Dokument Charty 77 č. 12/84

(Pozn.: Z technických důvodů nebylo možno zařadit tento dokument do červnového vydání Informací o Chartě 77; zařazujeme jej proto až nyní a čtenářům se omlouváme.)

 

Dopis Čs. výboru pro evropskou bezpečnost (předsedovi dr. B. Kučerovi)

 

Pane předsedo!

     Se zájmem jsme četli v tisku zprávu o chystaném mezinárodním semináři, který připravujete na 22.-23. t.m. Jako účastníci občanské iniciativy, zaměřené mimo jiné k důslednému plnění závěrů Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jak je formuluje Závěrečný akt z Helsink, vítáme každý krok směřující k tomu, aby se v naší i mezinár. veřejnosti uplatňovala znalost těchto závěrů a aby se rozvíjely iniciativní akce k jejich dodržování a realizaci.

     Považujeme - pravděpodobně shodně s mnohými členy čs. výboru i dnešními účastníky semináře -dodržování těchto zásad, jež znamenají významný pokrok v mezinárodních vztazích, i v rozvoji mezinár. práva, za účinnou cestu, jak čelit současnému zhoršování mezinár. ovzduší, jehož produktem a zároveň dalším podněcovatelem je též rozmísťování nových raketových systémů na východě i západě našeho kontinentu - a také u nás.

     Společně se značnou částí naší veřejnosti jsme proto pozorně sledovali madridská jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, skončené loni v září. Již v jejich průběhu jsme se vyjadřovali k některým aspektům v dopisech a podáních nejvyšším orgánům naší republiky. Seznámili jsem se s výtahem z Výsledného dokumentu, jak byl zveřejněn v denním tisku, 24.9. m. r. Marně jsme čekali na zveřejnění celého textu, jež bylo v publikovaném výtahu přislíbeno. Proto jsem se postarali o to, aby účastníkům a přátelům naší občanské iniciativy byl dán k dispozici alespoň úplný text části směřující k plnění principu VII ZA z Helsink, "Respektování lidských práv a základních svobod": později jsme vypracovali komentář, zabývající se i širšími souvislostmi celého dokumentu. V dopisu nejvyšším orgánům republiky z 14.11.1983 jsme navázali na usnesení předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR z 23.9.1983 k Výslednému dokumentu z Madridu a předložili v něm konkrétní konstruktivní návrhy, jejichž realizace by podle našeho názoru mohla přispět k tomu, aby toto usnesení, ukládající všem orgánům státu plnit závěry dokumentu, bylo realizováno.

     Uvedené skutečnosti dostatečně prokazují vážný a kvalifikovaný zájem našeho neformálního společenství občanské iniciativy Charta 77 o tématiku, jíž se má zabývat Váš připravovaný seminář. Z kontextu informace o něm vyrozumíváme, že má podpořit úsilí stockholmské konference, jejíž druhá etapa byla zahájena v uplynulých dnech. Jsme si vědomi aktuálního významu a závažnosti právě této problematiky. Vždyť stockholmské zasedání poskytuje při krizi odzbrojovacích jednání o snížení sil i stavu výzbroje ve střední Evropě určitou nadějnou možnost - právě tím, že neizoluje ani neabsolutizuje vojensko-technickou stránku problému odzbrojení, nýbrž jej (jak napovídá již název konference) plně v duchu Helsink i Madridu staví do kontextu politického řešení "posílení (a vlastně obnovení) důvěry". Vrací se tedy ke globálnímu pojetí bezpečnosti a spolupráce, jak je vyváženě vyjádřil ZA z Helsink a po něm Výsledný dokument z Madridu.

     Domníváme se, že právě tento komplexní ohled by měl najít uplatnění v jednání pražského semináře. Nechceme podceňovat některá věcná řešení, směřující k zmenšení nebo úplnému odstranění atomové hrozby z našeho kontinentu a právě z té jeho části, kde nakupení vojsk i ničivých prostředků činí současnou situaci stále labilnější a zvyšují hrozbu pro život lidí a celých národů zde žijících. Podobně se stavíme k úvahám o smluvním zakotvení závazku nepoužít síly v mezinárodních stycích. Tento jistě významný závazek je už obsažen v Chartě Spojených národů (čl. 2,odst. 4) stejně jako ve Varšavské smlouvě (čl. 1) a v řadě dalších bilaterálních i multilaterálních smluv a dohod. Potvrzuje jej i ZA z Helsink. To vše ovšem nemluví proti tomu, aby tento závazek byl znovu slavnostním způsobem smluvně potvrzen. Je však třeba vzít v úvahu, že přes všeobecnou platnost byl tento závazek již několikrát svými signatáři porušen - v Evropě naposledy r. 1968 právě vůči nám těmi, kdo jej podepsali jak v Chartě OSN, tak ve Varšavské smlouvě i v bilaterálních dohodách s námi. Aniž se pouštíme do rekriminací, měli bychom si být vědomi toho, že návrh na jeho nové smluvní potvrzení je málo věrohodný, nedistancuje-li se (třebas diskrétně, ale zřetelně) od tohoto jeho posledního porušení a že ztrácí jakoukoli věrohodnost, je-li doprovázen pokusy toto porušení ospravedlňovat a dokonce glorifikovat, jakož i akty represe a diskriminace vůči těm, kdo v souladu s Chartou OSN, Varšavskou smlouvou i uznávanými normami meziná. práva a morálky toto porušení odmítali a odmítají. Nové smluvní zakotvení tohoto významného závazku má smysl jen tehdy, je-li doprovázeno věrohodnými a kontrolovatelnými zárukami, že se nebude opakovat jeho porušování.

     Má-li mezinár. seminář kromě studijních záměrů přispět k úspěchu stockholmských jednání a ovlivnit v tom směru veřejnost, měl by na něm zaznít tón, odpovídající duchu i liteře Výsledného dokumentu z Madridu. V něm je zřetelně vyjádřena myšlenka nedělitelnosti míru a bezpečnosti v Evropě nejen teritoriálně, ale i vzhledem k plnému zachování všech principů, které pro mír a bezpečnost stanovil ZA z Helsink. Ještě důrazněji než v Helsinkách slíbily signatářské státy v Madridu "striktně" bez omezení respektovat a uvádět v praxi všech deset principů obsažených v Deklaraci principů, jimiž se řídí vztahy mezi účastnickými státy, bez ohledu na jejich politický, hospodářský nebo společenský systém, jakož i na jejich velikost, zeměpisnou polohu a stupeň hospodář. rozvoje. A poněvadž, jak se ukázalo za 9 let od podpisu ZA z Helsink, z principů Deklarace byl mnohými státy nejčastěji porušován právě princip VII, "Respektování lidských práv a zákl. svobod", považovali autoři i signatáři madridského Výsledného dokumentu za nutné opakovat, že toto respektování je podstatným činitelem míru, spravedlnosti a blahobytu, slíbit, požadovat a zajišťovat stálý zřetelný pokrok tohoto respektování ve všech zúčastněných státech bez ohledu na jejich politický, hospodářský i sociální systém. A zatímco u ostatních principů Deklarace jejich plnění zůstává věcí vlád, uznal už ZA v Helsinkách právo každého občana "znát svá práva a povinnosti a postupovat podle nich" a madridský dokument výslovně uvádí, že na tomto poli - v mezinár. ochraně lidských práv jakožto činitele míru a bezpečnosti - náleží "významné a pozitivní úloha" nejen vládám, ale i "institucím, organizacím a jednotlivcům". Tím je mezinárodně legalizováno postavení a činnost občanských iniciativ jako je Charta 77; vztahuje se na ně i závazek signatářů madridského dokumentu "podporovat opravdové úsilí o plnění ZA z Helsink". Právě v souvislosti s potřebou obnovit a upevnit důvěru v mezinár. vztazích jako předpoklad dalších kroků v procesu uvolňování, považujeme za nutné připomenout důraz madridského dokumentu na respektování lidských práv a svobod v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv i s pakty o lidských právech. Opravdové a důsledné dodržování závazků v tomto směru je věcí, kde kontrola je v rukou každého občana a kde porušování kterýmikoli ze signatářských států nezůstane utajeno před žádným ze spolusignatářů. Respektování lidských práv a svobod občanů státní mocí je také základnou k tomu, aby se mohlo vytvářet skutečné veřejné mínění v zemi a mohl zde vyrůstat i významný činitel pro plnění všech zásad a závazků helsinské Deklarace - na státní moci nezávislé, ji podporující, ale i kontrolující lidové mírové hnutí.

     Domníváme se proto, že seriózní diskuse o problematice posilování důvěry mezi signatáři z Helsink i Madridu se nemůže vyhnout posuzování otázek plnění principu VII helsinské Deklarace. Právě tato otázka je pro činitele veřejného mínění mimořádně důležitým momentem a pro vlády přímo testem jejich věrohodnosti při dodržování všech ostatních principů, norem i závazků: Proto by měla mít náležité místo i na Vašem semináři. Sami jsme ochotni poskytnout potřebné podklady,podporující stanovisko, jež vyjadřujeme v tomto dopise.

     Považujeme za vhodné po dohodě s Vámi zajistit i účast odborníků z řad signatářů Charty 77, kteří by v souladu se zásadami a normami helsinského, madridského i jiných dokumentů naše stanovisko na semináři tlumočili.

     Přípravě i průběhu tohoto semináře přejeme plný úspěch.

 

17.6.1984

 

dr. Václav Benda Jiří Ruml Jana Sternová

mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77

 

mluvčí Charty 77 ing. R. Battěk je nadále ve vězení.