STB On-Line
WEB-verze
[ASCII]  [Win1250]  [Latin2]  [KOI 8]  [Mac] [ISO 8859-2] [Kameník]

Tato verze projektu STB On-Line je do jisté míry shodá s klientskśm programem.   Jejím cílem je vĘak pouze poskytnutí moĹnosti nahlédnout do dat, aby jste si mohli zhodnotit, zda se Vám oplatí stáhnutí cca 3.5MB rychlejĘího klientského programu, kterś obsahuje kromł dalĘích databází i mnoho dalĘích  funkcí a moĹností. Také ovládání klientského programu je mnohem pęíjemnłjĘí... Zde máte moĹnost "jen" zjistit, kdo je ve kterśch firmách a zda młl nebo nemłl vazby na STB. Tato verze pracuje se stejnou databází, jako klientskś program.

NECENZUROVNÉ NOVINY
On-Line

Jde o náĘ novś projekt, díky kterému uvidíte vĹdy vĘe aktuální. Zatím jde o zkuĘební verzi, ve které jeĘtł nemáme pęesnł uvedená data vydání. Tvorba stávající podoby statickśch stránek jiĹ pęestává bśt dostateçnł pruĹná, proto jsme pro Vás, ve spolupráci s
GreenBottle Software, pęipravili tento projekt, kterś nám umoĹní rychlé vydávání.


V této webovské verzi jsou k dispozici "jen" tęi základní seznamy - registr osob a jejich lustrace, registr firem provázanś s registrem osob a obchodním rejstęíjem, a telefonní seznam, kterś vĘak s niçím provázanś není - chybí v nłm data narození vlastníkľ úçastnickśch stanic. Dále je k dispozici full-textové vyhledávání.  Databázi neplatiçľ a odcizenśch vozidel najdete na serveru InfoLineOproti ostatním databázím, vłnujících se vśhradnł STBákľm, je zde jeden zásadní rozdíl. Tato databáze obsahuje registr osob, ve kterém je vazba na STB jen jednou z charakteristik osoby. Zda byl, nebo nebyl STBák zjistíte podle toho, jestli ve vśsledku bude nebo nebude mít vyplnłny kolonky charakterizující spolupráci s STB. Registr osob obsahuje vĘechny osoby, které jsou v obchodním rejstríku a mají uvedené datum narození.


!!! Pouze asi tęetina lidí z registru osob má evidovánu vazbu na STB !!
!


Vyhledávání v lidech
V kódování Win-1250 mľĹete zadávat i diakritiku. V jiném kódování piĘte, prosím, bez diakritiky.
Pokud Vás zajímají jen STBáci, vyuĹijte omezení poloĹkou "Prohledat". Vśsledek bude rychlejĘí.

Pęíjmení: 
Jméno:.............
Narození - od:
Narození - do:
Prohledat:
Zobrazit: Jen osoby figurující ve firmách
Poçty, v kolika firmách kdo je
Typ spolupráce:


Správa STB:Krycí jméno
Çíslo svazku


 

Fulltextové hledání ve firmách


 

Telefonní seznam
Pokud hledáte podle telefonního çísla, zadávejte jej BEZ pęedvolby !.
Vyhledává se automaticky mezi soukromśmi i firemními çísly souçasnł.
Není pęípustná otazníková sekvence.

 

Full-textové vyhledávání

  • Slova se, jak je zvykem, spojují logickśmi operátory AND a OR, vyhodnocuje se striktnł zleva.
  • Nejsou akceptovány závorky, ani úsloví uzavęená do uvozovek. Také není povolen znak %
  • Jsou moĹné wildcards (jak otazníky na náhradu jednoho znaku, tak hvłzdiçky na náhradu libovolné délky znakľ).
    Podmínkou je, aby byla na zaçátku kaĹdého slova zadána alespoĄ 3 písmena, pro obchodní rejstęík 5 písmen.
    Oproti błĹnśm konvencím je moĹné zadat i vśraz jako ABCD*E?F*G
  • Na konci slova se implicitnł pęedpokládá hvłzdiçka - hledají se tedy vĘechna slova, která zaçínají zadanśm slovem
  • Pokud hledáte jen konkrétní tvar slova, zadejte na zaçátek slova vykęiçník

Hledat:

Full-textové hledání je zatím v testovací fázi.
Databáze obsahuje cca 35mil. záznamľ.
Proto, prosíme, zadávejte vśraz co nejpęesnłji
zrychlíte si vyhledání.

V çem hledat ?

Necenzurované noviny
Kdo je kdo
Tśden
Reflex
Obchodní rejstęík
     
(pozor, vśsledek mľĹe bśt obrovskś) 

 
 

OBSAH SERVERU

AKTUALITY

NEJDŽLEĺITëJŤő PODPISOVÉ AKCE

Program pro automatické staĹení WWW stránek
pro pozdłjĘí off-line prohlíĹení


Program pro Ęifrování
vaĘich e-mailľ


AKTUĆLNő VERZE PROGRAMU KE STAĺENő, NUTNÉHO PRO PRĆCI s BBS
"StB on line"


KOMPLEXNő VE×EJNĆ INFORMAÇNő FULLTEXTOVĆ DATABĆZE
"StB on line"
Provázání svłta podnikání, moci, penłz, komunistické nomenklatury a tajnśch sluĹeb

CHARTA 77
PROTI KOMUNISTICKŁ
ODPOR 70. a 80. LET

NECENZUROVANÉ NOVINY

PETR CIBULKA

POLITICKŁ PROGRAM
INICIATIVY
PRO KONTROLU MOCI
ZDOLA A SHORA
CESTOU
MOCENSKÉHO
A GEOGRAFICKÉHO
POLYCENTRISMU

KULTURA
V ILEGALITë


V.O.N.S.
Vśbor na obranu nespravedlivł stíhanśch

V.O.N.N.
Vśbor za odsouzení nespravedlivł nestíhanśch

RESTITUCE V ÇR

NADACE
Nadace pro kontrolu moci zdola a shora

Kontrola moci zdola a shora

DISKUSNő FĽRUM
Kontrola moci zdola a shora


Vydavatelství SAMIZDAT

A1 - POLYGRAFICKŁ KOMPLEX

Kontaktujte nás

Motto: Svoboda je úçast na moci.
(Cicero)

ĺádná moc pro nikoho - vĘechna moc pro vĘechny.

Çlovłk, kterś je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány.
(Orientální pęísloví)

KaĹdá zemł je natolik svobodná
nakolik jsou svobodní její obyvatelé
tedy míra svobody obçanľ rovná se míęe
jejich úçasti na správł své obce, zemł, státu, planety...
tedy rovná se zatím nule.      Vítejte na mé oficiální stránce, na které bych vás chtłl kromł mnoha jiného seznámil i s tím, co jsem v uplynulśch letech dłlal, o co jsem usiloval, jak jsem dopadl a o co se budu snaĹit v budoucnu, pokud mł v tom ti, kteęí nám dnes vládnou, nezabrání. Jestli vás nłco z toho zaujme, budu rád, pokud se na tom budeme podílet spoleçnł. Zejména bych uvítal vaĘi spolupráci s NECENZUROVANŁMI NOVINAMI, které v souçasné dobł vychází pouze v internetové podobł a to pęi zajiĘčování materiálľ ač uĹ vlastních nebo opatęenśch jakśmkoli jinśm zpľsobem, u kterśch pęedpokládáte, Ĺe by je młli çíst vĘichni.
      Na spolupráci se tłĘí

PETR CIBULKAZDE BYCH CHTëL P×EDSTAVIT
NAŤE DALŤő PROJEKTY
 
   

Odkazy na základní informaçní a myĘlenkové okruhy serveru naleznete v tabulce na pravé çásti stránky.

KOMPLEXNő VE×EJNĆ INFORMAÇNő FULLTEXTOVĆ DATABĆZE "StB on line"

Provázání svłta podnikání, moci, penłz, komunistické nomenklatury a tajnśch sluĹeb.

 

    Vśmłna informací a myĘlenek, které v televizních novinách nenajdete.

Nłkterá témata, která bychom zde chtłli prohlubovat a rozvíjet:

         
                                          

 

 


 

REGISTR SVAZKŽ StB

SEZNAM OSOB, JEJICHĺ JMÉNA A DATA SE SHODUJő SE JMÉNY A DATY OSOB, REGISTROVANŁCH ll. SPRĆVOU KOMUNISTICKÉ STĆTNő BEZPEÇNOSTI (BOJ PROTI VNIT×NőMU NEP×őTELI) JAKO JEJICH POMAHAÇI V KATEGORIőCH RESIDENT, DRĺITEL KONSPIRAÇNőHO BYTU, AGENT - TAJNŁ SPOLUPRACOVNőK A DŽVëRNőK
      Chybí zde bohuĹel cca 2500-3500 nejdľleĹitłjĘích kádrľ II. správy StB, jejichĹ jména byla vyĄata z evidence StB uĹ błhem pęíprav reformního kęídla KGB na çeskoslovenskou "sametovou revoluci" a kteęí dnes dál ęídí naĘi, ve skuteçnosti stále jejich, spoleçnost.

registrstb@cibulka.czNakladatelství SAMIZDAT     

Vydavatelství a internetové multimediální zásilkové knihkupectví.

Zde naleznete çasopisy, knihy, diskety StB, CD.

samizdat@cibulka.czDISKUSNő FĽRUM KONTROLA MOCI SHORA A ZDOLA   

  Pęímá demokracie, referendum, pęímá volba hlav státľ, młst a obcí, volitelnost soudcľ a policejních ęeditelľ pęímo a to tłmi obçany, nad kterśmi by młli vykonávat své pravomoci, miliçní uspoęádání armády podle vzoru Ťvścarska, Národní gardy USA atd., horní komora parlamentu, sloĹená z duchovnł nejvyspłlejĘích pozitivnł orientovanśch bytostí, politické aktivity a informace o vĘem, co se tśká pęímé demokracie a pozitivních i negativních duchovních energií a bytostí, stojících nad námi a majících vliv na pomłr sil mezi pozemskou mocí a námi a na náĘ dalĘí vśvoj.                                         A1 - POLYGRAFICKŁ KOMPLEX

                      Tiskárna, grafické studio a knihárna     

Kompletní nabídka polygrafickśch sluĹeb vçetnł ceníkľ a kalkulací.

polygrafkomplex@cibulka.cz