hled┴te podle telefonn╔ho ├╔sla, zad┴vejte jej BEZ pĎedvolby !.
Vyhled┴v┴ se automaticky mezi soukrom┘mi i firemn╔mi ├╔sly sou├asn┼.
Nen╔ pĎ╔pustn┴ otazn╔kov┴ sekvence.

 

Full-textovÎ vyhled┴v┴n╔

  • Slova se, jak je zvykem, spojuj╔ logick┘mi oper┴tory AND a OR, vyhodnocuje se striktn┼ zleva.
  • Nejsou akceptov┴ny z┴vorky, ani Ňslov╔ uzavĎen┴ do uvozovek. TakÎ nen╔ povolen znak %
  • Jsou mo┌nÎ wildcards (jak otazn╔ky na n┴hradu jednoho znaku, tak hv┼zdi├ky na n┴hradu libovolnÎ dÎlky znak╩).
    Podm╔nkou je, aby byla na za├┴tku ka┌dÎho slova zad┴na alespo╬ 3 p╔smena, pro obchodn╔ rejstĎ╔k 5 p╔smen.
    Oproti b┼┌n┘m konvenc╔m je mo┌nÎ zadat i v┘raz jako ABCD*E?F*G
  • Na konci slova se implicitn┼ pĎedpokl┴d┴ hv┼zdi├ka - hledaj╔ se tedy vËechna slova, kter┴ za├╔naj╔ zadan┘m slovem
  • Pokud hled┴te jen konkrÎtn╔ tvar slova, zadejte na za├┴tek slova vykĎi├n╔k

Hledat:

Full-textovÎ hled┴n╔ je zat╔m v testovac╔ f┴zi.
Datab┴ze obsahuje cca 35mil. z┴znam╩.
Proto, pros╔me, zad┴vejte v┘raz co nejpĎesn┼ji
zrychl╔te si vyhled┴n╔.

V ├em hledat ?

NecenzurovanÎ noviny
Kdo je kdo
T┘den
Reflex
Obchodn╔ rejstĎ╔k
     
(pozor, v┘sledek m╩┌e b┘t obrovsk┘) 

 
 

OBSAH SERVERU

AKTUALITY

NEJDŕLE˙ITňJˇÚ PODPISOV¸ AKCE

Program pro automatickÎ sta┌en╔ WWW str┴nek
pro pozd┼jË╔ off-line prohl╔┌en╔


Program pro Ëifrov┴n╔
vaËich e-mail╩


AKTUßLNÚ VERZE PROGRAMU KE STA˙ENÚ, NUTN¸HO PRO PRßCI s BBS
"StB on line"


KOMPLEXNÚ VE˛EJNß INFORMAŃNÚ FULLTEXTOVß DATABßZE
"StB on line"
Prov┴z┴n╔ sv┼ta podnik┴n╔, moci, pen┼z, komunistickÎ nomenklatury a tajn┘ch slu┌eb

CHARTA 77
PROTI KOMUNISTICK¨
ODPOR 70. a 80. LET

NECENZUROVAN¸ NOVINY

PETR CIBULKA

POLITICK¨ PROGRAM
INICIATIVY
PRO KONTROLU MOCI
ZDOLA A SHORA
CESTOU
MOCENSK¸HO
A GEOGRAFICK¸HO
POLYCENTRISMU

KULTURA
V ILEGALITň


V.O.N.S.
V┘bor na obranu nespravedliv┼ st╔han┘ch

V.O.N.N.
V┘bor za odsouzen╔ nespravedliv┼ nest╔han┘ch

RESTITUCE V ŃR

NADACE
Nadace pro kontrolu moci zdola a shora

Kontrola moci zdola a shora

DISKUSNÚ F´RUM
Kontrola moci zdola a shora


Vydavatelstv╔ SAMIZDAT

A1 - POLYGRAFICK¨ KOMPLEX

Kontaktujte n┴s

Motto: Svoboda je Ň├ast na moci.
(Cicero)

˙┴dn┴ moc pro nikoho - vËechna moc pro vËechny.

Ńlov┼k, kter┘ je p┴nem sama sebe, nebude m╔t jinÎ p┴ny.
(Orient┴ln╔ pĎ╔slov╔)

Ka┌d┴ zem┼ je natolik svobodn┴
nakolik jsou svobodn╔ jej╔ obyvatelÎ
tedy m╔ra svobody ob├an╩ rovn┴ se m╔Ďe
jejich Ň├asti na spr┴v┼ svÎ obce, zem┼, st┴tu, planety...
tedy rovn┴ se zat╔m nule.      V╔tejte na mÎ ofici┴ln╔ str┴nce, na kterÎ bych v┴s cht┼l krom┼ mnoha jinÎho sezn┴mil i s t╔m, co jsem v uplynul┘ch letech d┼lal, o co jsem usiloval, jak jsem dopadl a o co se budu sna┌it v budoucnu, pokud m┼ v tom ti, kteĎ╔ n┴m dnes vl┴dnou, nezabr┴n╔. Jestli v┴s n┼co z toho zaujme, budu r┴d, pokud se na tom budeme pod╔let spole├n┼. ZejmÎna bych uv╔tal vaËi spolupr┴ci s NECENZUROVAN¨MI NOVINAMI, kterÎ v sou├asnÎ dob┼ vych┴z╔ pouze v internetovÎ podob┼ a to pĎi zajiËďov┴n╔ materi┴l╩ aď u┌ vlastn╔ch nebo opatĎen┘ch jak┘mkoli jin┘m zp╩sobem, u kter┘ch pĎedpokl┴d┴te, ┌e by je m┼li ├╔st vËichni.
      Na spolupr┴ci se t┼Ë╔

PETR CIBULKAZDE BYCH CHTňL P˛EDSTAVIT
NAˇE DALˇÚ PROJEKTY
 
   

Odkazy na z┴kladn╔ informa├n╔ a myËlenkovÎ okruhy serveru naleznete v tabulce na pravÎ ├┴sti str┴nky.

KOMPLEXNÚ VE˛EJNß INFORMAŃNÚ FULLTEXTOVß DATABßZE "StB on line"

Prov┴z┴n╔ sv┼ta podnik┴n╔, moci, pen┼z, komunistickÎ nomenklatury a tajn┘ch slu┌eb.

 

    V┘m┼na informac╔ a myËlenek, kterÎ v televizn╔ch novin┴ch nenajdete.

N┼kter┴ tÎmata, kter┴ bychom zde cht┼li prohlubovat a rozv╔jet:

         
                                          

 

 


 

REGISTR SVAZKŕ StB

SEZNAM OSOB, JEJICH˙ JM¸NA A DATA SE SHODUJÚ SE JM¸NY A DATY OSOB, REGISTROVAN¨CH ll. SPRßVOU KOMUNISTICK¸ STßTNÚ BEZPEŃNOSTI (BOJ PROTI VNIT˛NÚMU NEP˛ÚTELI) JAKO JEJICH POMAHAŃI V KATEGORIÚCH RESIDENT, DR˙ITEL KONSPIRAŃNÚHO BYTU, AGENT - TAJN¨ SPOLUPRACOVNÚK A DŕVňRNÚK
      Chyb╔ zde bohu┌el cca 2500-3500 nejd╩le┌it┼jË╔ch k┴dr╩ II. spr┴vy StB, jejich┌ jmÎna byla vy╬ata z evidence StB u┌ b┼hem pĎ╔prav reformn╔ho kĎ╔dla KGB na ├eskoslovenskou "sametovou revoluci" a kteĎ╔ dnes d┴l Ď╔d╔ naËi, ve skute├nosti st┴le jejich, spole├nost.

registrstb@cibulka.czNakladatelstv╔ SAMIZDAT     

Vydavatelstv╔ a internetovÎ multimedi┴ln╔ z┴silkovÎ knihkupectv╔.

Zde naleznete ├asopisy, knihy, diskety StB, CD.

samizdat@cibulka.czDISKUSNÚ F´RUM KONTROLA MOCI SHORA A ZDOLA   

  PĎ╔m┴ demokracie, referendum, pĎ╔m┴ volba hlav st┴t╩, m┼st a obc╔, volitelnost soudc╩ a policejn╔ch Ďeditel╩ pĎ╔mo a to t┼mi ob├any, nad kter┘mi by m┼li vykon┴vat svÎ pravomoci, mili├n╔ uspoĎ┴d┴n╔ arm┴dy podle vzoru ˇv┘carska, N┴rodn╔ gardy USA atd., horn╔ komora parlamentu, slo┌en┴ z duchovn┼ nejvysp┼lejË╔ch pozitivn┼ orientovan┘ch bytost╔, politickÎ aktivity a informace o vËem, co se t┘k┴ pĎ╔mÎ demokracie a pozitivn╔ch i negativn╔ch duchovn╔ch energi╔ a bytost╔, stoj╔c╔ch nad n┴mi a maj╔c╔ch vliv na pom┼r sil mezi pozemskou moc╔ a n┴mi a na n┴Ë dalË╔ v┘voj.                                         A1 - POLYGRAFICK¨ KOMPLEX

                      Tisk┴rna, grafickÎ studio a knih┴rna     

Kompletn╔ nab╔dka polygrafick┘ch slu┌eb v├etn┼ cen╔k╩ a kalkulac╔.

polygrafkomplex@cibulka.cz